دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی


شرح وظایف

-شناسائی و تعیین نیاز های جذب اعضای هیات علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

-انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیات علمی

-تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، راتبه

-اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام یا راتبه در دانشگاه از لحاظ توانائی علمی و صلاحیت عمومی

-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات علمی

-ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت متبوع