معرفی

مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگا شهید باهنر کرمان، تشکلی صنفی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی است. 

شرح وظایف و اهداف:

  • تبیین ارزش و ارتقای جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر.

  • دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیات علمی این دانشگاه.

  • تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی رفاهی متناسب با شأن و منزلت استادان و محققان.

  • تلاش جهت انگیزش عمومی جامعه علمی در حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیات علمی.

  • اهتمام به حاکمیت نگرش توسعه حیات فرهنگی انسان ها در تمام شئون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و شرافت وجودی علما و دانشمندان.