اطلاعات رؤسای دانشگاه شهیدباهنر کرمان از ابتدای تأسیس تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره تصدی

سال تولد

مدت مسئولیّت

آخرین رتبه تحصیلی در زمان تصدی

رشته تحصیلی در زمان تصدی

از تاریخ

تا تاریخ

1

محمدعلی میرزائی

1352

1357

1312

5 سال

دکتری

بیوشیمی

2

اسد ایرانپناه

1356

-

-

100روز

دکتری

زمین شناسی

سیدعلی اکبرحسینی سروری

1357

1358

1308

1 سال

دکتری

تعلیم و تربیت

4

سعیدرجایی خراسانی

1359

1360

1315

1 سال

دکتری

فلسفه

5

اسدا...رضوی

1360

1364

1324

4 سال

دکتری

ریاضی

6

غلامعباس بارانی

1364

-

1325

3 ماه

دکتری

مهندسی منابع آب

7

ایرج شریفی

1364

1367

1328

3 سال

دکتری

انگل شناسی

8

علی اصغر رستمی ابوسعیدی

1367

1372

1326

5 سال

دکتری

زبان شناسی کاربردی

9

احمد اکبری

1372

1373

1330

1 سال

دکتری

اقتصاد کشاورزی

10

سیدعلی اکبرحسینی سروری

1373

1376

1308

3 سال

دکتری

تعلیم و تربیت

11

علی مصطفوی

1376

1384

1335

8 سال

دکتری

شیمی تجزیه

12

احمدامیری خراسانی

1384

1389

1337

5سال

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

13

نصرالله گرامی

1389

1392

1332

3سال

دکتری

ریاضی

14

محمدجواد فدائی

1392

1394

1337

2سال

دکتری

عمران

15

محمدعلی طاهر

1394

1400

1336

6 سال

دکتری

شیمی

16

حسین اکبری فرد

1400 ادامه دارد 1345 ادامه دارد دکتری اقتصاد