اطلاعات رؤسای دانشگاه شهیدباهنر کرمان از ابتدای تأسیس تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره تصدی

مدت مسئولیّت

آخرین مقطع تحصیلی در زمان تصدی

رشته تحصیلی در زمان تصدی

سابقه در دستگاه مربوطه در زمان تصدی

سن در زمان انتصاب

بومی استان یا غیربومی استان

از تاریخ

تا تاریخ

کارشناسی

مدیریتی

1

محمدعلی میرزائی

1352

1357

5 سال

دکتری

بیوشیمی

 

*

40

غیربومی

2

اسد ایرانپناه

1356

-

100روز

دکتری

زمین شناسی

 

*

-

-

سیدعلی اکبرحسینی سروری

1357

1358

1 سال

دکتری

تعلیم و تربیت

 

*

49

بومی

4

سعیدرجایی خراسانی

1359

1360

1 سال

دکتری

فلسفه

 

*

44

بومی

5

اسدا...رضوی

1360

1364

4 سال

دکتری

ریاضی

 

*

32

بومی

6

غلامعباس بارانی

1364

-

3 ماه

دکتری

مهندسی منابع آب

 

*

39

بومی

7

ایرج شریفی

1364

1367

3 سال

دکتری

انگل شناسی

 

*

36

بومی

8

علی اصغر رستمی ابوسعیدی

1367

1372

5 سال

دکتری

زبان شناسی کاربردی

 

*

41

بومی

9

احمد اکبری

1372

1373

1 سال

دکتری

اقتصاد کشاورزی

 

*

42

بومی

10

سیدعلی اکبرحسینی سروری

1373

1376

3 سال

دکتری

تعلیم و تربیت

 

*

65

بومی

11

علی مصطفوی

1376

1384

8 سال

دکتری

شیمی تجزیه

 

*

41

بومی

12

احمدامیری خراسانی

1384

1389

5سال

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

 

 

47

بومی

13

نصرالله گرامی

1389

1392

3سال

دکتری

ریاضی

 

*

57

بومی

14

محمدجواد فدائی

1392

1394

2سال

دکتری

عمران

 

 

55

بومی

15

محمدعلی طاهر

1394

1400

6 سال

دکتری

شیمی

 

*

58

بومی

16

حسین اکبری فرد

1400 ادامه دارد ادامه دارد دکتری اقتصاد   * 55 بومی