اعضاء هیات علمی

زینب رئوفی

زینب رئوفی

زینب رئوفی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عناصر و جزئيات بناهاي تاريخي 1818938 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1400/11/02 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام 1818945 3 03 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/26 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام 1818945 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام 1818945 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
هندسه مناظر و مرايا 1818924 2 01 هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1400/04/03 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
هندسه مناظر و مرايا 1818924 2 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
هندسه مناظر و مرايا 1818924 2 03 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
تنظيم شرايط محيطي 1818944 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/06 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
عناصر و جزئيات بناهاي تاريخي 1818938 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام 1818945 3 01 | هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/21 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام 1818945 3 02 | هرهفته يك شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/21 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
هندسه مناظر و مرايا 1818924 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
هندسه مناظر و مرايا 1818924 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
تنظيم شرايط محيطي 1818944 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
تنظيم شرايط محيطي 1818944 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
عناصر و جزئيات بناهاي تاريخي 1818938 2 02 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
هندسه مناظر و مرايا 1818924 2 01 | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 18:30) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام 1818945 3 03 | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام 1818945 3 04 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1