اعضاء هیات علمی

محمدرضا صرفی

محمدرضا صرفی

محمدرضا صرفی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مجید بهادر تحلیل رویکرد اجتماعی و سیاسی در سروده‌های هوشنگ ابتهاج ، مهدی اخوان ثالث و پابلو نرودا کارشناسی ارشد 1401/04/21
مهری درینی بررسی ،تحلیل وطبقه بندی بن مایه های بوم-زیستی در هشت کتاب سهراب سپهری کارشناسی ارشد 1401/12/14
محمدامین احسانی اصطهباناتی بررسی تطبیقی نشانه معناشناختی گفتمان طنز، در اشعار ابوالقاسم حالت، احمد مَطَر و ویلیام بِلِیک( با تکیه بر آثار شاخص) دکتری 1401/01/24
عشرت فتوحی راینی تحلیل اشعار سعید بیابانکی از منظر علم بیان کارشناسی ارشد 1402/03/27
ندا حاجبی تطبیق اخلاق و مرام جنگ آوری در شاهنام? فردوسی و ایلیاد وادیسه کارشناسی ارشد --------
سمیه حقیقتا طبیبانه ها در غزلیات شمس کارشناسی ارشد --------
علی حیات طبقه بندی و تحلیل آداب در آثار عرفانی تا پایان قرن 8 دکتری 1401/04/25
ارام هوشمندقرقانی تحلیل و مقایس? دو داستان«کوراوغلو» و «قاچاق نبی» بر اساس الگوی کنشگری شخصیت¬ها کارشناسی ارشد --------
محمدعلی خراسانی زاده تحلیل نظریة شناختی اجتماعی بندورا در دفتر اول مثنوی کارشناسی ارشد 1402/06/28
عبدالرضا محبی نژاد عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در آثار داستانی دفاع مقدس (آثار منتخب درباره سرداران شهید) کارشناسی ارشد 1401/02/25
عبدالرضا محبی نژاد عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در آثار داستانی دفاع مقدس (آثار منتخب دربار? سرداران شهید) کارشناسی ارشد --------
مرضیه مختاری فر مقدمه، تصحیح و تعلیقات هفت لشکر (منظومه کردی) و طبقه بندی و تحلیل بن مایه های ادبیات پایداری آن کارشناسی ارشد 1402/06/27
طیبه ملایی بومی سروده ها و داستان های منطقه رابر با تکیه بر ادبیات پایداری کارشناسی ارشد 1401/11/12
محبوبه نقوی گونه¬شناسی و کارکرد اعلام (اشخاص و مکان¬ها) در قصّه¬های عاشقانه-دلاوری دوران صفویّه کارشناسی ارشد 1401/06/20
مهری زینی بررسی و تحلیل عشق در شاهنامه، رامایانا و مهابهاراتا دکتری --------
زهرا احمدی مطالعه ی تطبیقی خویشاوندی کشی‌ در اساطیر حماسه های ایران،یونان و روم کارشناسی ارشد 1401/04/21
فاطمه ریگی طبقه بندی و تحلیل مضامین و درون مایه های تکرار شونده در داراب نامه ی بیغمی کارشناسی ارشد 1401/06/23
محمد کاظم بریدی ترجمة کتاب القلندریة فی التاریخ دکتری --------
قدرت آخشن اسوه های پایداری در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
محمدحسین ایران منش فرهنگ اصطلاحات و توصیه های اخلاقی در متون منظوم فارسی آثار برجسته تا قرن هشتم ( حافظ ) دکتری 1394/06/18
مرضیه یاربخت بررسی تطبیقی اشاره های عرفانی جز سی ام قرآن کریم در تفسیر لطایف الاشارات قشیری و کشف الاسرار میبدی کارشناسی ارشد 1395/04/05
پریسا آزاد بررسی مولفه های ناتورالیسم در نمایشنامه ها و فیلمنامه های غلامحسین ساعدی کارشناسی ارشد 1392/06/25
اکبر ایزد پناه آفرینش معنا در دیوان کمال الدین اسماعیل کارشناسی ارشد --------
سعید اسدی زیدابادی بررسی رابطه انسان و اجتماع در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد 1390/12/23
مهسا اسفندیاری دسته بندی و بررسی انواع و مضامین ادبی در منظومه های عطار کارشناسی ارشد --------
فاطمه اسفندیاری مهنی کشف وشهود در آثار سنایی غزنوی کارشناسی ارشد --------
راضیه افاضل عناصر فرهنگ عامه در آثار خواجو کارشناسی ارشد --------
صغرا ایمانپور بررسی تطبیقی عناصر ادبیات و فرهنگ عامه در اشعار سعدی و اشعار متنبی کارشناسی ارشد 1393/06/16
مریم امیری بازتاب آینه در ادبیات و فرهنگ عامه کارشناسی ارشد 1397/11/16
امین امیری شمیلی بررسی شکل گیری و تأثیرات حکمت اشراق بر ادبیّات فارسی دکتری --------
زهرا انجم شعاع بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی نهج البلاغه و شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد 1393/06/19
فاطمه انوری نژاد بررسی زبانشناختی گویش سروستانی فارس کارشناسی ارشد 1394/12/08
حسن باقریان قشر بندی اجتماعی در اشعارسنایی کارشناسی ارشد 1390/12/23
زینب بذرگران قوچان عتیق اسارت در نمایشنامه های دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1391/11/18
زینب بنی اسدی تهیه الگویی برای باز آفرینی ادبیات داستانی کودک و نوجوان به آثار نمایشی در گروه های سنی (ج ) و ( د ) کارشناسی ارشد 1392/10/21
زینب بنی اسدی جنبه های پویانمایی اساطیر و افسانه های ایرانی دکتری 1397/08/12
نفیسه بنی اسدی بررسی روایت شناسی رمان های سوگ مغان و پریباد محمدعلی علومی کارشناسی ارشد 1392/09/23
نرجس بهجو بررسی موسیقی شعر بهار در سه عرصه کناری ف بیرونی و درونی کارشناسی ارشد 1390/11/08
محمد جلیل بهرامپور تحلیل و طبقه بندی درون مایه های شعر رضوی کارشناسی ارشد 1395/11/25
محمدرضا پورنامداری تطبیق قصایدحکمی ناصرخسرو بامتنبی کارشناسی ارشد --------
علی جعفری زاده بررسی رباعی از اول انقلاب اسلامی تا سال 1390 کارشناسی ارشد 1391/09/20
زهرا جعفری گدنه بررسی زرف ساخت اساطیری تشبیهات و استعارات دیوان حافظ کارشناسی ارشد 1391/06/27
سید امیر جهادی حسینی تصحیح ( ترسل اسفزاری ) به همراه مقدمه - توضیحات و فهارس دکتری 1391/12/26
حمزه چمن بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی در شعر قیصر امین پور و سمیح القاسم کارشناسی ارشد --------
افسانه حاج علیزاده حجاب های نفس از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد --------
محمد حجت آموزه های اسلامی در شعر پنج شاعر برجسته سبک هندی صائب - بیدل - بابافغانی - طالب آملی - کلیم کاشانی دکتری --------
سمیه حسینی بی بی حیاتی آفات زبان در بیان مثنوی معنوی و احیاء علوم الدین غزالی کارشناسی ارشد 1393/06/19
طاهره حسنی سعدی مبانی اخلاقی و اسلامی در خمسه نظامی کارشناسی ارشد --------
عباس خراسانی اسمعیلی نماد آتش در شاهنامه کارشناسی ارشد --------
حمید رضا خوارزمی تکوین و تحول چهره ی قهرمان در اسطوره ها و حماسه ی ملی ایران دکتری 1392/08/05
ندا دارابیان متن خوانی ارداویرافنامه و سیاحت غرب و تحلیل آن ها در مقایسه با کمدی الهی دانته کارشناسی ارشد 1395/06/15
نجمه دودمان نقد و بررسی مکتب عرفانی نوظهور حلقه کارشناسی ارشد 1398/06/20
عبدالحسن ذاکر بیهقی از دیدگاه ساخت شکنی کارشناسی ارشد --------
سجاد رجایی نژاد ادبیّات و فرهنگ عامّه (فولکلور) مردم شیب‌کوه انجرک. دکتری --------
صفوره رحیمی بررسی تطبیقی پند و اندرز در اشعار پروین اعتصامی و ابوالعتاهیه کارشناسی ارشد 1392/06/30
فائزه رحیمی مقایسه ی آثار وافکار مهدی اخوان ثالث با ایلیا ابوماضی کارشناسی ارشد --------
زهرا رحمانی هنجروئیه بازتاب عناصر فرهنگ¬عامه در لغت¬نامه دهخدا(تا ابتدای حرف خ) کارشناسی ارشد 1396/12/05
خدیجه رحیمی صادق بررسی شیوه روایتگری داراب نامه بیغمی کارشناسی ارشد 1392/10/07
نوال رخنیه تحلیل گفتمان انتقادی ده رمان نوجوان در حوزه ی دفاع مقدس (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف ) کارشناسی ارشد 1395/12/15
صدیقه رستگارفرد بررسی عناصر داستان در کتاب دا کارشناسی ارشد --------
احمد رستمی زاده تحلیل ساختاری بدل و جایگاه نحوی آن در متون ادب فارسی معاصر دکتری 1392/08/05
محمد رشیدی بررسی تطبیقی دیدگاه های عرفانی محی الدین ابن عربی و مولانا جلال الدین بلخی ( با تاکیدبر دو کتاب فصوص الحکم و مثنوی معنوی) دکتری 1396/12/02
ثریا روح الامینی بررسی و طبقه بندی انواع ادبی در آثار سعدی کارشناسی ارشد 1391/12/26
فاطمه رئوفی نیا بررسی تطبیقی صبر در آثار مولوی و ابن فارض کارشناسی ارشد 1395/12/09
سمیه زارع سور رئالیسم در مثنوی مولانا کارشناسی ارشد 1391/06/29
سعیده زنگی آبادی معرفی و بررسی اجمالی منظومه های حماسی تاریخی و دینی دوره ی صفوی سده های دهم - یازدهم و نیمه ی اول سده ی دوازدهم کارشناسی ارشد 1391/11/17
محمدرضا ساعدی رودی بررسی و تحلیل تاویلات نمادها و تمثیلات آیه ی نور در ادبیات دکتری 1395/02/09
تهمینه سالاری بررسی و تحلیل عناصر روایت در رمان مدار صفر درجه کارشناسی ارشد 1392/11/10
محمدرضا سالاری نقد و تحلیل اندیشه های اجتماعی در آثار جلال آل احمد کارشناسی ارشد --------
ثریا ستوده بحرینی تحلیل انتقادی گفتمان شعر اعتراض دهه پنجاه کارشناسی ارشد 1395/12/11
الهام سلطانی نژاد جایگاه تفسیر مواهب علیه و علل استقبال از آن کارشناسی ارشد 1393/06/17
نجمه سلمانی سرخ قلعه بازتاب آتش در ادبیات و فرهنگ عامه کارشناسی ارشد 1398/11/16
حمیده سلیمانی سروستانی بررسی عناصر داستانی و آثار منیر روانی پور کارشناسی ارشد --------
عهدیه سیوندی پور بررسی تطبیقی عناصر داستانی در گلستان سعدی و مقامات حریری کارشناسی ارشد 1390/11/18
زینب شیخ حسینی جنبه های آرکی تایپ در هفت پیکر نظامی کارشناسی ارشد --------
رویا شیخ شعاعی تاثیر پذیری بوستان سعدی از احیاء علوم الدین امام محمد غزالی کارشناسی ارشد 1395/04/12
آزاده شکاریان بهزادی بررسی ساختارهای آفرینش مطایبه در شعر مشروطیت با تکیه بر اشعار دهخدا ، ایرج میرزا و نسیم شمال کارشناسی ارشد 1395/03/29
مهدی شمس الدینی مقدم عناصر فرهنگ عامه در داراب نامه ی طرسوسی و داراب نامه ی بیغمی کارشناسی ارشد 1394/01/22
مهیار شهبازی تاثیر شمس تبریزی و حسام الدین چلبی بر مولانا و انعکاس آن در مثنوی کارشناسی ارشد 1391/07/24
سمانه شهریاری سرحدی تحلیل تطبیقی مکتب سوررئالیسم درآثار داستانی صادق هدایت و هنری¬میلر کارشناسی ارشد --------
سمانه صادقی گوغری بررسی عناصرداستانی مثنوی گل ونوروز خواجوی کرمان کارشناسی ارشد --------
عزت صالحی ابرقوئی سیر تحلیلی سرود، به ویژه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1395/12/14
فاطمه صانعی فضا سازی در ده رمان دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
نگین صدری زاده شناخت، تحلیل و طبقه بندی ادبیات بچّه‌خوانی (مکتب‌خانه‌ای) دکتری 1401/03/10
حسن صفی پور بررسی جلوه های پایداری در اشعار سنایی غزنوی کارشناسی ارشد 1394/06/28
محمدحسین طاهری زاده بررسی شکار در شاهنامه فردوسی کارشناسی ارشد --------
فاطمه طاهری سروتمین باورهای عامیانه در اشعار بیدل کارشناسی ارشد 1390/11/15
نجمه طاهری ماه زمینی چند معنایی در غزلیات شمس کارشناسی ارشد --------
نجمه طاهری ماه زمینی تحلیل زبان شعر پایداری در ادبیات معاصر ایران دکتری 1394/06/18
فاطمه گل عابدی کار کردهای تخیل درغزلیات شمس تبریزی دکتری 1397/06/24
رضا عباسیان دردری بررسی تطبیقی عناصر ادبی غنایی در قصاید و غزلیات سعدی و ابونواس کارشناسی ارشد 1394/10/29
محمد عبدالهی بررسی تطبیقی تغزلات فرخی سیستانی و متنبی کارشناسی ارشد 1393/06/18
سعید عزیز پور تحلیل و بررسی زبانی و سبکی آثار داستانی سیمین دانشور بر مبنای نظریه نقشگرای هلیدی دکتری 1399/12/04
جعفر عشقی گاوگانی دیرینه ریخت ها کارشناسی ارشد --------
سیده صدیقه عظیمی نیا بررسی تطبیقی ادبیات پایداری در اشعار قیصر امین پور و محمود درویش کارشناسی ارشد --------
راحله یعقوبی گونه شناسی خاطره در ادبیات دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
اکرم علی بخشی سفر در عرفان کارشناسی ارشد --------
معصومه علی نژاد جایگاه سفر در شاهنامه و ابعاد گوناگون آن کارشناسی ارشد 1390/11/11
نازنین غفاری معرفی و بررسی اجمالی منظومه های حماسی تاریخی و دینی بعد از دوره ی صفوی نیمه ی دوم سده ی دوازدهم و سده های سیزدهم و چهاردهم کارشناسی ارشد 1391/06/29
نسرین فلاح تحلیل ساختاری هفت پیکر دکتری --------
گلبانگ فلاحتی معرفی و بررسی اجمالی منظومه های حماسی تاریخی و دینی از آغاز تا پایان قرن 9 کارشناسی ارشد 1391/11/17
عباس فلاح لاله زاری بررسی جنبه های کلامی در کشف المحجوب هجویری کارشناسی ارشد --------
اسلام قادری پور ادبیات و فرهنگ عامیانه ی منطقه ی راین ( ضرب المثل ها ، اشعار و آداب و رسوم اعتقادی ) کارشناسی ارشد 1395/03/29
سیدمحمد قلمکاریان سبک زندگی از نظر مولانا وتبیین آن بر اساس قرآن کریم دکتری 1397/06/22
وحید قنبری ننیز تصحیح و مقابله مثنوی تاریخی شهنامه چنگیزی ( تاریخ منظوم مغول ) همراه با مقدمه، تعلیقات و فهرست ها دکتری 1393/04/07
اصغر کرمشاهی روداب جریان شناسی غزل معاصر در دهه هفتاد و هشتاد کارشناسی ارشد 1398/09/02
سمیه کشاورز مقایسه اشعار ملی میهنی هوشنگ ابتهاج و محمود درویش کارشناسی ارشد 1390/11/10
طیبه گلستانی حتکنی بررسی سرچشمه ها مبانی و قلمرو های حکمی،فکری و فلسفی شاهنامه دکتری 1397/06/24
حکیمه مجاهدی کارکردهای ادبی نجوم در خمسه نظامی کارشناسی ارشد 1390/11/15
حکیمه مجاهدی طبقه بندی و تحلیل بن¬مایه¬های تکرار شونده در افسانه¬های مردم ایران دکتری 1398/04/31
زهره محمدی شاهرخ ابادی آسمان و کارکردهای آن در شاهنامه کارشناسی ارشد --------
سعیده مرجع زاده آیین های رزم پهلوانی در شاهنامه کارشناسی ارشد --------
اکرم مریخی بررسی اسطوره ای پدیده های شگرف در گرشاسب نامه و کوش نامه کارشناسی ارشد --------
حبیبه میرزایی نماد نشانه در ممصنفات فارسی علائ الدوله ی سمنایی کارشناسی ارشد --------
زین العابدین ملائی بررسی اشعار شهید احمد زارعی از دیدگاه فرمالیسم کارشناسی ارشد 1394/11/05
باقر منظری توکلی وحدت وجود مبانی کارکردها و تمثیل های آن در اشعار شاه نعمت الله ولی کارشناسی ارشد 1393/08/17
طیبه موسی یی هاردنگی بررسی تطبیقی تاویلات قرآنی در کشف الاسرار میبدی و لطائف الاشارات قشیری ( 5 جزء اول ) کارشناسی ارشد 1393/06/16
حسین مولایی نقد اسطوره ای سمک عیّار کارشناسی ارشد 1398/08/28
زهره نظری زاده کرمانی بررسی عناصر فرهنگ عامه درسه سفرنامه ی ( سیاحتنامه ابراهیم بیگ ، مسالک المحسنین و سفینه طالبی ) کارشناسی ارشد 1393/11/06
حسین میرزا نیک نام انواع ادبی درحماسه های ملی ایران دکتری --------
صادق نیک نفس دهقانی بررسی و تحلیل افسانه های جنوب کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/30
سپیده نورمندی پور تحلیل و بررسی تطبیقی ضرب المثل های فارسی و عربی مربوط به حیوانات کارشناسی ارشد 1395/12/15
سیدرضا هاشمی نقد و تحلیل شعر و شخصیت قیصر امین پور کارشناسی ارشد --------
فاطمه هدایتی بن مایه های پایداری در ادبیات داستانی کودک و نوجوان کارشناسی ارشد 1390/10/12
عسکر هوشیار سبک شناسی رمان دفاع مقدس ( با تکیه بر سه رمان سفر به گرای 270 درجه اثر احمد دهقان ، شطرنج با ماشین قیامت اثر حبیب احمد زاده و بیوتن اثر رضا امیرخانی ) کارشناسی ارشد 1392/12/10
امید وحدانی فر بوطیقای روایت در آثار سعدی دکتری 1394/06/15
احمد ولی زادگان مبانی ادبیات پایداری در قرآن کارشناسی ارشد --------
فهیمه ولی نژاد حسن آبادی بررسی تطبیقی عشق در حکایت شیخ صنعان و ترجمان الاشواق ابن عربی کارشناسی ارشد 1393/12/24
مژگان ونارجی سبک شناسی شعر شاعران زن از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس ( سپیده کاشانی - فاطمه راکعی - طاهره صفار زاده) کارشناسی ارشد 1392/06/24
محمود وهابی گوکی تصحیح نسخه خطی کتاب مفتاح الفتوح اثر میرزا محمد حسین شریف کرمانی دکتری 1401/02/18
رقیه علی مهدی بازتاب نظام ارزشی دفاع مقدّس در نوشته‌های کنگره سرداران شهید استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/11/19
ملیحه علی نژاد سیر تحول و تکامل مضامین و درونمایه ها در آثار شاعران و نویسندگان زن ایران از آغاز تا روزگار معاصر دکتری 1395/02/08
خدیجه اسدی کرم تاثیر اندیشه مولانا بر افکار برخی اندیشمندان جهانی ( با تکیه بر قوانین هستی) کارشناسی ارشد 1399/10/02
زهرا عطائی اخلاق سلبی در مثنوی مولوی کارشناسی ارشد 1398/10/02
حامد الیاس پور تاریخچه و نقد بررسی کتابهای تاریخ ادبیات ایران 1332تا1388 کارشناسی ارشد --------
رقیه اسحاقی بررسی مساله گناه در اسلام و آیین زرتشت با تکیه بر آثار فارسی میانه کارشناسی ارشد --------
اعظم اثنی عشری کهنوجی سربنانی بررسی تجلی سیمای حضرت مریم(س) در ادبیات فارسی( از ابتدا تا حافظ) کارشناسی ارشد 1396/07/15
سلیمه فراست بررسی تطبیقی مضامین شعری فروغ فرخزاد و سعادالصباح کارشناسی ارشد 1395/12/09
مهلا فرقانی بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر ژاله قائم مقامی و غاده السمان کارشناسی ارشد 1393/10/29
مهدیه قاعدی فرد بررسی تطبیقی داستان یوسف و زلیخای جامی با تفسیر سوره یوسف کشف الاسرار میبدی کارشناسی ارشد 1401/06/23
زهرا غریب حسینی نژاد کاخ بررسی تطبیقی اندیشه های ابن عربی و فخرالدین عراقی دکتری --------
علی قلی پورزرندی نماد جانوران د ر آثار سنایی کارشناسی ارشد --------
فریبا حسن زاده میرکوهی نظام تربیت عرفانی برمبنای قران کریم دکتری --------
سیده نرگس حسینی صبح و نقش های نما دین و اسطوره ای آن در شاهنامه کارشناسی ارشد --------
فرزانه جعفری تحلیل مؤلفه های پایداری در جلد اوّل و دوم تاریخ وصّاف کارشناسی ارشد 1399/04/02
زیتون کلکلی طبقه بندی و تحلیل مبانی و مولفه های پایداری در شعر حماسی بلوچی کارشناسی ارشد 1394/03/02
عذری کربلایی گهرت ریشه‌های اسطوره‌‌ای برخی باورهای عامیان? کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/29
محمد کریمی تاریخ ادبیات و فرهنگ لارستان کارشناسی ارشد 1393/07/12
مسعود کریم زاده بررسی فرهنگ و ادبیات عامه در ایل جبالبارزی کارشناسی ارشد 1400/04/05
سعید کاویان پور تحلیل جامعه شناسی اشعار سهراب سپهری کارشناسی ارشد --------
میترا خاقانی فر بررسی سفره های آئینی زرتشتیان شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/15
مهدیه محمودزاده اشکیلی بررسی و تبیین جلوه های حقوق انسان در متون ادب فارسی ( از آغاز تا قرن هشتم هجری ) دکتری 1395/11/30
فیروز مردانی تصحیح شرح احمد بن موسی استادی بر گلشن راز دکتری 1395/08/05
ساناز مظاهرکرمانی بررسی شریر یا ضد قهرمان در داراب نامه ها ( طرسوسی - بیغمی ) کارشناسی ارشد 1394/06/17
شیما مظهری صفات عناصر فرهنگ عامه در دیوان صائب کارشناسی ارشد --------
جواد مشکوه بررسی مؤلفه¬های فرهنگ و ادبیّات عامّه در آثار هوشنگ گلشیری کارشناسی ارشد 1397/11/13
نجمه محمدرضائی خبیصی بررسی و دسته بندی مضامین و انواع ادبی در خمسه¬ی خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1400/04/27
حکیمه رضاآخوندزاده تحلیل سبک شناختی نوشتارهای شهید آوینی با تکیه بر روایت فتح کارشناسی ارشد 1398/11/05
زهرا صادقی گلخطمی تصحیح، مقدّمه و تعلیقات نسخه چاپ سنگی «حسن و عشق» کارشناسی ارشد 1399/12/10
سیدعباس سیدحسینی سرایندگان و مآخذ اشعار کتاب شرح التعرف لمذهب التصوف کارشناسی ارشد 1395/06/29
مقداد شمس الدینی مطلق بررسی تاویلات عرفانی در حکایت های دفتر اول و دوم مثنوی کارشناسی ارشد 1395/11/25
کبری شایان مهر تجلی صبر در شعر عاشورایی فارسی کارشناسی ارشد 1394/06/22
فاطمه صادقی زاده طبقه‌بندی و تحلیل عناصر ادبیّات تطبیقی در لغتنامه دهخدا (از ابتدا تا پایان حرف دال) کارشناسی ارشد 1396/11/29
زهرا شول احوال مخاطب در دیوان اشعار محمّد تقی بهار کارشناسی ارشد 1396/11/28
نازنین سلطانی بررسی نقش وجایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان (بر اساس رویکرد فمنیستی) کارشناسی ارشد 1397/04/24
علی تقوی نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب اسلامی ( 1358-1370) دکتری 1394/04/15
زکیه تیموری رابر بررسی و تحلیل عدد سه و تثلیث درشاهنامه ،با رویکرد اساطیری- تاریخی کارشناسی ارشد 1395/06/20
پروین یوسف زاده مبانی فلسفی هوش معنوی و پرورش آن از منظر مولانا دکتری 1399/12/11
عباس زاهدی سیمای حضرت موسی(ع) در آیینه ی شعر فارسی دکتری 1396/06/22
زهرا زارع سفرهای دریای گرشاسب و ریشه های تطبیقی آن کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون نظم 2- مثنوی 4054094 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
متون نظم 3 قسمت چهارم:خاقانی 1218016 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1403/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1402
مبانی عرفان وتصوف 1218321 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی 9054031 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
متون نظم (5) قسمت دوم: اشعار حافظ 1218043 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تطور متون شعر فارسی 4054700 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
متون نظم2قسمت اول شاهنامه 1 1218005 2 01 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
متون نثر (3) متون ادبی تعلیمی با تاکید بر گلستان 1218033 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی 9054031 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
بررسی تطبیقی انواع ادبی 4054600 2 01 هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
حماسه های مذهبی وتاریخی 4054830 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تطور متون شعر فارسی 4054700 2 02 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
سیر آراء و عقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی 4054089 2 01 هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
رویکردها و روش های تحقیق در ادبیات تطبیقی 4054036 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
متون نثر (3) متون ادبی تعلیمی با تاکید بر گلستان 1218033 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
متون نظم (4) قسمت چهارم:مثنوی معنوی(2) 1218030 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی 9054031 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
حماسه های مذهبی وتاریخی 4054830 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
تطور متون شعر فارسی 4054700 2 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/27 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
تطور متون شعر فارسی 4054700 2 02 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/30 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2