اعضاء هیات علمی

سینا هدایت

سینا هدایت

سینا هدایت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322475
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسيع هاي نوتري از حلقه هاي جابجايي کارشناسی ارشد 1400/05/25
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
زهرا طهماسبي آبدر - کارشناسی ارشد --------
مهلا باغخانی توپولوژي زاريسكي بر مبناي رابطه کارشناسی ارشد 1394/04/16
جواد باقری هره دشتی - کارشناسی ارشد 1390/10/21
محمد ثمره گلستانی چارچوبي تازه براي محاسبه پايه هاي گروبنر کارشناسی ارشد 1396/06/29
سمیه حاجی رضائی ايده آل هاي فيتينگ دکتری 1391/11/04
فاطمه حاجی زاده مادونی پور تارهاي صوري نيمه موضعي از ايده آلهاي اول كمين در حلقه هاي عالي موضعي كاهش يافته کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمد حق جو ايده آل هاي كوچك و بزرگ در حلقه هاي شركت پذير کارشناسی ارشد 1394/06/17
حسین دهقانی راینی مدول هاي جزئا تصويري دکتری --------
بهناز شیخ حسینی تجزيه پذيري يكتاي ايده آلها روي حلقه هاي نوتري جابجائي كاهش يافته کارشناسی ارشد 1392/06/25
مهدی شعبانی حمیدآبادی مدولهاي جدايي پذير کارشناسی ارشد --------
زهرا طهماسبی آبدر - کارشناسی ارشد --------
ساناز عباسی - کارشناسی ارشد --------
حمید عبدلی نژادگروه چند جمله اي هايي كه هر عضو يك حلقه متناهي را به صفر مي برند کارشناسی ارشد 1394/11/07
سمیه فولادوند خاصيت ترايايي درماتريس هاي فازي تعميم يافته کارشناسی ارشد 1393/10/30
فاطمه لشکری مدولهاي همنهشت کارشناسی ارشد 1391/11/15
نعیمه نامدارمحمدی شرايط پوچ ساز براي مدول ها روي حلقه هاي جا بجايي کارشناسی ارشد 1397/11/14
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رياضي 2 2312101 3 06 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
جبرجابجايي 4060123 4 01 | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/21 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
مباني جبر 2312017 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/30 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
سمينار 4060200 2 05 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
رياضي عمومي 3 2312056 3 02 | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
رياضي عمومي 3 2312056 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
رياضي 2 2312101 3 05 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
جبر2 2312211 4 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
جبر 2312625 4 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
رياضي 2 2312101 3 02 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
رياضي 2 2312101 3 01 | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
رياضي عمومي 2 2312201 4 03 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
رياضي عمومي 2 2312201 4 02 | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
جبر 2312625 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/19 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
رياضي 2 2312101 3 02 هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/18 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
رياضي 2 2312101 3 02 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
رياضي عمومي 2 2312201 4 03 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمينار 4060200 2 02 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1