اعضاء هیات علمی

سینا هدایت

سینا هدایت

سینا هدایت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322475
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
جواد باقری هره دشتی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/10/21
مهدی شعبانی حمیدآبادی مدولهای جدایی پذیر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمید عبدلی نژادگروه چند جمله ای هایی که هر عضو یک حلقه متناهی را به صفر می برند کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/07
نعیمه نامدارمحمدی شرایط پوچ ساز برای مدول ها روی حلقه های جا بجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/14
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساناز عباسی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه حاجی رضائی ایده آل های فیتینگ دکتری استاد راهنما 1391/11/04
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد حق جو ایده آل های کوچک و بزرگ در حلقه های شرکت پذیر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
فاطمه لشکری مدولهای همنهشت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/15
فاطمه حاجی زاده مادونی پور تارهای صوری نیمه موضعی از ایده آلهای اول کمین در حلقه های عالی موضعی کاهش یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسین دهقانی راینی مدول های جزئا تصویری دکتری استاد راهنما --------
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه فولادوند خاصیت ترایایی درماتریس های فازی تعمیم یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/30
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد ثمره گلستانی چارچوبی تازه برای محاسبه پایه های گروبنر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
مهلا باغخانی توپولوژی زاریسکی بر مبنای رابطه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/04/16
راضیه بزمانی توسیع های نوتری از حلقه های جابجایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا طهماسبی آبدر - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهناز شیخ حسینی تجزیه پذیری یکتای ایده آلها روی حلقه های نوتری جابجائی کاهش یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 3 2312056 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 3 2312056 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
ریاضی 2 2312101 3 05 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
جبر2 2312211 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
جبر 2312625 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی 2 2312101 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
ریاضی 2 2312101 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 2 2312201 4 03 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 2 2312201 4 02 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/16 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
جبر 2312625 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/19 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضی 2 2312101 3 02 هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/18 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ریاضی 2 2312101 3 02 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 2 2312201 4 03 | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 02 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1