اعضاء هیات علمی

سعید اسماعیلی جعفر آبادی

سعید اسماعیلی جعفر آبادی

سعید اسماعیلی جعفر آبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322503
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هاطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدی افشار مدیریت بهینه توان اکتیو و راکتیو ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی مجهز به مولدهای خورشیدی برای بهبود عملکرد شبکه های توزیع الکتریکیهوشمند کارشناسی ارشد 1400/11/18
حسین انصاری جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری کیفیت توان به منظور پایش شرایط رزونانس هارمونیکی در پیکربندی های مختلف شبکه توزیع کارشناسی ارشد --------
حسین انصاری جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیر کیفیت توان به منظور پایش شرایط تشدید هارمونیکی در پیکربندی های مختلف شبکه توزیع کارشناسی ارشد 1400/09/04
ابوالفضل اسدی فر توزیع هارمونیکی توان در ریزشبکه های AC با هدف کمینه سازی اغتشاش در باس متصل به شبکه کارشناسی ارشد 1399/07/28
حمیدرضا بیرمی نیا هماهنگی بهینه ادوات جبرانساز توان راکتیو در شبکه انتقال و توزیع به منظور کاهش تراکم خطوط و تلفات توان کارشناسی ارشد --------
حمیدرضا بیرمی نیا هماهنگی بهینه ادوات جبرانساز توان راکتیو در شبکه انتقال و توزیع به منظور کاهش تراکم خطوط و تلفات توان کارشناسی ارشد --------
حمیدرضا بیرمی نیا هماهنگی بهینه ادوات جبرانساز توان راکتیو در شبکه انتقال و توزیع به منظور کاهش تراکم خطوط و تلفات توان کارشناسی ارشد --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد 1400/11/17
رامین کاویانی بررسی حضور نیروگاههای بادی در محیط تجدید ساختار یافته کارشناسی ارشد 1393/11/08
بهاره مرزبان برنامه ریزی بهینه بلند مدت توان راکتیو در شبکه های انتقال با در نظر گرفتن پشتیبانی مولدهای فتوولتاییک کارشناسی ارشد --------
محمدصادق پورواعظی روکرد کنترل غیرمتمرکز ولتاژ و فرکانس به منظور کاهش تلفات در ریزشبکه کارشناسی ارشد 1398/06/20
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد --------
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد --------
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد --------
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1400/11/20
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری --------
ابوذر اخلاص پور جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات کلید زنی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و تلفات شبکه کارشناسی ارشد 1391/06/28
حامد ایران نژادپاریزی انجام مطالعات بازارائی و جایابی منابع تولید پراکنده به صورت همزمان در شبکه توزیع نمونه استان کرمان کارشناسی ارشد 1391/11/19
عباس اسمعیلی دهج کنترل سطح اتصال کوتاه و بهبود کیفیت توان در ریزشبکه ها با استفاده از محدود کننده های جریان خطا دکتری 1396/09/08
عباس اسمعیلی دهج جایابی بهینه ادوات چند نوعی جهت افزایش قابلیت انتقال کل و کاهش تراکم خطوط شبکه کارشناسی ارشد 1390/06/31
هادی افراز اصلاح پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع با نفوذ بالای مولد های تولید پراکنده با هماهنگی بهینه OLTC و این مولدها کارشناسی ارشد 1396/12/15
مسعود اکبرزاده جایابی و بهره برداری از ادوات FACTS هماهنگ شده کارشناسی ارشد 1392/10/24
سروش البرزی جهرمی بهره برداری بهینه از ریز شبکه ها با توجه به قیود کیفیت توان کارشناسی ارشد 1390/11/03
هادی برجی انتخاب نوع و ظرفیت بهینه واحدهای تولیدی در برنامه ریزی توسعه بخش تولید با استفاده از الگوریتم فاخته کارشناسی ارشد 1391/11/11
ادیب برشان بهبود امنیت سایبری شبکه هوشمند قدرت در برابر حمله تزریق داده نادرست مبتنی بر طراحی سیستم چند عامله دکتری --------
صاحب بیژن صفا ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای بهبود کمبود ولتاژ با توجه به حساسیت درایوهای تنظیم کنندهی سرعت درحضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1397/11/17
مجید بیگ زاده جبران سازی و بهبود کیفیت توان در حضور کوره های قوس الکتریکی با استفاده از روش های ترکیبی کارشناسی ارشد 1396/06/29
مجتبی پرتوی عنلکرد بهینه اقتصادی منابع چند گانه هایبرید پیل سوختی و آرایه فوتوولتائیک در حالت اتصال به شبکه کارشناسی ارشد 1391/10/27
مجتبی پرتویی برنامه ریزی بهینه احتمالاتی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی هیبریدی متصل به شبکه با در نظر گرفتن محدودیت¬های کیفیت توان دکتری --------
محمد هادی پور غریب شاهی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری نیروگاهها با استفاده از سیستم های دینامیکی کارشناسی ارشد 1390/06/31
علی جوادی قاسم آبادی مدیریت انرژی سیستم هایبرید پیل سوختی فتوولتائیک باتری با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1390/11/03
احمد چراغی ولوجردی حذف هماهنگ بار با در نظر گرفتن ملاحظات پایداری ولتاژ کارشناسی ارشد 1391/10/27
روح اله یحیی پور حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S کارشناسی ارشد 1390/12/21
عالیه حسن زاده پاریزی کنترل ثانویه توزیع شده ی ولتاژ و فرکانس یک ریزشبکه یAC مبتنی بر عدم قطعیت ارتباطی کارشناسی ارشد 1397/11/13
حمید خانی مدیریت بهینه خودروهای برقی در شبکه توزیع با در نظر گرفتن قیود کیفیت توان کارشناسی ارشد 1393/06/18
مرتضی خانوردی پیش بینی فروپاشی دینامیکی ولتاژ کارشناسی ارشد 1389/11/15
جواد خواجوئی طراحی بهینه و چند هدفه فیلترهای پسیو با درنظر گرفتن معیارهای فنی و اقتصادی کارشناسی ارشد 1397/11/15
حسین دهقان دهنوی بازآرایی در شبکه های توزیع در حضور منابع تولیدات ژراکنده کارشناسی ارشد 1390/06/31
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری --------
محمدحسین رضاییان کوچی تشخیص نواحی به منظور معادلسازی دینامیکی سیستم قدرت مبتنی بر اندازه گیری همزمان و تکنیک های داده کاوی دکتری 1396/04/11
فرزانه رضائی استخروئیه هماهنگی بهینه مولدهای تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر و جبران سازهای توان راکتیو در سیستم های قدرت کارشناسی ارشد 1393/11/08
مرتضی رضائی بابک مدلسازی دینامیکی منابع چند گانه هیبریدی با هدف مطالعات مدیریت انرژی کارشناسی ارشد 1391/03/10
مهدی روح الامینی برنامه ریزی تامین ذخیره های کنترل فرکانسی کارشناسی ارشد 1390/11/03
مصطفی سهرابی دولابان افزایش ظرفیت میزبانی از منابع تولید پراکنده در شبکههای قدرت با در نظر گرفتن محدودیتهای کیفیت توان کارشناسی ارشد 1397/11/17
سینا شاکری ارزیابی احتمالاتی فلشهای ولتاژ در شبکه قدرت با در نظر گرفتن حساسیت بارها و قابلیت مولدهای تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1397/11/13
ابراهیم شاهسونی مطالعه و بهره برداری از سیستم های قدرت ترکیبی شامل ( دیزل ژنراتور - توربین بادی - سلول های خورشیدی و بانک باتری کارشناسی ارشد 1391/06/28
روح الله شیخ ذکریاآباده کنترل فرکانس در ریزشبکه ها در شرایط جزیره ای کارشناسی ارشد 1391/11/17
محمدهادی شمس الدینی فرد افزایش ظرفیت میزبانی از تولیدات پراکنده و بهبود کیفیت توان با استفاده از بازآرایی بهینه شبکه های توزیع کارشناسی ارشد --------
احمد عامری اختیارآبادی دسته بندی رویدادهاو تعیین منابع اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل های زمان _ فرکانسی کارشناسی ارشد 1392/06/25
امیر عربی پاریزی دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل و سیستم فازی به همراه الگوریتم کارشناسی ارشد 1390/09/30
رضا عظیمی کنترل ولتاژ و توان در شبکه های قدرت با منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1389/11/15
لیلا کامیابی جایابی بهینه و چند هدفه دستگاه های پایش کیفیت توان در شبکه های قدرت کارشناسی ارشد 1395/12/15
سلیم کمشکی برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع الکتریکی با توجه به قیود کیفیت توان کارشناسی ارشد 1392/11/02
علی گروهی تعیین مکان وظرفیت بهینه سیستم های فوتوولتائیک با در نظر گرفتن قابلیت اینورتر این سیستم ها برای تولید توان راکتیو کارشناسی ارشد 1391/10/30
نجمه محکمی ارزیابی و تعیین رفتار بارهای هارمونیکی در شبکه های توزیع فشار ضعیف کارشناسی ارشد 1396/12/15
کیانوش محمدی کنترل غیر متمرکز ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع با حضور تولیدات پراکنده کارشناسی ارشد 1394/11/07
غلامرضا معمارزاده کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه توزیع با در نظر گرفتن آرایش بهینه شبکه و قیود امنیت ولتاژ کارشناسی ارشد 1393/11/07
پیمان منعمی گوهری شناسائی ، دسته بندی و تخمین زمان شروع اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل TT کارشناسی ارشد 1391/11/18
مهلا نظری کنترل ولتاژ و توان راکتیو توزیع‌شده در سیستم‌های توزیع‌ فعال در حضور خودروهای برقی کارشناسی ارشد --------
سینا نظری رباطی دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از روشی مبتنی بر تحلیل مولفه های مستقل کارشناسی ارشد 1395/12/15
امین نفیسی ارزیابی و ارائه راهکارهای لازم برای بهبود پارامترهای کیفیت توان در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان کارشناسی ارشد 1393/06/18
نصرت نیک نفس تشخیص جزیره ای شدن و اغتشاشات کیفیت توان در حضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد 1394/11/06
سعید هاشمی نژاد دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان کارشناسی ارشد 1389/11/15
محمدرضا یوسف زاده کوهبنانی شناسایی منابع هارمونیکی چندگانه در سیستم های قدرت با مکان یابی بهینه دستگاه های اندازه گیری هارمونیک کارشناسی ارشد --------
محمد بنی اسددشتابی مدیریت انرژی سیستم چند گانه هایبرید پیل سوختی و آرایه فتوولتائیک در حالت اتصال به شبکه کارشناسی ارشد 1392/06/25
مهدی ابراهیمی ارزیابی پایداری استاتیک ولتاژ در شبکه برق جنوب شرق ایران و راهکارهای عملیاتی و پیشگیرانه مرتبط کارشناسی ارشد 1392/10/24
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد --------
میترا مذهب جعفری جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه های قدرت کارشناسی ارشد 1394/03/25
ابراهیم پیرمرادی بزنجانی حذف بار هوشمند با در نظر گرفتن شاخص های بهره برداری کارشناسی ارشد 1392/10/24
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد --------
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد --------
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 9012008 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/12 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
کیفیت توان 9012021 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/04 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1400
ماشینهای الکتریکی 3 1420534 3 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1401/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
کیفیت توان 4012595 3 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/04 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1400
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1401/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
سمینار 4012002 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1400
مباحث ویژه در مهندسی قدرت 2 9012055 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/10/28 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
کنترل توان راکتیو 4012033 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
کیفیت توان 9012021 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
کیفیت توان 4012595 3 02 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 9012008 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/10/25 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
کنترل توان راکتیو 4012033 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در مهندسی قدرت 2 9012055 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
کیفیت توان 4012595 3 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 9012008 3 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 02 | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2