اعضاء هیات علمی

سعید اسماعیلی جعفر آبادی

سعید اسماعیلی جعفر آبادی

سعید اسماعیلی جعفر آبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322529
پست الکترونیکی: 

مقالاتطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری استاد راهنما --------
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری استاد راهنما --------
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری استاد راهنما --------
سعید هاشمی نژاد دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/11/15
روح اله یحیی پور حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/12/21
ابراهیم شاسوندی مطالعه و بهره برداری از سیستم های قدرت ترکیبی شامل ( دیزل ژنراتور - توربین بادی - سلول های خورشیدی و بانک باتری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/28
هادی افراز اصلاح پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع با نفوذ بالای مولد های تولید پراکنده با هماهنگی بهینه OLTC و این مولدها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا بیرمی نیا هماهنگی بهینه ادوات جبرانساز توان راکتیو در شبکه انتقال و توزیع به منظور کاهش تراکم خطوط و تلفات توان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری استاد راهنما --------
مجتبی پرتویی برنامه ریزی بهینه احتمالاتی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی هیبریدی متصل به شبکه با در نظر گرفتن محدودیت¬های کیفیت توان دکتری استاد راهنما --------
ابراهیم پیرمرادی بزنجانی حذف بار هوشمند با در نظر گرفتن شاخص های بهره برداری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/24
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری استاد راهنما --------
ابوذر اخلاص پور جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات کلید زنی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و تلفات شبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/28
عباس اسمعیلی دهج جایابی بهینه ادوات چند نوعی جهت افزایش قابلیت انتقال کل و کاهش تراکم خطوط شبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/06/31
علی جوادی قاسم آبادی مدیریت انرژی سیستم هایبرید پیل سوختی فتوولتائیک باتری با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/03
هادی برجی انتخاب نوع و ظرفیت بهینه واحدهای تولیدی در برنامه ریزی توسعه بخش تولید با استفاده از الگوریتم فاخته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/11
احمد عامری اختیارآبادی دسته بندی رویدادهاو تعیین منابع اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل های زمان _ فرکانسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
امین نفیسی ارزیابی و ارائه راهکارهای لازم برای بهبود پارامترهای کیفیت توان در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/18
لیلا کامیابی جایابی بهینه و چند هدفه دستگاه های پایش کیفیت توان در شبکه های قدرت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
مصطفی سهرابی دولابان افزایش ظرفیت میزبانی از منابع تولید پراکنده در شبکههای قدرت با در نظر گرفتن محدودیتهای کیفیت توان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
عالیه حسن زاده پاریزی کنترل ثانویه توزیع شده ی ولتاژ و فرکانس یک ریزشبکه یAC مبتنی بر عدم قطعیت ارتباطی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/13
صاحب بیژن صفا ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای بهبود کمبود ولتاژ با توجه به حساسیت درایوهای تنظیم کنندهی سرعت درحضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
بهزاد شفیعی کاهش اثرات فلش‌های ولتاژ بر بارهای حساس در شبکه‌های قدرت با استفاده از قابلیت های منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سینا شاکری ارزیابی احتمالاتی فلشهای ولتاژ در شبکه قدرت با در نظر گرفتن حساسیت بارها و قابلیت مولدهای تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/13
سجاد فتاحی مقدم برنامه‌ریزی بهینه و احتمالاتی فیلترهای هارمونیکی پسیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تغییرات بار روزانه و آرایش های احتمالی شبکه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدهادی شمس الدینی فرد افزایش ظرفیت میزبانی از تولیدات پراکنده و بهبود کیفیت توان با استفاده از بازآرایی بهینه شبکه های توزیع کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه رضایی استخروییه کنترل هماهنگ سامانه های ترکیبی فتوولتائیک و ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری (PV-BESS) به منظور بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع فشار ضعیف دکتری استاد راهنما --------
مرتضی رضائی بابک مدلسازی دینامیکی منابع چند گانه هیبریدی با هدف مطالعات مدیریت انرژی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/03/10
امیر عربی پاریزی دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل و سیستم فازی به همراه الگوریتم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/09/30
محمد هادی پور غریب شاهی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری نیروگاهها با استفاده از سیستم های دینامیکی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/06/31
نصرت نیک نفس تشخیص جزیره ای شدن و اغتشاشات کیفیت توان در حضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/06
میترا مذهب جعفری جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه های قدرت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/03/25
مهدی ابراهیمی ارزیابی پایداری استاتیک ولتاژ در شبکه برق جنوب شرق ایران و راهکارهای عملیاتی و پیشگیرانه مرتبط کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/24
رضا عظیمی کنترل ولتاژ و توان در شبکه های قدرت با منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/11/15
سروش البرزی جهرمی بهره برداری بهینه از ریز شبکه ها با توجه به قیود کیفیت توان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/03
پیمان منعمی گوهری شناسائی ، دسته بندی و تخمین زمان شروع اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل TT کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/18
علی گروهی تعیین مکان وظرفیت بهینه سیستم های فوتوولتائیک با در نظر گرفتن قابلیت اینورتر این سیستم ها برای تولید توان راکتیو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/30
روح الله شیخ ذکریاآباده کنترل فرکانس در ریزشبکه ها در شرایط جزیره ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/17
احمد چراغی ولوجردی حذف هماهنگ بار با در نظر گرفتن ملاحظات پایداری ولتاژ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/10/27
سینا نظری رباطی دسته بندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از روشی مبتنی بر تحلیل مولفه های مستقل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
عباس اسمعیلی دهج کنترل سطح اتصال کوتاه و بهبود کیفیت توان در ریزشبکه ها با استفاده از محدود کننده های جریان خطا دکتری استاد راهنما 1396/09/08
مهدی روح الامینی برنامه ریزی تامین ذخیره های کنترل فرکانسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/03
حامد ایران نژادپاریزی انجام مطالعات بازارائی و جایابی منابع تولید پراکنده به صورت همزمان در شبکه توزیع نمونه استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/19
محمدرضا یوسف زاده کوهبنانی شناسایی منابع هارمونیکی چندگانه در سیستم های قدرت با مکان یابی بهینه دستگاه های اندازه گیری هارمونیک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سلیم کمشکی برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع الکتریکی با توجه به قیود کیفیت توان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/02
مسعود اکبرزاده جایابی و بهره برداری از ادوات FACTS هماهنگ شده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/24
مرتضی خانوردی پیش بینی فروپاشی دینامیکی ولتاژ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1389/11/15
مجتبی پرتوی عنلکرد بهینه اقتصادی منابع چند گانه هایبرید پیل سوختی و آرایه فوتوولتائیک در حالت اتصال به شبکه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/10/27
فرزانه رضائی استخروئیه هماهنگی بهینه مولدهای تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر و جبران سازهای توان راکتیو در سیستم های قدرت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
غلامرضا معمارزاده کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه توزیع با در نظر گرفتن آرایش بهینه شبکه و قیود امنیت ولتاژ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/07
حسین دهقان دهنوی بازآرایی در شبکه های توزیع در حضور منابع تولیدات ژراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/06/31
مجید بیگ زاده جبران سازی و بهبود کیفیت توان در حضور کوره های قوس الکتریکی با استفاده از روش های ترکیبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
کیانوش محمدی کنترل غیر متمرکز ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع با حضور تولیدات پراکنده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/07
جواد خواجوئی طراحی بهینه و چند هدفه فیلترهای پسیو با درنظر گرفتن معیارهای فنی و اقتصادی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/15
محمدحسین رضاییان کوچی تشخیص نواحی به منظور معادلسازی دینامیکی سیستم قدرت مبتنی بر اندازه گیری همزمان و تکنیک های داده کاوی دکتری استاد راهنما 1396/04/11
محمد بنی اسددشتابی مدیریت انرژی سیستم چند گانه هایبرید پیل سوختی و آرایه فتوولتائیک در حالت اتصال به شبکه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
حمید خانی مدیریت بهینه خودروهای برقی در شبکه توزیع با در نظر گرفتن قیود کیفیت توان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/18
نجمه محکمی ارزیابی و تعیین رفتار بارهای هارمونیکی در شبکه های توزیع فشار ضعیف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
ادیب برشان بهبود امنیت سایبری شبکه هوشمند قدرت در برابر حمله تزریق داده نادرست مبتنی بر طراحی سیستم چند عامله دکتری استاد مشاور --------
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کیفیت توان 9012021 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
کیفیت توان 4012595 3 02 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 9012008 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/10/25 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
کنترل توان راکتیو 4012033 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در مهندسی قدرت 2 9012055 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
کیفیت توان 4012595 3 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 9012008 3 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 1420023 3 02 | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کنترل توان راکتیو 4012033 3 01 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 12 نتیجه
از 1
عنوان توضیح
طرح درس دانلود