اعضاء هیات علمی

مجید نعمتی

مجید نعمتی

مجید نعمتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 2215
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
آرزو باختری ژئو مورفولوژی ولرزه خیزی گسلهای سروستان وگلباف در استان کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/29
محمدرضا توکلی چترودی بررسی امکان سنجی پیش بینی زلزله بااستفاده از فیبرنوری مبتنی بر توری براگ در منطقه کوهبنان کارشناسی ارشد 1393/11/06
رویا جاماسب موقعیت زمین شناختی شهرهای ایران وارزیابی مقدماتی وضعیت زمین شناسی شهری انها کارشناسی ارشد 1395/06/24
زهرا جامی زاده برآورد مقیاس محلی برای بزرگای زمین لرزه ها در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/25
آسیه یحیی زاده چمنی بررسی لرزه خیزی گسل آستانه (البرز شرقی) کارشناسی ارشد 1397/11/08
روح اله خاتونی پهنه بندی تجربی شتاب زمین لرزه در استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/25
فایزه خواجه گوکی امکان سنجی طراحی لرزه نگار با به کارگیری توری براگ فیبر نوری وفلز ارتجاعی کارشناسی ارشد 1394/06/25
فاطمه دارباز بررسی مهاجرت تنش لرزه‌ای در جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد --------
محبوبه دباغ زاده بررسی مقدماتی خطر زمین لرزه درمنطقه جیرفت برپایه معیارهای لرزه خیزی وزمین ریخت شناسی کارشناسی ارشد 1395/11/11
مریم سلاجقه بررسی داده های لرزه ای بازتابی در شناسایی مخازن هیدروکربوری در جنوب باختری ایران کارشناسی ارشد 1399/11/01
معصومه عابدی فریزنی بررسی شدت زمین لرزه ها در خاور ایران کارشناسی ارشد 1398/12/03
محمدجواد منظری توکلی لرزه خیزی ، زمین ریخت شناسی و زمین ساخت جنبا در شمال استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/26
مهرداد بلوچ بروزرسانی تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهر کرمان با استفاده از روش بیز کارشناسی ارشد 1399/11/15
پیام اخلاص پور تهیه نقشه ارزیابی خطر زلزله استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/06
نجیمه اسکندری نسب سیاهکوهی بررسی لرزه خیزی رفسنجان و گستره پیرامون دراستان کرمان کارشناسی ارشد --------
جمال فرامرزی بررسی عمق موهوونسبت V_p/V_s درپهنه گسلی کوهبنان کارشناسی ارشد 1392/05/20
مرضیه قلی زاده ابراهیم آبادی بررسی ارتباط متقابل خطرهای زمین شناختی و پروژه انتقال آب ازسرشاخه های هلیل رود به شهرکرمان کارشناسی ارشد 1395/10/25
راضیه السادات حسینی بررسی سازوکار زمین لرزه های رفسنجان و گستره پیرامون (استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
مریم ایران نژاد بررسی وابستگی میان اجرام آسمانی و رویداد زمین لرزه کارشناسی ارشد 1395/10/20
فاطمه نقدی دودران بررسی لرزه خیزی و دگرریختی های سطحی سامانه گسلی نهبندان در خاور ایران کارشناسی ارشد --------
حمیده رنجبرسونی بررسی ساختار گسل کوهبنان و جهت حرکت صفحات اطراف آن به روش ساز و کار کانونی لرزه ای کارشناسی ارشد 1393/11/06
مهلا سلطانی نژاد زمین ساخت جنبا در گستره گسلهای راور، لکرکوه و بهاباد در استان کرمان کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین فیزیک 1318031 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
نقشه برداری 1318008 2 03 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نقشه برداری 1318008 2 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نقشه برداری 1318008 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زلزله شناسی 1318364 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مکانیک خاک 1318003 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت 4038109 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
ژئوفیزیک 1318358 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
لرزه زمین ساخت 4038068 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
سمینار 4038048 2 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
مکانیک خاک 1318003 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/29 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
زمین فیزیک 1318031 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1400/03/30 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
نقشه برداری 1318008 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
نقشه برداری 1318008 2 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
نقشه برداری 1318008 2 03 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
زلزله شناسی 1318364 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
مکانیک خاک 1318003 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/31 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
پژوهش در زمین شناسی 4038106 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت 4038109 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نقشه برداری 1318008 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/18 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2