اعضاء هیات علمی

ندا ابراهیمی

ندا ابراهیمی

ندا ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه کوهستانی یادداشتی بر ساختارهای علّی فضا-زمان دکتری 1400/08/30
نسرین ابارقی منحنی های نول منهیم تعمیم یافته در فضا زمان مینکوسکی کارشناسی ارشد 1396/06/20
مینا جهانی مسکون علیت لورنسی با متر پیوسته کارشناسی ارشد 1392/09/25
فهیمه خواجه حسنی رابری پایداری هذلولوی های سرتاسری در توپولوژی بازه ای کارشناسی ارشد 1392/11/09
یگانه رحیمی فضاهای تاپ کارشناسی ارشد 1396/06/14
حسین کاظمی گروه های لی موضعی غیر شرکت پذیر کارشناسی ارشد 1395/06/06
مریم السادات مستقیمی منحنی طولی در فضا اقلیدسی n بعدی کارشناسی ارشد 1397/04/31
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2312100 3 13 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
ریاضی عمومی 1 2312100 3 31 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1401/03/31 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
ریاضی عمومی 1 2312200 4 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/03/31 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
ریاضی عمومی 1 2312100 3 30 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/03/31 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
مبانی هندسه 2312051 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1401/04/16 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
ریاضی عمومی 3 2312056 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/22 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
ریاضی عمومی 3 2312056 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/22 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
ریاضی 2 2312101 3 11 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
ریاضی 2 2312101 3 09 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/22 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
ریاضی عمومی 1 2312200 4 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 30 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
هندسه منیفلد1 4060179 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
مبانی هندسه 2312051 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/04/06 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
هندسه دیفرانسیل موضعی 2312824 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/25 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 04 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 1 2312100 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضیات 2 2312122 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1