اعضاء هیات علمی

مراد یاری دهنوی

مراد یاری دهنوی

مراد یاری دهنوی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322348
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
خدیجه کشاورزی گوکی تربیت اخلاقی از دیدگاه امام محمد باقر علیه السلام کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
احد حسن خانی فرد بررسی تجارب زیسته معلمان کار و فناوری شهرستان زرند در خصوص پیامدهای اجرا و ارزشیابی درس کار و فناوری کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیده زهره افتخارافضلی بررسی نسبت اسطوره با تربیت با تاکید بر شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/29
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/13
سعیده پدرام جایگاه پرسشگری در رویکرد عقلانی به تربیت دینی و بررسی نسبت نوع پرسشهای دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمان با محتوای کتب درسی آن دوره. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیما شاکری نقش هیات های مذهبی در تربیت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
نعیمه شفیعی اپور واری بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی دوران کودکی در ادبیات داستانی کودک ایران و غرب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
سمانه ترابی نژاد تربیت زیست محیطی در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
طاهره زحمتکش آثار اخلاقی ارزشیابی توصیفی و نسبت آن با تجربه زیسته معلمان دوره ابتدائی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/16
فاطمه میرزائی چیستی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر ماهیت و کارکردهای فلسفه تربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول بازمانده بارچی فلسفه ی تربیتی الگو مداری از منظر آیات و روایات کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
سارا رامش خواه عوامل عاطفی مرتبط با حیات طیبه انسان در قرآن و روایات و دلالت های تربیتی آن در تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
علی شهبا تحلیل و نقد محتوای کتب تاریخ متوسطه دوره دوم دبیرستان بر اساس رویکرد دیدگاه اسلام در آموزش تاریخ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
مهدی جهانشاهی امجزی علل عدم انتشار دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره السادات کدخدازاده طبایی زوا ارائه یک مدل نظری، توسعه فعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی مبتنی بر مدل سوات (در بین اعضاهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/09
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
خدیجه کشاورزی گوکی تربیت اخلاقی از دیدگاه امام محمد باقر علیه السلام کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیده زهره افتخارافضلی بررسی نسبت اسطوره با تربیت با تاکید بر شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/29
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سعیده پدرام جایگاه پرسشگری در رویکرد عقلانی به تربیت دینی و بررسی نسبت نوع پرسشهای دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمان با محتوای کتب درسی آن دوره. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیما شاکری نقش هیات های مذهبی در تربیت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
نعیمه شفیعی اپور واری بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی دوران کودکی در ادبیات داستانی کودک ایران و غرب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
سمانه ترابی نژاد تربیت زیست محیطی در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
طاهره زحمتکش آثار اخلاقی ارزشیابی توصیفی و نسبت آن با تجربه زیسته معلمان دوره ابتدائی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/16
فاطمه میرزائی چیستی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر ماهیت و کارکردهای فلسفه تربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول بازمانده بارچی فلسفه ی تربیتی الگو مداری از منظر آیات و روایات کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
سارا رامش خواه عوامل عاطفی مرتبط با حیات طیبه انسان در قرآن و روایات و دلالت های تربیتی آن در تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
علی شهبا تحلیل و نقد محتوای کتب تاریخ متوسطه دوره دوم دبیرستان بر اساس رویکرد دیدگاه اسلام در آموزش تاریخ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
مهدی جهانشاهی امجزی علل عدم انتشار دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره السادات کدخدازاده طبایی زوا ارائه یک مدل نظری، توسعه فعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی مبتنی بر مدل سوات (در بین اعضاهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/09
مهلا شجاعی سرگذشت پژوهی و فلسفه¬ی تربیتی عطا احمدی و پیامدهای آن در تربیت معلم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
سیده زهره افتخارافضلی بررسی نسبت اسطوره با تربیت با تاکید بر شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/29
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سعیده پدرام جایگاه پرسشگری در رویکرد عقلانی به تربیت دینی و بررسی نسبت نوع پرسشهای دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمان با محتوای کتب درسی آن دوره. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیما شاکری نقش هیات های مذهبی در تربیت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
نعیمه شفیعی اپور واری بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی دوران کودکی در ادبیات داستانی کودک ایران و غرب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
سمانه ترابی نژاد تربیت زیست محیطی در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
طاهره زحمتکش آثار اخلاقی ارزشیابی توصیفی و نسبت آن با تجربه زیسته معلمان دوره ابتدائی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/16
فاطمه میرزائی چیستی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر ماهیت و کارکردهای فلسفه تربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول بازمانده بارچی فلسفه ی تربیتی الگو مداری از منظر آیات و روایات کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
سارا رامش خواه عوامل عاطفی مرتبط با حیات طیبه انسان در قرآن و روایات و دلالت های تربیتی آن در تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
علی شهبا تحلیل و نقد محتوای کتب تاریخ متوسطه دوره دوم دبیرستان بر اساس رویکرد دیدگاه اسلام در آموزش تاریخ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
مهدی جهانشاهی امجزی علل عدم انتشار دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره السادات کدخدازاده طبایی زوا ارائه یک مدل نظری، توسعه فعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی مبتنی بر مدل سوات (در بین اعضاهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/09
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیده زهره افتخارافضلی بررسی نسبت اسطوره با تربیت با تاکید بر شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/29
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سعیده پدرام جایگاه پرسشگری در رویکرد عقلانی به تربیت دینی و بررسی نسبت نوع پرسشهای دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمان با محتوای کتب درسی آن دوره. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیما شاکری نقش هیات های مذهبی در تربیت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
نعیمه شفیعی اپور واری بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی دوران کودکی در ادبیات داستانی کودک ایران و غرب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
سمانه ترابی نژاد تربیت زیست محیطی در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
طاهره زحمتکش آثار اخلاقی ارزشیابی توصیفی و نسبت آن با تجربه زیسته معلمان دوره ابتدائی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/16
فاطمه میرزائی چیستی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر ماهیت و کارکردهای فلسفه تربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول بازمانده بارچی فلسفه ی تربیتی الگو مداری از منظر آیات و روایات کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
سارا رامش خواه عوامل عاطفی مرتبط با حیات طیبه انسان در قرآن و روایات و دلالت های تربیتی آن در تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
علی شهبا تحلیل و نقد محتوای کتب تاریخ متوسطه دوره دوم دبیرستان بر اساس رویکرد دیدگاه اسلام در آموزش تاریخ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
مهدی جهانشاهی امجزی علل عدم انتشار دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره السادات کدخدازاده طبایی زوا ارائه یک مدل نظری، توسعه فعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی مبتنی بر مدل سوات (در بین اعضاهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/09
منیره وزیری تحلیل مفهوم نور در قرآن کریم و پیامدهای آن در تربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
خدیجه کشاورزی گوکی تربیت اخلاقی از دیدگاه امام محمد باقر علیه السلام کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
احد حسن خانی فرد بررسی تجارب زیسته معلمان کار و فناوری شهرستان زرند در خصوص پیامدهای اجرا و ارزشیابی درس کار و فناوری کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیده زهره افتخارافضلی بررسی نسبت اسطوره با تربیت با تاکید بر شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/29
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/13
سعیده پدرام جایگاه پرسشگری در رویکرد عقلانی به تربیت دینی و بررسی نسبت نوع پرسشهای دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمان با محتوای کتب درسی آن دوره. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیما شاکری نقش هیات های مذهبی در تربیت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
نعیمه شفیعی اپور واری بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی دوران کودکی در ادبیات داستانی کودک ایران و غرب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
سمانه ترابی نژاد تربیت زیست محیطی در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
طاهره زحمتکش آثار اخلاقی ارزشیابی توصیفی و نسبت آن با تجربه زیسته معلمان دوره ابتدائی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/16
فاطمه میرزائی چیستی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر ماهیت و کارکردهای فلسفه تربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول بازمانده بارچی فلسفه ی تربیتی الگو مداری از منظر آیات و روایات کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
سارا رامش خواه عوامل عاطفی مرتبط با حیات طیبه انسان در قرآن و روایات و دلالت های تربیتی آن در تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
علی شهبا تحلیل و نقد محتوای کتب تاریخ متوسطه دوره دوم دبیرستان بر اساس رویکرد دیدگاه اسلام در آموزش تاریخ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
مهدی جهانشاهی امجزی علل عدم انتشار دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره السادات کدخدازاده طبایی زوا ارائه یک مدل نظری، توسعه فعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی مبتنی بر مدل سوات (در بین اعضاهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/09
مهدیه یوسفی پور مبانی اهداف تربیت با نظر به انسان کامل از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/24
مهلا ثمره بررسی نظام تربیتی صدر المتالهین شیرازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/01/15
شهلا شریفی قنات غستانی مبانی هستی شناسی عزت نفس متربیان از منظر قرآن کریم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/04/03
مژده علیزاده الگوی آموزشی قرآن کریم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/01
فاطمه سلجوقی نژاد رویکرد تربیتی به فلسفه سفر از دیدگاه اسلام کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
بهمن کریم زاده رویکرد تربیتی ضمنی به ماهیت نوشتار با تاکید بر آراء ژاک دریدا دکتری استاد راهنما 1398/06/17
پرهام درگاهی بازخوانی بایسته های خردگرایی در آموزش پزشکی دکتری استاد مشاور --------
حیدر اسماعیل پور بررسی هستی شناسی نیچه و نقد پیامدهای تربیتی آن براساس دیدگاه علامه طباطبائی دکتری استاد مشاور 1394/11/07
زهرا بامری نژاد صلاحیت های معلم از منظر قران و عترت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/20
فاطمه نادی نژادشفیع آبادی بررسی تطبیقی هستی شناسی وپیامدهای تربیتی آن از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و آگوستین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
راضیه انصاری هدایت در قرآن و استلزامات تربیتی آن کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/17
نازنین جعفری بررسی فلسفه کرامت ذاتی انسان و استلزامات تربیتی مربوط به آن باتوجه به آیات قرآن و روایات کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/29
فاطمه اکبرزاده نگاری تبیین فلسفی ماهیت خودکم بینی وراهکارهای مقابله باآن درتربیت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/14
عارفه پورحیدری فلسفه تربیتی خوف و رجاء از دیدگاه اسلام با تأکید بر قرآن کریم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/14
زهرا پاینده فر تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر امید و باورهای رایج دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدائی کرمان در سال تحصیلی 93-94 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
افسانه بی جامی نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان پایه ششم دبستانهای شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/11
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
محمدحسین سیستانی زاده چیستی و چگونگی ایفای نقش اجتماعی نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در استان کرمان و نسبت آن با برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
خدیجه کشاورزی گوکی تربیت اخلاقی از دیدگاه امام محمد باقر علیه السلام کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
احد حسن خانی فرد بررسی تجارب زیسته معلمان کار و فناوری شهرستان زرند در خصوص پیامدهای اجرا و ارزشیابی درس کار و فناوری کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیده زهره افتخارافضلی بررسی نسبت اسطوره با تربیت با تاکید بر شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/29
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/13
سعیده پدرام جایگاه پرسشگری در رویکرد عقلانی به تربیت دینی و بررسی نسبت نوع پرسشهای دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمان با محتوای کتب درسی آن دوره. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیما شاکری نقش هیات های مذهبی در تربیت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
نعیمه شفیعی اپور واری بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی دوران کودکی در ادبیات داستانی کودک ایران و غرب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
سمانه ترابی نژاد تربیت زیست محیطی در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
طاهره زحمتکش آثار اخلاقی ارزشیابی توصیفی و نسبت آن با تجربه زیسته معلمان دوره ابتدائی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/16
فاطمه میرزائی چیستی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر ماهیت و کارکردهای فلسفه تربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول بازمانده بارچی فلسفه ی تربیتی الگو مداری از منظر آیات و روایات کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
سارا رامش خواه عوامل عاطفی مرتبط با حیات طیبه انسان در قرآن و روایات و دلالت های تربیتی آن در تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
علی شهبا تحلیل و نقد محتوای کتب تاریخ متوسطه دوره دوم دبیرستان بر اساس رویکرد دیدگاه اسلام در آموزش تاریخ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
مهدی جهانشاهی امجزی علل عدم انتشار دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره السادات کدخدازاده طبایی زوا ارائه یک مدل نظری، توسعه فعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی مبتنی بر مدل سوات (در بین اعضاهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/09
مهدیه حسنی سعدی الگوی ارتباطی قرآن مجیدو دلالتهای تربیتی آن کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/17
الناز عسکر ترک بخش کرمانی اصول و روشهای تحریض متربیان از منظر نهج البلاغه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/17
علی رضا رمضان زاده مبانی هستی شناختی تربیت عاطفی از منظر قرآن کریم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
سیمین مرادی بازیابی مولفه های عاطفی تاثیر گذار بر تربیت عقلانی با توجه به مبانی هستی شناختی قرآن کریم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/31
مهسا خطیبی بردسیری فلسفه آموزش فنی و حرفه ای ازمنظر قرآن و روایات ائمه(علیه السلام ) و تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی بر اساس آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
علی دهقان زاده بغدادآباد نقد و بررسی پیامدهای تربیتی هستی شناسی برتراندراسل بر اساس دیدگاه محمدتقی جعفری دکتری استاد مشاور 1394/11/07
نسرین پاپازاده پدیدارشناسی کیفیت تحصیل در رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان از منظر فارغ التحصیلان آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدحسین سیستانی زاده چیستی و چگونگی ایفای نقش اجتماعی نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در استان کرمان و نسبت آن با برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
خدیجه کشاورزی گوکی تربیت اخلاقی از دیدگاه امام محمد باقر علیه السلام کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
احد حسن خانی فرد بررسی تجارب زیسته معلمان کار و فناوری شهرستان زرند در خصوص پیامدهای اجرا و ارزشیابی درس کار و فناوری کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عارف بهره بر بررسی تطبیقی فلسفه تربیت اجتماعی از منظر ابن خلدون و جان دیویی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیده زهره افتخارافضلی بررسی نسبت اسطوره با تربیت با تاکید بر شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/29
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/13
سعیده پدرام جایگاه پرسشگری در رویکرد عقلانی به تربیت دینی و بررسی نسبت نوع پرسشهای دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمان با محتوای کتب درسی آن دوره. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیما شاکری نقش هیات های مذهبی در تربیت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
نعیمه شفیعی اپور واری بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی دوران کودکی در ادبیات داستانی کودک ایران و غرب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/27
سمانه ترابی نژاد تربیت زیست محیطی در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
طاهره زحمتکش آثار اخلاقی ارزشیابی توصیفی و نسبت آن با تجربه زیسته معلمان دوره ابتدائی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/16
فاطمه میرزائی چیستی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی با تاکید بر ماهیت و کارکردهای فلسفه تربیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول بازمانده بارچی فلسفه ی تربیتی الگو مداری از منظر آیات و روایات کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
سارا رامش خواه عوامل عاطفی مرتبط با حیات طیبه انسان در قرآن و روایات و دلالت های تربیتی آن در تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
علی شهبا تحلیل و نقد محتوای کتب تاریخ متوسطه دوره دوم دبیرستان بر اساس رویکرد دیدگاه اسلام در آموزش تاریخ کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/27
مهدی جهانشاهی امجزی علل عدم انتشار دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره السادات کدخدازاده طبایی زوا ارائه یک مدل نظری، توسعه فعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی مبتنی بر مدل سوات (در بین اعضاهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/05
افسانه مراد علی زاده مطالعه قوم نگاری فرش بافان کرمانی: ایده هایی برای برنامه درسی ریاضی مدرسه ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/09
حمیده قطبی نژاد تربیت عاطفی در صحیفه علویه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/21
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های تحقیق کیفی - فلسفی 4048067 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) 1400/03/26 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
رویکردهای تربیت دینی در جامعه ایران 4048070 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی (1) 9048006 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ادبیات کودکان 1212224 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/06 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
ادبیات کودکان 1212224 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/06 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش ابتدایی1 1212007 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/21 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
اصول ومبانی آموزش وپرورش 1212005 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/14 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
شیوه های کیفی درتحقیقات اموزش 4048821 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
دانش خانواده 1212004 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/29 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1212057 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1212057 2 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ادبیات کودکان 1212224 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
ادبیات کودکان 1212224 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
روشهای تحقیق درعلوم تربیتی پیشرفت 4048832 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ادبیات کودکان 1212224 2 01 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
قصه گویی ونمایش اخلاق 1212238 2 01 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
اصول ومبانی آموزش وپرورش 1212005 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شیوه های کیفی درتحقیقات اموزش 4048821 2 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
دانش خانواده 1212004 2 01 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار درمسائل تربیتی 4048004 3 01 | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 20 نتیجه
از 1