اعضاء هیات علمی

محمدعلی ولی

محمدعلی ولی

محمدعلی ولی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مرضیه ارسلانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بابک نکوئی کنترل بهینه سیستمهای مقیاس دار گسسته با استفاده از چند جمله ای های متعامد گسسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/08
رضا شعبانی آنالیز و شناسائی سیستم های اسکیل با استفاده از توابع متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/11/23
سحر شیرمحمدی قضیه هورن- شور و مهادینگی در دنباله های نامتناهی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/10
سمیه افشارجهانشاهی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه رضایی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعید امیری نژادپای اندر - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مجید هاتفی مجومرد - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مجتبی قربانی دهنو Identification of Nonlinear Systems کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/06/30
هادی شعبانی راد مهادینگی ضعیف ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فروغ ولیان حل مسائل کنترل بهینه کسری به کمک توابع پایه ای مرتبه کسری دکتری استاد راهنما --------
الهه داروغهء کران هایی از صفرهای توابع چند جمله ای و توابع تحلیلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/26
محمدمهدی خانی سانیج حل مسائل کنترل بهینه کسری بااستفاده از توابع متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/05
علی دریجانی حل عددی معادلات انتگرال توسط بهترین تقریبات چندجمله ایها دکتری استاد مشاور 1391/10/16
زهرا قائدی فر روش تبدیل مشتق برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی و مشتقات جزئی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدیه زیرراهی مسئله ی مقدار ویژه معکوس برای ماتریس های ژاکوبی و ژاکوبی متناوب در فضای مینکوفسکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/25
سیدابوالفضل طباطبایی شیرازانی قطری سازی چند جمله ای های ماتریسی درجه دوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/26
فاطمه کهنسال قدیم سردرود - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن رضائی استخروئیه استاد راهنما
محمدجواد عاقلی گوگی حل معادله انتگرال فازی فردهلم نوع دوم با روش آنالیز هموتوپی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/14
غلامعلی حیدری طراحی بهینه کنترل کننده پیش بین غیر خطی با تکیه بر سیستم فازی مرتبه بالا دکتری استاد راهنما 1394/10/09
محمدرضا فاتحی کنترل بهینه سیستمهای مقیاس دار به کمک توابع متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/11/23
سمانه بنی اسدی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
امیر ترابی تحلیل و بهینه سازی سیستم های مقیاس دار گسسته خطی و غیر خطی متغیر با زمان بااستفاده از چند جمله ای های متعامد گسسته لژاندر و لاگر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/09/11
رحمان حاج محمدی کنترل بهینه سیستمهای غیرخطی با استفاده از سری و موجک شراندر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/06/31
فرزین خالقی Optimal Control of time varinng scaled Systems with orthogonaln function کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/06/30
مجید احمدی زاده رائینی کنترل بهینه سیستم های غیر خطی دارای تاخیر زمانی با روش آنالیز هموتوپی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/06
محمدامین آزادی تحلیل و کنترل بهینه سیستم های مقیاس دار گسسته خطی و غیر خطی متغیر با زمان با استفاده از چند جمله ایهای متعامد گسسته چبیشف و والش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/09/13
سیدامیر حسینی بیدکی کنترل بهینه سیستمهای تغییر پذیر با زمان تاخیری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1388/06/30
سیدحسام ناصحی آنالیز و شناسائی سیستم های خطی تاخیری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1388/06/30
ساناز حجارپاکزاد آنتروپی متری و توپولوژیکی فرایندهای تصادفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/04/15
رویا عرب زاده بنی اسدی تعمیم روش های آرنولدی برای معادلات ماتریسی سیلوستر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/16
وحیده عسکری درونیابی چندجمله ای و تربیع گاوسی برای توابع با مقادیر ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بی بی فاطمه حسینی حل معادله دیفرانسیل کسری با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/29
سمیه کامگار - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عبدالرضا عباسلو مسئله مقدار ویژه معکوس برای ماتریسهای نامنفی با استفاده از ضرائب چندجمله ای مشخصه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بی بی زهرا رضوی نسب Analysis of Singular Systems کارشناسی ارشد استاد راهنما 1389/06/30
محسن رخشنده زاده آنالیز و شناسایی سیستم های مقیاس دار گسسته خطی تغییر ناپذیر با زمان با استفاده از چند جمله ای های گسسته والش و چبیشف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
سید هادی ناصحی آنالیز و شناسائی سیستمهای گسسته خطی تغییرناپذیر با زمان مقیاس دار با استفاده از چند جمله ایهای متعامد گسسته لژاندر و لاگر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/12/24
مریم علی پور کلائی حل سیستم های کنترل بهینه با معادلات انتگرال ولترا- فردهلم دکتری استاد راهنما 1395/03/10
فاطمه ایران پور الگوریتم تکراری برای حل دسته ای از معادلات ماتریسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/20
علی عبداله پورچناری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدامین حیدری کنترل بهینه سیستم های انتگرال دیفرانسیل ولترا به کمک توابع متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/16
محمدمهدی رستمی زاده کنترل بهینه معادلات انتگرال دو بعدی با توابع متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/16
سعید رادهوش استاد راهنما
الهام فتحی - کارشناسی ارشد استاد راهنما,استاد مشاور --------
محمد هادوی کنترل بهینه سیستم های غیر خطی دارای تاخیر زمانی با روش تجزیه ادومیان بهبود یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/27
علیرضا سلیمانی کنترل بهینه سیستم های غیرخطی با استفاده از توابع متعامد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/08
احسان علیرضایی ورنوسفادرانی کنترل بهینه سیستمهای معین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1388/06/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه اندازه و احتمال 4061060 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
ریاضی در شیمی 2311028 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 13 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
نظریه اندازه و احتمال 4061060 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ریاضی در شیمی 2311028 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 16 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
نظریه اندازه و احتمال 4061060 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ریاضی در شیمی 2311028 3 02 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 11 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1