اعضاء هیات علمی

محمدتقی اسدی خانوکی

محمدتقی اسدی خانوکی

محمدتقی اسدی خانوکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کامپوزیت ها 4046820 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
علم مواد 1412252 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
مهندسی پودر 1412025 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
شبیه سازی فرایندهای ریخته گری 1412033 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
ریخته گری چدن و فولاد 1412023 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/13 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
علم مواد 1412252 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
علم مواد 1412252 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
جوشکاری و اتصال مواد 1412021 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/23 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
متالورژی جوشکاری 1412236 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/23 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
علم مواد 1412252 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
مهندسی پودر 1412025 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/28 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
متالورژی پودر 1412238 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/28 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
شبیه سازی فرایندهای ریخته گری 1412033 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
جوشکاری و اتصال مواد 1412021 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/26 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
متالورژی جوشکاری 1412236 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/26 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریخته گری چدن و فولاد 1412023 2 01 1398/10/16 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
علم مواد 1412252 3 03 | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
جوشکاری و اتصال مواد 1412021 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متالورژی جوشکاری 1412236 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1