اعضاء هیات علمی

محمدتقی اسدی خانوکی

محمدتقی اسدی خانوکی

محمدتقی اسدی خانوکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کامپوزیت ها 4046820 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/05 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1400
عملیات حرارتی 1412218 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1401/03/30 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
شبیه سازی فرایندهای ریخته گری 1412033 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/12 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
کارگاه ریخته گری ذوب ومدل سازی 1412430 1 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه ریخته گری ذوب ومدل سازی 1412430 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1400
ریخته گری چدن و فولاد 1412023 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/19 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
مواد مرکب 1412039 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/28 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
عملیات حرارتی 1412218 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/21 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
علم مواد 1412252 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
کارگاه ریخته گری ذوب ومدل سازی 1412430 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1400
کامپوزیت ها 4046820 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
علم مواد 1412252 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
مهندسی پودر 1412025 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
شبیه سازی فرایندهای ریخته گری 1412033 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
ریخته گری چدن و فولاد 1412023 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/13 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
علم مواد 1412252 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
علم مواد 1412252 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
جوشکاری و اتصال مواد 1412021 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/23 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
متالورژی جوشکاری 1412236 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/23 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
علم مواد 1412252 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2