اعضاء هیات علمی

سیدمحمدرضا اسلامی

سیدمحمدرضا اسلامی

سیدمحمدرضا اسلامی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322140
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمود ایران نژادپاریزی شیمی الی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه سالاری نژاد سنتز حلقه های هتروسیکل چهار عضوی از داروی ناپروکسن و بررسی خواص دارویی آن ها در سیستم عصبی مرکزی. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/22
فرشته خراسانی دره در سنتز مشتقات جدید آکریدین بر پایة سولفامتوکسازول و بررسی خواص آنتی باکتریال آن ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/13
فرشته خراسانی دره در سنتز مشتقات جدید آکریدین بر پایة سولفامتوکسازول و بررسی خواص آنتی باکتریال آن ها کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته خراسانی دره در سنتز مشتقات جدید آکریدین بر پایة سولفامتوکسازول و بررسی خواص آنتی باکتریال آن ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/13
فاطمه مقصودی گوشکی تهیه یک بیوکامپوزیت از کربن فعال شده پوست سخت پسته و اصلاح آن با نانو ذرات مگنتیت و استفاده از آن به عنوان جاذب یون¬های فلزات سنگین وبستری مناسب در واکنش¬های جفت شدن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهره زریسفی (واکنش دی اتیل1و2-هیدرازین دی کربوکسیلات بااسترهای استیلنی فعال درحضورتری فنیل فسفین ) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/13
فرشته خراسانی دره در سنتز مشتقات جدید آکریدین بر پایة سولفامتوکسازول و بررسی خواص آنتی باکتریال آن ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/13
فاطمه مقصودی گوشکی تهیه یک بیوکامپوزیت از کربن فعال شده پوست سخت پسته و اصلاح آن با نانو ذرات مگنتیت و استفاده از آن به عنوان جاذب یون¬های فلزات سنگین وبستری مناسب در واکنش¬های جفت شدن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حکیمه حسنی ندیکی سنتز بیس-?-لاکتام های جدید از ترکیبات آروماتیک دارای دو گروه کربوکسیلیک اسید و بررسی خواص دارویی آنها دکتری استاد راهنما --------
فاطمه مقصودی گوشکی تهیه یک بیوکامپوزیت از کربن فعال شده پوست سخت پسته و اصلاح آن با نانو ذرات مگنتیت و استفاده از آن به عنوان جاذب یون¬های فلزات سنگین وبستری مناسب در واکنش¬های جفت شدن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته خراسانی دره در سنتز مشتقات جدید آکریدین بر پایة سولفامتوکسازول و بررسی خواص آنتی باکتریال آن ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/13
محبوبه رحمانی پورزرندی سنتزبتالاکتام 3-(2-متوکسی فنیل)-1و4-دی فنیل آزتیدین2-ان ومشتقات آن ازطریق واکنش حلقه زایی[2+2] کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
فرشته خراسانی دره در سنتز مشتقات جدید آکریدین بر پایة سولفامتوکسازول و بررسی خواص آنتی باکتریال آن ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/13
محمدرضا دهقانی فتح ابادی استفاده از بیوچار به عنوان بستر نانوکاتالیست‌ مغناطیسی و کاربرد های آن در واکنش‌های شیمی آلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
فاطمه مقصودی گوشکی تهیه یک بیوکامپوزیت از کربن فعال شده پوست سخت پسته و اصلاح آن با نانو ذرات مگنتیت و استفاده از آن به عنوان جاذب یون¬های فلزات سنگین وبستری مناسب در واکنش¬های جفت شدن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بتول حسینخانی شیمی الی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حکیمه حسنی ندیکی سنتز بیس-?-لاکتام های جدید از ترکیبات آروماتیک دارای دو گروه کربوکسیلیک اسید و بررسی خواص دارویی آنها دکتری استاد راهنما --------
سمیرا امیرطاهری سنتزاکسا دی آزول های پر استخلافN - هیدروکسی ایمیدها با استفاده از ترکیبات استیلنی فعال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/23
بتول حسنی بررسی واکنش پاراپانیک اسید با استرهای استیلنی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه ذی قیمت تهیه بتا-لاکتام های جدید دارای حلقه بنزوتری آزول بوسیله واکنش حلقه زایی [2+2] کیتین با ایمین دکتری استاد راهنما 1392/10/16
شهرزاد مهدوی علی اباد سنتز نانوکاتالیست های ناهمگن پالادیم برپایه خاک کائولین و پلی آکریلیک اسید و کاربرد آنها در واکنش هک و احیا ترکیبات دارای گروه نیترو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/05
مهساالسادات مصطفوی سنتز بتالاکتام 3-(4-پیرولیل فنیل)-1 ، 4- دی فنیل آزتیدین-2- ان و مشتقات آن از طریق واکنش حلقه زایی[2+2] کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/07/24
مژگان امیری شوقی سنتز بتا لاکتام¬های جدید از ایندومتاسین و بررسی اثر ضد سرطانی آنها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/03
حسام فلاح باغابری سنتز ایلیدهای فسفر با استفاده از ترکیبات آلی دارای دو گروه کربونیل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
زهرافهیمه السادات مرتضوی سنتز بتا لاکتام های جدید دارای مولکول ساخارین به وسیله واکنش حلقه زایی [2+2] و واکنش الکتروسایکلیک، همچنین بررسی خواص آنتی باکتریایی آنها و تهیه نانوکامپوزیت های هیبریدی پلیمری پلی متیل متاکریلات-نانو ذرات سیلیکا به روش پلیمر شدن رادیکالی به کمک چهار آغازگر مختلف دکتری استاد راهنما 1394/07/15
بتول حسین خانی سنتز مشتقات ایزو ایندول دارای حلقه آزتیدینون با فضاگزینی بالا وبررسی خواص ضد باکتریایی آنهاو طراحی وسنتز نانو حاملهای پپتیدی-پلیمری با تکیه بر مشتق ستاره ای شکل پلیمر گلوتامیک اسید و پپتیدMPG و بررسی کارایی آن ها در انتقال ژن به سلولهای یوکاریوتی دکتری استاد راهنما 1394/07/15
نفیسه کمالی نژاد استاد راهنما
وحیده هجینی نژاد بررسی پاره ای ازاثرات تشعشعات الکترومغناطیسی گاما وتلفنهای همراه برآب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/20
سعید غریب حسینی کاخ استاد راهنما
زهرا علی محمدی سنتز مشتقات آمینو آلکیل نفتول کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/17
زهره شجاعی باغینی شیمی الی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محبوبه واثقی سنتز ایلیدهای فسفر پراستخلاف با استفاده از مشتقات استیل اوره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/09
پروانه آقارضائی گوغری سنتز حلقه های بتالاکتام جدید دارای گروه تئوفیلین (3،1-دی متیل-7،3-دی هیدرو-H1-پیورین-6،2-دی اون) و بررسی خواص آنتی باکتریال آن ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/19
مرضیه رفیعائی شیمی الی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناسایی ترکیبات آلی 1314045 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
nmr پیشرفته 9044901 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:30) 1400/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
شیمی فیزیک الی 1314402 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
شناسایی ترکیبات آلی 1314045 3 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
شناسایی ترکیبات آلی 1314045 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مباحث نوین درشیمی الی 4044838 3 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
شیمی الی 3 1314301 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/23 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار1 4044846 1 18 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
nmr پیشرفته 9044901 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
شیمی الی 2 1314203 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/18 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مباحث نوین درشیمی الی 4044838 3 02 نامشخص ترم اول 1398
شیمی الی 1 1314201 3 03 | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار1 4044846 1 18 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1