اعضاء هیات علمی

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مرضیه تقی پور - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/30
محمدحسین ابوالحسنی زراعتکار مدل های ریاضی برای اثرات فشار خون بالا و استرس بر کلیه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
اسمعیل ناهیدی بعضی از نتایج اندازه های واگرایی جهت دار فازی و نامعادله های آنها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/04/28
زهرا حکمت آرا آنتروپی سیستم های دینامیکی فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/13
یزدان گل زاده - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علیرضا ایزدی سیستمهای دینامیکی دنباله ای ژنتیک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی نخعی عبدل آبادی آنتروپی فازی شرطی از نگاشتها درسیستم های فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/12/20
ناهید جعفری ده فارسی آنتروپی موضعی از افرازهای فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/17
محبوبه یزدانپناه آنتروپی افرازهای فازی : یک مدل کلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/29
سعید مختاری پور منطق های جبرپذیر مرتب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/31
منوره ملکی انتروپی سیستم های جبری - زیستی دکتری استاد راهنما --------
نسرین محمدی قناتغستانی - دکتری استاد راهنما --------
شیرین نجمی زاده باغینی رابطه هم ارزی روی سیستمهای دینامیکی متناهی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حبیبه رحمانی نعیم آبادی تئوری شبیه سازی 3 کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیده زهراء حسینی رحمت اباد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محدثه زین الصالحین - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
یوسف محمدی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه محمدی فتح اباد - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی رضا ایزدآرا آنتروپی روی ساختارهای جبری جدید دکتری استاد راهنما 1397/11/17
زینب نیریزی زرندی پذیرش شبکه های موثر جبری پیوسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/18
زهرا عزت آبادی پور رابطه بین آنتروژی و اندازه تشابه مجموعه های فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/29
یوسف محمدی آنتروپی وزنی نسبی سیستم های دینامیکی دکتری استاد راهنما 1392/09/05
الهام نخعی ده میلانی ارزیابی ها روی مشبکه ها و کاربردهایشان روی نظریه ی اطلاعات کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
شهاب الدین پذیرا آنتروپی منطقی سیستمهای دینامیکی فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/08/10
رفعت پوربخشی زاده نقاط ?-انتروپی در آنالیز حقیقی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/31
بتول موسی پور عسکری آنتروپی از سیستم های دینامیکی روی مجموعه های مرتب جزئی تفاضلی دکتری استاد راهنما 1393/06/19
لیلا علیزاده آنتروپی تعمیم یافته سیستم های دینامیکی روی ساختارهای جبری دکتری استاد راهنما 1398/07/17
محمد سبزی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ابوالفضل ابراهیم زاده پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی یوسفی ناصرآباد آنتروپی روی یک effect - جبربا ویژگی تجزیه ی ریز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/05
محمدجواد محمدی سلیمانی آنتروپی روی درونریختی های گروههای ابلی موضعا فشرده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/18
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحثی درنظریه ارگودیک 9060543 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضیات پایه 2312140 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
سمینار 4060200 2 01 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه