اعضاء هیات علمی

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
عادل مهرپویا تابع آنتروپی روی ابر MV- جبرها دکتری 1394/08/13
زهرا طهماسبی آبدر - کارشناسی ارشد --------
منوره ملکی انتروپی سیستم های جبری - زیستی دکتری --------
منوره ملکی انتروپی سیستم های جبری - زیستی دکتری --------
منوره ملکی انتروپی سیستم های جبری - زیستی دکتری --------
ابوالفضل ابراهیم زاده پایان نامه کارشناسی ارشد --------
محمدحسین ابوالحسنی زراعتکار مدل های ریاضی برای اثرات فشار خون بالا و استرس بر کلیه کارشناسی ارشد 1398/11/15
علیرضا ایزدی سیستمهای دینامیکی دنباله ای ژنتیک کارشناسی ارشد --------
علی رضا ایزدآرا آنتروپی روی ساختارهای جبری جدید دکتری 1397/11/17
شهاب الدین پذیرا آنتروپی منطقی سیستمهای دینامیکی فازی کارشناسی ارشد 1396/08/10
رفعت پوربخشی زاده نقاط ?-انتروپی در آنالیز حقیقی کارشناسی ارشد 1395/06/31
مرضیه تقی پور - کارشناسی ارشد 1390/11/30
ناهید جعفری ده فارسی آنتروپی موضعی از افرازهای فازی کارشناسی ارشد 1393/06/17
سیده زهراء حسینی رحمت اباد - کارشناسی ارشد --------
زهرا حکمت آرا آنتروپی سیستم های دینامیکی فازی کارشناسی ارشد 1395/06/13
حبیبه رحمانی نعیم آبادی تئوری شبیه سازی 3 کارشناسی ارشد --------
محبوبه یزدانپناه آنتروپی افرازهای فازی : یک مدل کلی کارشناسی ارشد 1391/06/29
محدثه زین الصالحین - کارشناسی ارشد --------
محمد سبزی - کارشناسی ارشد --------
زهرا عزت آبادی پور رابطه بین آنتروژی و اندازه تشابه مجموعه های فازی شهودی کارشناسی ارشد 1391/06/29
لیلا علیزاده آنتروپی تعمیم یافته سیستم های دینامیکی روی ساختارهای جبری دکتری 1398/07/17
یزدان گل زاده - کارشناسی ارشد --------
یوسف محمدی آنتروپی وزنی نسبی سیستم های دینامیکی دکتری 1392/09/05
یوسف محمدی - کارشناسی ارشد --------
محمدجواد محمدی سلیمانی آنتروپی روی درونریختی های گروههای ابلی موضعا فشرده کارشناسی ارشد 1394/06/18
راضیه محمدی فتح اباد - کارشناسی ارشد --------
نسرین محمدی قناتغستانی - دکتری --------
سعید مختاری پور منطق های جبرپذیر مرتب کارشناسی ارشد 1395/06/31
بتول موسی پور عسکری آنتروپی از سیستم های دینامیکی روی مجموعه های مرتب جزئی تفاضلی دکتری 1393/06/19
اسمعیل ناهیدی بعضی از نتایج اندازه های واگرایی جهت دار فازی و نامعادله های آنها کارشناسی ارشد 1396/04/28
شیرین نجمی زاده باغینی رابطه هم ارزی روی سیستمهای دینامیکی متناهی کارشناسی ارشد --------
الهام نخعی ده میلانی ارزیابی ها روی مشبکه ها و کاربردهایشان روی نظریه ی اطلاعات کارشناسی ارشد 1393/11/06
مهدی نخعی عبدل آبادی آنتروپی فازی شرطی از نگاشتها درسیستم های فازی کارشناسی ارشد 1392/12/20
زینب نیریزی زرندی پذیرش شبکه های موثر جبری پیوسته کارشناسی ارشد 1394/06/18
مهدی یوسفی ناصرآباد آنتروپی روی یک effect - جبربا ویژگی تجزیه ی ریز کارشناسی ارشد 1392/11/05
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی ریاضیات 2312768 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/12 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1400
مبانی ریاضیات 2312768 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/12 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1400
مباحثی در نظریه انشعاب 9060052 4 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مباحثی درنظریه ارگودیک 9060543 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ریاضیات پایه 2312140 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
سمینار 4060200 2 01 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1