اعضاء هیات علمی

ملیحه مغفوری فرسنگی

ملیحه مغفوری فرسنگی

ملیحه مغفوری فرسنگی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322536
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
معصومه هژبری ماهانی بهبود عملکرد الگوریتم تقریبات تصادفی انحرافات همزمان با استفاده از ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد --------
معصومه هژبری ماهانی بهبود عملکرد الگوریتم تقریبات تصادفی انحرافات همزمان با استفاده از ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد --------
معصومه هژبری ماهانی بهبود عملکرد الگوریتم تقریبات تصادفی انحرافات همزمان با استفاده از ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد 1400/06/23
محسن جعفری تنظیم کننده خودکار چند هدفه برای کنترلر یادگیر تکرار شونده با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جمعیت ذرات کارشناسی ارشد --------
محسن جعفری تنظیم کننده خودکار چند هدفه برای کنترلر یادگیر تکرار شونده با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جمعیت ذرات کارشناسی ارشد --------
محسن جعفری تنظیم کننده خودکار چند هدفه برای کنترلر یادگیر تکرار شونده با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جمعیت ذرات کارشناسی ارشد 1400/11/18
ناهید جعفری تشخیص و شناسایی خطا با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل مولفه اصلی کارشناسی ارشد 1400/06/23
ناهید جعفری تشخیص و شناسایی خطا با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل مولفه اصلی کارشناسی ارشد --------
ناهید جعفری تشخیص و شناسایی خطا با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل مولفه اصلی کارشناسی ارشد --------
محسن نکوئی طراحی کنترل کننده تطبیقی مبتنی بر داده برای سیستم ریزشبکهAC تحت حملات تزریق داده غلط کارشناسی ارشد --------
امیرعلی ضمیری طراحی کنترل کننده تطبیقی مبتنی بر داده بهبود یافته برای ریز شبکه های جریان مستقیم تحت تغییرات بار کارشناسی ارشد --------
نسیم یزدان پناه شناسایی خطا در سیستم های چند عامله با استفاده از روش شناسایی خطای زیرفضا دکتری --------
نسیم یزدان پناه شناسایی خطا در سیستم های چند عامله با استفاده از روش شناسایی خطای زیرفضا دکتری --------
نسیم یزدان پناه شناسایی خطا در سیستم های چند عامله با استفاده از روش شناسایی خطای زیرفضا دکتری --------
نسیم یزدان پناه شناسایی خطا در سیستم های چند عامله با استفاده از روش شناسایی خطای زیرفضا دکتری --------
نسیم یزدان پناه شناسایی خطا در سیستم های چند عامله با استفاده از روش شناسایی خطای زیرفضا دکتری --------
محدثه سلیمان پورمقدم الگوریتم گرانشی کوانتومی کارشناسی ارشد 1390/11/19
ذبیح اله ابراهیمی پایدار سازی حرکت طولی موشک با استفاده از کنترل کننده مقاوم کارشناسی ارشد 1393/11/08
مجتبی اخوان صباغ قابلیت روشهای Hyper Huristic در بهبود پایداری سیستم ها کارشناسی ارشد 1389/06/30
یاسین اسدی بهبود عملکرد کنترل کننده تطبیقی مبتنی بر داده برای کلاس خاصی از سیستم های غیرخطی در حضور محدودیت اشباع ورودی و خروجی دکتری 1400/12/25
مهرداد آقابابائی بهبود الگوریتم و ارزیابی تک هدفه الگوریتم کارشناسی ارشد 1390/11/17
امیرحسام امیرماهانی طراحی سیستم های کنترل تحت شبکه غیرخطی برپایه مدل تقریب عمومی T-S فازی کارشناسی ارشد 1395/12/11
ماجد انجم شعاع طراحی کنترل کننده دیتا محور جهت بهبود عملکرد سیستم کنترلی کارشناسی ارشد 1398/06/09
امیر باصری ردیابی تطبیقی سیستم های تاخیر زمانی تحت شبکه با وجود تاخیر اتفاقی و افت بسته در کانال های ارتباطی کارشناسی ارشد 1394/10/26
احسان بی جامی کنترل تحت شبکه سیستم های گسترده در حضور گم شدن بسته اطلاعات و تاخیر زمانی شبکه دکتری 1397/06/27
محسن بحرینی طراحی کنترل کننده فیدبک خروجی برای سیستم کنترل شبکه با رویکرد سیستم های خطی پرشی مارکوف کارشناسی ارشد 1393/06/19
محمد براتی بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم باینری جهش قورباغه و بررسی کارآئی آن در حل توابع ریاضی محک و مسائل مهندسی کارشناسی ارشد 1389/06/30
هادی برجی انتخاب نوع و ظرفیت بهینه واحدهای تولیدی در برنامه ریزی توسعه بخش تولید با استفاده از الگوریتم فاخته کارشناسی ارشد 1391/11/11
علی بنی هاشمی توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها به همراه استفاده از نیروگاه بادی با پیش بینی سرعت باد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته و مدل فازی عصبی تاکاگسی - سوگنو کارشناسی ارشد 1391/11/15
نعیم توکلی بنیزی الگوریتم بهینه سازی کوانتوم فاخته کارشناسی ارشد 1392/11/02
سپیده ثانی طراحی کنترل مشارکتی مبتنی بر اجماع برای یک شبکه قدرت تحت حمله کارشناسی ارشد 1396/12/14
فریده چراغی شامی توسعه ناحیه جذب کلاس خاصی ازسیستمهای آفین پیوسته به کمک توابع لیاپانوف چندگانه دکتری 1397/06/27
سعید حیدری بهبود پایداری سیستم قدرت با طراحی کنترل مکمل کارشناسی ارشد --------
اعظم السادات حسینی طراحی کنترل کننده مکمل SVC با استفاده از کنترل کننده های مرتبه صحیح و مرتبه کسری و مقایسه عملکردی آنها کارشناسی ارشد 1393/11/05
رضا حمیدی سده هماهنگی بهینه رله های جریان در شبکه های انتقال برق کارشناسی ارشد 1392/09/20
نگین خاطبی حل دستگاههای معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری وکاربرد آن در مهندسی کارشناسی ارشد 1398/11/14
میلاد خالقی عیب یابی پویای غیرمتمرکز برای سیستم های رویداد گسسته دکتری 1400/11/20
میلاد خالقی افزایش پایداری سیستمها کارشناسی ارشد 1388/06/30
مرتضی خیر کنترل سلسه مراتبی تحت شبکه سیستم های ابعاد وسیع کارشناسی ارشد 1396/08/15
سیدشهاب خردمند طراحی کنترل کننده پیش بین مبتنی بر مدل هیبرید سلسله مراتبی برای مدیریت انرژی ریزشبکه کارشناسی ارشد 1398/06/17
وحید دانشمند طراحی کنترلر تطبیقی با هدف پایدارسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت دو ناحیه کارشناسی ارشد 1394/06/30
احسان درفشان کنترل بهینه ارتعاشات محور چرخان بر روی یاتاقان مغناطیسی کارشناسی ارشد 1391/11/15
سجاد دهقان کروکی کنترل فرکانس داده محور ریزشبکه برپایه کنترل اجماع بهینه ی سیستم های چندعاملی کارشناسی ارشد 1398/10/28
محمد دورقی نژاد ارائه عملگرهای جدید برای الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد آن در شبکه مش کارشناسی ارشد 1391/05/08
صدیقه رجبی بهبود الگوریتم یادگیری تنبل در مدلسازی سیستم های غیر خطی پیچیده کارشناسی ارشد 1399/11/15
محمدرضا رجب پور طراحی کنترل کننده های مکمل مرتبه کسری جهت بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت کارشناسی ارشد 1394/11/06
بی بی زهرا رضوی نسب کنترل پیش بین توزیع شده مبتنی بر تخمین حالت برای سیستم های مقیاس وسیع تحت شبکه دکتری 1397/08/12
حسن زحمتکش علی آبادی بهبود الگوریتم جستجوی انفجار بزرگ انهدام بزرگ برای حل مسائل مهندسی چند هدفه کارشناسی ارشد 1391/11/15
نسیم یزدان پناه شناسایی خطا در سیستم های چند عامله با استفاده از روش شناسایی خطای زیرفضا دکتری --------
نسیم یزدان پناه شناسایی خطا در سیستم های چند عامله با استفاده از روش شناسایی خطای زیرفضا دکتری --------
نسیم یزدان پناه شناسایی خطا در سیستم های چند عامله با استفاده از روش شناسایی خطای زیرفضا دکتری --------
سلمان سالاری نسب رابر کنترل پیش بین با استفاده از توابع متعامد کارشناسی ارشد 1392/06/17
سیدایمان سیدی الگوریتم تک هدفه جهش قورباغه متحرک کارشناسی ارشد 1389/06/30
معین سلطانی نژاد شناسائی سیستم با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه ها کارشناسی ارشد 1389/06/30
محمد سلیمانی ساردو بازآرائی چند منظوره شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی تکاملی کارشناسی ارشد 1387/06/31
سیدعباس شاه امیر طباطبائی برنامه ریزی تولید با استفاده از الگوریتم غذایابی باکتری کارشناسی ارشد 1391/06/30
محمدعلی شریعت زاده جایابی منابع تولید پراکنده در حضور عدم قطعیت های ناشی از بار کارشناسی ارشد 1392/11/09
همایون شفیعی شناسایی وطراحی کنترل کننده برای سیستم های چند متغیره با تاخیر زمانی چندگانه براساس روش تابع تبدیل هم ارز کارشناسی ارشد 1394/11/05
مجتبی شهرکی طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری با استفاده از الگوریتم جستجوی شکار کارشناسی ارشد 1394/06/30
مهرنوش ضعیفی کنترل مقاوم سلسله مراتبی مد لغزشی پیش بین برای سیستم های خطی ابعاد وسیع در حضور عدم قطعیت و اغتشاش کارشناسی ارشد 1394/10/26
سعید طالبی پیش بینی میزان انحلال متان در آب شور مخزن با روش های هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 1394/06/16
عادله عرب زاده جعفری کنترل پسگام تطبیقی فازی مرتبه کسری برای دسته‌ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری دکتری 1398/04/02
حسیبه عرب نژادخانوکی بررسی عملکرد سیستم های کنترل تحت شبکه در حضور کنترل کننده های پسگام کارشناسی ارشد 1396/12/13
جابر غضنفری بهینه سازی در آرایه خورشیدی با استفاده از کنترل لغزشی و طراحی مناسب مبدل DC/DC کارشناسی ارشد 1390/11/08
مصطفی فرامرزی تخمین پارامترهای مخازن گاز میعانی با استفاده از چاه ازمایی و شبکه عصبی کارشناسی ارشد 1391/04/17
سامان فرهنگ زرگر جایابی واحدهای اندازه گیر در سیستم های قدرت به منظور استفاده در تخمین گر سریع کارشناسی ارشد 1398/06/09
ابوالحسن قاسمی برنامه ریزی تولید نیروگاهها با استفاده از الگوریتم تفاضلی باینری کارشناسی ارشد 1388/06/30
یوسف قنبری کنترل فعال ارتعاشات تیر یک سر گیردار چرخان با استفاده از عملگرهای تکانه ای کارشناسی ارشد --------
اسلام محمودی کنترل پیش بین مدل با استفاده از الگوریتم وراثتی در طراحی همزمان PSS و کنترل کننده مکمل SVC کارشناسی ارشد 1389/06/30
الهام مرادی طراحی، شبیه سازی و ساخت یک نمونه ترکیب/تقسیم کننده ی توان مایکروویو برای کاربردهای توان بالا کارشناسی ارشد 1393/11/07
حمید مشفق تربتی تشخیص و شناسایی خطا در ماشین‌های القایی با استفاده از روش‌های مبتنی بر مدل کارشناسی ارشد 1397/07/14
عظیم نجم الدینی طراحی کنترل کننده های منطق فازی و PID بر روی سیستمهای خورشیدی کارشناسی ارشد 1393/11/08
مهدی نیستانی بررسی توزیع بهینه کارشناسی ارشد 1388/06/30
حسن نصیری سلوکلو کاهش مرتبه سیستم های ابعاد وسیع با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی کارشناسی ارشد 1390/10/28
کمیل نکوئی بهبود الگوریتم جستجوی هارمونی برای حل مسائل مهندسی مقید تک هدفه و چند هدفه کارشناسی ارشد 1389/11/15
کمیل نکوئی کنترل تحمل پذیر خطا در سیستم های کنترل تحت شبکه چند نرخی با در نظر گرفتن تاخیر زمانی و افت بسته دکتری 1400/06/24
هنگامه نورایی چالشتری طراحی بهینه کنترل کننده PID فازی مرتبه کسری و پیاده سازی بر روی سیستم های غیر خطی کارشناسی ارشد 1395/12/09
سهیلاسادات هاشمی نسب کاهش مرتبه سیستم های ابعاد وسیع چند متغیره با استفاده از توابع متعامد کارشناسی ارشد 1392/11/06
سمیرا هنرور جستجوی اکسترمم و کنترل پیش بین ترکیب شده برای سیستم های خطی سوئیچ شونده کارشناسی ارشد 1394/11/06
آرمان وثوقی برازجانی حذف نوسانات و بهبود پایداری با طراحی کنترل کننده هوشمند در حضور عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1389/06/30
میعاد اکبری جلالوند استفاده از تابع هزینه اصلاح شده به منظور بهبود عملکرد کنترل ابطال ناپذیر کارشناسی ارشد 1399/06/31
بهاره بلادی شناسایی سیستم های مرتبه کسری کارشناسی ارشد 1396/12/14
ساناز دهقانی پور طراحی الگوریتم کنترلی حرکت دسته جمعی عامل ها در حضور عدم قطعیت بر مبنای فاصله ی توپولوژیکی کارشناسی ارشد 1393/11/08
فریبا عرفانی بررسی تکنیک های پایش وضعیت وتشخیص عیب موتورهای القایی و ارائه ی روش پیشنهادی کارشناسی ارشد 1395/11/27
امیر غیبی طراحی کنترلرهای فازی بر روی سیستمهای خورشیدی کارشناسی ارشد 1390/10/21
پوریا حق بیان یک رهیافت گرانشی برای جایگاه یابی توابع چند مدی کارشناسی ارشد 1390/11/19
منیره السادات حسینی نسب لنگری بهره برداری از سیستمهای قدرت در حضور خودروهای برقی کارشناسی ارشد 1394/06/18
امین لطفی ارائه روش پیشنهادی جدید استراتژی کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودرو الکتریکی هیبریدی کارشناسی ارشد 1393/11/08
جواد سلاجقه تذرجی تشخیص خطای استاتور ماشین های القایی با استفاده از طیف فرکانسی و ارائه روش پیشنهادی کارشناسی ارشد 1396/12/15
نعیمه سالاری گوهرریزی کنترل اجماع بهینه با روش یادگیری تقویتی برای پخش بار اقتصادی با رویکرد توزیع شده کارشناسی ارشد 1399/11/15
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستمهای کنترل خطی 1420456 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کنترل مقاوم 4012038 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کنترل چند متغیره 4012130 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/20 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
سیستمهای کنترل مدرن 1420080 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
سیستمهای کنترل خطی 1420456 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
کنترل چند متغیره 4012130 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
سیستمهای کنترل خطی 1420456 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) 1399/10/20 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سیستمهای کنترل مدرن 1420080 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه درکنترل 9012044 3 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/15 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سمینار 4012002 2 12 هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 4012002 2 09 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 4012002 2 10 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 4012002 2 11 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1398
مباحث ویژه درکنترل 9012044 3 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سیستمهای کنترل مدرن 1420080 3 02 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیستمهای کنترل چند متغیره 4012056 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4012002 2 10 نامشخص ترم اول 1398
سمینار 4012002 2 12 نامشخص ترم اول 1398
سمینار 4012002 2 09 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1