اعضاء هیات علمی

منصور خواجه پور گلو سالاری

منصور خواجه پور گلو سالاری

منصور خواجه پور گلو سالاری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 33203228
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصي 1818975 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/29 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
انسان طبيعت معماري 1818919 2 01 | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/02 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
شناخت سازه هاي سنتي 1818953 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/30 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
تاريخ و مباني نظري مرمت 1818941 2 01 هرهفته يك شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
انسان طبيعت معماري 1818919 2 01 هرهفته يك شنبه (07:30 - 08:30) 1400/04/01 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
انسان طبيعت معماري 1818919 2 03 | هرهفته يك شنبه (08:30 - 10:30) 1400/04/01 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
انسان طبيعت معماري 1818919 2 02 | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/01 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
زبان تخصصي 1818975 2 01 هرهفته يك شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
شناخت سازه هاي سنتي 1818953 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/20 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
كارگاه مرمت بناهاي تاريخي 1818987 3 01 | هرهفته يك شنبه (13:30 - 19:30) 1399/10/27 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
كارگاه مرمت بناهاي تاريخي 1818987 3 02 | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 13:30) 1399/10/27 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
تاريخ و مباني نظري مرمت 1818941 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/27 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
تاريخ و مباني نظري مرمت 1818941 2 02 هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/27 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
شناخت سازه هاي سنتي 1818953 2 01 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
كارگاه مواد و مصالح سنتي 1818926 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 13:30) 1399/04/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
كارگاه مواد و مصالح سنتي 1818926 2 02 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 13:30) 1399/04/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
زبان تخصصي 1818975 2 01 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
انسان طبيعت معماري 1818919 2 01 | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متره وبرآورد 1818973 2 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شناخت سازه هاي سنتي 1818953 2 01 1398/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2