اعضاء هیات علمی

محمد ایرانمنش

محمد ایرانمنش

محمد ایرانمنش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
دیبا ابراهیمی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با رویکرد روانشناسی رشد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/29
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/29
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
حسین عطارزاده طراحی مجتمع مسکونی با سیستم پیش ساخته با ملاحظه ی موضوع هویت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/14
مهسا تابع بردبار طراحی متل با تاملی در معماری بومی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/14
محبوبه محمدرضایی طراحی مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد الرسول کرمان با محوریت فرهنگی اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/26
شاهده زاهدی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد روانشناسی محیطی با تاکید بر ایجاد خلوت در مجتمع کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه اژ طراحی مجتمع مسکونی برای اقشار کم درآمد در شهرستان سیرجان با تکیه بر ارتقای کیفیت زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/07/30
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/29
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزائی خلیل آبادی طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
نازلی حاجی امین شیرازی طراحی انجمن خوشنویسان ایران در کرمان با تکیه بر رابطه ی تطبیقی خوشنویسی و معماری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/12/23
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/29
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شیوا عباسی قلاتی طراحی گذر هنر در شیراز با تأکید بر حس تعلق به مکان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
پونه رجب زاده طراحی خانه شهر کرمان با تاکید بر خاطره جمعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/26
حسین حسن زاده طراحی مجموعه آموزشی درمانی برای کودکان کم شنوا و ناشنوا با رویکرد میزان تاثیر کالبد ،معماری ومحیط بر روند آموزش ،بهبودی و درمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/29
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
مهدی نقوی طراحی خانه سالمندان در کرمان با تاکید بر امید زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/24
محمدعلی پاک ایین طراحی خانه شعر کاشان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/08/20
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه پشته شیرانی پردیس پیشکسوتان با تکیه بر افزایش تعامل اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
میثم زردان طراحی مهد کودک با تکیه بر افزایش خلاقیت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/24
امیرعلی درانی عرب طراحی دانشکده هنر و معماری کرمان با رویکرد تعلق به مکان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/27
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الهام امیدواری فرهنگسرای هنر بانوان در یزد با تاکید بر افزایش تعاملات اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/09/17
گلنار حاجی امین شیرازی طراحی مرکز هنر و پیشه برای دختران بی سرپرست کرمان با تاکید بر افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا قربانی خانه ای برای زندگی تمامی نسل ها با نگاه ویژه به سالمندو کودک با رویکرد روانشناسی رشد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/28
مسلم منصوربهمنی طراحی مرکز محله در بندآباد با رویکرد نظریه هال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/24
نیلوفر صاحب الزمانی کانون فرهنگی رفاهی بانوان با رویکرد فرهگ ایرانی زن ایرانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/28
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ثمینه سام طراحی مجتمع تفریحی کرمان با رویکرد افزایش سلامت اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/04/22
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
جواد رسولی مدرسه عالی بازیگری ( سینمایی ) با تکیه بر ارتباط سینما و معماری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
مریم عارف پور نقش معماری فضاهای آموزشی بر تربیت کودکان در مقطع ابتدائی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/03/11
گوهر شهرکی مقدم طراحی پژ وهشکده هنرهای تجسمی با گرایش میان رشته ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/14
جعفر آزاد طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء امنیت محیطی در بافت فرسوده شهر شیراز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/04/26
مینا جعفری موزه آتش نشانی تهران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/26
سوده احمدی طراحی مدرسه دوره اول متوسطه دخترانه با رویکرد بیانیه های روانشناسی محیط کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/27
ندا اصل احمدی زاده طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در کرمان با رویکرد روانشناسی رشد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/24
حمیدرضا قهرمان پوری طراحی مدرسه نابینایان با تکیه بر غنای حسی و نقشمایه های ذهنی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/12/24
محبوبه ابوالقاسمی طراحی فرهنگسرای شهر مشهد با هدف ارتقاء فرهنگی اوقات فراغت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرحناز بشیری زاده طراحی شهر کتاب با تاکید بر اجتماع پذیری و حیات جمعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
پیام خالق دوست طراحی مرکز موسیقی شمال خراسان با تکیه بر معماری و موسیقی بومی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/16
سیده منا قرشی نژاد طراحی تیپ های مختلف مسکن براساس نظریه شخصیت یونگ در کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
نیلوفر قاضی طالخونچه طراحی دهکده سلامت با هدف ارتقا سلامت روانی در بعد اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
روح الله سعید طراحی دبیرستان دوره اول با رویکرد افزایش تعامل دانش آموزان با فضای آموزشی براساس نظریه قابلیت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم امینی کانون پرورشی-آموزشی کودکان محله ی سنگ سیاه شیراز با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه میرزایی خلیل آباد طراحی دانشکده معماری شهرستان زرند با تکیه بر قابلیت های محیط در ارتقا آموزش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/19
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حکمت معماری در ایران 4090019 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
طرح معماری ارشد (2) 4090028 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30) 1400/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
معماری معاصر 1 1812911 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
معماری معاصر 2 1812912 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
مبانی نظری معماری 1812317 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 10:30) 1400/03/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
طرح معماری ارشد (3) 4090018 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
طرح معماری ارشد (3) 4090018 4 03 هرهفته یک شنبه (07:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
طرح معماری ارشد (3) 4090018 4 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
معماری معاصر 1 1812911 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/10/18 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مبانی نظری معماری 1812317 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 10:30) 1399/10/17 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
اشنایی بامعماری معاصر 1812416 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) 1399/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
حکمت معماری در ایران 4090019 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/23 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
طرح معماری ارشد (2) 4090017 4 01 هرهفته شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:30) 1399/04/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
اشنایی بامعماری معاصر 1812416 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
طرح معماری ارشد (3) 4090018 4 03 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
طرح معماری ارشد (3) 4090018 4 02 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
طرح معماری ارشد (3) 4090018 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مبانی نظری معماری 1812317 3 01 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1