اعضاء هیات علمی

محمدعلی ابراهیمی فرسنگی

محمدعلی ابراهیمی فرسنگی

محمدعلی ابراهیمی فرسنگی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 32112764
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری استاد راهنما --------
علی اکبر صاحبی سماغچه تاثیر زون گسله در پایداری تونل دنبال لایه- کارگاه جبهه کار طولانی پس رو - معدن زغال سنگ طبس کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدرضا دهقان نیری بهینه‌سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن – کارخانه در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر. بخش اول: مدل‌سازی و پیش‌بینی خردایش ناشی از انفجار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/04
حمید کیانی پیش بینی پرتاب سنگ با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات مطالعه موردی: معدن شماره ی (1) سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/12
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدمهدی محمدی بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس ایجو، با استفاده از روش پاوردک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدجواد فارسی کوهبنانی بهینه سازی الگوی انفجار در معدن مس ایجو کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا سالاری کیسکانی کاربرد روش ایردک در انفجارهای تولیدی معدن4 گل گهر کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
روح الله کیانی فر بهینه سازی الگوی حفاری و انفجار تونل طرح توسعه معدن مس چهار گنبد کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/20
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری استاد راهنما --------
سمیرا عسکری راینی پیش بینی خردایش ناشی از انفجار با استفاده از روش ... کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی بحری نجفی تحلیل ریسک و پیش بینی ترقیق در کارگاه های جبهه کار طولانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/23
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری استاد راهنما --------
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری استاد راهنما --------
حمیدرضا نجیب جلالی ---- کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه خزائی کشکک ارزیابی ریسکهای ژئوتکنیکی حفاری مکانیزه با استفاده ماتریس ریسک فازی - مطالعه موردی تونل انتقال آب بلند زاگرس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/04
حسن مومنی رق ابادی طراحی بهینه الگوی انفجار در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عیسی حیدرزهی طراحی بهینه انفجار کنترل شده در محدوده نهایی معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حامد اسمعیلی سرتختی انتخاب روش استخراج با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با نگرشی خاص به معدن زغال سنگ همکار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/08/16
المیرا شریفی تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجاربا استفاده از روش یادگیری عمیق دکتری استاد راهنما --------
محمد حسین ساحلی ارزیابی ریسک های ژئوتکنیکی در حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) در سنگ با استفاده از روش سیستم های مهندسی سنگ فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/03/05
امیر ظریف --- کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرهاد فرامرزی ---- کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمود حسنی ---- کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مصطفی جهانی پیش بینی خردایش حاصل از انفجار به کمک مدل های تجربی و ارایه مدلی مناسب برای معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/11
پوریا پروینی پیش بینی میزان عقب زدگی با استفاده از فازی-RES کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/21
سیدعباس حسینی زاده تعیین عیار های حد بهینه یک کانسار دو فلزی با استفاده از روش های شهودی الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
جواد عسگری انتخاب روش استخراج زیرزمینی معدن سنگ‌آهن گل‌گهر با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/27
حمید محمدی ارائه مدل های رفتاری زون های متاثر از حفاری فضاهای زیرزمینی دکتری استاد راهنما 1394/03/19
هادی فتاحی استفاده از رایانش نرم و روش قابلیت اعتماد در تحلیل ناحیه آسیب دیده ناشی از انفجار در فضا های زیرزمینی دکتری استاد راهنما 1392/06/09
حسین قلعه نوی تاثیر تغییر ترکیب سیال نسبت به عمق بر عملکرد احتراق زیر زمینی و تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی در یکی ازمخازن نفتی ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/29
روح الله فرهادی افشار انتخاب نوع باز کننده بهینه و جایابی آن بر اساس میزان نشست معدنکاری (مطالعه موردی: معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/10/13
یحیی رجبی کلته بهینه سازی تخصیص گاز به گروهی از میادین نفتی جهت فرازآوری با گاز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ابوصالح دهقانی ---- کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
علی شفیع آبادی میرزایی رنجبر پیش بینی خردایش ناشی از انفجار با استفاده از روش سیستم های مهندسی سنگ فازی در معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/29
حسین مجیدی فر بررسی عوامل تولید بولدر در معدن شماره 2 سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/29
قاسم شکوئی تحلیل پایداری دینامیکی دیواره شمالی معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/08
مسلم دریجانی کاربرد رگرسیون- PSO در پیش‌بینی لرزه ناشی از انفجار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/11
رضا مختاری ---- کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
وحید مجردی امکان سنجی پیش بینی لاگها با استفاده از روشهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/04/20
محمدرضا مقبلی دامنه مدلسازی ذخیره معدن مس کرور (منطقه جیرفت) با استفاده از اطلاعات زمین شناسی ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/05
محمدرضا مرادی ---- کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی اسدی خانوکی تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ با استفاده از روش های آزمایشگاهی و عددی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محسن اقتصادی ---- کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فریبا یاوری ---- کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
هادی یعقوبی ---- کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن یعقوبی --- کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ابوالفضل انوری قلعه بالا تعیین نرخ نفوذ دستگاه چالزنی دورانی با استفاده از منطق فازی، مطالعه موردی:معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/21
سیدابوالفضل کهنه بهینه سازی اضافه حفاری در انفجارهای معدن شماره 2 گل گهر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/29
امین حکمی بهینه‌سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن – کارخانه در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر.بخش دوم: پیشنهاد و اجرای الگوی انفجار مناسب و بررسی عملکرد آسیاها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/04
محمدصادق یزدی مقایسه پیش بینی نشست ناشی از حفر تونل با استفاده از مدل رگرسیون در مقایسه با مدل SVM کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/18
مجتبی زارع ارزیابی ریسک خردایش حاصل از انفجار در معادن روباز به روش شبکه های بیزین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/10
اسحق پورزمانی تعیین نرخ تردد بهینه کامیون در مسیرهای مختلف معدن سنگ آهن گل گهر با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات و الگوریتم فاخته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/03
میعاد لشنی زند بررسی تاثیر پرایمربرنتایج حاصل ازانفجاردرالگوها ی انفجاردرمعدن شماره یک سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/02/29
حسین نجفی تخمین زون خسارت ناشی از انفجار در معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/09/22
حامد شمس الدینی پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار با استفاده از روشهای رگرسیون – PSO و شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
سعید محمدیان جهان اباد پیش بینی لرزه های ناشی از انفجار با استفاده از روش ... کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
وحید دهقان فیض آبادی پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از روش SVM کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/02
بهنام ذوالفقارزاده تعیین فشار سینه کار در حفاری مکانیزه با TBM استفاده از روش عددی مطالعه موردی: خط 2 مترو مشهد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/09/24
حسین طیبی سودکلائی مدلسازی فرآیند انفجار با استفاده از نرم افزارAnsys-autodyn (مطالعه موردی معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر سیرجان) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/12
ایمان جعفری فر ارزیابی و بهینه سازی سیالات حفاری پایه آبی برای چاه های با قطر کم در یکی از میادین نفت مناطق مرکزی ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
اکبر مومنی طراحی بهینه چاه های افقی و جهت دار با استفاده از الگوریتم های هوشمند کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/03/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 4070587 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/01 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
حفاری مکانیزه زیرزمینی 4070614 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
سمینار عملی 4070605 1 08 هرهفته جمعه (09:00 - 10:00) 1399/10/14 (07:00 - 08:00) ترم اول 1399
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 4070587 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
حفاری مکانیزه زیرزمینی 4070614 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/20 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 4070632 3 02 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی معادن 1416080 2 01 | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طراحی معادن 1416052 3 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار عملی 4070605 1 03 1398/10/17 (07:00 - 08:00) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1