اعضاء هیات علمی

حسین غضنفرپور

حسین غضنفرپور

حسین غضنفرپور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322433
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
عاطفه احمدی نژادفرسنگی تاثیر مدیریت منابع آب بر بهینه¬سازی فضا¬ی سبز شهر کرمان کارشناسی ارشد 1402/11/18
هانیه علی میرزائی تحلیل افتراق فضایی زیست پذیری شهرکرمان با آماره های فضایی و مدل فازی کارشناسی ارشد 1402/06/28
نسترن بهادر بازتوسعه اراضی قهوه ای و خاکستری با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی: منطقه 3 و 4 شهرداری کرمان کارشناسی ارشد 1402/06/26
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد --------
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد 1399/12/13
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد 1399/12/13
مهتاب باندری پرچستانی ارزیابی فضایی مناطق شهر کرمان بر اساس شاخص های شهر شاد کارشناسی ارشد --------
محدثه درینی شناسایی و پهنه بندی فضاهای مستعد جرم خیزی با تاکید بر نوع جرم در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
الهه دیده ور ارزیابی وتحلیل جایگاه استان سیستان وبلوچستان در برنامه های آمایش سرزمین وتوسعه قبل وپس از انقلاب. کارشناسی ارشد 1402/11/17
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد 1399/12/11
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد --------
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد --------
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد --------
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد --------
زهرا عنایتی برنامه ریزی راهبردی و ساماندهی بازار سنتی سیرجان کارشناسی ارشد 1402/11/18
الهه فلاح لاله زاری ارزیابی و تحلیل توزیع فضایی حیوان گزیدگی در شهرستان زاهدان در راستای آمایش بهداشتی سرزمین کارشناسی ارشد --------
فاطمه غضنفرپور ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهر سیرجان بر اساس معیارهای شهر بیوفیلیک کارشناسی ارشد 1402/06/28
افسانه کیخا تحلیل ظرفیت برد گردشگری در مراکز اقامتی شهرستان زاهدان کارشناسی ارشد --------
نسیم ملکی باب هویزی تحلیل ورودی های شهری و طراحی آن در راستای سیمای مطلوب شهری ( مطالعه موردی، ورودی شرقی شهر کرمان- محدوده میدان تره بار الی میدان بیرم آباد) کارشناسی ارشد --------
فاطمه میرزایی پتانسیل¬سنجی ظرفیت منابع آب کشاورزی در آمایش استانی (مطالعه موردی: استان کرمان) کارشناسی ارشد 1402/11/15
حافظ موسی جعفراباد تحلیل میزان تاب¬آوری شهر جیرفت در برابر زلزله کارشناسی ارشد 1402/06/26
محمدامین نصری بررسی تغییرات گسترش شهر زرند با استفاده ازداده های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
محمدامین نصری بررسی تغییرات گسترش شهر زرند با استفاده ازداده های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
محمدامین نصری بررسی تغییرات گسترش شهر زرند با استفاده ازداده های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1400/06/23
سمیرا پدیدار بازنگری سیاست های مدیریت شهری در ساماندهی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی منطقه 5 شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1401/06/20
سهیل رشیدی ارزیابی میزان کارایی شبکه معابر شهری در زمان بروز زلزله (مطالعه موردی: منطقه 5 شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1402/10/05
همایون راستین نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای(نمونه موردی: استان هرمزگان) کارشناسی ارشد 1402/11/18
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد --------
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد --------
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد 1399/10/30
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد --------
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد 1399/10/30
فاطمه السادات صندوقساز شناسایی و تحلیل پیشران¬های مؤثر بر کاربری اراضی شهر یزد با رویکرد آینده نگاری کارشناسی ارشد --------
راضیه سکنجی سنجش ظرفیت های شهر کرمان به عنوان شهر دوستدار کودک (مطالعه موردی : منطقه 1) کارشناسی ارشد 1402/06/27
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1399/12/11
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد --------
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد --------
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد --------
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد --------
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد --------
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد --------
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد --------
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد --------
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد --------
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد --------
کیمیا محمدی تحلیل پراکنده¬رویی شهر رفسنجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
کیمیا محمدی تحلیل پراکنده¬رویی شهر رفسنجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1399/12/11
اسما مسلمی زاده مکان یابی داروخانه ها و توزیع فضایی بهینه آن در شهر سیرجان در راستای دسترسی مطلوب شهروندان کارشناسی ارشد --------
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد 1399/11/01
ثریا آسایش زارچی برنامه ریزی و مدیریت مناسب پسماند های شهری با رویکرد زیست محیطی (مطالع موردی شهر تفت کارشناسی ارشد 1396/11/23
بهناز انصاری فرد مدیریت و سازمان دهی مکانی مدارس ابتدائی ناحیه یک شهر کرمان با استفاده از کارشناسی ارشد 1393/06/18
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1399/12/11
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1399/12/11
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
فاطمه بلوچ امدادی چترودی مطالعه تطبیقی کیفیت کالبدی محیط شهری با رویکرد توسعه پایدار ( مطالعه موردی مناطق 1و 2 شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1395/10/26
فاطمه پوراباده ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر سیرجان) کارشناسی ارشد 1399/06/31
نجمه جلالی برنامه ریزی و مدلسازی پراکنش فضای سبز شهری مطالعه موردی منطقه 17شهر تهران کارشناسی ارشد 1395/06/29
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد --------
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد --------
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد --------
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد --------
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
هانیه حیدریان پورجازی برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه یک شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
سعید حیدری بزنجانی برنامه ریزی توسعه میان افزا در منطقه 3 شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد 1398/06/17
امیر حسام پور تعیین تقویم اقلیم گردشگری در راستای توسعه توریسم شهر ( مطالعه موردی: استان کرمان ) کارشناسی ارشد 1395/06/24
سیده شهلا حسینی ارزیابی و برنامه ریزی مبلمان و تجهیزات شهری برای استفاده جانبازان و معلولین(مطالعه موردی منطقه 2 شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1397/11/17
فاطمه حسین زاده مرادابادی شناسایی و پهنه بندی پتانسیل های گردشگری تاریخی و فرهنگی به منظور توسعه گردشگری پایدار استان کرمان کارشناسی ارشد 1401/06/23
فاطمه حسین زاده مرادابادی شناسایی و پهنه بندی پتانسیل های گردشگری تاریخی و فرهنگی به منظور توسعه گردشگری پایدار استان کرمان کارشناسی ارشد --------
تهمینه درینی برنامه¬ ریزی استراتژیک گردشگری خلاق( اکوتوریسم) با رویکرد توسعه پایدار شهری) نمونه موردی: شهرستان جیرفت) کارشناسی ارشد 1396/11/08
صبا دولت شا برنامه ریزی فضایی بافت فرسوده شهر خرم آباد با تاکید بر بازار با رویکرد مشارکتی کارشناسی ارشد 1397/11/07
مرجان زنگی ابادی منشاء یابی حرکت ماسه های روان و اثرات آن بر مراکز سکونتگاهی (نمونه مورد مطالعه: بم، ریگان، فهرج، نرماشیر) کارشناسی ارشد 1398/10/29
فاطمه سعیدی گراغانی تحلیل تطبیقی سنجش کیفیت زتدگی در بافت قدیم و جدید(مطالعه موردی: شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1397/09/26
محیا سعیدی مجد سنجش وضعیت کالبدی و کارکردی سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی : محله شهرک صنعتی کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/16
مهدیه سلیمانی ساردو ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی و جمعیتی شهر رفسنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 1395/12/15
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد --------
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد --------
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد --------
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
فاطمه شرفیان برنامه ریزی و ساماندهی بازار یاسوج با تاکید بر کاهش ترافیک با رویکرد مشارکتی کارشناسی ارشد 1397/06/25
نجمه علیمرادی پور بررسی و تحلیل شاخص های موثر برنامه ریزی شهری بر رواناب های سطحی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/06/28
مریم فیروزی نقش درختان در تغییرات آلودگی ازون تروپوسفری در نواحی شهری (مطالع? موردی: کلانشهر تهران) کارشناسی ارشد 1398/11/16
مسلم قاسمی گوکی برنامه ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر در شهر کرمان با استفاده از کارشناسی ارشد 1394/11/07
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد 1400/11/13
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد --------
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد 1399/07/29
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد --------
ذکریا گمشادزهی ظرفیت‌سنجی و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی روستایی با رویکرد آمایش‌ اقتصادی سرزمین (مطالعه موردی؛ دهستان‌های شهرستان میرجاوه) کارشناسی ارشد 1399/07/29
کیمیا محمدی تحلیل پراکنده¬رویی شهر رفسنجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1399/12/11
کیمیا محمدی تحلیل پراکنده¬رویی شهر رفسنجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1399/12/11
کیمیا محمدی تحلیل پراکنده¬رویی شهر رفسنجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد --------
فیروزه مرادزاده برنامه ریزی فضاهای شهری جهت تامین نیازهای معلولین و جانبازان )مطالعه موردی: منطقه دو شهری کرمان( کارشناسی ارشد 1397/09/26
اسما مسلمی زاده مکان یابی داروخانه ها و توزیع فضایی بهینه آن در شهر سیرجان در راستای دسترسی مطلوب شهروندان کارشناسی ارشد --------
اسما مسلمی زاده مکان یابی داروخانه ها و توزیع فضایی بهینه آن در شهر سیرجان در راستای دسترسی مطلوب شهروندان کارشناسی ارشد 1400/04/08
رضا مشایخی ارزیابی نقش شهرک های صنعتی شهرستان کرمان در توسعه اشتغال شهرستان کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/12
طاهره مومنی آزاد برنامه ریزی کاربری اراضی در شبکه حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی : شهر کرمان ) کارشناسی ارشد 1395/06/27
خاطره نخعی مدیح برنامه¬ریزی راهبردی ساماندهی میادین شهری با تاکید بر ارتقا کیفیت محیط (نمونه موردی: منطقه دو شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1396/10/26
فهیمه ابوالحسنی تبیین پدافندغیرعامل در فضای شهری امن و ارتقاء امنیت پایدار شهری با تاکیدبرمخاطره زلزله(محدوده مورد مطالعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1400/06/23
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد 1399/12/13
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد --------
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد --------
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد --------
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد 1399/12/11
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد --------
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد 1399/12/11
یاسمین درازهی تحلیل توانمندیها‌‌ی ترانزیتی شهرستان چابهاربارویکردتوسعه‌پایدار کارشناسی ارشد --------
فاطمه حیدری امکان سنجی برنامه ریزی محله محور در بافت قدیم شهر زاهدان. کارشناسی ارشد 1401/06/20
ویدا حمزه شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های غیررسمی شهری کرمان(مطالعه موردی شهرک پدر) کارشناسی ارشد 1399/12/13
مهرسا جهانی بابادی پیش¬بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM3 وSDSM کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه مسلمی مهنی بررسی و تحلیل تاثیر گردشگری تاریخی بر توسعه پایدار شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد 1399/12/13
مریم رستاخیز برنامه ریزی و توانمند سازی محلات اجتماع محور در راستای تحقق حکمروایی خوب شهری نمونه موردی (محله پودنک شیراز) کارشناسی ارشد 1395/06/29
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد --------
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد --------
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد --------
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد 1399/10/30
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد 1399/10/30
لیلی سعیدی تم میری برنامه¬ریزی محله محور در بافت قدیم شهر کرمان با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی: محله مسجد ملک) کارشناسی ارشد 1399/10/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین 4089062 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1403/04/12 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
مقررات توسعه شهری در ایران و کشورهای پیشرفته 4089042 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
نظریه ها ،تجربیات وسیاست های فضایی دربرنامه ریزی شهری 4089038 2 01 | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/10 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
برنامه ریزی منطقه ای 4089063 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1403/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
جغرافیای شهری 1230052 2 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1402/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4089050 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1402/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
نظریه ها ،تجربیات وسیاست های فضایی دربرنامه ریزی شهری 4089038 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1402/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
مدیریت شهری وتوسعه فضایی 4089012 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1402/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1402
تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین 4089062 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1402/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مقررات توسعه شهری در ایران و کشورهای پیشرفته 4089042 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1402/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
برنامه ریزی منطقه ای 4089063 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1402/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
جغرافیای شهری 1230052 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4089050 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
نظریه ها ،تجربیات وسیاست های فضایی دربرنامه ریزی شهری 4089038 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/19 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
مدیریت شهری وتوسعه فضایی 4089012 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین 4089062 2 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/15 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
مقررات توسعه شهری در ایران و کشورهای پیشرفته 4089042 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مدیریت شهری 1230252 2 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
جغرافیای شهری 1230052 2 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/02 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4089050 2 01 هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3