اعضاء هیات علمی

محمد علی اشرف گنجویی

محمد علی اشرف گنجویی

محمد علی اشرف گنجویی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساناز شعبان زاده طراحی مرکز فرهنگی ،آموزشی کودک با تکیه بر اصول معماری پایدار در شیرا ز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سارا جوانمرد طراحی مرکز پژوهش و تحقیقات معماری درکرمان با رویکرد معماری بومی و بهره گیری از انرژی های نو کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویاالسادات طباطبائی حصنی طراحی مدرسه هنرهای سنتی با الهام از فضاهای آموزش سنتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اسماعیل حاجی علیزاده طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی دختران معلول جسمی و حرکتی شهرکرمان با رویکرد افزایش امید به زندگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حانیه قدس ولی طراحی دبیرستان دخترانه دوره اول بر مبنای یادگیری خلاق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اسکیس 1 1812907 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
اسکیس 2 1812908 1 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
برنامه دهی و روش های طراحی 4090023 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
فرایند طراحی در معماری 1812913 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
اسکیس 1 1812907 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
طرح معماری ارشد (1) 4090027 4 03 هرهفته شنبه (13:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 17:30) 1399/10/30 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
فرایند طراحی در معماری 1812913 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1399
اسکیس 1 1812907 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
طراحی معماری 1 1812909 5 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1399/04/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فرایند طراحی در معماری 1812913 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
طرح معماری 5 1812003 5 02 هرهفته شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 5 1812003 5 03 هرهفته شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 5 1812003 5 01 هرهفته شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
برنامه دهی و روش های طراحی 4090023 2 01 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
طرح معماری ارشد (1) 4090016 4 03 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1398/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1