اعضاء هیات علمی

مینا معتمدی

مینا معتمدی

مینا معتمدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0343132075
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ساناز احمدی مطالعه اونتوژنی ریخت شناسی آبشش در دو کپور ماهی دندان دار Aphaniops furcatus و A. hormuzensis کارشناسی ارشد --------
مهدی ازادی بررسی تجمع زیستی عناصر شیمیایی در بافت کبد و عضله برخی ماهیان آبسنگ های مرجانی کارشناسی ارشد --------
محمدحسین قادری رمازی بررسی میزان آلاینده ها و تجمع عناصر فلزی سنگین در چند گونه ماهی خلیج فارس کارشناسی ارشد --------
سودا جاهد زیست شناسی تولید مثل سفره¬ماهی پروانه¬ای دم دراز (Gymnura poecilura) و سفره¬ماهی پروانه¬ای شاخک¬دار (Gymnura tentaculata) در خلیج¬فارس کارشناسی ارشد --------
سودا جاهد زیست شناسی تولید مثل سفره¬ماهی پروانه¬ای دم دراز (Gymnura poecilura) و سفره¬ماهی پروانه¬ای شاخک¬دار (Gymnura tentaculata) در خلیج¬فارس کارشناسی ارشد --------
سودا جاهد زیست شناسی تولید مثل سفره¬ماهی پروانه¬ای دم دراز (Gymnura poecilura) و سفره¬ماهی پروانه¬ای شاخک¬دار (Gymnura tentaculata) در خلیج¬فارس کارشناسی ارشد --------
سودا جاهد زیست شناسی تولید مثل سفره¬ماهی پروانه¬ای دم دراز (Gymnura poecilura) و سفره¬ماهی پروانه¬ای شاخک¬دار (Gymnura tentaculata) در خلیج¬فارس کارشناسی ارشد --------
ساناز کیشی پورریک ریخت شناسی و ریز ساختارهای فلس در برخی گونه های کفشک ماهی شکلان در آبهای جنوبی ایران کارشناسی ارشد --------
عاطفه ایران منش ارزیابی پتانسیل ترمیم کلیه پس ازتیمار با جنتامایسین در کپورماهی دنداندار معمولی بومی ایران (Cyprinodontidae) Aphanius dispar کارشناسی ارشد 1397/10/11
وحید امیری اونتوژنی ریختی فلس در دو گونه از زمین کن ماهیان کارشناسی ارشد 1398/06/20
فائزه زینلی ارزیابی پتانسیل ترمیم باله در کپور ماهی دنداندار معمولی بومی ایران (Cyprinodontidae) Aphanius dispar کارشناسی ارشد 1397/10/04
سیده فائزه سجادی مطالعه مراحل تکوینی ساختارهای تولید مثلی در انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس (کرم‌های پهن؛ نواریان) جدا شده از میزبان نهایی و پرورش یافته در محیط کشت کارشناسی ارشد 1397/09/28
امیررضا سلطانی ارزیابی پتانسیل ترمیم سیستم عصبی مرکزی در کپورماهی دندان دار هرمزی Aphanius hormuzensis (ماهیان استخوانی عالی: کپورماهیان دندان دار) کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه شمس الدینی مطلق ویژگی¬های آناتومیکی و بافت شناسی در مراحل پس از لاروی دو گونه از کپورماهیان دندان¬دار کارشناسی ارشد 1397/10/09
محمدرضا اسماعیلی حسین ابادی تغییرات تکوینی فلس و ارزیابی توانایی ترمیم آن در کپورماهی دندان دار آفانیوس هرمزی با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی و نوری کارشناسی ارشد 1399/12/12
صادق فضل آبادی بررسی انتوژنی ریخت‌شناسی اتولیت در کپور ماهی دندان دار معمولی Aphanius dispar (Rüppell, 1829) در برخی از زیستگاه‌های جنوب ایران کارشناسی ارشد 1395/10/25
نیلوفر ایرانمنش انعطاف پذیری اکولوژیکی و روابط ژنتیکی تعدادی از جمعیت های کپورماهیان دندان دار در جنوب ایران (ماهیان استخوانی عالی: کپورماهیان دندان دار) کارشناسی ارشد 1399/06/25
سودا جاهد زیست شناسی تولید مثل سفره¬ماهی پروانه¬ای دم دراز (Gymnura poecilura) و سفره¬ماهی پروانه¬ای شاخک¬دار (Gymnura tentaculata) در خلیج¬فارس کارشناسی ارشد --------
سودا جاهد زیست شناسی تولید مثل سفره¬ماهی پروانه¬ای دم دراز (Gymnura poecilura) و سفره¬ماهی پروانه¬ای شاخک¬دار (Gymnura tentaculata) در خلیج¬فارس کارشناسی ارشد --------
اعظم خواجوئی اهمیت فیلوژنتیکی ریخت شناسی اتولیت در تعدادی از ماهیان دریایی کارشناسی ارشد 1397/10/12
نرگس مانی زاده کرانی ارزیابی سنگریزه شنوایی و استخوان یوروهیال در مرزبندی گونه¬ای شماری از ماهیان تجاری خلیج فارس کارشناسی ارشد 1396/09/26
عاطفه زارعی بررسی بیان ژنهای تنظیم کننده اسمزی در دو گونه کپور ماهی دنداندار از دو محیط اکولوژیکی متفاوت کارشناسی ارشد 1399/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی زیست شناسی تکوینی 1316088 3 02 | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1401/10/26 (12:00 - 14:00) ترم اول 1401
ازبافت شناسی جانوری 1316407 1 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
ازبافت شناسی جانوری 1316407 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
ازبافت شناسی جانوری 1316407 1 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1401
بافت شناسی جانوری 1316437 3 01 | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین 4039077 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
ژنتیک تکوینی 4039845 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
اندام زایی در مهره داران 4039104 2 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ازجنین شناسی 1316418 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1400
ازجنین شناسی 1316418 1 04 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1400
جنین شناسی 1316417 2 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مبانی زیست شناسی تکوینی 1316088 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1400/10/29 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
ازبافت شناسی جانوری 1316407 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1400
ازبافت شناسی جانوری 1316407 1 05 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1400
ازبافت شناسی جانوری 1316407 1 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم اول 1400
بافت شناسی جانوری 1316437 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) 1400/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین 4039077 2 02 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ژنتیک تکوینی 4039845 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
اندام زایی در مهره داران 4039104 2 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/31 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
ازجنین شناسی 1316418 1 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3