اعضاء هیات علمی

مهدیه اسدی زیدآبادی

مهدیه اسدی زیدآبادی

مهدیه اسدی زیدآبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322672
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محبوبه رستمی پور بررسی بیولوژی آزمایشگاهی و دینامیسم جمعیت کنه شرقی مرکبات (Eutetranychus orientates Acari:) روی میزبان زیتون تلخ در منطقه کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/18
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمید خادم صفدرخانی بررسی فونستیک کنه های خانواده Tenuipalpidaeو Tuckerellidae در شهرستان منوجان و حومه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/04
پدرام پورشبانان نجف آبادی بررسی فونستیک و تاکسونومیک زیر خانواده های (Xyleninae, Hadeninae ( Lep:Noctoidae در استان اصفهان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/07/15
احسان کاظمی برسی فونستیک و تاکسونومیک زیر خانواده های xyleninae و catocalinea در استان سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/17
عطااله رحیمی برسی تنوع جمعیت های زنبور عسل با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره در استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/11
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدداوود ضیارضوی بررسی ساختار جمعیتی و تعیین گونه غالب کنه های خاکزی در باغات پسته استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/12
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
تهمینه سرابندی بررسی اثر میزبان بر پارامترهای زیستی کنه دو لکه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/05
پریسا موسی نژاد شناسایی نسبی کنه های خاکزی باغات پسته و تعیین بستر مناسب رشد گونه های غالب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/13
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مجتبی احمدی کوهبنانی بررسی بیولوژی آزمایشگاهی کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus:Tetranychidae کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/04/22
مرجان یزدی زاده رحمت آباد تاثیر پنج رقم سویا بر پارامترهای زیستی کنه تارتن ترکستانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/18
زهرا حاجی علیزاده بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های کنه واروا (Varroa destructor:varroidae) در جنوب ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/04
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهراد نصیرخانی بررسی و شناخت فونستیک شبه عقربهای استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/10
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
صادق فرزان بررسی تنوع گونه ای کنه های خانواده tenuipalpidae در شهرستان جیرفت و حومه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/30
غریب طاهری جانبازلو بررسی فونستیک و تاکسونومیک خانواده: Noctuidae در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی استان اصفهان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
داریوش باستانی راد برسی فونستیک کنه های بالاخانواده Tetranychoidea در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
اسیه سالاری سبزواران ارزیابی پدیده دورکنندگی عصاره ها واسانس های گیاهی روی شته ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/10/18
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سلیمه هاشمی بیدخوانی بررسی اثر گرده گیاهان مختلف و طعمه طبیعی برپارامترهای بیولوژی کنه شکارگر Neuseiulus californicus کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/13
فاطمه شفیعی دشتابی بررسی اثر سیستمیک چهار عصاره گیاهی زیتون تلخ،اسفند، همیشه بهار و گلدر در مقایسه با سموم شیمیایی استامیپراید و پریمیکارب روی شته موی کلم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/04
مینا خدایاری جامع بزرگی مطالعه ترکیبات طبیعی روی میزان تخم ریزی و درصد تفریخ تفریخ تخم های کنه دونقطه ای Tetranychus urticae کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/11/12
حسین خانی پرکی : بررسی اثر مواد افزودنی روی میزان کارایی دو آفتکش ایمیدکلوپراید و اسپیروتترامیت در کنترل پسیل معمولی پسته(Agonoscena Pistaciae) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/04
مینا یوسفعلی زاده کرانی بررسی اثر میزبان بر پارامترهای زیستی کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/02/29
مهدیه دامغانی بررسی اثر عناصر غذایی بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای Teranychus urticae روی لوبیا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/07
سیدمصیب مهدوی بررسی کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان بافت و ردیابی همزیست های داخلی در این خانواده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/02
فرشته محمودابادی برسی فونستیک کنه های خانواده Tetranychidae در شهرستان سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهسا حیدرآبادی پور بررسی عصاره های اتانولی ده گونه گیاهی روی میزان پوره زایی شته مومی کلم Bbrevicorvne brassicae کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/11/12
فاطمه کدخدازاده بررسی اثر گرده گیاهان مختلف و طعمه طبیعی برپارامترهای بیولوژی کنه شکارگر Amblyseius swiriski کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/13
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملیات افات مهم درختان میوه 2218028 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات افات مهم درختان میوه 2218028 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات کنه شناسی گیاهی 2218031 1 02 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات کنه شناسی گیاهی 2218031 1 01 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1399
کنه شناسی گیاهی 2218030 1 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
افات مهم درختان میوه 2218363 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/31 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
افات گیاهان باغی وع 2218722 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
افات گیاهان باغی وع 2218722 3 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
کنه شناسی وآزمایشگاه 2218312 2 03 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
کنه شناسی وآزمایشگاه 2218312 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/24 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
کنه شناسی وآزمایشگاه 2218312 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/24 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
افات مهم درختان میوه وع 2218364 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
افات مهم درختان میوه وع 2218364 3 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
افات مهم درختان میوه وع 2218364 3 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/20 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
افات گیاهان باغی وع 2218722 3 01 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
افات گیاهان باغی وع 2218722 3 02 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1