اعضاء هیات علمی

محمد امینی زاده

محمد امینی زاده

محمد امینی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31323283
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
زهره ایزدی یزدان ابادی بررسی تطبیقی جرائم ناقص در حقوق ایران،امریکا و فرانسه کارشناسی ارشد پیوسته --------
مسعود خراسانی جعفراباد تبیین جرم شناختی ارتباط مزاج با خشونت و جرائم خشونت بار از منظر طب سنتی-ایرانی کارشناسی ارشد پیوسته 1400/04/20
مسعود خراسانی جعفراباد تبیین جرم شناختی ارتباط مزاج با خشونت و جرائم خشونت بار از منظر طب سنتی-ایرانی کارشناسی ارشد پیوسته --------
مسعود خراسانی جعفراباد تبیین جرم شناختی ارتباط مزاج با خشونت و جرائم خشونت بار از منظر طب سنتی-ایرانی کارشناسی ارشد پیوسته --------
مسعود خراسانی جعفراباد تبیین جرم شناختی ارتباط مزاج با خشونت و جرائم خشونت بار از منظر طب سنتی-ایرانی کارشناسی ارشد پیوسته 1400/04/20
سارا محمدی پور سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تعدد و تکرار جرم با تآ کید بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کارشناسی ارشد پیوسته --------
زهرا مرادی فر آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال قتل¬های ناموسی کارشناسی ارشد پیوسته --------
مهدی مظفری اناری بایسته های کیفرگذاری در قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1400/03/30
مهدی مظفری اناری بایسته های کیفرگذاری در قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد پیوسته --------
مهدی مظفری اناری بایسته های کیفرگذاری در قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1400/03/30
مهدی مظفری اناری بایسته های کیفرگذاری در قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1400/03/30
ریحانه آب پیکر تحولات نظام قضایی ایران در قلمرو حقوق کیفری در عصر قاجار، از حکومت آقا محمدخان تا پایان حکومت ناصرالدین شاه(1313-1210 ه.ق) کارشناسی ارشد پیوسته 1396/12/09
حامد اسلام قاعده درا در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/11/04
ریحانه اکبری جور امکان سنجی اجرای سیاست کیفری کشور پرتغال در قبال جرایم مواد مخدر در ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/11/04
سارا امیری شیری بررسی نقش دادستان در پیشگیری از جرم در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/19
سحر امیر طاهری تحلیل جرم شناختی عوامل ارتکاب قتل عمد در استان کرمان در سالهای 92-90 کارشناسی ارشد پیوسته 1395/06/29
فریده بلوردی تبیین جرم شناختی نقش طلاق در بزهکاری زنان کارشناسی ارشد پیوسته 1394/03/24
حمیده تاجی اشکفتکی نگرش جرم شناختی به نقش پوشش در بزهدیدگی زنان کارشناسی ارشد پیوسته 1394/06/28
امیر جوکارزاده بررسی تأثیر عامل اقتصادی بر گرایش به مصرف مواد مخدر(مطالعه موردی معتادان در حال بهبودی در مراکز درمانی شهر کرمان) کارشناسی ارشد پیوسته 1397/04/19
فاطمه حسینخانی ننیز امکان سنجی قابلیت نقل حق قصاص به غیر در فقه امامیه کارشناسی ارشد پیوسته 1398/09/17
حبیبه خالقی ماهانی پیشگیری از فرار مالیاتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/28
زهره رضائی استخروئیه تحلیل گرایش به مواد مخدر در زنان جوان شهر کرمان از منظر جرم شناسی فرهنگی کارشناسی ارشد پیوسته 1400/09/23
محبوبه رنجبربافقی تاثیر توبه در مجازات از منظر فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته 1394/11/04
ویدا زارع فوسکی بررسی تطبیقی رابطه سببیت در حقوق کیفری ایران و آمریکا کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/28
مریم سعیدی بررسی تطبیقی مفهوم و جایگاه کشف جرم در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد پیوسته 1397/06/27
احمد سلطانی نژاد جهانی شدن مبارزه با مواد مخدر در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای کارشناسی ارشد پیوسته 1393/04/04
راضیه شجاعی باغینی تحلیل حقوقی و جرم شناسی پدیده زمین خواری در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/11/04
حسام شریعتی نیا خاستگاه حق کیفر کارشناسی ارشد پیوسته 1396/11/30
مرضیه صانعی تبیین جرم شناختی علل ارتکاب جرم قاچاق کالا و راهکارهای پیشگیری از آن کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/19
امیر طالبی زاده سردری تحلیل جرم شناختی خشونت در فضای مجازی در میان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد پیوسته 1398/10/16
سیده وحیده طاهری مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد پیوسته 1392/04/29
حسن عابدینی تحلیل جرم شناختی عوامل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر کرمان درسال 1396 از منظر رویکردهای یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی کارشناسی ارشد پیوسته 1396/11/30
مریم السادات عباسی راوری تحلیل حقوقی آراء مستندبه قسامه در دادگاه کیفری استان کرماندر سالهای 1393-1383 کارشناسی ارشد پیوسته 1394/06/28
زهرا فارسی نژاد مبانی جرم انگاری جرائم بدون بزهدیده کارشناسی ارشد پیوسته 1395/12/15
حسن قربانی سیاست جنایی تقنینی ایران راجع به پیشگشری از جرم در پرتو رهنمود پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد پیوسته 1395/06/28
محسن کاظمی پور تحلیل جرم شناختی عوامل گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از منظر رویکردهای بازدارندگی و کنترل اجتماعی کارشناسی ارشد پیوسته 1395/12/03
نجمه محمدحسنی حمایت کیفری از سلامت عمومی در امور پزشکی کارشناسی ارشد پیوسته 1392/03/01
سجاد ملک پورافشار اصالت حق یا تکلیف در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد پیوسته 1396/12/08
زهرا منصوری نیا مبانی جرم انگاری در جرایم سیاسی کارشناسی ارشد پیوسته 1395/12/15
محمدحسین نیکخواه کوه جهری تحقیق در جرایم منافی عفت از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی کارشناسی ارشد پیوسته 1396/11/30
مهدی هرمزی تحلیل جرم شناختی تاثیر فضای مجازی بر گسترش تروریسم کارشناسی ارشد پیوسته 1397/06/27
فاطمه اچنگان بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی مراکز درمانی در قبال آسیبهای وارد بر کارکنان در اثر پرتوهای رادیولوژی کارشناسی ارشد پیوسته 1400/04/02
نسیم دقاقی نقش سرمایه ی اجتماعی در عدالت ترمیمی کارشناسی ارشد پیوسته 1398/06/17
صابر اسلام مطالعه‌ی تطبیقی اشکال مداخله‌ی در جرم در حقوق کیفری ایران و اساس‌نامه‌ی رم کارشناسی ارشد پیوسته 1397/11/15
صادق جعفری شریک آباد جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قوانین کیفری کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/27
ارزو کبیری نیا مفهوم اختیار در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تاثیر اندیشه‌ی ارسطویی کارشناسی ارشد پیوسته --------
محبوبه کاظمی پور فقر و مسئولیت کیفری کارشناسی ارشد پیوسته 1399/05/19
مسعود خراسانی جعفراباد تبیین جرم شناختی ارتباط مزاج با خشونت و جرائم خشونت بار از منظر طب سنتی-ایرانی کارشناسی ارشد پیوسته --------
مسعود خراسانی جعفراباد تبیین جرم شناختی ارتباط مزاج با خشونت و جرائم خشونت بار از منظر طب سنتی-ایرانی کارشناسی ارشد پیوسته --------
عارفه السادات میریوسفی تبیین جرم شناختی اجرای علنی مجازات ها؛ توجیهات و تبعات کارشناسی ارشد پیوسته 1399/07/30
فهیمه محبی پور تحول ادله اثبات دعوی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته --------
مهدی مظفری اناری بایسته های کیفرگذاری در قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد پیوسته --------
مهدی مظفری اناری بایسته های کیفرگذاری در قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد پیوسته --------
سحر نخجوان ارتباط شاخص توسعه انسانی (HDI) و ارتکاب جرائم خشونت بار کارشناسی ارشد پیوسته 1399/05/19
علی نورمحمدی چالش های پیوند اعضای بدن انسان از منظر فقه و حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1399/06/12
سعیده سالاری سلاجقه مطالعه تطبیقی دادرسی مدنی الکترونیک در حقوق ایران و ایالت متحده آمریکا کارشناسی ارشد پیوسته 1397/06/26
نجمه سلیمانی میمندی رویکردهای تضمین حقوق دفاعی متهم در جرائم امنیتی (تروریسم) درحقوق ایران و اسناد بین المللی کارشناسی ارشد پیوسته 1399/07/30
صادق زرنگی پور سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم کارشناسی ارشد پیوسته 1399/06/24
امین زرنگی پور اسیب شناسی سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان کارشناسی ارشد پیوسته 1399/06/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای عمومی (1) 1010046 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای عمومی 1 1010239 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/04/14 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
جرم شناسی 2 1010074 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
فلسفه حقوق 2 1010100 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/14 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
حقوق جزا ی عمومی 3 1010258 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
فقه 6 1010067 3 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1401/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
کلیات حقوق جزا 1010044 1 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/28 (12:00 - 13:30) ترم اول 1400
حقوق جزای اختصاصی 2 1010276 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (10:00 - 11:30) ترم اول 1400
جامعه شناسی جنایی 1010073 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/21 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
جرم شناسی 1 1010008 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/29 (18:00 - 19:30) ترم اول 1400
تاریخ تحولات حقوق کیفری 1010086 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
فقه 7 1010068 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1400/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
جرم شناسی 2 1010074 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1399
حقوق جزای عمومی اسلام 1012229 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/29 (12:00 - 13:30) ترم دوم 1399
فقه جزایی1 1012042 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/05 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
فلسفه حقوق 2 1010100 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/03/31 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1399
حقوق جزا ی عمومی 3 1010258 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/27 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1399
کار تحقیقی 1 1010010 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/03 (18:00 - 19:30) ترم دوم 1399
فقه 5 1010292 4 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (18:00 - 19:30) ترم دوم 1399
حقوق جزای اختصاصی 4 1010070 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/25 (18:00 - 19:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2