اعضاء هیات علمی

کمال احمدی

کمال احمدی

کمال احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322676
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد 1400/06/23
قدرت اله باقدرت فارسی: مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد کانیهای مختلف:گوگرد، والاستونیت، بیوتیت، زئولیت، گرافیت، پرلیت،فلدسپار،آپاتیت روی میزان تخمریزی وتفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
قدرت اله باقدرت فارسی: مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد کانیهای مختلف:گوگرد، والاستونیت، بیوتیت، زئولیت، گرافیت، پرلیت،فلدسپار،آپاتیت روی میزان تخمریزی وتفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد 1400/06/23
قدرت اله باقدرت فارسی: مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد کانیهای مختلف:گوگرد، والاستونیت، بیوتیت، زئولیت، گرافیت، پرلیت،فلدسپار،آپاتیت روی میزان تخمریزی وتفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
قدرت اله باقدرت فارسی: مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد کانیهای مختلف:گوگرد، والاستونیت، بیوتیت، زئولیت، گرافیت، پرلیت،فلدسپار،آپاتیت روی میزان تخمریزی وتفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
قدرت اله باقدرت فارسی: مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد کانیهای مختلف:گوگرد، والاستونیت، بیوتیت، زئولیت، گرافیت، پرلیت،فلدسپار،آپاتیت روی میزان تخمریزی وتفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محمدجواد حسنی کبوترخانی فارسی: ارزیابی تاثیر ترکیبات فرموله شده با عصاره اتانولی-آبی میوه زیتون تلخ روی کنترل جمعیت پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) و سفیدبالک گلخانه(Hem.: Aleyrodidae) Trialeurodes vaporariorum کارشناسی ارشد --------
عاطفه ایرانمنش مقایسه اثرات حشره کشی عصاره اتانولی زیتون تلخ با فرمولاسیونهای تجاری حاوی عصاره گیاه چریش بر پسیل معمولی پسته کارشناسی ارشد 1392/10/22
مهلا اشرف جوراوری بررسی تاثیرات عصاره های گیاهی روی ویژگیهای رفتاری و بیواکولوژیکی کنه دو نقطه ای کارشناسی ارشد 1391/11/07
آرزو امینی زاده تاثیر عصاره های اتانولی گل جعفری و خارخسک، اسانس های روغنی پونه و رزماری روی پسیل معمولی پسته (Agonosena pistaciae) و دشمن طبیعی آن بالتوری سبز (Chrysoperta carnea) کارشناسی ارشد 1393/10/29
نجمه بابائی بررسی اثر صابونهای حشره کش با منشاء پتاسیمی در کنترل پسیل پسته و کاربرد عوامل افزایش دهنده اثر آنها کارشناسی ارشد 1397/11/15
صالح پناهنده بررسی اثرات حشره کشیِ ترکیبات کودی با منشا معدنی روی پسیل معمولی پسته به روش محلول پاشی کارشناسی ارشد 1398/06/05
امین پورهمتی مطالعه اثر کشندگی ده عصاره گیاهی روی شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae، و بررسی سمیت سلولی برخی از عصاره های اخیر کارشناسی ارشد 1392/10/24
زهرا حاجی علیزاده بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های کنه واروا (Varroa destructor:varroidae) در جنوب ایران کارشناسی ارشد 1394/11/04
مهسا حیدرآبادی پور بررسی عصاره های اتانولی ده گونه گیاهی روی میزان پوره زایی شته مومی کلم Bbrevicorvne brassicae کارشناسی ارشد 1395/11/12
نجمه خاکستانی مطالعه تاثیر کشندگی و زیر کشندگی خاک دیاتومه روی سه آفت سفیدبالک گلخانه، کنه دونقطه ای و شته سیاه باقلا کارشناسی ارشد 1396/12/14
حسین خانی پرکی : بررسی اثر مواد افزودنی روی میزان کارایی دو آفتکش ایمیدکلوپراید و اسپیروتترامیت در کنترل پسیل معمولی پسته(Agonoscena Pistaciae) کارشناسی ارشد 1394/11/04
مهسا خبیر بررسی روش های مختلف عصاره گیری از مراحل مختلف رشدی میوه و برگ درخت زیتون تلخ Melia azedarach در کارآیی این ترکیبات روی شته سیاه باقلا Aphis fabae کارشناسی ارشد 1393/10/28
مینا خدایاری جامع بزرگی مطالعه ترکیبات طبیعی روی میزان تخم ریزی و درصد تفریخ تفریخ تخم های کنه دونقطه ای Tetranychus urticae کارشناسی ارشد 1395/11/12
سمیه خوارزمی مطالعه اثر مواد افزونی (Adjuvants) و نانو ذرات افزوده شده به دو آفت کش مصنوعی اسپیروتترامیت، ایمیداکلوپراید و عصاره اناتولی زیتون تلخ در کنترل سفید بالک گلخانه کارشناسی ارشد 1394/11/05
مهسا دهقا نی تاثیر عصاره های گیاهی روی سفیدبالک گلخانه ای و مقایسه ان باسموم مصنوعی کارشناسی ارشد 1390/11/18
نوشین رضوی ارزیابی میزان کارآیی عصاره های اتانولی گیاهان زیتون تلخ اسفندهمیشه بهاروارغوان در تلفیق با سن های شکارگر جنس orius در کنترل تریپس frankliniella occidentalis کارشناسی ارشد 1392/10/24
عادله یزدان پناه بررسی تاثیرخاک دیاتومه روی مرگ و میر و میزان تخمریزی شب پره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera:Pyralidae) در شهرستان فردوس کارشناسی ارشد 1397/06/05
رضا زمانی ده یعقوبی بررسی اثرات جانبی برخی عصاره های گیاهی ومشتقات اکتینومیست ها بر روی دشمنان طبیعی شته ها کارشناسی ارشد 1390/11/17
الهام سالاری بررسی اثرات حشره کشی ضدتغذیه ای و دورکنندگی اسانس ها و عصاره های گیاهی روی سه گونه شته کارشناسی ارشد 1390/11/17
اسیه سالاری سبزواران ارزیابی پدیده دورکنندگی عصاره ها واسانس های گیاهی روی شته ها کارشناسی ارشد 1391/10/18
صدیقه سلیمانی نسب مطالعه اثر تلفیق سن شکارگر deraeocoris lutescens با عصاره های اتانولی زیتون تلخ و اسفند و برخی سموم رایج (ابامکتین و پریمیکارب) در کنترل شته سیاه باقلا APHIS FABAE کارشناسی ارشد 1392/10/21
فاطمه شفیعی دشتابی بررسی اثر سیستمیک چهار عصاره گیاهی زیتون تلخ،اسفند، همیشه بهار و گلدر در مقایسه با سموم شیمیایی استامیپراید و پریمیکارب روی شته موی کلم کارشناسی ارشد 1393/11/04
سمیه صنعتی بررسی تغییرات جمعیت شته کلزا و شناسایی زنبورهای پارازیتویید و تعیین کارایی گونه غالب ان در کرمان کارشناسی ارشد --------
احمد عبداله زاده زرندی بررسی کارایی روش تزریق آفتکش های سیستمیک و نفوذی به درختان اقاقیا در کنترل شته اقاقیا Aphis craccivora کارشناسی ارشد --------
عهدیه علوی مطالعه اثر اشعه ماورای بنفش روی تجزیه نوری و در تجزیه نوری و در نتیجه کارایی پنج آفتکش رایج در کنترل آفات مکنده کارشناسی ارشد 1393/11/07
نعیمه غلامرضائی نوق ساخت و ارزیابی سامانه تصویربرداری حرارتی برای پایش باقیمانده سموم شیمیایی در گوجه‌فرنگی دکتری 1398/11/16
مهسا قره گزلی بررسی اثر دور کنندگی مواد شیمیایی مختلف روی پسیل پسته (Agonoscena pistaciae) و ارزیابی کارایی آنها در کاهش میزان تخمریزی آفت کارشناسی ارشد 1394/11/04
آسیه گوشکی تاثیر عصاره گیاه گزنه urtica cannabina بر روی سه شته سمی گندم شته سیاه یونجه و شته سیاه باقلا و مقایسه آن با صابونهای رایج کارشناسی ارشد 1395/12/05
محدثه محمدابراهیمی مطالعه تاثیر کشندگی و زیر کشندگی عصاره های اتانولی و اسید استیکی سیر روی سه آفت سفیدبالک گلخانه، کنه دونقطه ای و ‏شته سیاه باقلا کارشناسی ارشد 1396/12/14
مرتضی میرزاحسینی زرندی تاثیر اسید سالیسیلیک و سولفات پتاس روی مقاومت القایی رز نسبت به شته رز Macrosiphum rosae (L.) کارشناسی ارشد 1397/04/31
زهرا مسلمی مهنی مقایسه عوارض جانبی عصاره های اتانولی گیاه اسفندوزیتون تلخ با برخی از حشره کشهای رایج روی زنبور پارازیتوئیدencarsia Formosa دشمن طبیعی سفید بالک گلخانه ای کارشناسی ارشد 1392/10/22
وحید ملکی ساخت و بررسی عملکرد افشانک الکترواستاتیک برای سم پاش هیدرولیکی لانس دار کارشناسی ارشد 1391/11/18
عاطفه نایب زاده priming برای ایجاد مقاومت به شته در گیاهان کارشناسی ارشد --------
حکیمه نجمی زاده مطالعه میزان کارایی عصاره ها و اسانسهای گیاهی در کنترل تریپس پیاز کارشناسی ارشد 1391/10/02
هانیه نوروزی ثابت بیوسنتز نانوذرات نقره در عصاره بذر گیاهان اسپند و زیتون تلخ و بررسی اثر کشندگی آن بر شته سیاه باقلا کارشناسی ارشد 1393/06/19
سیما ابوالقاسمی نژاد بررسی عوامل و فاکتورهای مختلف بر میزان کارآیی ترکیبات با منشا Bacillas thuringiensis در منترل شب پره مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta) کارشناسی ارشد 1393/11/05
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
محسن اسدی مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد سنگهای معدنی مختلف روی میزان تخمریزی و تفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
قدرت اله باقدرت فارسی: مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد کانیهای مختلف:گوگرد، والاستونیت، بیوتیت، زئولیت، گرافیت، پرلیت،فلدسپار،آپاتیت روی میزان تخمریزی وتفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
قدرت اله باقدرت فارسی: مقایسه اثر فرم سوسپانسیونی گرد کانیهای مختلف:گوگرد، والاستونیت، بیوتیت، زئولیت، گرافیت، پرلیت،فلدسپار،آپاتیت روی میزان تخمریزی وتفریخ تخمهای پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) کارشناسی ارشد --------
رضا قریه میرزایی امکان سنجی سم پاشی نخل خرما از یک نقطه مرکزی بالای تاج درخت کارشناسی ارشد 1392/12/20
محمد قربانی بررسی جمعیت افت پسیل پسته با استفاده از پهپاد و تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1398/11/16
فاطمه حاج رحمت اللهی بررسی بیولوژی و رفتار کاوشگری زنبور پارایتوئید Aphidius matricariae روی شته معمولی گندم کارشناسی ارشد 1392/10/23
محمد کارآموزیان اثر سالیسیلیک اسید، دو عصاره گیاهی و اسپیروتترامات روی ترکیبات ثانویه برگ پسته و لوبیا وتغییرات جمعیت پسیل پسته و سفید بالک گلخانه ای کارشناسی ارشد 1399/09/18
محبوبه رستمی پور بررسی بیولوژی آزمایشگاهی و دینامیسم جمعیت کنه شرقی مرکبات (Eutetranychus orientates Acari:) روی میزبان زیتون تلخ در منطقه کرمان کارشناسی ارشد 1392/10/18
تهمینه سرابندی بررسی اثر میزبان بر پارامترهای زیستی کنه دو لکه ای کارشناسی ارشد 1395/12/05
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 2218032 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) 1401/04/16 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1400
عملیات آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 2218033 1 02 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات آفات گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 2218033 1 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات سم شناسی 2218029 1 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات سم شناسی 2218029 1 02 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1400
فناوری کاربرد آفتکش ها 2218039 1 01 هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1401/04/02 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1400
سم شناسی 2218371 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/31 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1400
کارورزی 2 2218036 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
فناوری کاربرد آفتکش ها 2218039 1 01 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 08:30) 1400/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
فناوری کاربرد آفتکش ها 2218039 1 02 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
بندپایان زیان اورانسان دام وع 2218562 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
سم شناسی وع 2218372 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/25 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
عملیات سم شناسی 2218029 1 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات سم شناسی 2218029 1 02 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1399
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 2218481 1 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1400/04/06 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
سم شناسی 2218371 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/25 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 2218481 1 01 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/17 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 2218481 1 02 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/17 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 2218481 1 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 2218481 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2