اعضاء هیات علمی

حمیدرضا اخوان

حمیدرضا اخوان

حمیدرضا اخوان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322675
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
رضا کریم زاده ضد عفونی دانه های انار با اشعه ماوراء بنفش کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
سامیه اکرمیانی پایداری رنگ و خشک کردن همزمان ترکیبات پلی‌فنولی استخراج شده از گلبرگ زعفران توسط بسترفورانی و استفاده از آن در بهبود برخی ویژگی‌های کیفی آب انار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/10/22
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/10/22
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
سامیه اکرمیانی پایداری رنگ و خشک کردن همزمان ترکیبات پلی‌فنولی استخراج شده از گلبرگ زعفران توسط بسترفورانی و استفاده از آن در بهبود برخی ویژگی‌های کیفی آب انار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/10/22
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
مهدیه دوروزی ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه فتوولتائیک-گرمایی و مایع جاذب رطوبت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/03
سامیه اکرمیانی پایداری رنگ و خشک کردن همزمان ترکیبات پلی‌فنولی استخراج شده از گلبرگ زعفران توسط بسترفورانی و استفاده از آن در بهبود برخی ویژگی‌های کیفی آب انار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/10/22
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
سامیه اکرمیانی پایداری رنگ و خشک کردن همزمان ترکیبات پلی‌فنولی استخراج شده از گلبرگ زعفران توسط بسترفورانی و استفاده از آن در بهبود برخی ویژگی‌های کیفی آب انار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/10/22
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
سامیه اکرمیانی پایداری رنگ و خشک کردن همزمان ترکیبات پلی‌فنولی استخراج شده از گلبرگ زعفران توسط بسترفورانی و استفاده از آن در بهبود برخی ویژگی‌های کیفی آب انار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/10/22
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
شهربانو حامدی بررسی خشک کن بستر فواره ای حاوی ذرات خنثی جهت خشک کردن محلول های حساس به دما با منبع بیولوژیک دکتری استاد مشاور --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
ندا گلچین تحلیل تئوری وتجربی سامانه جاذب رطوبت مایع، مجهز به احیاء کننده فتوولتائیک-گرمائی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
فرشته السادات حسینی بررسی تاثیر تابش فرابنفش بر ویژگی های کیفی پسته تازه در طی نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/09
حمیدرضا علی زاده ساخت و ارزیابی سامانه خورشیدی تغلیظ آب زرشک مجهز به مایع جاذب رطوبت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/11
علی پورحسینعلی ساخت و ارزیابی سامانه تابش مداوم فرابنفش و تاثیر آن بر برخی ویژگیهای کیفی آب لیمو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/13
ساجده ملازهی تاثیر پوشش آلژینات حاوی سالیسیلیک اسید بر ماندگاری خرمای مضافتی در طی دوره نگهداری کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زینب رضوانی ساخت و ارزیابی خشک‌کن بستر آبی- مادون قرمز مجهز به جمع کننده‌ خورشیدی فتوولتائیک- گرمایی برای محصولات حساس به حرارت دکتری استاد مشاور --------
هما ملامحمدی کرمانی تاثیر تیمار کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر عمر انبارمانی پسته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/06
زهرا خواجویی راوری استخراج ترکیبات فنولی از گلبرگ زعفران و بررسی عوامل موثر بر خشک کردن محلول در یک بستر فورانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/16
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی مواد غذایی2 2230042 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
اصول بسته بندی مواد غذایی 2230026 2 02 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/06 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روش های تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 2230036 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/31 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روش های تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 2230036 3 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/31 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روش های تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 2230036 3 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/31 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
شیمی مواد غذایی1 2230041 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/20 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 2230013 3 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/17 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 2230013 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/17 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 2230013 3 03 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/17 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
تجزیه مواد غذایی 2230002 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30) 1399/10/23 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
تجزیه مواد غذایی 2230002 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 11:30) 1399/10/23 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
تجزیه مواد غذایی 2230002 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/23 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
شیمی مواد غذایی2 2230042 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
اصول بسته بندی مواد غذایی 2230026 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
شیمی مواد غذایی1 2230041 3 01 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجزیه مواد غذایی 2230002 3 03 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجزیه مواد غذایی 2230002 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجزیه مواد غذایی 2230002 3 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 11:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1