اعضاء هیات علمی

سیدمحمدحسین موسوی نسب

سیدمحمدحسین موسوی نسب

سیدمحمدحسین موسوی نسب    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد --------
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد --------
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
فرزانه اسدی کرم مقایسه‌ عملکردهای اجرایی و تنظیم هیجان بین سوءمصرف‌کنندگان مواد و افراد عادی در شهربابک کارشناسی ارشد --------
امیررضا بخشنده سجاد بررسی مدل علّی طرحواره هیجانی و ناگویی خلقی با حساسیت اضطرابی از طریق نقش واسطه ای دشواری در تنظیم هیجان در دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
بیتا بنی اسدی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و تکانشگری در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجیگری تنظیم شناختی هیجانی کارشناسی ارشد --------
مهدی ابراهیمی مقایسه علائم روان شناختی و ارتباطات خانوادگی در کودکان دچار اختلالات دفعی و کودکان عادی کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد 1400/04/01
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد 1400/04/01
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
زهرا هادی زاده ازغندی رابطه بین تنظیم هیجان یکپارچه و تنظیم هیجان بازدارنده با بهزیستی روانشناختی با نقش میانجیگری هوش هیجانی کارشناسی ارشد --------
سمیرا نصرآبادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد 1399/10/07
سمیرا نصرآبادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد 1399/10/07
سمیرا نصرآبادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد 1399/10/07
سمیرا نصرآبادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد 1399/10/07
سمیرا نصرابادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد 1399/10/07
عالیه رمضانی سربندی مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و استفاده از ویتامین ب6 در بهبود علائم جسمانی و روان¬شناختی افراد مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی کارشناسی ارشد --------
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/11/15
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/11/15
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/11/15
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/11/15
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/11/15
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
زهرا زمانی بابگهری رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با کیفیت زندگی و شدت علائم در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر: نقش واسطه ای ادراک بیماری، حساسیت احشایی و ناگویی خلقی کارشناسی ارشد --------
نوشین زنداقطاعی پیش بینی رضایت زناشویی براساس پرخاشگری ارتباطی پنهان و باجگیری عاطفی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1400/03/23
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1400/03/23
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1400/03/23
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/12/03
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/12/03
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/12/03
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/12/03
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/12/03
زهره رمضانپور مقایسه کارکردهای اجرایی بنیادی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و زنان عادی کارشناسی ارشد 1400/11/06
محبوبه شمسی نژاد هنجاریابی نسخه رایانه ای مجموعه تکالیف کارکردهای اجرایی بنیادی در افراد سنین 16 تا 60 سال کارشناسی ارشد --------
محبوبه شمسی نژاد هنجاریابی نسخه رایانه ای مجموعه تکالیف کارکردهای اجرایی بنیادی در افراد سنین 16 تا 60 سال کارشناسی ارشد --------
محبوبه شمسی نژاد هنجاریابی نسخه رایانه ای مجموعه تکالیف کارکردهای اجرایی بنیادی در افراد سنین 16 تا 60 سال کارشناسی ارشد 1401/04/15
زهرا ارجمندی لاری بررسی عملکرد افراد با خلق القایی در استدلال خطی کارشناسی ارشد 1395/04/27
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
الهه اشورزاده بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه بازداری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/12/03
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/12/03
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
سوده باغخانی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مؤلفه تغییرپذیری از کارکردهای اجرایی در افراد عادی و مقایسه¬ی آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
زینت پورغلامعلی ارائه مدل علی باورهای ارتباطی ورضایت جنسی با نقش میانجی گری تعارضات زناشویی کارشناسی ارشد 1394/10/27
سعیده تاج الدینی رابری اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان در معرض خطر ابتلا به اعتیاد کارشناسی ارشد 1394/10/29
حمیده زارع نژاد رابطه ساده وچندگانه احقاق جنسی ونارضایتی جنسی با دلزدگی زناشویی زوجین با نقش واسطه ای تعارض زناشویی کارشناسی ارشد 1395/06/28
فهیمه زراعت حرفه جوشانی مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی در حالت‌های واقعی و دارونما بر شاخص‌های درمانی و سوگیری‌ شناختی در سوءمصرف‌کنندگان مواد افیونی کارشناسی ارشد 1397/10/30
سمیه سلاجقه تذرجی تاثیر برنامه‌درسی مدارس هوشمند بر علائم بیش‌فعالی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد 1394/10/30
سهیلا شجاعی سورک تاثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر سلامت عمومی و کیفیت خواب مادر در سه ماه آخر بارداری و پیشگیری از افسردگی پس از زایمان کارشناسی ارشد 1395/06/21
پروانه شهیدی بررسی و مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در سنین مختلف بزرگسالی کارشناسی ارشد 1394/10/28
لیدا صباغ کرمانی اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر حالات عاطفی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس. کارشناسی ارشد 1396/09/14
الهه صنعتی ارائه مدل علی ابعاد صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی با نقش واسطه ای سبک های دلبستگی کارشناسی ارشد 1394/09/01
فاطمه قاسمی گوکی پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس نگرش مذهبی ، رضایت جنسی و ابعاد شخصیت در زنان پیرا پزشک کارشناسی ارشد 1395/10/28
زهرا نظری اثربخشی آموزش حافظه کاری بر نشانگان اضطراب و کنترل توجه در نوجوانان با اضطراب صفت بالا کارشناسی ارشد 1396/11/14
نرگس اکبری رنانی بررسی مدل علّی تروماهای کودکی و نشانه¬های جسمانی¬سازی بزرگسالی با نقش واسطه¬ای حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان کارشناسی ارشد 1396/11/15
مریم علیرضازاده اثر بخشی اصلاح سوگیری توجه بر اضطراب اجتماعی و بازداری رفتاری در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی کارشناسی ارشد 1396/12/14
زهرا عرب آبادی اثربخشی روان¬درمانی مثبت¬ گرا بر بهزیستی ¬ذهنی و سلامت¬روان دانشجویان دختر دارای اختلال افسردگی کارشناسی ارشد 1396/11/18
مینا ارغوانی پیرسلامی اثر بخشی توانمند سازی شناختی بر کار کردهای اجرایی ( تغییر ، به روز رسانی وبازداری ) دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری کارشناسی ارشد 1395/06/23
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد --------
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد --------
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
راضیه ارجمندداورانی بررسی مدل علی شیوه های فرزندپروری با آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای ناگویی خلقی وپرخاشگری کارشناسی ارشد 1399/06/26
فریده عزیزی نقش واسطه ای خود تنظیمی تحصیلی دررابطه بین سبک اسنادبا اهمال کاری تحصیلی کارشناسی ارشد 1395/06/24
طاهره بازمانده بدوئی بررسی رابطه حمایت اجتماعی وعشق ورزی باسازگاری زناشویی درزنان شاغل اداره های دولتی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/06/17
مریم بمانی نائینی اثربخشی قصه گویی بر تنظیم هیجان و بازداری کودکان دبستانی شهر مشهد کارشناسی ارشد 1397/11/03
زینب چاوشان اثر القای محرک¬های شنیداری در ضمن خواب REM بر محتوای رؤیا و محتوای مرتبط با تجارب یادگیری کارشناسی ارشد 1398/06/20
پگاه دهقان اثر بخشی آموزش حافظه فعال بر تغییرات امواج مغزی و کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر در مراحل مقدماتی کارشناسی ارشد 1399/03/25
معصومه افاضاتی سعادت آبادی نقش سلامت خانواده ، ترس ازارزیابی منفی وجرئت ورزی مادران در پیش بینی عزت نفس فرزندان کارشناسی ارشد 1398/11/12
آذر غفاری توران مقایسة اثر¬بخشی اصلاح سوگیری توجّه، اصلاح سوگیری گرایشی، و ترکیب آن¬ها بر سوگیری شناختی، شاخص¬های درمانی و نرخ عود سوء¬مصرف¬کنندگان مت¬آمفتامین کارشناسی ارشد 1396/11/04
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
اهدا غروی رودسری بررسی مدل علّی ابعاد شخصیت بر شدت درد با نقش واسطه‌ای فاجعه‌سازی درد و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید کارشناسی ارشد --------
رامین غضنفری مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و اصلاح سوگیری توجه بر شاخص هموگلوبین گلیکوزیله و علائم روان شناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد 1397/10/11
دانیال حافظی مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر فاجعه سازی درد، سرمایه های روانشناختی و ناتوانی ناشی از سردرد در بیماران میگرنی کارشناسی ارشد 1399/06/31
طاهره حسینخانی بررسی مدل علی کیفیت رابطه زناشویی براساس سبک¬های دلبستگی با میانجی¬گری سبک¬های عشق ورزی کارشناسی ارشد 1400/06/23
مرجان کارگر مقایسه اثربخشی دو روش اجرای آموزش حافظه فعال بر کارکردهای شناختی، اضطراب و فرسودگی شغلی افراد شاغل کارشناسی ارشد 1398/11/01
نعیم کریم پور مقایسه اثر¬بخشی برنامه قدرت مقابله و برنامه ارتقا کارکرد¬های اجرایی بر عملکرد شناختی، علائم روان¬شناختی و عملکرد تحصیلی کودکان اختلال نافرمانی مقابله¬ای کارشناسی ارشد 1397/11/06
سلیله خاک سفیدی رابطه میان استفاده از شبکه های اجتماعی با تعهد و ثبات زناشویی در زنان کارشناسی ارشد 1397/06/26
حوریا مرادی شناسایی و مقایسه تصویر برندهای کاله و هامون با استفاده از تکنیک استنباط استعاره ای زالتمن (ZMET) کارشناسی ارشد 1397/06/25
سمیرا نصرآبادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد 1399/10/07
سمیرا نصرآبادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد 1399/10/07
سمیرا نصرابادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد 1399/10/07
سمیرا نصرابادی اثربخشی مداخله کوتاه مدت کارکرد اجرایی مضاعف بر تنظیم هیجان و کارکردهای اجرایی در بیماران آسیب مغزی تروماتیک کارشناسی ارشد --------
ناهید نیک پور اثربخشی آموزش انواع مهارت های توجه بر کارکردهای توجه در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/ بیش فعالی کارشناسی ارشد 1396/11/14
راضیه پورحیدرشیرازی اثربخشی معنویت درمانی اسلامی بر ادراک درد و پریشانی روانشناختی در بیماران مبتلا به میگرن کارشناسی ارشد 1398/10/08
الهه رضایی رابطه حمایت اجتماعی با انگیزش تحصیلی بررسی نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی کارشناسی ارشد 1395/06/23
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/11/15
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد 1399/11/15
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
لیلی روحی بررسی روایی و پایایی مجموعه تکالیف مولفه به¬هنگام¬آوری از کارکردهای¬ اجرایی در افراد عادی و مقایسه آن در افراد مبتلا به اختلالات بالینی کارشناسی ارشد --------
فاطمه صادقی معین اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدگروهی بر تمایزیافتگی خود، بهزیستی فردی و زندگی در زمان حال کارشناسی ارشد 1396/06/29
زکیه سالاری سلاجقه نقش میانجی گری تاب آوری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه پیشرفت کارشناسی ارشد 1395/12/01
عدنان سیاحی اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس(شناختی_رفتاری) برکاهش اضطراب و فرانگرانی دانشجویان مشروط کارشناسی ارشد 1396/06/27
فاطمه شیخ علی سقائی مقایسه ی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و درمان پذیرش و تعهد بر نشانه های فیزیولوژیکی و روانشناختی بیماری التهاب روده کارشناسی ارشد 1399/06/26
مهین طغرلی پور گریغانی بررسی مدل علی سلامت خانواده اصلی و سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی با نقش واسطه ای تمایزیافتگی خود کارشناسی ارشد 1396/11/16
مریم وطن خواه مقایسه¬ی اثربخشی آموزش حافظه¬فعال با آموزش حافظه رقابتی بر علائم روان¬شناختی و کارکردهای¬شناختی افراد مبتلا به افسردگی اساسی کارشناسی ارشد 1398/11/15
فاطمه وزیری وحید ارتباط بین ابعاد شخصیت و آمادگی به اعتیاد با نقش واسطه ای راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارشناسی ارشد 1395/06/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی بالینی 2:(آزمون های عینی و شناختی و فرافکنی) 4049060 2 02 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1401/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1234036 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
روانشناسی سلامت 1234048 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
کاربرد روشهای روان درمانی(کارآموزی فردی) 4049038 2 03 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
روان شناسی شناختی 1234024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
روانشناسی تحولی 2 1234026 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اختلال های رفتاری و هیجانی 1212051 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
آمار و روش تحقیق کمی و کیفی پیشرفته 4049054 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
پژوهش (علمی-انفرادی) در روانشناسی 1234053 3 11 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1400
روان شناسی تحولی پیشرفته 4049055 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/04 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
روانشناسی سلامت 1212055 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
رفتار درمانی 4049037 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1400/11/02 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
استفاده از روشهای آماری وپژوهشی پیشرفته درروانشناسی بالینی 4049027 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
استفاده از روشهای آماری وپژوهشی پیشرفته درروانشناسی بالینی 4049027 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/06/07 (09:30 - 11:30) 3993
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 1234036 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
روانشناسی سلامت 1234048 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روان شناسی شناختی 1234024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی 4049031 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روانشناسی تحولی 2 1234026 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/06 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
اختلال های رفتاری و هیجانی 1212051 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/17 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2