اعضاء هیات علمی

سیدحسام الدین معین زاده میرحسینی

سیدحسام الدین معین زاده میرحسینی

سیدحسام الدین معین زاده میرحسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322232
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/24
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
شیما گرگندی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های بازالتی منطقه پشت رود – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
شیما گرگندی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های بازالتی منطقه پشت رود – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
شیما گرگندی پتروگرافی،ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی منطقه پشترود،شمال بم،استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/11/17
شیما گرگندی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های بازالتی منطقه پشت رود – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
حمیدرضا حسینی کانی شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز کمپلکس دگرگونی سرگز – آبشور ، ناحیه اسفندقه ، غرب جیرفت، استان کرمان دکتری --------
محمدرضا احمدی پترولوژی ، ژئوشیمی و پتروژنز گرانیت گنایسهای جنوب شرق سوریان استان فارس کارشناسی ارشد 1399/06/30
نرگس بیطرف حقیقی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرمینی منطقه سرچهان، شهرستان بوانات، استان فارس کارشناسی ارشد --------
زهره بنی اسد دشتابی بررسی ویژگیهای ژئوشیمیایی وکانی شناختی والگوی توزیع عناصر اقتصادی درکانسارابدشت،جنوب شهرستان بافت کارشناسی ارشد 1393/10/30
بهرام بهرام بیگی پترولوژی ،ژئوشیمی واسپکتروسکوپی سرپانتینیتهاومتاپریدوتیتهای منطقه دره پهن ،جنوب استان کرمان دکتری 1398/06/20
مریم پشته شیرانی مطالعه هیدروژئوشیمی منابع اب زیرزمینی منطقه ارزوئیه کارشناسی ارشد 1393/10/29
معصومه جداوی منوجان پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای بازالتی ،شمال غرب خیراباد،سیرجان کارشناسی ارشد 1395/12/14
فاطمه جمشیدی پترولوژی وژئوشیمی افیولیت ملانژ دره پهن - جنوب شرق بافت کارشناسی ارشد --------
مینا خالوئی ارزیابی ژئوشیمی وپتانسیل اقتصادی اقتصادی باطله های فراوری معدن مس سرچشمه کارشناسی ارشد 1394/10/26
مینا خدادادی پترولوژی وژئوشیمی پلاژیو گرانیت های مروست کارشناسی ارشد --------
ملیحه خواجوئی گوکی هیدروژئوشیمی منبع آب زیرزمینی دشت گلباف کارشناسی ارشد 1394/06/17
اکرم دهقان اناری کانی شناسی وژئوشیمی سنگهای آذرین فوق بازی منطقه چیل آباد_جنوب شرق ارزوئیه کارشناسی ارشد 1392/11/01
سیاوش ذره مطالعه پترولوژی وژئوشیمی پلاژیو گرانیت های منطقه صحنه (کرمانشاه) کارشناسی ارشد --------
حدیثه رحیمی صادق پترولوزی وژئوشیمی بازالت های غرب قرغوتو - جنوب شرقی بافت کارشناسی ارشد --------
حدیثه رحیمی صادق پترولوژی ژئوشیمی وپتروژنزسنگ های دگرگونی غرب خیراباد-سیرجان جنوب ایران دکتری 1399/03/27
فاطمه رشیدی ترشاب بررسی الگوی کانه زایی مس وانواع دگرسانی ها درمنطقه خون سرخ،شرق ساردوئیه،شمال جیرفت کارشناسی ارشد 1398/06/20
فاطمه رضانژاد مطالعه پترولوژی وکانسارسازی سنگهای محیط رسوبی -اتشفشانی سری دزو،جنوب راور،روستای کارشناسی ارشد --------
صدیقه رفعتی مطالعه پترولوژی وژئوشیمی آندزیتها وآهک های دارای اوپال درشرق بزنجان کارشناسی ارشد --------
داود رئیسی پتروگرافی وژئوشیمی بازالت های گندم بریان -شهداد کارشناسی ارشد --------
ملیحه زمانی مطالعات هیدروژئوشیمیایی منابع اب زیرزمینی لاله زاربردسیر (استان کرمان) کارشناسی ارشد 1393/10/30
الهه زمانی ده یعقوبی مطالعه سنگهای اتشفشانی کارشناسی ارشد 1392/11/06
مهدیه زینل پور پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای آذرین منطقه هنزا-رابر کارشناسی ارشد 1395/06/28
فاطمه سلطانی نژاد سنتز وکاربرد فوتو کاتالیستی دو ماده نانو ساختار مغناطیسی وتهیه یک نمونه ژئوپلیمر وکاربرد آن در مصالح ساختمانی کارشناسی ارشد 1397/11/15
حمیده صالحی نژادرنجبر ژئوشیمی و پتروژنزسنگهای نفوذی از راویزتا ده ظهیر در غرب شهرستان رفسنجان(استان کرمان) دکتری 1399/01/27
سوده صدیقیان مطالعه پتروگرافی ،ژئوشیمی طاقدیس شال آبادجنوب غرب رفسنجان کارشناسی ارشد --------
برسیانا صفرزاده کرمانی پترولوژی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین منطقه هنزا کوییه، ناحیه بحرآسمان، غرب جیرفت کارشناسی ارشد 1397/06/27
بهمن ضیاییان ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آذرین حدواسط منطقه جنوب روستای شیرینک واقع در شمال شرقی رابر کارشناسی ارشد 1397/11/17
آیدا طاهری چترودی پترولوژی و ژئوشیمی دایک های دیابازی منطقه ی حرجند شمال شرق کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/17
ناهید عزت آبادی پور بررسی پتروگرافی ژئوشیمی وپتروژنزسنگهای اتشفشانی محمداباد خون سرخ شرق ساردوئیه جنوب کرمان کارشناسی ارشد 1393/11/01
حمیده علی آبادی تکابی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی روستاهای آبشور و حسین آباد واقع در منطقه اسفندقه، جیرفت کارشناسی ارشد 1396/12/12
راضیه علی پور ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای اولترامافیک مجموعه آبگرم (جنوب ارزوئیه- استان کرمان). دکتری 1400/06/23
فرزانه علیخانی مطالعه پتروگرافی وژئوشیمی و پتروژنز دایکهای دیابازی جنوب غربی دره پهن جنوب شرق شهرستان بافت کارشناسی ارشد 1393/11/01
لیلی غفوری پتروگرافی، مینرال شیمی و پتروژنز آمفیبولیت های منطقه معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان، استان کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/27
ستاره فرهنگ ژئوشیمی عناصراصلی ،فرعی وکمیاب درکانسارمس نوچون به منظور تعیین پتانسیل الودگی های زیست محیطی ناشی از معدنکاری کارشناسی ارشد 1393/11/04
شکوفه محرابی طالشمیکائیل ژئوشیمی و بتروژنز سنگهای اتشفشانی خورشید اباد جنوب غربی مشگین شهر استان اردبیل کارشناسی ارشد 1394/10/29
آذین نادری مطالعه پترولوژی وژئوشیمی سنگهای بازلتیک جنوب غرب رفسنجان باتاکید برمنشا ژئوشیمی کارشناسی ارشد --------
زهرا هزاره کانی شناسی وژئوشیمی سنگهای فوق بازی منطقه دولت آباد -جنوب شرق ارزوئیه کارشناسی ارشد 1392/10/22
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدمحمدحسین اسفیکانی مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه ی اسفیکان – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
حسین فاتحی چنار کانی شناسی ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای دگرگونی مجموعه های گل گهر وروتشون(جنوب غرب شهرستان بافت استان کرمان) دکتری 1396/10/20
شیما گرگندی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های بازالتی منطقه پشت رود – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
شیما گرگندی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های بازالتی منطقه پشت رود – شمال بم – استان کرمان کارشناسی ارشد --------
میلاد حسینخانی زاده نیترات منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان کارشناسی ارشد --------
زهرا خواجه میری مدلسازی اکتشافی با استفاده از داده های زمین شناسی ژئوشیمیایی ودورسنجی جهت تعیین پتانسیل موادمعدنی در کمربند پلوتو وککانیکی کوه شاه دکتری 1396/06/29
علیرضا شاکراردکانی ------------------- دکتری --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پتروژنز مجموعه های دگرگونی ایران 9038009 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
پترولوژی سنگهای دگرگونی 4038843 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زمین شناسی فیزیکی واز 1318305 4 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فیزیک شیمی مواد زمین 4038057 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
پتروژنز مجموعه های دگرگونی ایران 9038009 2 01 هرهفته سه شنبه (19:30 - 21:30) 1400/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
زمین شیمی و فرآیندهای ماگمایی 4038107 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سنگ های دگرگونی 1318019 3 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
سنگ های دگرگونی 1318019 3 03 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/23 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
سنگ های دگرگونی 1318019 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/23 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی کانی شناسی 1318016 4 02 هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی کانی شناسی 1318016 4 01 هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی کانی شناسی 1318016 4 03 هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
سامانه های آب شیمیایی 4038061 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
زمین شناسی فیزیکی واز 1318305 4 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 12:30) 1400/10/28 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
زمین شناسی فیزیکی واز 1318305 4 03 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 12:30) 1400/10/28 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
زمین شناسی فیزیکی واز 1318305 4 04 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 12:30) 1400/10/28 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
زمین شناسی فیزیکی واز 1318305 4 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 12:30) 1400/10/28 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
سنگ های دگرگونی 1318019 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/02 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
مبانی کانی شناسی 1318016 4 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/25 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
پترولوژی سنگهای دگرگونی 4038843 3 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (19:30 - 21:30) 1400/03/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3