اعضاء هیات علمی

حمید ارجمندکرمانی

حمید ارجمندکرمانی

حمید ارجمندکرمانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322163
پست الکترونیکی: 

گرایش:‌ نجوم و اختر فیزیک

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سیدحسین گلستانی رضوی منحنی های زمان گونه بسته در سیاه چاله ها و اجرام فشرده نجومی کارشناسی ارشد --------
طیبه جنگی اندازه گیری مد های لاگر گاوسی اجرام نجومی کارشناسی ارشد --------
حجت ناطقی بهاابادی حل معادله کلاین گوردون نزدیک یک سیاه چاله چرخان و تحلیل نتایج آن کارشناسی ارشد --------
زهرا نگارستانی امواج تابش زمینه ای کیهانی دارای تکانه زاویه ای مداری کارشناسی ارشد --------
نگین صادقی نژاد بهمن های گسترده هوایی نامتعارف، تجزیه و تحلیل ساختاری کارشناسی ارشد 1399/07/29
ریحانه محمدی پور نقش پرتوهای لاگر گاوسی در نجوم دکتری --------
ریحانه محمدی پور نقش پرتوهای لاگر گاوسی در نجوم دکتری --------
نجمه سلطانی نژاد بررسی تاثیر فعالیت های خورشیدی بر لایه ی یونسفر و انتشار امواج رادیویی با فرکانس های خیلی پایین کارشناسی ارشد 1394/10/15
فاطمه سنجری بنستانی پالسارهابعنوان منابع پرتوهای کیهانی پرانرزی کارشناسی ارشد 1391/06/25
سمیرا عزیزان مطالعه ماده تاریک باتوجه به پرتوهای گاما کارشناسی ارشد 1392/10/23
ریحانه محمدی پور نقش پرتوهای لاگر گاوسی در نجوم دکتری --------
ریحانه محمدی پور نقش پرتوهای لاگر گاوسی در نجوم دکتری --------
ریحانه محمدی پور نقش پرتوهای لاگر گاوسی در نجوم دکتری --------
حامد محمدزاده مطالعه منشا انفجارهای گامابه عنوان منابع پرتوهای کیهانی . کارشناسی ارشد 1391/10/12
حبیبه دری جانی مطالعه ی مولفه ی میونی بهمن های گسترده ی هوایی کارشناسی ارشد 1393/06/20
مریم اسلامی پژوهشی بر کاربرد نجومی گنبد جیلیه کارشناسی ارشد 1394/06/21
انیسه فصیحی هرندی بررسی انتشار پرتوهای کیهانی در میدانهای مغناطیسی محیط بین ستاره ای فراکتالی کارشناسی ارشد 1393/10/20
زهرا هاشمی لرزه شناسی خورشیدی و ارتباط لرزه ها با شراره ها، میدان های مغناطیسی و لکه های خورشیدی کارشناسی ارشد 1396/12/15
حمیده جمالی پاقلعه انتشار پرتوهای کیهانی درمحیط کهکشانی فراکتالی کارشناسی ارشد 1392/10/23
طیبه جنگی اندازه گیری مد های لاگر گاوسی اجرام نجومی کارشناسی ارشد 1400/06/10
طیبه جنگی اندازه گیری مد های لاگر گاوسی اجرام نجومی کارشناسی ارشد --------
حمیده محمودی میمند تعیین عمق بیشینه و ترکیبات جرمی پرتوهای کیهانی مافوق انرژی و بررسی نحوه بستگی آن به مدل برهم کنش هاردونی کارشناسی ارشد 1392/06/25
مریم مهدیزاده گزویی شارآنتی پروتونهای پرتوهای کیهانی درمحیط بین ستاره ای فراکتالی کارشناسی ارشد 1392/05/14
ملیکا نقدی کاربردهای امواج لاگر گوسی در اختر فیزیک، با بررسی ویژه سیاهچاله چرخان و محاسبه میدان مغناطیسی حاصل از آن کارشناسی ارشد 1398/11/12
بتول نخعی امرودی مطالعه ی توسعه ی سطحی وطولی مولفه ی الکترونی بهمن های گسترده هوایی کارشناسی ارشد 1393/09/29
سحر رئیسی رودباری اضافه شار گامای کهکشانی منتشر شده در ردیابی ماده تاریک کارشناسی ارشد 1394/11/04
مینو سعادت خواه نقش ممنتوم زاویه ای مداری فوتون ها در میدان مغناطیسی اجرام نجومی کارشناسی ارشد 1397/11/14
ساره شفیعی کوهپایه خوشه کمابه عنوان منشاپرتوهای فراکهکشانی کارشناسی ارشد 1393/10/06
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک پایه 1 1512154 4 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی فیزیک نور 1512199 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/01 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
فیزیک 1شیمی 1512150 3 03 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1400/04/02 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
فیزیک پایه 1 1512154 4 04 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
فیزیک پایه 2 1512135 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/18 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فیزیک 2شیمی 1512151 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1399/04/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
فیزیک پایه 2 1512155 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
مبانی فیزیک مکانیک و حرارت 1512085 3 01 | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1398/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
مکانیک تحلیلی 1 1512364 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فیزیک 102 1512111 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1