اعضاء هیات علمی

حمید احمدی پور

حمید احمدی پور

حمید احمدی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 2237
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
امید جاهدمریان بررسی ژئوشیمی سنگ وخاکهای گرانیت لاله زار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/05
زهرا جمالیزاده تاج آبادی مطالعه ژئوشیمی وپتروگرافی سنگ های آذرین ودگرگونی دیگ رستم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/04
محبوبه شمسی بررسی پتروگرافی وژئوشیمی وپتروژنز سنگهای دگرگونی مجاورتی (هورنفلس)باتولیت غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/05
محمد دره کردی ارزیابی کنترل ساختاری در جایگیری کانسارهای کرومیت در بخش جنوبی توده اولترامافیک آبدشت (جنوب بافت) کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رضا حیدری محمدابادی ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آذرین معدن مس دره زار(استان کرمان) و تغییرات شیمیایی حاصل از دگرسانی درسنگهای مورد مطالعه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/30
شهاب دهواری اسپیچ ژئوشیمی وپترولوژی گدازه ها وتوده های نفوذی منطقه حراران بافت (استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عاطفه قائدی مطالعه ژئوشیمی ومعرفی کانی های تبخیری جنوب وجنوب غرب استان کرمان(راین،سیرجان،شهربابک ) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/10/08
فرزانه ارژنگ نژاد مطالعه پتروگرافی ژئوشیمی وپتروژنز استراتوکلان شاه خیرالله (غرب سرچشمه) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/15
فاطمه ریاحی مدوار بررسی ژئوشیمی و پتروژنزوارزیابی اقتصادی کائولن درمنطقه شهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/10/27
ارزو نبی زاده ارزیابی اثرات ریست محیطی و اهمیت اقتصادی دامپ های سنگ باطله معدن مس پورفیری دره آلو کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/28
مریم بمانی گلنابادی بررسی غلظت فلزات سنگین درمنابع آب زیرزمینی شهر کشکوئیه (شمال غرب رفسنجان،استان کرمان)ونحوه انتقال این عناصربین سنگ،رسوب واب. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/03
شهرام خلیلی مبرهن استاد راهنما,استاد مشاور
اکرم دهقان اناری کانی شناسی وژئوشیمی سنگهای آذرین فوق بازی منطقه چیل آباد_جنوب شرق ارزوئیه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/01
فاطمه سپیدبر پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز افیولیت وپلاژیوگرانیت های جنوب شرق شهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اکبر برزیگر بررسی پتروگرافی وژئوشیمی وپتروژنز سنگهای آذرین جنوب غربی بردسیر(باغ بزم) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
مهدی امیرپورسعید کانی شناسی،سنگ شناسی و منشا سنگ های آتشفشانی غرب کوههای بحرآسمان(ساردوئیه - کرمان) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
پریچهر احمدی مقدم ژئوشیمی وپتروژنزسنگ های آذرین کوه چهلتن واقع درجنوب غرب بردسیر دراستان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/18
رضا مولائی بررسی پتروگرافی،ژئوشیمی،دگرسانی وپتروژنزسنگهای اذرین منطقه باب بیدوئیه(شمال شرق معدن مس درآلو) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/01
مجتبی سلطانی نژاد پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز مجموعه الترامافیک حاجی اباد0شمال شرق حاجی اباد،استان هرمزگان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/28
زینب کشتکار بررسی،پتروگرافی،ژئوشیمی وپتروژنز توده ساب ولکانیک مدورارشهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیما پیغمبری پترولوژی وژئوشیمی مجموعه اولترافامیک مافیک ده شیخ وذخائر کرومیت موجد واقع درارزوئیه بافت کرمان دکتری استاد راهنما --------
سکینه مرادی مطالعه پتروگرافی وپتروژنز اتشفشانهای استرومبولی منطقه شهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/09/30
محسن نادری مطالعه ی ژئوشیمی وپتروژنز سنگ های اذرین منطقه ای شمال غرب شیرینک واقع درچژجنوب شرق بردسیر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/04
نادیه محمدی کانی شناسی پتروژنز سنگهای آمیزه رنگین چهارگنبدبافت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا هزاره کانی شناسی وژئوشیمی سنگهای فوق بازی منطقه دولت آباد -جنوب شرق ارزوئیه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/22
اسیه کیهانی زاده ژئوشیمی، موقعیت تکتونوماگمایی و پتروژنز مجموعه آذرین منطقه قلعه حسنعلی واقع در جنوب راین، استان کرمان. دکتری استاد مشاور --------
زهرا خواجه جواران بررسی پتروگرافی،ژئوشیمی وپتروژنز غرب کوه هزار کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیده مریم نیک تبار بررسی ژئوشیمی ،پتروژنزوتکتونوماگمائی گرانیت لاله زار بردسیر دکتری استاد مشاور 1394/11/06
مهدیه محمدی پیشکشی ژئوشیمی پتروژنز وارزیابی اقتصادی مجموعه اولترامافیک اب بید شرق حاجی اباد (استان هرمزگان ) دکتری استاد راهنما 1395/12/07
راضیه علی پور ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای اولترامافیک مجموعه افیولیتی آبگرم (جنوب ارزوئیه- استان کرمان). دکتری استاد مشاور --------
مهدیه زینل پور پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای آذرین منطقه هنزا-رابر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/28
سعید کاظمی پاریزی بررسی هیدروزئو شیمی منشا ترکیبات اصلی آبهای زیرزمینی دشت بردسیر روش دوره ای با تاکیدبرنیترات ونیتریت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/29
فاطمه پورخالقی چترودی ژئو شیمی وپتروژنز سنگهای اذرین منطقه ی جنوب شرق نگار استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/30
حمید طاهری نیا بررسی ویژگی های زمین شناسی و کانی شناسی سنگهای تزئینی وگوهر سنگ های منطقه رفسنجان (غرب استان کرمان) و معرفی آنها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/11/01
صدیقه احمدی نژادفرسنگی ژئوشیمی و پتروشیمی سنگ های آذرین نفوذی بازیک شمالغرب روستای شیرینک ( شهرستان بردسیر - استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/07/30
سیدمهدی احمدی موسوی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های نفوذی منطقه پیرمراد (غرب بردسیر، استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/04
محمدمهدی پولادخای کانی شناسی، سنگ شناسی و منشأ توده ُهای گرانیتوئیدی غرب کوههای بحرآسمان(ساردوئیه - کرمان) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/06/27
زهرا اصطهباناتی زاده بررسی شرایط ومسائل زمین شناسی شهری سیرجان بااستفاده ازسیستم کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
علیرضا شاهی دشت اثرات زیست محیطی تخلیه سفره های آب زیرزمینی استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زهرا نجفی ویژگی‌های ژئوشیمیایی و پترولوژیکی ماگماتیسم سنوزوئیک در بخش مرکزی نوار دهج- ساردوئیه (جنوب بردسیر- استان کرمان) دکتری استاد راهنما --------
شیوا پورامینی بررسی،پتروگرافی،ژئوشیمی وپتروژنز توده ساب ولکانیک مدورارشهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عبدالرسول امینیان بررسی زئوشیمی، پتروژنز وارزیابی اقتصادی کائولن وپومیس های آتشفشان مزاحم واقع درشهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اعظم خبازیان بافقی بررسی ژئو شیمی عناصر خاکی نادر مهدن آهن چغارت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زینب رحمانیان ژئوشیمی وپتروژنز گدازه هاوتوده های نفوی شمال غرب رفسنجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شیرین بهپور ژئوشیمی وپتروژنز بخش جنوب شرقی توده گرانیتوئیدی جبال بارز (جنوب بم، استان کرمان) دکتری استاد مشاور 1398/04/12
غلامرضا قدمی بررسی پتروگرافی، ژئوشیمی وپتروژنز توده های ساب ولکانیک جوزم ، خبر ودهج (شهربابک دکتری استاد مشاور --------
رضا اسماعیلی بررسی پترگرافی،ژئو شیمی و پتروژنز توده های گابروی جنوب غرب روستای طرز- راور- کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/15
ندا محمدزاده جهانی بررسی پتروگرافی ،ژئوشیمی پتروژنزهای نفوذی انتهای جبال بارز (جنوب سدنسا شهرستان بم -استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/28
زهرا زلفی ژئوشیمی وپتروژنز دایک های غنی ازپلاژیوکلازموجود دربخش میانی نواردهج - ساردوئیه (جنوب بردسیر- جنوب راین)استان کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/09
اعظم سالک ژئوشیمی وپتروژنز سنگ های آذرین شمال منطقه چهرطلاق جنوب غرب راین (استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/22
محبوبه حاجی بادام ژئو شیمی و ژنزکرومیتیت های معادن کرومیت جویان افاق (شمال غرب نی ریز،استان فارس) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/27
ناهید عزت آبادی پور بررسی پتروگرافی ژئوشیمی وپتروژنزسنگهای اتشفشانی محمداباد خون سرخ شرق ساردوئیه جنوب کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/01
فاطمه صفری زاده ویژگی های ژئوشیمیایی سرپانتینیت های آمیزه افیولیتی ناحیه گوغر(استان کرمان)و تاثیر آن ها بر ترکیب شیمیای آب های زیرزمینی منطقه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حکیمه گریکی پور بررسی ژئوشیمی نمک های تبخیری خوراکی حوضه های نمکی استان کرمان(راور، راین، شهداد، شهربابک، سیرجان) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/16
مسلم سلطانی نژاد بررسی ژئوشیمی و ژنز گارنت های موجود در سنگ های اولترابازیک منطقه باغ برج (ارزوئیه _بافت) کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیدوحید خادم نخعی راوری بررسی ژئوشیمی و پتروژنز باریت ها و سنگ های در بر گیرنده انها در مناطق لکر کوه و شیرینک (استان کرمان ) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/17
علی شمس الدینی لری ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای اذرین منطقه شمال جواران(رابر ،استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/03
حسام الدین میمندی ارتباط سنگ شناسی وپترو ژنتیکی ذخایرکرومیتیت با سنگ های میزبان در بخش جنوبی مجموعه اولترامافیک آبدشت(جنوب بافت، استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم داعی پاریزی ویژگی های صحرایی، ژئوشیمی و پترولوژِی نهشته های آذرآواری منطقه پاریز واقع در شمال شرق شهرستان سیرجان (استان کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/09
محبوبه آئینه رستمی بررسی ژئوشیمی معدن آهن جلال آباد زرند، استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/09
سهیلا ملک پورافشار استاد مشاور
راضیه کاظمیه بررسی آرسنیک در منابع آب زیرزمینی دشت فهرج کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/09
نسرین بیرانوند تطابق خصوصیات ژئوشیمیایی نفت های مخزن آسماری باسازندکژدمی دربخشی از خلیج فارس کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/05
نجمه زیدآبادی نژاد مطالعات ژئوشیمیایی منطقه دگرسانی کالدرای اتشفشان بید خوان،جنوب شرق برذسیر(استان کرمان ) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/29
سیدجواد یوسفی شریک آباد ژئوشیمی، پتروژنز، ژئوکرونولوژی و محیط تکتونوماگمایی بازالت های پلیو-کواترنری گندم بریان، شهداد، کرمان دکتری استاد مشاور 1396/06/27
محمد نوری زاده بررسی زمین شیمی سنگ زایی وتکتونوماگماتیسم مجموعه اتشفشانی هزار راین-جنوب شرقی کرمان-ایران دکتری استاد مشاور 1396/06/27
حسین فاتحی چنار کانی شناسی ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای دگرگونی مجموعه های گل گهر وروتشون(جنوب غرب شهرستان بافت استان کرمان) دکتری استاد راهنما 1396/10/20
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خواص فیزیکی مذاب های سیلیکاتی 9038006 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
مبانی زمین شیمی 1318024 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/22 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
پترولوژی تجربی 4038837 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/07 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
زمین شناسی صحرائی 1318361 4 01 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1399
زمین شیمی غیر آلی 4038103 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/30 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 4038096 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مبانی زمین شیمی 1318024 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
اتشفشان شناسی پیشرفته 4038830 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/05 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
زمین شیمی سامانه های آتشفشانی 4038054 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/05 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی زمین شیمی 1318024 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/15 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
پترولوژی تجربی 4038837 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/29 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
زمین شناسی صحرائی 1318361 4 01 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1398
زمین شیمی غیر آلی 4038103 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/22 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
ترمودینامیک زمین شیمیایی 4038097 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریزساختارهای آذرین و دگرگونی 4038096 2 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی زمین شیمی 1318024 3 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اتشفشان شناسی پیشرفته 4038830 2 01 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شناسی صحرائی 1318361 4 01 نامشخص ترم اول 1398
زمین شیمی سامانه های آتشفشانی 4038054 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1