اعضاء هیات علمی

همایون آذری

همایون آذری

همایون آذری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
امین اسکندری نسب سیاه کوهی بررسی جنبه های مدیریتی بوستان و گلستان سعدی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/28
مرضیه کارگربرزی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/08
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه یزدی زاده رحمت ابادی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد مدیران با میانجی گری سبکهای رهبری در مدارس دخترانه و پسرانه دوره متوسطهدوم ناحیه یک شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حمزه کردستانی روش عنوان بررسی رابطه مهارتهای مدیران کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا محمدی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مریم محمودیان بررسی رابطه بین نوع شغل و رشته تحصیلی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
ایران شاهرخی بررسی مهارت های مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان جیرفت در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/04
صدیقه علی توکلی کهنوج بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمند سازی دبیران درمدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
ناهید شمسی گوشکی بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری با اخلاق کاری مدیران مدارس دخترانه شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/31
زهرا عابدین زاده جلال آبادی رابطه بین سبک رهبری و کارآیی در مدارس دخترانه شهرستان راور در سال تحصیلی 1395-1394 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/28
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه یزدی زاده رحمت ابادی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد مدیران با میانجی گری سبکهای رهبری در مدارس دخترانه و پسرانه دوره متوسطهدوم ناحیه یک شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیدعلی حسینی گوکی بررسی رابطه بین میزان آموزش معنوی¬گرا و اثربخشی مدارس با نقش واسطه¬ای سبک مدیریت کلاس درس (دموکراتیک)، در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/08
مینا زکی زاده قریه علی آزمون مدل پذیرش فناوری در آموزش و پرورش: مورد مطالعه دانشجو معلمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
الهه محمدی گودیزی بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شیوا روستائی اعتباریابی پرسشنامه اخلاق حرفه ای و رابطه آن با رضایت و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی دخترانه شهر زابل. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/09
اعظم ملکی بابهویزی بررسی رابطه سبک های تفکر مدیران بر فرسودگی شغلی معلمان دبیرستانهای دخترانه ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/08
ساره بادپروا بررسی رابطه مهارتهای مدیران با مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمائی و متوسطه شهرستان بافت در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/04/04
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه یزدی زاده رحمت ابادی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد مدیران با میانجی گری سبکهای رهبری در مدارس دخترانه و پسرانه دوره متوسطهدوم ناحیه یک شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیدعلی حسینی گوکی بررسی رابطه بین میزان آموزش معنوی¬گرا و اثربخشی مدارس با نقش واسطه¬ای سبک مدیریت کلاس درس (دموکراتیک)، در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مینا زکی زاده قریه علی آزمون مدل پذیرش فناوری در آموزش و پرورش: مورد مطالعه دانشجو معلمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
الهه محمدی گودیزی بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/08
مجید حاجی پور عوامل شخصی مرتبط با ددیدگاه مدیران مقطع متوسطه شهر مشهد کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه فاتحی مرج بررسی عوامل مرتبط با کار آفرینی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/10
فاطمه حیاتی بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و کیفیت زندگی کاری معلمانمدارس دخترانه راهنمائی و متوسطه شهرستان دشتی در سال تحصیلی 91-92 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
صادق بلوچ بررسی رابطه عدالت سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمان مدارس شهرستان نیکشهر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/03/20
محمد سلاجقه رابطه ی مهارت انسانی مدیر با رضایت شغلی و عملکرد شغلی دبیران مدارس پسرانه ناحیه یک شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/22
زهرا دهقانی پشترودی بررسی رابطه ساختار سازمانی و سبک های رهبری مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی شهرستان بم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/23
رسول ایزدی یزدان ابادی بررسی رابطه استرس شغلی با خلاقیت مدیران مدارس راهنمای (پسرانه ) شهرستان کرمان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/03/26
عباس طاهری کندر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با مشارکت و انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر بندرعباس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/08
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/08
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه یزدی زاده رحمت ابادی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد مدیران با میانجی گری سبکهای رهبری در مدارس دخترانه و پسرانه دوره متوسطهدوم ناحیه یک شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیدعلی حسینی گوکی بررسی رابطه بین میزان آموزش معنوی¬گرا و اثربخشی مدارس با نقش واسطه¬ای سبک مدیریت کلاس درس (دموکراتیک)، در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نسرین شادمان ارزیابی روند افت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر بم و کارکردهای مدیریتی مرتبط با آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرضیه کهنوجی شیوه های نظارت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
ساناز اشرفی رابطه اخلاق کار مدیران و تعهد سازمانی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عفت حراج چی بررسی رابطه بین مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه مدارس دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/25
مسلم نوذری رابطه بین هوش سازمانی مدیران با خلاقیت فردی انان در دبیرستانهای پسرانه کرمان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/03/12
رضوان اسدی خانوکی بررسی رابطه بین تعهد سازمانی مدیران و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان در دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/04/15
آسیه طاوسی کشتان بررسی رابطه بهداشت روانی مدیران با تعهد سازمانی معلمین مدارس دخترانه راهنمایی و متوسطه شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 92-1 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
کیا یزدان پناه ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی ، نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی در شهر شیراز در سال 1392 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/07/27
مریم احمدیوسفی بررسی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر یادگیری حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان عنبر آباد کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/11/10
فاطمه السادات قرشی بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس ،اخلاق کاری و فرسودگی شغلی معلمان مدارس دخترانه ی ابتدایی شهرستان جیرقت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/11/15
الهام مشهدی بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی ، فرسودگی شغلی ورفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان در سال تحصیلی 1396-1395. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/28
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه یزدی زاده رحمت ابادی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد مدیران با میانجی گری سبکهای رهبری در مدارس دخترانه و پسرانه دوره متوسطهدوم ناحیه یک شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیدعلی حسینی گوکی بررسی رابطه بین میزان آموزش معنوی¬گرا و اثربخشی مدارس با نقش واسطه¬ای سبک مدیریت کلاس درس (دموکراتیک)، در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مینا زکی زاده قریه علی آزمون مدل پذیرش فناوری در آموزش و پرورش: مورد مطالعه دانشجو معلمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
الهه محمدی گودیزی بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/08
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیمین پورابراهیمی بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/08
هاله شریعت پناهی بررسی رابطه بین استرس شغلی مدیران و اثر بخشی مدارس ابتدائی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/25
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه نمازیان سنجش میزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن با کارآفرینی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهناز بیت الهی ماهانی مدیریت آموزشهای فنی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محدثه رضایی رابطه پایگاههای قدرت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سحر علاج بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
محمد محمودی بررسی عوامل موثر بر مشروطی دانشجویان آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان در سال های تحصیلی 89-91 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/02/14
مریم حسین زاده بررسی رابطه ی مدیریت زمان با عملکرد شغلی مدیران مدارس مقطع متوسطه دخترانه شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/22
هاجر جوزا رابطه سنجی بین مدیریت دانش و توسعه حرفه ای معلمان مدارس شهرستان کوهبنان در سال تحصیلی 95 1394 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/11/10
فاطمه مخدومی کویری بررسی رابطه بین سلامت سازمانی خلاقیت و نوآوری مدیران و معلمان دبیرستانهای دخترانه ناحیه 2 کرمان در سال تحصیلی 90-91 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/08
سمیه اکبری بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس مقطع متوسطه بندرعباس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم زراعتکار بررسی رابطه نگرش نسبت به پژوهش درمعلمان با اثر بخشی مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/04/02
الهام ابراهیمی بررسی رابطه بین رهبری یادگیری محور با اعتماد و یادگیری حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/04/14
سمیه ازادبخت بررسی رابطه بین مدیریت زمان ، نگرش شغلی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/11/15
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه عزت آبادی پور رابطه کار آفرینی با جو سازمانی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نرگس معیری رابطه بین سبک های تصمیم گیری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/08
سارا چیت ساز رابطه تعهد سازمانی و استرس شغلی در اساتید دانشگاه ولی عصر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
احمد محمدی بررسی کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با بهره وری کارکنان اداره کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عزیزاله حسن پور پادروند عوامل شخصی مرتبط با کیفیت زندگی کاری مدیران آموزشگاههای کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فاطمه سینایی پورکهنوجی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و فردشودگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن شمسی گوشکی بررسی تاثیر جو سازمانی بر خلاقیت فردی معلمان مرد دبیرستانهای شهر کرمان در سال تحصیلی 90-91 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/04/19
نجمه نقوی بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی مدارس مقطع متوسطه دخترانه شهرستان کرمان در سال تحصیلی 90-91 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/25
بتول سلاجقه موردو بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و اثر بخشی مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 1و2 شهر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/26
سحر زارع بررسی رابطه فنون نفوذ سازمانی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران آنان مدارس راهنمائی و متوسطه شهرستان کازرون در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
محسن پگاه ارزیابی نحوه اجرای دوره های عمومی آموزش ضمن خدمت و ارتباط سنجی آن با توانمند سازی کارکنان ادارات برق جیرفت و کهنوج کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/09/23
هاجر محمدی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی مدارس وغنی سازی شغلی معلمان مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
زهره سروری بررسی رابطه بین سطح سواد اطلاعاتی مدیران با توانمند سازی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 2شهر کرمان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/20
محدثه محمدی بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدیران مدارس دخترانه مقطع ابتدائی ناحیه یک شهرستان کرمان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/20
افسانه فاتحی مرج بررسی رابطه مدیریت تضاد و فرهنگ سازمانی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/15
زهره نیک نفس بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با عملکرد شغلی مدیران مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 95-96 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/26
فاطمه شهریاری بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی و معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی مدیران متوسطه ناحیه 2 کرمان سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/04/18
محدثه قاسمی نژادرایینی بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سیرجان درسال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/24
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عبدالصمد نجاری پور بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با قدرت رهبری و اثر بخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان میناب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
عباس زیدابادی رابطه مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری وموفقیت سازمانی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/11/08
طاهره آذرآیین بررسی رابطه بین مدیریت زمان، تغییر سازمانی باعملکردشغلی مدیران مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/09
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی واصول مدیریت آموزشی 1212043 2 02 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
متون تخصصی علوم تربیتی 1212060 2 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
متون تخصصی علوم تربیتی 1212060 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش 4048072 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
نظارت وراهنمایی اموزشی 4048869 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1400/03/29 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
تئوریهای سازمانی و مدیریت 4048003 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/31 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
متون تخصصی 1212059 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
متون تخصصی 1212059 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مدیریت عمومی 1212034 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/29 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
نظارت و راهنمایی آموزشی 1212066 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/17 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
نظارت و راهنمایی آموزشی 1212066 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/17 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
رفتارانسانی درسازمانهای اموزشی 4048870 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/17 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
مبانی واصول مدیریت آموزشی 1212043 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/19 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
مبانی واصول مدیریت آموزشی 1212043 2 02 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/19 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
متون تخصصی علوم تربیتی 1212060 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/20 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
متون تخصصی علوم تربیتی 1212060 2 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/20 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
نظارت وراهنمایی اموزشی 4048869 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1399/04/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
متون تخصصی 1212059 2 01 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نظارت و راهنمایی آموزشی 1212066 2 02 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نظارت و راهنمایی آموزشی 1212066 2 01 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2