اعضاء هیات علمی

همایون آذری

همایون آذری

همایون آذری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه امیری سرمشک رابطه رهبری تحولی و انگیزش درونی با خلاقیت معلمان و نوآوری سازمانی کارشناسی ارشد --------
هاجر بیگی رابطه استفاده از فناوری اطلاعات با رشد حرفه ای و خلاقیت در معلمان کارشناسی ارشد --------
معصومه دست فرد بررسی رابطه معناداری شغل با عملکرد شغلی و تاب¬آوری شغلی دبیران مقطع متوسطه کارشناسی ارشد --------
رویا ابراهیم پور بررسی رابطه بین مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت مدیران با نقش میانجی سلامت سازمانی مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد 1400/06/22
رویا ابراهیم پور بررسی رابطه بین مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت مدیران با نقش میانجی سلامت سازمانی مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد --------
الهه محمدی گودیزی بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد 1400/10/18
الهه محمدی گودیزی بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد --------
الهه محمدی گودیزی بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد 1400/06/20
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد 1399/11/08
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد 1399/11/08
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد 1399/11/08
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد 1399/11/08
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد 1399/11/08
حیدرعلی شیردل شهمیری رابطه یادگیری سازمانی با توانمندسازی و عملکرد شغلی در معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد 1400/06/16
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
فرزانه مهدی زاده گزویی بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی با میانجی گری عدالت سازمانی مدیران مدارس. کارشناسی ارشد 1400/06/24
فرزانه مهدی زاده گزویی بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی با میانجی گری عدالت سازمانی مدیران مدارس. کارشناسی ارشد --------
الهام ابراهیمی بررسی رابطه بین رهبری یادگیری محور با اعتماد و یادگیری حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/04/14
طاهره آذرآیین بررسی رابطه بین مدیریت زمان، تغییر سازمانی باعملکردشغلی مدیران مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد 1396/12/09
سمیه ازادبخت بررسی رابطه بین مدیریت زمان ، نگرش شغلی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد 1396/11/15
رسول ایزدی یزدان ابادی بررسی رابطه استرس شغلی با خلاقیت مدیران مدارس راهنمای (پسرانه ) شهرستان کرمان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد 1392/03/26
امین اسکندری نسب سیاه کوهی بررسی جنبه های مدیریتی بوستان و گلستان سعدی کارشناسی ارشد 1391/06/28
سمیه اکبری بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس مقطع متوسطه بندرعباس کارشناسی ارشد 1393/06/19
ساره بادپروا بررسی رابطه مهارتهای مدیران با مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمائی و متوسطه شهرستان بافت در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد 1392/04/04
مهناز بیت الهی ماهانی مدیریت آموزشهای فنی کارشناسی ارشد --------
صادق بلوچ بررسی رابطه عدالت سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمان مدارس شهرستان نیکشهر کارشناسی ارشد 1394/03/20
محسن پگاه ارزیابی نحوه اجرای دوره های عمومی آموزش ضمن خدمت و ارتباط سنجی آن با توانمند سازی کارکنان ادارات برق جیرفت و کهنوج کارشناسی ارشد 1393/09/23
سیمین پورابراهیمی بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد 1395/12/08
هاجر جوزا رابطه سنجی بین مدیریت دانش و توسعه حرفه ای معلمان مدارس شهرستان کوهبنان در سال تحصیلی 95 1394 کارشناسی ارشد 1395/11/10
سارا چیت ساز رابطه تعهد سازمانی و استرس شغلی در اساتید دانشگاه ولی عصر کارشناسی ارشد --------
فاطمه حیاتی بررسی رابطه بین هوش معنوی مدیران و کیفیت زندگی کاری معلمانمدارس دخترانه راهنمائی و متوسطه شهرستان دشتی در سال تحصیلی 91-92 کارشناسی ارشد 1392/06/25
مجید حاجی پور عوامل شخصی مرتبط با ددیدگاه مدیران مقطع متوسطه شهر مشهد کارشناسی ارشد --------
عفت حراج چی بررسی رابطه بین مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه مدارس دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/06/25
عزیزاله حسن پور پادروند عوامل شخصی مرتبط با کیفیت زندگی کاری مدیران آموزشگاههای کارشناسی ارشد --------
مریم حسین زاده بررسی رابطه ی مدیریت زمان با عملکرد شغلی مدیران مدارس مقطع متوسطه دخترانه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/22
زهرا دهقانی پشترودی بررسی رابطه ساختار سازمانی و سبک های رهبری مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی شهرستان بم کارشناسی ارشد 1394/06/23
محدثه رضایی رابطه پایگاههای قدرت کارشناسی ارشد --------
شیوا روستائی اعتباریابی پرسشنامه اخلاق حرفه ای و رابطه آن با رضایت و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی دخترانه شهر زابل. کارشناسی ارشد 1396/12/09
سحر زارع بررسی رابطه فنون نفوذ سازمانی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران آنان مدارس راهنمائی و متوسطه شهرستان کازرون در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد 1392/06/25
کیا یزدان پناه ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی ، نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی در شهر شیراز در سال 1392 کارشناسی ارشد 1393/07/27
مریم زراعتکار بررسی رابطه نگرش نسبت به پژوهش درمعلمان با اثر بخشی مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد 1398/04/02
محمد سلاجقه رابطه ی مهارت انسانی مدیر با رضایت شغلی و عملکرد شغلی دبیران مدارس پسرانه ناحیه یک شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/22
بتول سلاجقه موردو بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و اثر بخشی مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 1و2 شهر کرمان کارشناسی ارشد 1391/06/26
فاطمه سینایی پورکهنوجی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و فردشودگی کارشناسی ارشد --------
نسرین شادمان ارزیابی روند افت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر بم و کارکردهای مدیریتی مرتبط با آن کارشناسی ارشد --------
هاله شریعت پناهی بررسی رابطه بین استرس شغلی مدیران و اثر بخشی مدارس ابتدائی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/06/25
محسن شمسی گوشکی بررسی تاثیر جو سازمانی بر خلاقیت فردی معلمان مرد دبیرستانهای شهر کرمان در سال تحصیلی 90-91 کارشناسی ارشد 1391/04/19
ناهید شمسی گوشکی بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری با اخلاق کاری مدیران مدارس دخترانه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/31
عباس طاهری کندر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با مشارکت و انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1399/11/08
آسیه طاوسی کشتان بررسی رابطه بهداشت روانی مدیران با تعهد سازمانی معلمین مدارس دخترانه راهنمایی و متوسطه شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 92-1 کارشناسی ارشد 1392/06/25
زهرا عابدین زاده جلال آبادی رابطه بین سبک رهبری و کارآیی در مدارس دخترانه شهرستان راور در سال تحصیلی 1395-1394 کارشناسی ارشد 1396/06/28
فاطمه عزت آبادی پور رابطه کار آفرینی با جو سازمانی کارشناسی ارشد --------
سحر علاج بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد 1393/06/19
صدیقه علی توکلی کهنوج بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمند سازی دبیران درمدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد 1393/06/19
افسانه فاتحی مرج بررسی رابطه مدیریت تضاد و فرهنگ سازمانی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد 1395/12/15
فاطمه فاتحی مرج بررسی عوامل مرتبط با کار آفرینی کارشناسی ارشد 1390/11/10
محدثه قاسمی نژادرایینی بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سیرجان درسال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد 1395/06/24
مرضیه کارگربرزی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی مدیران مدارس متوسطه دخترانه شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد 1392/06/25
حمزه کردستانی روش عنوان بررسی رابطه مهارتهای مدیران کارشناسی ارشد --------
مرضیه کهنوجی شیوه های نظارت کارشناسی ارشد --------
احمد محمدی بررسی کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با بهره وری کارکنان اداره کارشناسی ارشد --------
زهرا محمدی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران کارشناسی ارشد --------
محدثه محمدی بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی مدیران مدارس دخترانه مقطع ابتدائی ناحیه یک شهرستان کرمان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد 1395/06/20
هاجر محمدی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی مدارس وغنی سازی شغلی معلمان مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد 1393/06/19
محمد محمودی بررسی عوامل موثر بر مشروطی دانشجویان آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان در سال های تحصیلی 89-91 کارشناسی ارشد 1393/02/14
مریم محمودیان بررسی رابطه بین نوع شغل و رشته تحصیلی کارشناسی ارشد --------
فاطمه مخدومی کویری بررسی رابطه بین سلامت سازمانی خلاقیت و نوآوری مدیران و معلمان دبیرستانهای دخترانه ناحیه 2 کرمان در سال تحصیلی 90-91 کارشناسی ارشد 1391/11/08
الهام مشهدی بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی ، فرسودگی شغلی ورفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان در سال تحصیلی 1396-1395. کارشناسی ارشد 1396/06/28
نرگس معیری رابطه بین سبک های تصمیم گیری کارشناسی ارشد 1390/11/08
اعظم ملکی بابهویزی بررسی رابطه سبک های تفکر مدیران بر فرسودگی شغلی معلمان دبیرستانهای دخترانه ناحیه 2 شهر کرمان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/11/08
عبدالصمد نجاری پور بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با قدرت رهبری و اثر بخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان میناب کارشناسی ارشد 1399/06/25
نجمه نقوی بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی مدارس مقطع متوسطه دخترانه شهرستان کرمان در سال تحصیلی 90-91 کارشناسی ارشد 1391/06/25
زهره نیک نفس بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با عملکرد شغلی مدیران مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 95-96 کارشناسی ارشد 1397/06/26
فاطمه نمازیان سنجش میزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن با کارآفرینی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مریم احمدیوسفی بررسی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر یادگیری حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان عنبر آباد کارشناسی ارشد 1395/11/10
رضوان اسدی خانوکی بررسی رابطه بین تعهد سازمانی مدیران و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان در دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد 1392/04/15
ساناز اشرفی رابطه اخلاق کار مدیران و تعهد سازمانی کارشناسی ارشد --------
فاطمه السادات قرشی بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس ،اخلاق کاری و فرسودگی شغلی معلمان مدارس دخترانه ی ابتدایی شهرستان جیرقت کارشناسی ارشد 1396/11/15
سیدعلی حسینی گوکی بررسی رابطه بین میزان آموزش معنوی¬گرا و اثربخشی مدارس با نقش واسطه¬ای سبک مدیریت کلاس درس (دموکراتیک)، در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 کرمان کارشناسی ارشد --------
شهلا کیانی رابطه جوسازمانی و مدیریت مشارکتی با کارایی معلمان کارشناسی ارشد 1401/02/25
منصوره مهری پور بررسی رابطه سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان کارشناسی ارشد --------
الهه محمدی گودیزی بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد --------
الهه محمدی گودیزی بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمانی معلمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
فائقه نیک اندیش بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی با سلامت روان معلمان مقطع متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
مسلم نوذری رابطه بین هوش سازمانی مدیران با خلاقیت فردی انان در دبیرستانهای پسرانه کرمان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد 1392/03/12
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد 1399/11/08
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد --------
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد 1399/11/08
رضا سعیدی ارزشیابی اثر بخشی الزامات آموزشی کارکنل هواپیمایی ماهان کارشناسی ارشد --------
زهره سروری بررسی رابطه بین سطح سواد اطلاعاتی مدیران با توانمند سازی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 2شهر کرمان در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد 1395/06/20
فاطمه شهریاری بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی و معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی مدیران متوسطه ناحیه 2 کرمان سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد 1398/04/18
ایران شاهرخی بررسی مهارت های مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان جیرفت در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد 1392/04/04
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
خاطره تقی پور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه دوره اول. کارشناسی ارشد --------
سمیه یزدی زاده رحمت ابادی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد مدیران با میانجی گری سبکهای رهبری در مدارس دخترانه و پسرانه دوره متوسطهدوم ناحیه یک شهر کرمان کارشناسی ارشد 1400/10/18
مینا زکی زاده قریه علی آزمون مدل پذیرش فناوری در آموزش و پرورش: مورد مطالعه دانشجو معلمان کارشناسی ارشد 1400/06/15
عباس زیدآبادی رابطه مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری وموفقیت سازمانی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان. کارشناسی ارشد 1399/11/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی واصول مدیریت آموزشی 1212043 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/16 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1400
مبانی واصول مدیریت آموزشی 1212043 2 02 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/16 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1400
متون تخصصی علوم تربیتی 1212060 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/16 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1400
متون تخصصی علوم تربیتی 1212060 2 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/16 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1400
نظارت وراهنمایی اموزشی 4048869 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
متون تخصصی 1212059 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
مدیریت عمومی 1212034 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/26 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
نظارت و راهنمایی آموزشی 1212066 2 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
نظارت و راهنمایی آموزشی 1212066 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش 4048072 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/02 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
اصول مدیریت اموزشی 4048862 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/10/21 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
مبانی واصول مدیریت آموزشی 1212043 2 02 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
متون تخصصی علوم تربیتی 1212060 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
متون تخصصی علوم تربیتی 1212060 2 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
نظریه های جامعه شناسی آموزش و پرورش 4048072 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
نظارت وراهنمایی اموزشی 4048869 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1400/03/29 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
تئوریهای سازمانی و مدیریت 4048003 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/31 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
متون تخصصی 1212059 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
متون تخصصی 1212059 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مدیریت عمومی 1212034 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/29 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2