اعضاء هیات علمی

فرزین ایزد پناه

فرزین ایزد پناه

فرزین ایزد پناه    (EN Page)

مربی
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حسین عطارزاده طراحی مجتمع مسکونی با سیستم پیش ساخته با ملاحظه ی موضوع هویت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اسکیس 1 1812907 1 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
اسکیس 2 1812908 1 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 17:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 03 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 17:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
سیستم های ساختمانی 1812916 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/02 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
طرح معماری 4 1812549 5 01 هرهفته دو شنبه (19:30 - 20:30) 1400/03/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
طرح معماری 4 1812549 5 03 هرهفته شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 20:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 19:30) 1400/03/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
طرح معماری 4 1812549 5 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 20:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 13:30) 1400/03/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
انسان طبیعت معماری 1812343 2 01 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
انسان طبیعت معماری 1812343 2 03 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته پنج شنبه (16:30 - 18:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
انسان طبیعت معماری 1812343 2 02 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
اسکیس 1 1812907 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
سازه های معاصر 4090024 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 20:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
سیستم های ساختمانی 1812916 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
طراحی معماری 1 1812909 5 01 هرهفته شنبه (13:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 13:30) 1399/10/27 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
انسان طبیعت معماری 1812343 2 02 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته پنج شنبه (16:30 - 18:30) 1399/10/16 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
انسان طبیعت معماری 1812343 2 01 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/16 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
روستا2 1812546 3 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 18:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/22 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
روستا2 1812546 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/22 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2