اعضاء هیات علمی

فرزین ایزد پناه

فرزین ایزد پناه

فرزین ایزد پناه    (EN Page)

مربی
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حسین عطارزاده طراحی مجتمع مسکونی با سیستم پیش ساخته با ملاحظه ی موضوع هویت کارشناسی ارشد 1395/12/14
صالح پورغلامی طراحی پناهگاه اضطراری پس از حادثه با تاکید بر شیوه ساخت کارشناسی ارشد 1400/11/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اسکیس 1 1812907 1 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/12 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
اسکیس 2 1812908 1 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/02 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1401/03/31 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 02 هرهفته شنبه (14:30 - 18:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1401/03/31 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
سیستم های ساختمانی 1812916 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/02 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
طراحی معماری 4 1812930 5 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 12:30) 1401/04/14 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1400
انسان طبیعت معماری 1812343 2 02 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1401/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
انسان طبیعت معماری 1812343 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
اسکیس 1 1812907 1 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
اسکیس 2 1812908 1 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
سیستم های ساختمانی 1812916 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
طراحی معماری 4 1812930 5 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 12:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
انسان طبیعت معماری 1812343 2 01 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) 1400/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
انسان طبیعت معماری 1812343 2 03 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته پنج شنبه (16:30 - 18:30) 1400/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
انسان طبیعت معماری 1812343 2 02 هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
اسکیس 1 1812907 1 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
اسکیس 2 1812908 1 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 17:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
تحلیل و طراحی روستا 1812924 3 03 هرهفته شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 17:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3