اعضاء هیات علمی

فهیمه ناظم زاده شعاعی

فهیمه ناظم زاده شعاعی

فهیمه ناظم زاده شعاعی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 31323204
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 2 1812245 5 01 هرهفته شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (19:30 - 20:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آشنایی با تزئینات وابسته به معماری 1818946 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
طراحی معماری 2 1812245 5 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) 1400/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
آشنایی با بافت های تاریخی 1818972 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
قوانین وتشکیلات مرمت 1818415 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
برداشت از بناهای تاریخی 1818925 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
طراحی معماری 2 1812245 5 01 هرهفته شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (19:30 - 20:30) 1400/04/07 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
آشنایی با تزئینات وابسته به معماری 1818946 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
طراحی معماری 2 1812245 5 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (19:30 - 20:30) 1399/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
آشنایی با بافت های تاریخی 1818972 2 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:30) 1399/10/20 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
قوانین وتشکیلات مرمت 1818415 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/24 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
برداشت از بناهای تاریخی 1818925 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 18:30) 1399/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی 1818965 4 02 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی 1818965 4 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
آشنایی با بافت های تاریخی 1818972 2 01 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
قوانین وتشکیلات مرمت 1818415 2 01 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مقدمات طرح معماری (1) 1818927 4 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (19:30 - 20:30) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
برداشت از بناهای تاریخی 1818925 3 01 | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 13:30) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1