اعضاء هیات علمی

مریم احتشام زاده

مریم احتشام زاده

مریم احتشام زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 32114053
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد مهدوی جعفری بررسی تاثیر عناصر آلیاژی جداشونده و ریزساختار بر خوردگی بین دانه ای فولاد ضد زنگ مقا وم در برابر حرارت مورد استفاده در صفحات مشبک کوره های گندله سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد مهدوی جعفری بررسی تاثیر عناصر آلیاژی جداشونده و ریزساختار بر خوردگی بین دانه ای فولاد ضد زنگ مقا وم در برابر حرارت مورد استفاده در صفحات مشبک کوره های گندله سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن افروزه بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی غبار تشکیل شده در کوره ذوب فلش و شبیه سازی محفظه واکنش کوره ذوب فلش مجتمع مس سرچشمه در حالت کاهش ظرفیت دکتری استاد راهنما --------
وحیده مظفری طباطبائی مشخصه یابی نانو بتن دوستدار محیط زیست بر پایه چسب سه جزئی پوست پسته، پلی انیلین و سرباره فولادسازی با هدف بهبودخواص مکانیکی و افزایش مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن دکتری استاد راهنما --------
محمد مهدوی جعفری بررسی تاثیر عناصر آلیاژی جداشونده و ریزساختار بر خوردگی بین دانه ای فولاد ضد زنگ مقا وم در برابر حرارت مورد استفاده در صفحات مشبک کوره های گندله سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن افروزه بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی غبار تشکیل شده در کوره ذوب فلش و شبیه سازی محفظه واکنش کوره ذوب فلش مجتمع مس سرچشمه در حالت کاهش ظرفیت دکتری استاد راهنما --------
وحیده مظفری طباطبائی مشخصه یابی نانو بتن دوستدار محیط زیست بر پایه چسب سه جزئی پوست پسته، پلی انیلین و سرباره فولادسازی با هدف بهبودخواص مکانیکی و افزایش مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن دکتری استاد راهنما --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد مهدوی جعفری بررسی تاثیر عناصر آلیاژی جداشونده و ریزساختار بر خوردگی بین دانه ای فولاد ضد زنگ مقا وم در برابر حرارت مورد استفاده در صفحات مشبک کوره های گندله سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن افروزه بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی غبار تشکیل شده در کوره ذوب فلش و شبیه سازی محفظه واکنش کوره ذوب فلش مجتمع مس سرچشمه در حالت کاهش ظرفیت دکتری استاد راهنما --------
وحیده مظفری طباطبائی مشخصه یابی نانو بتن دوستدار محیط زیست بر پایه چسب سه جزئی پوست پسته، پلی انیلین و سرباره فولادسازی با هدف بهبودخواص مکانیکی و افزایش مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن دکتری استاد راهنما --------
سیدمرتضی مدنی بررسی رفتار خوردگی لایه های هیبریدی نانو ساختار تولید شده به روش سل ژل کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فائزه اسمعیلیان استاد راهنما
داریوش قاسمی اعمال پوشش TiO2 بر سطح تیتانیم به روش پلاسمای الکترولیتی تخلیه تابناک و بررسی مقاومت به خوردگی و سختی آن و بهینه سازی این خواص به روش تاگوچی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/29
سیدمجید افتخارموسوی بررسی تاثیر دما، غلظت اسید استیک و سرعت چرخش در دو محیط اشباع از گازهای دی اکسید کربن و اکسیژن بر رفتار خوردگی فولاد ایکس 65 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/09
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد مهدوی جعفری بررسی تاثیر عناصر آلیاژی جداشونده و ریزساختار بر خوردگی بین دانه ای فولاد ضد زنگ مقا وم در برابر حرارت مورد استفاده در صفحات مشبک کوره های گندله سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیر سرحدی زاده بررسی عوامل خوردگی کمپرسور شماره 51 واحد احیاء مستقیم مجتمع بردسیر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن افروزه بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی غبار تشکیل شده در کوره ذوب فلش و شبیه سازی محفظه واکنش کوره ذوب فلش مجتمع مس سرچشمه در حالت کاهش ظرفیت دکتری استاد راهنما --------
وحیده مظفری طباطبائی مشخصه یابی نانو بتن دوستدار محیط زیست بر پایه چسب سه جزئی پوست پسته، پلی انیلین و سرباره فولادسازی با هدف بهبودخواص مکانیکی و افزایش مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن دکتری استاد راهنما --------
زهرا رجبی مدلسازی رفتار خوردگی با هدف حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و بهبود خواص محافظتی آند فداشونده روی با کمک نانومواد دکتری استاد راهنما --------
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
میلاد ساعدی مرغملکی بررسی خوردگی در اسکرابرهای شستشوی گاز واحد احیا مستقیم شرکت فولاد مبارکه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/31
محمد مهدوی جعفری بررسی تاثیر عناصر آلیاژی جداشونده و ریزساختار بر خوردگی بین دانه ای فولاد ضد زنگ مقا وم در برابر حرارت مورد استفاده در صفحات مشبک کوره های گندله سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن افروزه بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی غبار تشکیل شده در کوره ذوب فلش و شبیه سازی محفظه واکنش کوره ذوب فلش مجتمع مس سرچشمه در حالت کاهش ظرفیت دکتری استاد راهنما --------
وحیده مظفری طباطبائی مشخصه یابی نانو بتن دوستدار محیط زیست بر پایه چسب سه جزئی پوست پسته، پلی انیلین و سرباره فولادسازی با هدف بهبودخواص مکانیکی و افزایش مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن دکتری استاد راهنما --------
الینا اسمعیل ناد بهینه سازی و بررسی تاثیر ژارامترهای مختلف کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ابوالفضل حیدری بررسی رفتار خوردگی و اکسیداسیون ترکیبات سیستم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن افروزه تحلیل همزمان امپدانس الکتروشیمیایی روی خوردگی فولاد در محیط حاوی یون کلرید کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا استوار ایجاد پوشش الکترولس Ni-P/TiO2 از طریق تولید نانو ذرات TiO2 به روش سل و بررسی خواص مکانیکی و خوردگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/05
حمیده معین وزیری بررسی اثر افزایش سرعت دورانی بر رفتار مکانیکی و خوردگی اتصالات غیر همجنس آلیاژهای آلومینیوم 6082 و 5050 به فولاد زنگ نزن 304 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/16
بهنام مقبلی هنزا بررسی رفتار شیشه فلز حجمی ZrCuAgAl در محیط شبیه سازی بدن و محیط NaCl کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد مهدوی جعفری بررسی تاثیر عناصر آلیاژی جداشونده و ریزساختار بر خوردگی بین دانه ای فولاد ضد زنگ مقا وم در برابر حرارت مورد استفاده در صفحات مشبک کوره های گندله سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن افروزه بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی غبار تشکیل شده در کوره ذوب فلش و شبیه سازی محفظه واکنش کوره ذوب فلش مجتمع مس سرچشمه در حالت کاهش ظرفیت دکتری استاد راهنما --------
وحیده مظفری طباطبائی مشخصه یابی نانو بتن دوستدار محیط زیست بر پایه چسب سه جزئی پوست پسته، پلی انیلین و سرباره فولادسازی با هدف بهبودخواص مکانیکی و افزایش مقاومت به خوردگی آرماتور در بتن دکتری استاد راهنما --------
امیر سرحدی زاده بررسی عوامل خوردگی کمپرسور شماره 51 واحد احیاء مستقیم مجتمع بردسیر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی پورخیلائی مطالعات کوانتومی و بررسی های الکتروشیمیایی در رفتار جذب و بازدارندگی یک مایع یونی و دو ترکیب آلی سنتزی جدید بر روی فولاد API X80 در محیط خورنده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
حسین سرمدی بررسی حساسیت به خوردگی شکافی آلیاژهای مس با روش های الکتروشیمیایی و غوطه وری با بکار بردن عدسی شیشه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/08
رابعه پوراکبری تولید نانو ذرات مس به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمزه نگینی بررسی علل چسبیدن کنسانتره سنگ آهن به سطح رولراسکرین واحد گندله سازی مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
لاله رضازاده فتح آبادی اعمال پوشش آلیاژی آمورف و نانوکریستال نیکل - فسفر (الکتروشیمیایی) به روش آبکاری الکتریکی و بررسی پارامترهای موثر بر میزان خوردگی با استفاده از روش های طراحی آزمایش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/10/27
فاطمه شهسواری ایجاد پوشش های سخت اپتیکی کربن شبه الماسی DLC به روش رسوب دهی بخار شیمیایی (CVD) و بهبود چسبندگی آن به کمک نانولایه های فلزی دکتری استاد راهنما 1398/11/01
امیر سرحدی زاده بررسی عوامل خوردگی کمپرسور شماره 51 واحد احیاء مستقیم مجتمع بردسیر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
علی دهقانی سانیج بررسی تاثیر الودگی یون سولفید روی رفتار خوردگی الیاژ نیکل -الومینیوم برنز به روش امپدانس و نویز الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/14
مسعود عظیمی بررسی لوله مغزی سیار در صنعت حفاری چاه های نفت ایران تحت شرایط مختلف و به حداقل رساندن خوردگی با استفاده از ممانعت کننده ها کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
داود صالحی دولابی ایجاد پوشش های سرامیکی برروی فولاد به روش پلاسما الکترولیت و بررسی مقاومت به خوردگی آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حامد بختیاری بررسی منشاء عیوب لوله ها ی مسی و عوامل مؤثر حین فرایند تولید در کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
امیر فرزانه بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
آرش رشیدی بررسی اثر آلومینایزینگ بررفتار خوردگی پوششهای ایجاد شده به روش پاشش قوس الکتریکی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
داود نورانی حسین آبادی استاد راهنما
فاطمه ایرانمنش بررسی تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی، چرخش سیال و زمان غوطه وری بر رفتار خوردگی آلیاژ برنز آلومینیوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/16
شیدا شهریاری بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی روی خواص تریپولوژی پوششهای سرامیکی روی Al به روش پلاسمای الکترولیتی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیر سرحدی زاده بررسی عوامل خوردگی کمپرسور شماره 51 واحد احیاء مستقیم مجتمع بردسیر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مصطفی سروری بررسی خواص خوردگی و نوری پوشش نانوکریستال الکترولس نیکل – فسفر سیاه کاری شده بر سطح آلومینیوم 6061 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/26
هادی بیرامی پایش الکتروشیمیایی خوردگی آماتور در سازه های بتنی حفاظت کاتدی شده با آندهای فدا شونده دکتری استاد راهنما 1395/06/27
ابراهیم اسلام جو بررسی اثرات غلظت یون کلر و pH محیط بر پارمترهای مرتبط با هندسه شکاف و رفتار خوردگی شکافی ا?لیاژ ا?لومینیوم 0606 در محلول سدیم کلراید کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/03
پیمان رحیمی بررسی سنتز نانو پودر مس به روش احیای شیمیایی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
احمد شمشیری نوقابی بررسی ضریب اصطکاک و رفتار خوردگی در پوشش­های نانوکامپوزیتی الکترولس نیکل-فسفر/ اکسیدگرافن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/05
امیر سرحدی زاده بررسی عوامل خوردگی کمپرسور شماره 51 واحد احیاء مستقیم مجتمع بردسیر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محدثه صابری خورگو بررسی خوردگی سرندهای غلتکی واحد گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نعمت اله اشرف مورجانی بررسی تاثیر عوامل میکروبی درخوردگی خارجی شبکه خطوط لوله تزریق گاز ایستگاه مارون کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
احسان خردمند ارزیابی اثر عملیات سطحی لیزری بررفتار خوردگی فولاد ساده کربنی پوشش داده شده توسط نیکل کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نجمه لاری امکان سنجی تولید آندهای سربی حاوی کبالت و بررسی میزان خوردگی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
قدرت اله ایوبی کیا اعمال پوشش الکترولس Ni-P/SiO2 از طریق تولید نانو ذرات SiO2 به روش سل-ژل و بررسی مقاومت به خوردگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/06
میلاد مهدی پور بررسی تاثیر غلظت روغن های هیدرولیک روی نرخ خوردگی لوله های انتقال سیالات کارخانه فولاد آلیاژی ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/08/29
پیمان عمرانیان محمدی مطالعه خواص و رفتار سولفیداسیون آلومینایدهای آهن ایجاد شده بر روی فولاد ساده کربنی به روشهای آلیاژسازی لیزری و TIG دکتری استاد مشاور 1396/06/30
امیر سرحدی زاده بررسی عوامل خوردگی کمپرسور شماره 51 واحد احیاء مستقیم مجتمع بردسیر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسنعلی افراسیابی بررسی مکانیزم خوردگی موضعی الیاژ الومینیوم 6061عملیات حرارتی شده در اسید نیتریک و انتخاب بازدارنده مناسب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/03/13
مهدی محمدنژاد بررسی تاثیر عملیات حرارتی و ترکیب شیمیایی بر رفتار خوردگی آلیازهای برنج آدمیرالتی برنج آلومینیمی و مس - ده درصد نیکل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/09
ایمان توکلی بررسی خوردگی لوله های انتقال آب کارخانه ی اسید مجتمع مس سرچشمه و اعمال حفاظت کاتدیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
حمید ناظمی بررسی رفتار شکست ناشی از حساسیت به محیط در فولادهای فنر با استحکام بالا پس از پوشش دهی از طریق آبکاری الکتریکی دکتری استاد راهنما 1394/04/30
ازاده امامی وحید بررسی ترمودینامیکی خوردگی الکتروفیلتر کارخانه های سیمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/03/08
سعید زند وکیلی استاد مشاور
صدیقه زیدآبادی تعیین و بهینه سازی پارامترهای موثر بر استحصال مس از سنگ معدن مس دره زار به روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/22
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خوردگی پیشرفته 4046832 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
خوردگی و حفاظت مواد 1412007 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
الکتروشیمی پیشرفته 4046835 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/13 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
خوردگی و حفاظت مواد 1412007 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/21 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در خوردگی وحفاظت مواد 9046422 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
خوردگی پیشرفته 4046832 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/22 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
خوردگی واکسیداسیون 1412220 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
خوردگی و حفاظت مواد 1412007 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
الکتروشیمی پیشرفته 4046835 2 01 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
خوردگی واکسیداسیون 1412220 3 01 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خوردگی و حفاظت مواد 1412007 2 01 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4046801 2 02 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 12 نتیجه
از 1