اعضاء هیات علمی

اسماعیل ابراهیمی

اسماعیل ابراهیمی

اسماعیل ابراهیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322179
پست الکترونیکی: 

گرایش: گرانش و کیهان شناسی

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حمیدرضا محمودزاده زرندی مسأله سنّ کیهان در مدلهای انرژی تاریک دکتری --------
حمیدرضا محمودزاده زرندی مسأله سنّ کیهان در مدلهای انرژی تاریک دکتری --------
محمد حداد انرژی تاریک هولوگرافیک در نظریه های میدان نرده ای کارشناسی ارشد 1390/11/10
مهسا ایرانمنش جواب کرم چاله ای بدون رد (n+1) بعدی در یک جهان درحال انبساط کارشناسی ارشد 1396/09/28
اسماعیل کاظمی پایان نامه کارشناسی ارشد --------
حمیدرضا محمودزاده زرندی مسأله سنّ کیهان در مدلهای انرژی تاریک دکتری --------
حمیدرضا محمودزاده زرندی مسأله سنّ کیهان در مدلهای انرژی تاریک دکتری --------
ریحانه نوروزی نژاد انرزی تاریک گوست بر هم کنش کننده از رویکرد سیستم دینامیکی کارشناسی ارشد --------
معصومه سعیدی رشک علیا پایداری انرژی تاریک هولوگرافیک در حضور یک ترم برهم کنشی با علامت متغیر کارشناسی ارشد 1398/06/12
اعظم سیف الدینی رشک علیا نقش تغییر علامت در ترم بر هم کنشی در انرژی تار یک گوست در چارچوب برانزدیکی کارشناسی ارشد 1397/11/16
حمیده تقی پور مدل انرژی تاریک گوست برهم کنشی تعمیم یافته در حضور یک عبارت بر هم کنشی با علامت متغیر کارشناسی ارشد 1395/06/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کیهان شناسی 1512194 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
ریاضی فیزیک 2 1512207 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1401/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
فیزیک پایه 2 1512135 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/04/13 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
زبان تخصصی نرم افزار 1424137 3 03 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1401/04/13 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
زبان تخصصی نرم افزار 1424137 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1401/04/13 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
فیزیک عمومی 4 1512186 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی فیزیک مکانیک و حرارت 1512085 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
فیزیک 1 1512136 3 05 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1400/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
فیزیک پایه 4 1512090 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
فیزیک عمومی 4 1512186 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
فیزیک پایه 4 1512090 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
فیزیک عمومی 4 1512186 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/20 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 1512083 3 03 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/02 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
فیزیک 1 1512136 3 12 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/18 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
فیزیک پایه 4 1512090 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/20 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مبانی فیزیک مکانیک و حرارت 1512085 3 03 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فیزیک نوین 1512140 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1399/04/18 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
فیزیک پایه 4 1512090 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1399/04/18 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
گرانش و کیهان شناسی 1512129 3 01 | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
روش های ریاضی در اپتیک 1512013 3 01 | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2