اعضاء هیات علمی

هادی ابراهیم نژاد

هادی ابراهیم نژاد

هادی ابراهیم نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322940
پست الکترونیکی: 

کتب



مقالات



همایش ها



طرح های بنیادی



لیست طرح های پژوهشی




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری 1400/04/05
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری 1400/04/05
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
سعیده السادات قریشی مطالعه فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس¬های تولیدکننده باکتریوسین دکتری 1398/09/17
سجاد مسجدی مهرجردی بررسی اثرات عصاره آبی پوست انار بر تغییرات شیمیایی فیله قزل آلای رنگین کمان در طی نگهداری در یخچال و فریزر دکتری 1396/12/14
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری 1399/11/15
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری 1399/11/15
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری 1399/11/15
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری 1399/11/15
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری 1399/11/15
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری --------
اسماء امیری اثر محافظتی شیر مادیان و فرآورده های تخمیری - پروبیوتیکی تهیه شده از آن بر زخم معده القایی موش صحرایی دکتری 1395/06/23
محمدجواد پورمقدسی تولید فراورده تخمیری ،پروبیوتیکی از شیر مادیان و ارزیابی خواص فیزیکو شیمیایی آن دکتری 1394/06/25
سعیده شکوه سلجوقی خصوصیات شیمیایی و حس فرآورده های تخمیری پروبیوتیکی حاصل از شیر شتر دکتری 1394/06/25
مژگان منظری ارزیابی پتانسیل ضد باکتریایی فراورده تخمیری پروبیوتیکی تهیه شده از شیر مادیان بر علیه برخی از باکتریهای پاتوژن دکتری 1395/06/24
سیده فریبا احمدی نژاد بررسی تاثیر استفاده ازپودر گیاه دارویی خارخسک و فلفل قرمز درمقایسه با محرک رشد فلاوفسفولیپول برپارامترهای عملکرد ، مورفولوژی روده وکیفیت گوشت جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1395/12/18
فرزانه ایران نژادپاریزی بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی هسته،پالپ،پوست و آب انار(پونیکا گراناتوم - ال)رقم رباب علیه بعضی از باکتری های فرصت طلب و پاتوژن دکتری 1395/09/21
عارفه اکبری جور بررسی شاخص های باکتریایی مرتبط با مدیریت در شیر مخزن گاوداری های شهرستان کرمان دکتری 1396/06/28
نگین امیری دوماری بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف اسانس سیر و زیره کپسوله شده بر عملکرد، فراسنجه های خون، پاسخ ایمنی، بیان ژن موسین و مورفولوژی روده در تغذیه جوجه های گوشتی دکتری 1400/02/04
فریده حیدری دلفارد سنتز، شناسایی و فعالیت های ضد میکروبی شیف باز سه دندانه 3-((2-هیدروکسی فنیل) آمینو )-3،1 دی فنیل پروپ - 2-ان-1- اُن و کمپلکس های(Cu(II و (V(V آن کارشناسی ارشد 1393/11/08
نغمه دهقانی تفتی ارزیابی مقایسه ای استفاده از اسانس گیاهان دارویی آویشن، مرزه و پونه در تغذیه بلدرچین ژاپنی دکتری 1398/06/16
طیبه زندوکیلی سنتز، شناسایی و بررسی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی برخی کمپلکس های حاوی لیگاند دفراسیروکس دکتری 1400/11/12
ایمان سلطانی نژاد بررسی پایداری حرارتی روغن زیره دکتری 1397/06/19
فاطمه سلطانی نژاد مطالعه سمیت عصاره گیاه ویتانیا کوآگولانس، به عنوان یک افزودنی رایج غذایی، در مدل جنین جوجه دکتری 1397/11/14
اشرف السادات فاطمی حسن آبادی مطالعه عوامل تاثیرگذار بر استخراج ترکیبات آنتی اکسیدان از هسته خرما کارشناسی ارشد 1396/06/27
علی اکبر فیوج شاکرم خانی ارزیابی مقایسه ای اثرات جیره های حاوی محرک رشد (پروبیوتیک) و گیاهان دارویی پونه کوهی و فلفل قرمز برعملکرد، سیستم ایمنی، کیفیت گوشت، جمعیت باکتریایی و مورفولوژی روده در کبک نژاد چوکر کارشناسی ارشد --------
شهرزاد کاظم زاده سنتز نانو امولسیون های حاوی اسانس گیاه مرزنجوش و نانو ذرات نقره/ روی اکسید کپسوله شده و بررسی فعالیت ضد باکتریائی آنها کارشناسی ارشد 1398/11/14
علی گلذارامغانی بررسی پایداری حرارتی روغن هسته انار دکتری 1397/04/16
فریماه محمدصادقی مطالعه امکان جایگزینی مکمل مواد معدنی جیره با کمپلکس مواد هیومیکی و ترکیب آن با پروبیوتیک بر عملکرد ، مورفولوژی روده ، پاسخ ایمنی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی. کارشناسی ارشد 1396/11/18
علی موسی پوربردسیری بررسی اثرات اسانس های گیاهی رزماری و مرزه ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، متابولیت های خون، پاسخ ایمنی، مورفولوژی روده و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی دکتری 1399/12/13
عاطفه نیک ورز ارزیابی پتانسیل ضد باکتریایی فرآورده های تخمیری پروبیوتیکی تهیه شده از شیر شتر بر علیه برخی از باکتری های پاتوژن دکتری 1395/04/14
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری --------
محمدرضا عباس پورتولیر تأثیر عصاره و پودر برگ و پودر میوه گیاه آقطی (پلم) بر عملکرد رشد، ایمنی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت و امکان جایگزینی آن با آنتی‌بیوتیک‌ در جوجه‌های گوشتی. کارشناسی ارشد 1397/10/01
منیژه احمدی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی و کاتالیسیتی کمپلکس‌های مس حاوی لیگاند2-2((-هیدروکسی-3متوکسی بنزیلیدن)امینو)-4-متیل فنول کارشناسی ارشد 1398/06/13
شیوا علیزاده بررسی تاثیر حفاظتی شیر الاغ بر روی زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی دکتری 1398/07/30
مختار اقتداری بررسی تاثیر پودر سیانو باکتر اسپرولینا و باکتری باسیلوس کواگولانس بر روی درصد بازماندگی و رشد میگوی وانامی کارشناسی ارشد 1400/11/17
مژده فیروزی اثر سطوح مختلف پودر خرمای بدون هسته با و بدون آنزیم بر عملکرد بلدرچین های ژاپنی گوشتی کارشناسی ارشد 1397/10/17
الهام حسنی سرخانی بررسی تاثیر استفاده از اسانس پونه و پروبیوتیک بر عملکرد ، مورفولوژی روده ،پاسخ ایمنی وکیفیت گوشت جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1397/06/27
هدی کاظمی پور سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های مس(II)حاوی لیگاندهای شیف باز سه دندانه و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها کارشناسی ارشد 1398/11/05
محمد خواجه بمی اثر منابع مختلف سلنیوم (معدنی، نانو و کنژوگه) و اثرات متقابل آن‌ها با ویتامین E بر عملکرد، پاسخ‌های فیزیولوژیکی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی دکتری 1400/06/22
پیمان نصیری پور سنتز سبز نانوذرات نقره، اکسید روی و نانوکامپوزیت نقره/اکسید روی و بررسی خاصیت ضدباکتریایی آن ها کارشناسی ارشد 1397/11/01
فرزانه صالحی نعمت آباد بررسی تاثیر نانو کامپوزیت های ZnO.Fe2O3 در باکتری های بیماری زا و آفت کش بیولوژیکی باسیلوس تورینجینسیس کارشناسی ارشد 1396/08/01
علی شادروان تاثیر سدیم هیومات وکمپلکس مواد هیومیکی بر عملکرد رشد،مورفولوژی روده و پاسخ ایمنی جوجه گوشتی. کارشناسی ارشد 1396/11/18
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری 1399/11/15
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری 1399/11/15
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری --------
حمید ضیغمی نژاد معدنی کارشناسی ارشد 1395/12/14