اعضاء هیات علمی

هادی ابراهیم نژاد

هادی ابراهیم نژاد

هادی ابراهیم نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322940
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما --------
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما --------
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما 1399/11/15
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
شیوا علی زاده بررسی تاثیر حفاظتی شیر الاغ بر روی زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی دکتری استاد مشاور 1398/07/30
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما 1399/11/15
فریده حیدری دلفارد سنتز، شناسایی و فعالیت های ضد میکروبی شیف باز سه دندانه 3-((2-هیدروکسی فنیل) آمینو )-3،1 دی فنیل پروپ - 2-ان-1- اُن و کمپلکس های(Cu(II و (V(V آن کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/08
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما 1399/11/15
فرزانه صالحی نعمت آباد بررسی تاثیر نانو کامپوزیت های ZnO.Fe2O3 در باکتری های بیماری زا و آفت کش بیولوژیکی باسیلوس تورینجینسیس کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/08/01
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما 1399/11/15
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما 1399/11/15
فریماه محمدصادقی مطالعه امکان جایگزینی مکمل مواد معدنی جیره با کمپلکس مواد هیومیکی و ترکیب آن با پروبیوتیک بر عملکرد ، مورفولوژی روده ، پاسخ ایمنی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی. کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/11/18
علی اکبر فیوج شاکرم خانی ارزیابی مقایسه ای اثرات جیره های حاوی محرک رشد (پروبیوتیک) و گیاهان دارویی پونه کوهی و فلفل قرمز برعملکرد، سیستم ایمنی، کیفیت گوشت، جمعیت باکتریایی و مورفولوژی روده در کبک نژاد چوکر کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سیده فریبا احمدی نژاد بررسی تاثیر استفاده ازپودر گیاه دارویی خارخسک و فلفل قرمز درمقایسه با محرک رشد فلاوفسفولیپول برپارامترهای عملکرد ، مورفولوژی روده وکیفیت گوشت جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/18
شهرزاد کاظم زاده سنتز نانو امولسیون های حاوی اسانس گیاه مرزنجوش و نانو ذرات نقره/ روی اکسید کپسوله شده و بررسی فعالیت ضد باکتریائی آنها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/14
محمد خواجه بمی اثر منابع مختلف سلنیوم (معدنی، نانو و کنژوگه) و اثرات متقابل آن‌ها با ویتامین E بر عملکرد، پاسخ‌های فیزیولوژیکی و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی دکتری استاد مشاور --------
علی موسی پوربردسیری بررسی اثرات اسانس های گیاهی رزماری و مرزه ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، متابولیت های خون، پاسخ ایمنی، مورفولوژی روده و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی دکتری استاد مشاور 1399/12/13
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
ایمان سلطانی نژاد بررسی پایداری حرارتی روغن زیره دکتری استاد راهنما 1397/06/19
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
عارفه اکبری جور بررسی شاخص های باکتریایی مرتبط با مدیریت در شیر مخزن گاوداری های شهرستان کرمان دکتری استاد راهنما 1396/06/28
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
فرزانه ایران نژادپاریزی بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی هسته،پالپ،پوست و آب انار(پونیکا گراناتوم - ال)رقم رباب علیه بعضی از باکتری های فرصت طلب و پاتوژن دکتری استاد راهنما 1395/09/21
فاطمه سلطانی نژاد مطالعه سمیت عصاره گیاه ویتانیا کوآگولانس، به عنوان یک افزودنی رایج غذایی، در مدل جنین جوجه دکتری استاد راهنما 1397/11/14
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما --------
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
علی شادروان تاثیر سدیم هیومات وکمپلکس مواد هیومیکی بر عملکرد رشد،مورفولوژی روده و پاسخ ایمنی جوجه گوشتی. کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/11/18
محمدرضا عباس پورتولیر تأثیر عصاره و پودر برگ و پودر میوه گیاه آقطی (پلم) بر عملکرد رشد، ایمنی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت و امکان جایگزینی آن با آنتی‌بیوتیک‌ در جوجه‌های گوشتی. کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/10/01
مژده فیروزی اثر سطوح مختلف پودر خرمای بدون هسته با و بدون آنزیم بر عملکرد بلدرچین های ژاپنی گوشتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/10/17
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
اشرف السادات فاطمی حسن آبادی مطالعه عوامل تاثیرگذار بر استخراج ترکیبات آنتی اکسیدان از هسته خرما کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/27
منیژه احمدی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی و کاتالیسیتی کمپلکس‌های مس حاوی لیگاند2-2((-هیدروکسی-3متوکسی بنزیلیدن)امینو)-4-متیل فنول کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/13
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما --------
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
علی گلذارامغانی بررسی پایداری حرارتی روغن هسته انار دکتری استاد راهنما 1397/04/16
عاطفه نیک ورز ارزیابی پتانسیل ضد باکتریایی فرآورده های تخمیری پروبیوتیکی تهیه شده از شیر شتر بر علیه برخی از باکتری های پاتوژن دکتری استاد مشاور 1395/04/14
علی عباسی بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنتیک جدایه های بیفیدوباکتریوم دکتری استاد راهنما --------
هدی کاظمی پور سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های مس(II)حاوی لیگاندهای شیف باز سه دندانه و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/05
الهام حسنی سرخانی بررسی تاثیر استفاده از اسانس پونه و پروبیوتیک بر عملکرد ، مورفولوژی روده ،پاسخ ایمنی وکیفیت گوشت جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/06/27
پیمان نصیری پور سنتز سبز نانوذرات نقره، اکسید روی و نانوکامپوزیت نقره/اکسید روی و بررسی خاصیت ضدباکتریایی آن ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/01
محدثه زابلی بررسی داکینگ ملکولی میزان تمایل متابولیتهای پپتیدی لاکتوباسیلها به اتصال به پروتئینهای سطحی ویروس SARS-CoV-2 دکتری استاد راهنما --------
نغمه دهقانی تفتی ارزیابی مقایسه ای استفاده از اسانس گیاهان دارویی آویشن، مرزه و پونه در تغذیه بلدرچین ژاپنی دکتری استاد مشاور 1398/06/16
طیبه زندوکیلی تهیه، شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی, آنتی اکسیدانی و کاتالیستی کمپلکس های حاوی دفراسیروکس دکتری استاد مشاور --------
حمید ضیغمی نژاد معدنی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
نگین امیری دوماری بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف اسانس سیر و زیره کپسوله شده بر عملکرد، فراسنجه های خون، پاسخ ایمنی، بیان ژن موسین و مورفولوژی روده در تغذیه جوجه های گوشتی دکتری استاد مشاور 1400/02/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
صنایع غذایی با منشاء دام، طیور و آبزیان 2912031 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
صنایع غذایی با منشاء دام، طیور و آبزیان 2912031 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
صنایع غذایی با منشاء دام، طیور و آبزیان 2912031 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی(شیمیایی) 2912030 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/06 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی(شیمیایی) 2912030 2 04 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/06 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی(شیمیایی) 2912030 2 03 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/06 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی(شیمیایی) 2912030 2 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/06 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
بهداشت وبازرسی گوشت 2912294 3 03 هرهفته شنبه (19:30 - 20:30) | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 17:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
بهداشت وبازرسی گوشت 2912294 3 02 هرهفته شنبه (19:30 - 20:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 11:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
بهداشت وبازرسی گوشت 2912294 3 01 هرهفته شنبه (19:30 - 20:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
صنایع غذایی با منشاء دام، طیور و آبزیان 2912031 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/24 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی(شیمیایی) 2912030 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی(شیمیایی) 2912030 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
بهداشت وبازرسی گوشت 2912294 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/18 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
بهداشت وبازرسی گوشت 2912294 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/18 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
بیماریهای مشترک انسان ودام 2912313 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/22 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی(شیمیایی) 2912030 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی(شیمیایی) 2912030 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
صنایع موادغذائی بامنشادامی 2912314 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
بهداشت وبازرسی گوشت 2912294 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/23 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2