اعضاء هیات علمی

عنایت اله شریف پور

عنایت اله شریف پور

عنایت اله شریف پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322400
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدامین احسانی اصطهباناتی بررسی تطبیقی نشانه معناشناختی گفتمان طنز، در اشعار ابوالقاسم حالت، احمد مَطَر و ویلیام بِلِیک( با تکیه بر آثار شاخص) دکتری 1401/01/24
علی حیات طبقه بندی و تحلیل آداب در آثار عرفانی تا پایان قرن 8 دکتری --------
بهاره مهدوی بررسی سمبولیسم اجتماعی در اشعار مهدی اخوان ثالث و محمد الفیتوری کارشناسی ارشد --------
لیلا پرواز مقایسه ی تطبیقی-تحلیلی دو رمان بلندیهای بادگیر امیلی برونته و بامداد خمار فتانه حاج سید جوادی کارشناسی ارشد --------
نوشین ذونعمت کرمانی بازتاب محتوای فصوص الحکم ابن عربی بر سلسله الذهب جامی کارشناسی ارشد --------
زهرا سلیمانی بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی در شعر دوره مغول دکتری --------
نعیمه ابراهیمی فرد بررسی فن ترجمه ( عربی به فارسی ) از آغاز تا قرن 6 با تاکید بر متن کلیله و دمنه کارشناسی ارشد 1391/11/09
فرح ابوطالبی عبداله ابادی بررسی رابطه پدیدارشناسانه ذهن و زبان با تکیه بر اشعار زنان ایران دکتری 1399/06/30
عبدالحمید احسانی بررسی مولفه های پایداری در اشعار فارسی اقبال لاهوری کارشناسی ارشد 1392/06/31
غلامرضا احمدزاده وازه ی رضا درمتون عرفانی کارشناسی ارشد 1390/11/10
مهین ایرانمنش بازتاب شعورمندی کائنات در متون منظوم عرفانی فارسی دکتری 1398/10/30
محمدحسین ایران منش فرهنگ اصطلاحات و توصیه های اخلاقی در متون منظوم فارسی آثار برجسته تا قرن هشتم ( حافظ ) دکتری 1394/06/18
مصطفی آرزومندلیالکل تحلیل شخصیت فرهاد در منظومه های و هیمن بهار کارشناسی ارشد --------
طاهره افتخاری سیر تحلیلی نثر پایداری در ادبیات فارسی از آغاز تا پایان دوره قاجار دکتری 1397/06/25
امین امیری شمیلی بررسی شکل گیری و تأثیرات حکمت اشراق بر ادبیّات فارسی دکتری --------
مریم باران زهی بررسی تطبیقی اشعار حکمی در شعر سنایی و ابوالعلای معری کارشناسی ارشد 1393/12/23
معصومه باغگلی تم میری بررسی کارکردهای عناصر چهارگانه (آب، آتش،باد و خاک) درآثار سعدی کارشناسی ارشد 1396/12/15
محمدحسن باقری ادبیات کارگری در اشعار فرخی یزدی و جمیل صدقی الزهاوی کارشناسی ارشد --------
زهرا برزنده ارزش دانش و رابطه ی معلم و شاگرد در آثار سعدی کارشناسی ارشد 1394/10/30
وجیهه بیگی هرچگانی بررسی تاثیر پذیری فخرالدین عراقی از زبان و ادب عربی کارشناسی ارشد 1390/12/24
ریحانه بلوچ آیین سخنوری در متون نثر ادب تعلیمی کارشناسی ارشد 1398/06/20
زهره بنی اسدی پیوند حماسه و عرفان در وصیت نامه های شهدای مفقود الجسد استان کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/13
حسین بهاالدینی بررسی درون مایه های همسان در چامه های ایرج زبردست وآدونیس کارشناسی ارشد --------
فرزانه بوریازاده بررسی تطبیقی دو رمان سنگ صبور صادق چوبک و میر امار نجیب محفوظ کارشناسی ارشد 1392/04/11
سمیه پرویش بررسی تطبیقی انعکاس درد و رنج مردم ( مردم گرایی ) در شعر فرخی یزدی و حافظ ابراهیم کارشناسی ارشد 1393/11/08
زهرا پسرکلو نقش عزت نفس در پیشگیری از جرایم ، با تکیه بر دیدگاه های سعدی ومتنبی کارشناسی ارشد 1396/03/21
آرزو پوریزدان پناه کرمانی پیکارسک درمتون فارسی و عربی دکتری 1394/04/06
ملیکا پورکمال زاده بررسی مضامین اخلاقی در طوطی نامه ی ضیاء نخشبی کارشناسی ارشد 1396/06/29
علی حسن ترابی بررسی تطبیقی وطن در شعر مشروطه و شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
فاطمه السادات تهامی پورزرندی تطبیق ‌بازتاب زندگی زنان در داستان های هرتا مولر و راضیه تجار کارشناسی ارشد 1398/11/15
اسماعیل جلیل پیران مقایسه آثار سعدی و یا ئولوکوئیلو کارشناسی ارشد 1390/10/07
فرح ناز چراغی مستعلی بررسی تطبیقی افکار و اندیشه ها در اشعار طاهره صفارزاده و سعادالصباح کارشناسی ارشد 1395/11/04
حمزه چمن بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی در شعر قیصر امین پور و سمیح القاسم کارشناسی ارشد --------
اسماعیل حسن زاده بازتاب معاد در شعر عرفانی فارسی از آغاز تا جامی دکتری 1398/06/13
پروین خدادادی مبانی انسان شناسی و استلزامات تربیتی آن در مثنوی کارشناسی ارشد 1391/06/29
حمید رضا خوارزمی تکوین و تحول چهره ی قهرمان در اسطوره ها و حماسه ی ملی ایران دکتری 1392/08/05
مژده دریجانی بررسی تطبیقی نمادها در شعر مقاومت سید حسن حسینی و محمود درویش کارشناسی ارشد 1393/11/07
محمد دستوار تطبیق و مقایسه ی اشعار احمد شاملو و علی احمد سعید ( ادونیس ) کارشناسی ارشد --------
صفوره رحیمی بررسی تطبیقی پند و اندرز در اشعار پروین اعتصامی و ابوالعتاهیه کارشناسی ارشد 1392/06/30
سعید رزاق پور بررسی تطبیقی عاشقانه های نادر نادر پور و نزاز قبانی کارشناسی ارشد 1391/07/23
احمد رستمی زاده تحلیل ساختاری بدل و جایگاه نحوی آن در متون ادب فارسی معاصر دکتری 1392/08/05
هاله رعائی عروض و قافیه کاربردی در شعر فارسی دکتری 1398/07/20
سمیه زارع سور رئالیسم در مثنوی مولانا کارشناسی ارشد 1391/06/29
ربابه یزدان نژاد بررسی تطبیقی جایگاه زن در اشعار نزا قبانی و احمد شاملو کارشناسی ارشد --------
محمدرضا سالاری نقد و تحلیل اندیشه های اجتماعی در آثار جلال آل احمد کارشناسی ارشد --------
سیدعباس سیدحسینی سرایندگان و مآخذ اشعار کتاب شرح التعرف لمذهب التصوف کارشناسی ارشد 1395/06/29
مهدیه سلطانی نژاد بررسی تطبیقی انسان و اجتماع در اشعار ایلیا ابوماضی و پروین اعتصامی کارشناسی ارشد 1391/11/18
زهرا سلیمانی بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و احمد شوقی کارشناسی ارشد 1391/11/18
عهدیه سیوندی پور بررسی تطبیقی عناصر داستانی در گلستان سعدی و مقامات حریری کارشناسی ارشد 1390/11/18
سیدعلیرضا شجاعی فرهنگ توصیفی- تحلیلی واژگان و اصطلاحات کشاورزی و دامداری غرب فارس دکتری 1399/11/11
عاطفه شرفی مرگ و رستاخیز در مثنوی کارشناسی ارشد --------
مقداد شمس الدینی مطلق بررسی تاویلات عرفانی در حکایت های دفتر اول و دوم مثنوی کارشناسی ارشد 1395/11/25
الهام شهسواری گوغری بررسی تحلیل زندگی و مرگ در اشعار فردوسی و متنبی کارشناسی ارشد 1393/06/04
مریم ضیغمی نژاد بررسی تطبیقی وصف ممدوح در اشعار فرخی سیستانی و ابوالطیب متنبی کارشناسی ارشد --------
نجمه طاهری ماه زمینی چند معنایی در غزلیات شمس کارشناسی ارشد --------
جلال عباسی بررسی تطبیقی قالب قصیده ی دوران خراسانی با دوره جاهلی کارشناسی ارشد --------
رضا عباسیان دردری بررسی تطبیقی عناصر ادبی غنایی در قصاید و غزلیات سعدی و ابونواس کارشناسی ارشد 1394/10/29
فاطمه عطایی زاده شناسایی موجودات خیالی در عجایب نامه های فارسی کارشناسی ارشد 1397/11/08
زهرا عطائی اخلاق سلبی در مثنوی مولوی کارشناسی ارشد 1398/10/02
راحله یعقوبی گونه شناسی خاطره در ادبیات دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
ناهید علی اکبری بررسی زندگی شخصیت و آثار شهدای اهل قلم کارشناسی ارشد 1391/11/18
حمیرا غضنفریان بررسی تطبیقی جایگاه نحوی کلمات در زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1394/10/30
سلیمه فراست بررسی تطبیقی مضامین شعری فروغ فرخزاد و سعادالصباح کارشناسی ارشد 1395/12/09
مهلا فرقانی بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر ژاله قائم مقامی و غاده السمان کارشناسی ارشد 1393/10/29
مهرانگیز قادر بررسی غم در آثار مولانا کارشناسی ارشد --------
اسلام قادری پور ادبیات و فرهنگ عامیانه ی منطقه ی راین ( ضرب المثل ها ، اشعار و آداب و رسوم اعتقادی ) کارشناسی ارشد 1395/03/29
عبدالرضا قیصری طنز در خاطره و داستان کوتاه دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
علی قلی پورزرندی نماد جانوران د ر آثار سنایی کارشناسی ارشد --------
محمدحسین کارگر اهلی نامه شرح احوال ونقد آثار مولانا اهلی شیرازی کارشناسی ارشد --------
شیما کازرونی شناخت شناسی از دیدگاه کارشناسی ارشد --------
علیرضا کاشانی جایگاه خانواده از دیدگاه ادب فارسی دکتری 1396/12/02
طاهره کمالی بررسی تاثیر زبان وادبیات عربی در آثار ادیب المملک فراهانی کارشناسی ارشد 1390/11/18
زینب گیلانی گوهر بررسی توصیف درمقامات حریری و مقامات حمیدی کارشناسی ارشد 1392/10/25
فاطمه لشکری داستان کوتاه دفاع مقدس سالهای 1360تا1370 کارشناسی ارشد --------
اسلام محمدی سلیمانی بررسی و تحلیل زندگینامه و وصیت نامه شهیدان سلیمانی(غیر از شهدای قنات ملک) دکتری --------
مهدیه محمودزاده اشکیلی بررسی و تبیین جلوه های حقوق انسان در متون ادب فارسی ( از آغاز تا قرن هشتم هجری ) دکتری 1395/11/30
زهرا میدانی بررسی تطبیقی اوصاف و سیمای معشوق در دیوان عنصری و معلقات سبع کارشناسی ارشد 1397/06/27
سعیده مرجع زاده فرهنگ اصطلاحات و توصیه های اخلاقی در متون منظوم فارسی ( آثار برجسته از ابتدای قرن نهم تا پایان دوره مشروطه) دکتری 1394/06/18
شمسیه میرزائی سیر تحلیلی شعر پایداری ایران در دو دهه ی بعد از انقلاب اسلامی ( 1357-1377- ه. ش ) دکتری 1398/06/13
فرزانه سادات میرزائی آیین زندگی در آثار خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1394/10/29
سمیه مظهری صفات بررسی مضامین اخلاقی در گلستان سعدی و مقامات حریری کارشناسی ارشد 1390/12/20
معصومه نورمندی پور بررسی تطبیقی غدیریه های فارسی و عربی ( از قرن دوم تا قرن دوازدهم . ه . ق کارشناسی ارشد --------
فاطمه هدایتی بن مایه های پایداری در ادبیات داستانی کودک و نوجوان کارشناسی ارشد 1390/10/12
احمد ولی زادگان مبانی ادبیات پایداری در قرآن کارشناسی ارشد --------
فهیمه ولی نژاد حسن آبادی بررسی تطبیقی عشق در حکایت شیخ صنعان و ترجمان الاشواق ابن عربی کارشناسی ارشد 1393/12/24
محمود وهابی گوکی تصحیح نسخ? خطی کتاب مفتاح الفتوح اثر میرزا محمد حسین شریف کرمانی دکتری 1401/02/18
محمد عبدالهی بررسی تطبیقی تغزلات فرخی سیستانی و متنبی کارشناسی ارشد 1393/06/18
طیبه افشون فرهنگ لغات و اصطلاحات خانقاه کارشناسی ارشد 1397/11/07
سیدعبدالرسول عقیلی تحلیل مؤلّفه‌های پایداری در آثار شاعران شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1396/12/09
مریم امیری بازتاب آینه در ادبیات و فرهنگ عامه کارشناسی ارشد 1397/11/16
محمد آریائی بررسی تطبیقی توابع در دستورزبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1396/07/15
ابوالقاسم بهزادی گودری سیر تحلیلی نثر پایداری از دوره پهلوی تاکنون دکتری 1397/06/25
مجتبی ابراهیمی بررسی اسناد مجازی ( مجاز عقلی ) در زبان سعدی و متنبی کارشناسی ارشد 1393/06/18
هاجر گله داری تحلیل مؤلّفه‌های پایداری در جلد سوّم، چهارم و پنجم تاریخ وصّاف کارشناسی ارشد 1399/04/18
مرضیه جعفری زاده بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1392/10/30
محمدجواد مسعودی بررسی و مقایسه وصف صبح و شب در تاریخ جهانگشا مرزبان نامه و کلیله و دمنه کارشناسی ارشد --------
نجمه محمدرضائی خبیصی بررسی و دسته بندی مضامین و انواع ادبی در خمسه¬ی خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1400/04/27
زین العابدین ملائی بررسی اشعار شهید احمد زارعی از دیدگاه فرمالیسم کارشناسی ارشد 1394/11/05
لیلا پرواز مقایسه ی تطبیقی-تحلیلی دو رمان بلندیهای بادگیر امیلی برونته و بامداد خمار فتانه حاج سید جوادی کارشناسی ارشد --------
زهرا رحمانی هنجروئیه بازتاب عناصر فرهنگ¬عامه در لغت¬نامه دهخدا(تا ابتدای حرف خ) کارشناسی ارشد 1396/12/05
فاطمه رئوفی نیا بررسی تطبیقی صبر در آثار مولوی و ابن فارض کارشناسی ارشد 1395/12/09
محبوبه صادقی گوغری تطبیق اضداد در مثنوی مولانا و سقط الزند و لزومیات ابوالعلای معرّی کارشناسی ارشد 1398/10/15
محمدرضا ساعدی رودی بررسی و تحلیل تاویلات نمادها و تمثیلات آیه ی نور در ادبیات دکتری 1395/02/09
طاهره صفی پور بررسی و تحلیل موضوعی اشعار دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد 1399/06/25
تکتم صمدپور مقایسه نمادپردازی طبیعت در اشعار سهراب سپهری و غاده السمان کارشناسی ارشد 1395/12/14
نرگس شیرازی تحلیل ساختار شبکه هم تالیفی بروندادهای علمی پژوهش گران حوزه زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 1396/12/12
وجیهه زمانی بابگهری ترکیب و اشتقاق در دستور زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1392/09/23
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل متون نظم پایداری 4054708 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
متون نظم 4 قسمت دوم:مثنوی های عطار 1218025 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/06 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
تحقیق درمتون عرفان وحکمی 1 9054032 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
متون نثر 1- کشف المحجوب و رساله قشیریه 4054091 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
متون نثر( 1 ) متون ادبی-تاریخی با تاکید برتاریخ بیهقی 1218002 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
تحلیل متون نظم پایداری 4054708 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
تطور متون شعر فارسی 4054700 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/07 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
تحقیق درمتون عرفان وحکمی 1 9054032 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
متون نثر 1- کشف المحجوب و رساله قشیریه 4054091 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/11/05 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
تحلیل متون نظم پایداری 4054708 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
متون نثر (3) متون ادبی تعلیمی با تاکید بر گلستان 1218033 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
تحقیق درمتون عرفان وحکمی 1 9054032 2 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون نثر 1- کشف المحجوب و رساله قشیریه 4054091 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متون عربی و نظم و نثر2 9054912 2 01 1398/10/16 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نثر4کشف المحجوب 4054017 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 15 نتیجه
از 1