اعضاء هیات علمی

بهرام بختیاری

بهرام بختیاری

بهرام بختیاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31323323
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
صدیقه عوض پور مدل سازی تابش خورشیدی با استفاده از چند مدل داده محور در چند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد 1398/04/24
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد 1394/10/29
فرنوش فرزانه زردشتی ساخت و واسنجی لایسیمتر کوچک وزنی هوشمند جهت برآورد تبخیر تعرق و ضرایب یگانه و دوگانه گیاه در یک اقلیم خشک کارشناسی ارشد 1396/12/13
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد 1400/05/02
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
انسیه رحیمیان ارزیابی شاخص کمبود تبخیر-تعرق استاندارد برای تجزیه، تحلیل و ارزیابی خشکسالی کشاورزی در اقلیم های متفاوت کارشناسی ارشد --------
امید شهریاری برآورد سرعت باد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بررسی تغییرات آن تحت شرایط اقلیمی آینده کارشناسی ارشد 1398/09/11
فرزانه شیرمحمدی فرادنبه تاثیر رخداد های همزمان خشکسالی و امواج گرمایی بر پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دور ماهواره ای کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی توسعه چند الگوریتم‌ بهینه‌سازی هوشمند به منظور واسنجی برخی از مدل‌های تجربی برآورد تابش کلی خورشید جهت محاسبه تبخیرتعرق مرجع (برخی از اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک ایران) دکتری --------
سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی توسعه چند الگوریتم‌ بهینه‌سازی هوشمند به منظور واسنجی برخی از مدل‌های تجربی برآورد تابش کلی خورشید جهت محاسبه تبخیرتعرق مرجع (برخی از اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک ایران) دکتری --------
سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی توسعه چند الگوریتم‌ بهینه‌سازی هوشمند به منظور واسنجی برخی از مدل‌های تجربی برآورد تابش کلی خورشید جهت محاسبه تبخیرتعرق مرجع (برخی از اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک ایران) دکتری --------
زهرا خدادادیان بهینه سازی فاکتور فراوانی در برآورد حداکثر بارش محتمل کارشناسی ارشد --------
ماندانا غیاثی مدلسازی رابطه دبی- اشل بر اساس رویکرد الگوریتم تکامل رقابتی جوامع(SCE) کارشناسی ارشد 1394/11/03
زهره محمدی شاهرخ آبادی بهره برداری بهینه از منابع آبهای سطحی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی تحت تاثیر تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه گرگانرود) کارشناسی ارشد 1394/06/25
محمد میرحبیبی اندازه گیری مقدار حقیقی تبخیر تعرق روزانه گیاه مرجع(چمن) با استفاده از میکرولایسیمتر در شرایط گلخانه ای و مقایسه با مقدار برآورد شده با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک کارشناسی ارشد 1394/06/18
حسام احمدی افزادی بررسی اثر کاربری عملیات آبخیزداری بر هیدرولوژی حوضه های آبریز با استفاده از مدلSWAT مطالعه موردی: حوضه آبریز سد تنگوئیه سیرجان کارشناسی ارشد 1393/06/20
فاطمه ایرانمنش ارزیابی اثرات زیست محیطی خشکسالی استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/06
زهرا افضلی گروه مقایسه حداکثر بارش محتمل(PMP) به دو روش آماری و سینوپتیک در حوزه آبریز قره سو کارشناسی ارشد 1394/10/30
سحر امیری قلعه رشیدی بهره برداری بهینه تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی(مطالعه موردی حوزه قدرونی) کارشناسی ارشد 1394/11/04
الناز بخشپور رشته رودی پیش بینی تغییرات پروفیل طولی پیچان رودها با استفاده از مدل ریاضی کارشناسی ارشد 1394/11/04
سیده شیدا پورموسوی بررسی سناریوهای گرمایش جهانی بر شدت- مدت- فراوانی بارندگی(مطالعه موردی ایستگاه بابلسر) کارشناسی ارشد 1392/10/30
مهسا پورهاشم شمشی کار مدل سازی جریان های کم(LOW-FLOWS ) رودخانه ای با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی جو( مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود) کارشناسی ارشد 1390/11/10
رضا جعفری تهیه نقشه های کاربری هیدرولوژیکی اراضی(پتانسیل سیل خیزی- تغذیه مصنوعی- آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی) با استفاده از شاخص تائید هیدرولوژیکی و منطق قازی(مطالعه موردی: دشت کهنوج) کارشناسی ارشد --------
زهراء جهاندیده بررسی اثرات سناریوهای تغییر اقلیم برمقادیرحداکثربارش محتمل (مطالعه موردی:استان فارس) کارشناسی ارشد 1395/11/26
بنفشه حاتمی بررسی آشوبناکی و تصادفی بودن داده های هیدرولوژیکی قبل و بعد از حذف اغتشاش داده ها کارشناسی ارشد 1393/11/07
مریم حسین زاده مدل سازی رابطه دبی- اشل با استفاده از روش های محاسبات نرم GMDH وNF-GMD کارشناسی ارشد 1392/10/19
حبیبه حلمی پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی در نمونه های اقلیمی مختلف ایران کارشناسی ارشد 1396/12/14
فهیمه خادم پور تحلیل حستسیت مدل پنمن-مانتیث دربرآوردتبخیرتعرق مرجع روزانه و پهنه بندی ضرایب حساسیت آن در گستره ایران کارشناسی ارشد 1395/11/26
سمیه خلیفه ارزیابی شبکه ایستگاه های هیدرومتری با استفاده از تئوری آنتروپی کارشناسی ارشد --------
طالب دلشاد مقایسه تبخیر- تعرق واقعی و ضریب گیاهی گندم حاصل از دو روش سنجش از دور و استاندارد پنمن- مانتیث در برخی از اقالیم خشک و مرطوب استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1394/10/30
سعید دل گرم برآورد تبخیر- تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سیال و تصاویر سنجیده مودیس در ایستگاه منتخب سینوپتیک استان کرمان کارشناسی ارشد 1393/10/30
علی دهقان هراتی بررسی تاثیر ریسک خشکسالی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
امیرمحمد رخ شاد بررسی عملکرد سیستم فازی بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری(ICA) در پیش بینی بارش روزانه و مقایسه عملکرد آن با زنجیره مارکوف کارشناسی ارشد 1393/10/29
فاطمه رضاپورسیاهگورابی بررسی تغییر اقلیم بر شاخص شناسایی خشکسالی با استفاده از مدلHadCM3 در گستره ایران کارشناسی ارشد 1391/06/29
محمدسهیل رضازاده زرندی ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر روی مقادیر رواناب، میزان رسوب و تبخیر تعرق با استفاده از مدل SWAT کارشناسی ارشد 1396/12/13
سمیرا رهنما تعیین ضرایب گیاهی یگانه و دوگانه و تبخیر تعرق گیاه سورگوم با استفاده از سنجش های لایسیمتری (مطالعه موردی : اقلیم کرمان) کارشناسی ارشد 1395/11/25
نفیسه زراعت زاده پیش بینی غلظت ذرات معلق شهرتهران بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1391/12/24
فهیمه شاه حسینیان میمندی بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر بهره برداری بهینه از منابع سطحی هلیل رود با استفاده از نرم افزار کارشناسی ارشد 1397/04/27
عرفانه شریفی کمی سازی ریسک ناشی از بارش بر روی محصول برنج کارشناسی ارشد 1391/06/01
نادیا شهرکی کاربرد زنجیره مارکوف در مدلسازی بارش روزانه جهت تحلیل روزهای تر و خشک متوالی کارشناسی ارشد 1391/11/08
حمیده صاحبی بررسی اثرپدیده تغییراقلیم بر سیستم های برداشت آب از حوضه آبریزگرگانرود با استفاده از مدلK-WEAP کارشناسی ارشد 1391/11/18
محبوبه عباس زاده استفاده از برنامه ریزی غیرخطی جهت بهینه سازی الگوی کشت با هدف حداکثر سازی سود کشاورزان و حداقل سازی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی کارشناسی ارشد 1393/11/06
نرگس علیان بررسی عدم قطعیت ریسک طغیان رودخانه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو کارشناسی ارشد 1394/11/04
مریم علیان نژاد مقایسه تطبیقی روش های مونت کارلو و منطق فازی در شبیه سازی ارتفاع موج دریا(مطالعه موردی منطقه چابهار) کارشناسی ارشد 1393/11/06
علی اصغر فرح بخش شبیه سازی کوتانه مدت بارندگی: روشی برای بهبود هشدار سیل های ناگهانی(مطالعه موردی- حوضه سد قدرونی در استان کرمان) کارشناسی ارشد 1394/10/30
سیدمعین فرمان ارا تحلیل مشخصه های خشکسالی تحت سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از تابع کوپلا کارشناسی ارشد 1398/04/24
سیدمجید گنجی جانمایی و تعیین ابعاد مناسب دهانه ورودی آبروهای حاشیه خیابان با مدل سازی فیزیکی کارشناسی ارشد 1394/11/06
علیرضا محبی دهاقانی مقایسه تطبیقی چند مدل تجربی و داده محور در تعیین تبخیر تعرق مرجع در اقلیم های فرا خشک تا خیلی مرطوب کارشناسی ارشد 1392/10/16
سیدمرتضی معین زاده میرحسینی تحلیل مدل های هوش مصنوعی و سری زمانی در مدل سازی بارش با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم کارشناسی ارشد 1398/09/04
مهدی مهدی نژاد ارزیابی اثر اقلیم بر ویژگی های خشکسالی با استفاده از مدل ریز مقایسه نمایی(مطالعه موردی: استان فارس) کارشناسی ارشد 1395/12/09
نکیسا مهدوی بررسی تغییرات مکانی و زمانی شاخص دوره خشکی بر اساس مدل های گردش عمومی جو در چندنمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد 1399/11/07
هادی مهدوی راد مکانیابی محدوده ی مناسب برای اجرای طرح های تغذیه مصنوعی با استفاده از GISوRS ( مطالعه موردی- شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
رقیه اقایی بهجانی ارزیابی سناریوهای مدیریت منابع آب های سطحی درحوضه بختگان با استفاده از مدل WEAP کارشناسی ارشد 1396/12/12
سعید اکبری فرد بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن با استفاده از روش الگوریتم چرخه آب (WCA) مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود کارشناسی ارشد 1393/10/29
محسن اسدی ارزیابی مدل نزدیکترین همسایگی(KNN) در شبــیه سازی داده های هواشناسی همسو با تغییرات اقلیم کارشناسی ارشد --------
نگین بیگلری بهینه سازی الگوی کشت بر اساس نیاز آبی گیاه تحت شرایط اقلیمی موجود و آینده کارشناسی ارشد 1396/11/17
شیدا دهقان پایش خشکسالی بر مبنای شاخص SMDI و PDSI تحت شرایط اقلیمی موجود و آینده (مطالعه موردی: استان فارس) کارشناسی ارشد 1396/11/17
تهمینه فاتحی بررسی عددی تاثیر شکست سد بر پایین دست در شرایط سیلابی(مطالعه موردی; سد صفارود) کارشناسی ارشد --------
اسمعیل حسن کمالی برآورد جریان اندک در مناطق نیم خشک با استفاده از روش مبتنی بر آنالیز سری زمانی کارشناسی ارشد 1395/12/09
سیدسعید حسینی تاثیر آبیاری با پساب شهری تصفیه شده بر روی خاک ، گیاه و محصول پسته کارشناسی ارشد 1393/11/08
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
حانیه السادات پورمیرکمالی راینی اولویت بندی روش های مختلف برآورد تبخیرتعرق مرجع در مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
سرور رضاپوریان قهفرخی مدلسازی بالا زدگی موضعی آب زیرزمینی ناشی از تغذیه موضعی کارشناسی ارشد 1392/10/16
پوریا رستمی نژاددولت آباد پهنه بندی خطر سیل خیزی شهر جیرفت با استفاده از جی ای اس کارشناسی ارشد 1400/09/27
سارا صفاری کاربرد تابع فرکتال در تعیین منحنی های شدت- مذت – فراوانی و مقایسه آن با معادله تجربی در چند نمونه اقلیمی فراخشک و خشک کارشناسی ارشد 1395/12/09
محمدامین سیف الدینی زرندی شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوضه آبریز هلیل رود با استفاده از مدل توزیعی HEC HMS کارشناسی ارشد 1400/11/20
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
اناهیتا زلقی بهینه سازی بهره برداری کمی مخزن سد بر اساس رویکردالگوریتم تکامل رقابتی جوامع کارشناسی ارشد 1392/10/19
آسیه زارعی جلال آبادی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل IHACRES کارشناسی ارشد 1398/06/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای استوکاستیک در هیدرولوژی 9024024 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
هیدرومتئورولوژی 4024011 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/02 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 04 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/02 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/02 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
مبانی سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی 2212017 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/14 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
سمینار و روش تحقیق 4024023 2 02 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
هیدرولوژی آبهای سطحی تکمیلی 4024003 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/20 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
هوا واقلیم شناسی 2212370 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (09:45 - 11:45) ترم اول 1400
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 03 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/03 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 05 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/03 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
مبانی سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی 2212017 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
مبانی سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی 2212017 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی و مدیریت طرح های انتقال آب 9024031 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
هیدرومتئورولوژی 4024011 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
سمینار و روش تحقیق 4024023 2 02 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/23 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3