اعضاء هیات علمی

بهرام بختیاری

بهرام بختیاری

بهرام بختیاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31323323
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مبینا عبدالهی فوزی مقایسه چند روش داده¬محور برای برآورد سرمای دیررس بهاره در مناطق پسته¬کاری شهرکرمان کارشناسی ارشد 1402/06/27
صدیقه عوض پور مدل سازی تابش خورشیدی با استفاده از چند مدل داده محور در چند نمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد 1398/04/24
مسعوده عزیزآبادی فراهانی استخراج منحنی های سختی، مدت و فراوانی تحت تاثیر سناریوهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو) کارشناسی ارشد 1394/10/29
مینا ابراهیم زاده گوکی تلفیق HEC-RASو HEC-HMS در مدل سازی رواناب (مطالعه موردی: رفسنجان) کارشناسی ارشد --------
فرنوش فرزانه زردشتی ساخت و واسنجی لایسیمتر کوچک وزنی هوشمند جهت برآورد تبخیر تعرق و ضرایب یگانه و دوگانه گیاه در یک اقلیم خشک کارشناسی ارشد 1396/12/13
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد 1400/05/02
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
امیر محمدی گودیزی کاربرد روش تحلیلی SWOT در مدیریت کاهش مخاطرات سیل (مطالعه موردی شهر رفسنجان) کارشناسی ارشد 1403/03/09
انسیه رحیمیان ارزیابی شاخص کمبود تبخیر-تعرق استاندارد برای تجزیه، تحلیل و ارزیابی خشکسالی کشاورزی در اقلیم های متفاوت کارشناسی ارشد --------
امید شهریاری برآورد سرعت باد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بررسی تغییرات آن تحت شرایط اقلیمی آینده کارشناسی ارشد 1398/09/11
آرمین شاهرخی ساردو پیش بینی سری زمانی ورودی به سدهای استان کرمان در شرایط مختلف اقلیمی و هیدرولوژی(مطالعه موردی: سد جیرفت) کارشناسی ارشد 1403/02/09
فرزانه شیرمحمدی فرادنبه تاثیر رخداد های همزمان خشکسالی و امواج گرمایی بر پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دور ماهواره ای کارشناسی ارشد 1402/11/14
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمد ضیائی شبیه سازی بارش-رواناب حوضه آبریز هلیل رود تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از سناریوهای نسل ششم و مدل (IHACRES ) کارشناسی ارشد 1402/08/29
سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی توسعه چند الگوریتم‌ بهینه‌سازی هوشمند به منظور واسنجی برخی از مدل‌های تجربی برآورد تابش کلی خورشید جهت محاسبه تبخیرتعرق مرجع (برخی از اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک ایران) دکتری --------
سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی توسعه چند الگوریتم‌ بهینه‌سازی هوشمند به منظور واسنجی برخی از مدل‌های تجربی برآورد تابش کلی خورشید جهت محاسبه تبخیرتعرق مرجع (برخی از اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک ایران) دکتری --------
سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی توسعه چند الگوریتم بهینه سازی هوشمند به منظور واسنجی برخی از مدل های تجربی برآورد تابش کلی خورشید جهت محاسبه تبخیرتعرق مرجع (برخی از اقلیم های خشک و نیمه خشک ایران) دکتری 1401/11/12
زهرا خدادادیان بهینه سازی فاکتور فراوانی در برآورد حداکثر بارش محتمل کارشناسی ارشد 1401/04/30
مسعود طهرانی زاده تاثیر انتخاب دوره بازگشت بر برآورد خسارت و ریسک سیل (مطالعه موردی رودخانه شور رفسنجان) کارشناسی ارشد 1402/11/03
ماندانا غیاثی مدلسازی رابطه دبی- اشل بر اساس رویکرد الگوریتم تکامل رقابتی جوامع(SCE) کارشناسی ارشد 1394/11/03
زهره محمدی شاهرخ آبادی بهره برداری بهینه از منابع آبهای سطحی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی تحت تاثیر تغییر اقلیم(مطالعه موردی: حوضه گرگانرود) کارشناسی ارشد 1394/06/25
محمد میرحبیبی اندازه گیری مقدار حقیقی تبخیر تعرق روزانه گیاه مرجع(چمن) با استفاده از میکرولایسیمتر در شرایط گلخانه ای و مقایسه با مقدار برآورد شده با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک کارشناسی ارشد 1394/06/18
حسام احمدی افزادی بررسی اثر کاربری عملیات آبخیزداری بر هیدرولوژی حوضه های آبریز با استفاده از مدلSWAT مطالعه موردی: حوضه آبریز سد تنگوئیه سیرجان کارشناسی ارشد 1393/06/20
فاطمه ایرانمنش ارزیابی اثرات زیست محیطی خشکسالی استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/06
زهرا افضلی گروه مقایسه حداکثر بارش محتمل(PMP) به دو روش آماری و سینوپتیک در حوزه آبریز قره سو کارشناسی ارشد 1394/10/30
سحر امیری قلعه رشیدی بهره برداری بهینه تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی(مطالعه موردی حوزه قدرونی) کارشناسی ارشد 1394/11/04
الناز بخشپور رشته رودی پیش بینی تغییرات پروفیل طولی پیچان رودها با استفاده از مدل ریاضی کارشناسی ارشد 1394/11/04
سیده شیدا پورموسوی بررسی سناریوهای گرمایش جهانی بر شدت- مدت- فراوانی بارندگی(مطالعه موردی ایستگاه بابلسر) کارشناسی ارشد 1392/10/30
مهسا پورهاشم شمشی کار مدل سازی جریان های کم(LOW-FLOWS ) رودخانه ای با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی جو( مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود) کارشناسی ارشد 1390/11/10
رضا جعفری تهیه نقشه های کاربری هیدرولوژیکی اراضی(پتانسیل سیل خیزی- تغذیه مصنوعی- آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی) با استفاده از شاخص تائید هیدرولوژیکی و منطق قازی(مطالعه موردی: دشت کهنوج) کارشناسی ارشد --------
زهراء جهاندیده بررسی اثرات سناریوهای تغییر اقلیم برمقادیرحداکثربارش محتمل (مطالعه موردی:استان فارس) کارشناسی ارشد 1395/11/26
بنفشه حاتمی بررسی آشوبناکی و تصادفی بودن داده های هیدرولوژیکی قبل و بعد از حذف اغتشاش داده ها کارشناسی ارشد 1393/11/07
مریم حسین زاده مدل سازی رابطه دبی- اشل با استفاده از روش های محاسبات نرم GMDH وNF-GMD کارشناسی ارشد 1392/10/19
حبیبه حلمی پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی در نمونه های اقلیمی مختلف ایران کارشناسی ارشد 1396/12/14
فهیمه خادم پور تحلیل حستسیت مدل پنمن-مانتیث دربرآوردتبخیرتعرق مرجع روزانه و پهنه بندی ضرایب حساسیت آن در گستره ایران کارشناسی ارشد 1395/11/26
سمیه خلیفه ارزیابی شبکه ایستگاه های هیدرومتری با استفاده از تئوری آنتروپی کارشناسی ارشد --------
طالب دلشاد مقایسه تبخیر- تعرق واقعی و ضریب گیاهی گندم حاصل از دو روش سنجش از دور و استاندارد پنمن- مانتیث در برخی از اقالیم خشک و مرطوب استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1394/10/30
سعید دل گرم برآورد تبخیر- تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سیال و تصاویر سنجیده مودیس در ایستگاه منتخب سینوپتیک استان کرمان کارشناسی ارشد 1393/10/30
علی دهقان هراتی بررسی تاثیر ریسک خشکسالی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
امیرمحمد رخ شاد بررسی عملکرد سیستم فازی بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری(ICA) در پیش بینی بارش روزانه و مقایسه عملکرد آن با زنجیره مارکوف کارشناسی ارشد 1393/10/29
فاطمه رضاپورسیاهگورابی بررسی تغییر اقلیم بر شاخص شناسایی خشکسالی با استفاده از مدلHadCM3 در گستره ایران کارشناسی ارشد 1391/06/29
محمدسهیل رضازاده زرندی ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر روی مقادیر رواناب، میزان رسوب و تبخیر تعرق با استفاده از مدل SWAT کارشناسی ارشد 1396/12/13
سمیرا رهنما تعیین ضرایب گیاهی یگانه و دوگانه و تبخیر تعرق گیاه سورگوم با استفاده از سنجش های لایسیمتری (مطالعه موردی : اقلیم کرمان) کارشناسی ارشد 1395/11/25
نفیسه زراعت زاده پیش بینی غلظت ذرات معلق شهرتهران بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1391/12/24
فهیمه شاه حسینیان میمندی بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر بهره برداری بهینه از منابع سطحی هلیل رود با استفاده از نرم افزار کارشناسی ارشد 1397/04/27
عرفانه شریفی کمی سازی ریسک ناشی از بارش بر روی محصول برنج کارشناسی ارشد 1391/06/01
نادیا شهرکی کاربرد زنجیره مارکوف در مدلسازی بارش روزانه جهت تحلیل روزهای تر و خشک متوالی کارشناسی ارشد 1391/11/08
حمیده صاحبی بررسی اثرپدیده تغییراقلیم بر سیستم های برداشت آب از حوضه آبریزگرگانرود با استفاده از مدلK-WEAP کارشناسی ارشد 1391/11/18
محبوبه عباس زاده استفاده از برنامه ریزی غیرخطی جهت بهینه سازی الگوی کشت با هدف حداکثر سازی سود کشاورزان و حداقل سازی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی کارشناسی ارشد 1393/11/06
نرگس علیان بررسی عدم قطعیت ریسک طغیان رودخانه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو کارشناسی ارشد 1394/11/04
مریم علیان نژاد مقایسه تطبیقی روش های مونت کارلو و منطق فازی در شبیه سازی ارتفاع موج دریا(مطالعه موردی منطقه چابهار) کارشناسی ارشد 1393/11/06
علی اصغر فرح بخش شبیه سازی کوتانه مدت بارندگی: روشی برای بهبود هشدار سیل های ناگهانی(مطالعه موردی- حوضه سد قدرونی در استان کرمان) کارشناسی ارشد 1394/10/30
سیدمعین فرمان ارا تحلیل مشخصه های خشکسالی تحت سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از تابع کوپلا کارشناسی ارشد 1398/04/24
سیدمجید گنجی جانمایی و تعیین ابعاد مناسب دهانه ورودی آبروهای حاشیه خیابان با مدل سازی فیزیکی کارشناسی ارشد 1394/11/06
علیرضا محبی دهاقانی مقایسه تطبیقی چند مدل تجربی و داده محور در تعیین تبخیر تعرق مرجع در اقلیم های فرا خشک تا خیلی مرطوب کارشناسی ارشد 1392/10/16
سیدمرتضی معین زاده میرحسینی تحلیل مدل های هوش مصنوعی و سری زمانی در مدل سازی بارش با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم کارشناسی ارشد 1398/09/04
مهدی مهدی نژاد ارزیابی اثر اقلیم بر ویژگی های خشکسالی با استفاده از مدل ریز مقایسه نمایی(مطالعه موردی: استان فارس) کارشناسی ارشد 1395/12/09
نکیسا مهدوی بررسی تغییرات مکانی و زمانی شاخص دوره خشکی بر اساس مدل های گردش عمومی جو در چندنمونه اقلیمی ایران کارشناسی ارشد 1399/11/07
هادی مهدوی راد مکانیابی محدوده ی مناسب برای اجرای طرح های تغذیه مصنوعی با استفاده از GISوRS ( مطالعه موردی- شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
رقیه اقایی بهجانی ارزیابی سناریوهای مدیریت منابع آب های سطحی درحوضه بختگان با استفاده از مدل WEAP کارشناسی ارشد 1396/12/12
سعید اکبری فرد بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن با استفاده از روش الگوریتم چرخه آب (WCA) مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود کارشناسی ارشد 1393/10/29
محسن اسدی ارزیابی مدل نزدیکترین همسایگی(KNN) در شبــیه سازی داده های هواشناسی همسو با تغییرات اقلیم کارشناسی ارشد --------
نگین بیگلری بهینه سازی الگوی کشت بر اساس نیاز آبی گیاه تحت شرایط اقلیمی موجود و آینده کارشناسی ارشد 1396/11/17
شیدا دهقان پایش خشکسالی بر مبنای شاخص SMDI و PDSI تحت شرایط اقلیمی موجود و آینده (مطالعه موردی: استان فارس) کارشناسی ارشد 1396/11/17
تهمینه فاتحی بررسی عددی تاثیر شکست سد بر پایین دست در شرایط سیلابی(مطالعه موردی; سد صفارود) کارشناسی ارشد --------
اسمعیل حسن کمالی برآورد جریان اندک در مناطق نیم خشک با استفاده از روش مبتنی بر آنالیز سری زمانی کارشناسی ارشد 1395/12/09
سیدسعید حسینی تاثیر آبیاری با پساب شهری تصفیه شده بر روی خاک ، گیاه و محصول پسته کارشناسی ارشد 1393/11/08
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
زهرا جلالی توسعه مدل هارگریوز سامانی بر اساس ارتفاع در برآورد تبخیر تعرقمرجع برای مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
حانیه السادات پورمیرکمالی راینی اولویت بندی روش های مختلف برآورد تبخیرتعرق مرجع در مناطق مرتفع ایران کارشناسی ارشد --------
سرور رضاپوریان قهفرخی مدلسازی بالا زدگی موضعی آب زیرزمینی ناشی از تغذیه موضعی کارشناسی ارشد 1392/10/16
پوریا رستمی نژاددولت آباد پهنه بندی خطر سیل خیزی شهر جیرفت با استفاده از جی ای اس کارشناسی ارشد 1400/09/27
سارا صفاری کاربرد تابع فرکتال در تعیین منحنی های شدت- مذت – فراوانی و مقایسه آن با معادله تجربی در چند نمونه اقلیمی فراخشک و خشک کارشناسی ارشد 1395/12/09
محمدامین سیف الدینی زرندی شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوضه آبریز هلیل رود با استفاده از مدل توزیعی HEC HMS کارشناسی ارشد 1400/11/20
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
محمدصادق سلطانی بهاالدینی بهاابا مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از منطق فازی در دشت راور کارشناسی ارشد --------
اناهیتا زلقی بهینه سازی بهره برداری کمی مخزن سد بر اساس رویکردالگوریتم تکامل رقابتی جوامع کارشناسی ارشد 1392/10/19
آسیه زارعی جلال آبادی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل IHACRES کارشناسی ارشد 1398/06/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولیک سیلاب 9024042 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
هیدرومتئورولوژی 4024011 2 01 هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) 1403/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1402
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/10 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/10 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
سمینار و روش تحقیق 4024023 2 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1403/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
سمینار و روش تحقیق 4024023 2 03 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1403/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
تبخیر و تعرق و نیاز آبی 4024045 3 01 هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (12:30 - 13:30) 1402/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
هیدرولوژی آبهای سطحی تکمیلی 4024003 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 03 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
هیدرومتئورولوژی 4024011 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 03 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
مبانی سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی 2212017 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1402/03/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
سمینار و روش تحقیق 4024023 2 02 هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روشهای استوکاستیک در هیدرولوژی 9024024 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1401/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
هواشناسی کشاورزی 2212026 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
هیدرولوژی آبهای سطحی تکمیلی 4024003 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
هواواقلیم شناسی وآزمایشگاه 2212617 3 03 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4