اعضاء هیات علمی

داریوش مفلحی

داریوش مفلحی

داریوش مفلحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31323188
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ام البنین ابراهیم ابادی تاثیر8 هفته تمرین HIIT با محدودیت کالری رژیم غذایی پرچرب و رژیم غذایی استاندارد بر بیان ژن های BDH1 و ACAT1 در کبد رت های نر سالم نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
علی اکبر خالقی تاثیر بادکش بر سطوح بادکش مالون دی الدهید لاکتاک و خستگی بعد از یک تمرین وامانده ساز کارشناسی ارشد 1398/11/15
علی اکبر خالقی تاثیر بادکش بر سطوح بادکش مالون دی الدهید لاکتاک و خستگی بعد از یک تمرین وامانده ساز کارشناسی ارشد 1398/11/15
علی اکبر خالقی تاثیر بادکش بر سطوح بادکش مالون دی الدهید لاکتاک و خستگی بعد از یک تمرین وامانده ساز کارشناسی ارشد 1398/11/15
پوریا خسروی مشیزی تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مکمل دهی MitoQ بر سطوح سرمی گونه‌های واکنشی اکسایشی و بیان ژن‌های درگیر در فرآند میتوفاژی بافت آئورت رت‌های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
پوریا خسروی مشیزی تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مکمل دهی MitoQ بر سطوح سرمی گونه‌های واکنشی اکسایشی و بیان ژن‌های درگیر در فرآند میتوفاژی بافت آئورت رت‌های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
پوریا خسروی مشیزی تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مکمل دهی MitoQ بر سطوح سرمی گونه‌های واکنشی اکسایشی و بیان ژن‌های درگیر در فرآند میتوفاژی بافت آئورت رت‌های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1399/06/29
محبوبه سلاجقه تذرجی اثر8 هفته تمرینات استقامتی (دویدن و شنا )و مکمل دهی MitoQ بر مسیر تولید انرژی قلبی از طریق بیان ژن Smyd1 و Perm1 در عضله قلبی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
محبوبه سلاجقه تذرجی اثر8 هفته تمرینات استقامتی (دویدن و شنا )و مکمل دهی MitoQ بر مسیر تولید انرژی قلبی از طریق بیان ژن Smyd1 و Perm1 در عضله قلبی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
محبوبه سلاجقه تذرجی اثر8 هفته تمرینات استقامتی (دویدن و شنا )و مکمل دهی MitoQ بر مسیر تولید انرژی قلبی از طریق بیان ژن Smyd1 و Perm1 در عضله قلبی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1400/11/03
زهرا صدیقی خویدک تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا با محدودیت کالری رژیم غذایی پر چرب و غذای استاندارد بر بیان ژن های PDK4 ,ERR alpha, SIRT1 در بافت کبد رت های نر سالم نژاد ویستار. کارشناسی ارشد --------
محیا شریفی راینی تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل¬دهی MitoQ بر بیان برخی ژن¬های مرتبط با مسیر PGC1?/ERR? در عضله اسکلتی رت¬های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
محیا شریفی راینی تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل دهی MitoQ بر بیان برخی ژن های مرتبط با مسیر PGC1/ERR در عضله اسکلتی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1399/06/29
محیا شریفی راینی تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل¬دهی MitoQ بر بیان برخی ژن¬های مرتبط با مسیر PGC1?/ERR? در عضله اسکلتی رت¬های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
نسیم سیوندی پور تاثیر مکمل تائورین بر انتخاب سوبسترای مصرفی در حین تمرین در زنان چاق کارشناسی ارشد --------
احمدرضا ورزنده اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل دهی MitoQ بر مسیر محافطتی قلبی Jak/Stat در فرآیند توانبخشی قلبی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1400/11/19
احمدرضا ورزنده اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل دهی MitoQ بر مسیر محافطتی قلبی Jak/Stat در فرآیند توانبخشی قلبی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
احمدرضا ورزنده اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل دهی MitoQ بر مسیر محافطتی قلبی Jak/Stat در فرآیند توانبخشی قلبی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
هانیه فاریابی تاثیر6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مصرف مکمل MitoQ بر بیان ژن¬های TNF-?، IFN-?، IL-1? در عضله اسکلتی رت¬های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
هانیه فاریابی تاثیر6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مصرف مکمل MitoQ بر بیان ژن¬های TNF-?، IFN-?، IL-1? در عضله اسکلتی رت¬های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
هانیه فاریابی تاثیر6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مصرف مکمل MitoQ بر بیان ژن های TNF، IFN، IL-1در عضله اسکلتی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1399/06/29
زهرا مظهری صفات اثر 8 هفته تمرینات استقامتی و مکمل دهی MitoQ بر فاکتورهای التهابی TNF? , BCL-2 , BAX وcaspase3 در بافت کلیه رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1400/11/03
زهرا مظهری صفات اثر 8 هفته تمرینات استقامتی و مکمل دهی MitoQ بر فاکتورهای التهابی TNF? , BCL-2 , BAX وcaspase3 در بافت کلیه رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
زهرا مظهری صفات اثر 8 هفته تمرینات استقامتی و مکمل دهی MitoQ بر فاکتورهای التهابی TNF? , BCL-2 , BAX وcaspase3 در بافت کلیه رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
عطا بحرینی نژاد مقایسه نتایج آزمون¬های آزمایشگاهی فزاینده پیوسته و متناوب و ارتباط آنها با نتایج آزمون میدانی بانگسبو در جوانان فوتبالیست کارشناسی ارشد 1397/11/16
آرزو بهزادی اثر 8 هفته تمرینات HIIT کم حجم و پر حجم بر لپتین و شاخص¬های نیمرخ چربی مردان دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد 1397/03/05
سیمین پورجلالی عنوان مطالعه روند تغییرات فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان 15-69 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/02
محمدجواد حاجی اقابابایی تاثیر تمرینات مقاومتی بر روی مشخصات کمی اسپرم موجود در ناباروران مراجعه کننده به کلینیک ناباروری نجمیه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/15
امید زاهدی اثر حاد نوشیدن آب هیدروژنه بر متغیرهای معادل با آستانه بی هوازی و زمان رسیدن به واماندگی در مردان بسکتبالیست کارشناسی ارشد 1397/11/16
سهیل زندی ارزیابی روند تغییرات فاکتورهای آمادگی جسمانی در مردان 15 تا 69 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/08/15
نجمه سادات حسینی تعیین نقش CGRP در اکسیداسیون چربی در حین تمرنی استقامتی در رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1394/10/26
نادیا صادق زاده اثر شش هفته تمرین راه رفتن در محیط های مختلف آب و آب خشکی بر بهبود خستگی، تعادل و سرعت راه رفتن در زنان مبتلا به ام اس شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/05
هانیه فاریابی تاثیر6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مصرف مکمل MitoQ بر بیان ژن های TNF، IFN، IL-1در عضله اسکلتی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1399/06/29
هانیه فاریابی تاثیر6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مصرف مکمل MitoQ بر بیان ژن¬های TNF-?، IFN-?، IL-1? در عضله اسکلتی رت¬های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
هانیه فاریابی تاثیر6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مصرف مکمل MitoQ بر بیان ژن¬های TNF-?، IFN-?، IL-1? در عضله اسکلتی رت¬های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
فاطمه قلندری اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی FGF1 و مقاومت انسولین در زنان دیابتی نوع2 کارشناسی ارشد 1400/11/03
حمیدرضا ملکی نژاد اثر 8 هفته تمرینات HIIT کم حجم و پر حجم بر آدیپونکتین و شاخص¬های قندی مردان دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد 1396/12/21
نوید وصال اثر 8 هفته تمرینات HIIT کم حجم و پر حجم برمقادیر سرمی ایرزین و شاخص¬های آنتروپومتریکی مرتبط با سلامت مردان دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد 1397/11/16
اعظم عسکری باقرآبادی تهیه نورم آمادگی جسمانی زنان دامنه سنی 69-15 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/10/26
یاسر فیروزی تدوین و به روزرسانی نورم آمادگی جسمانی مردان 15 تا 69 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/08/15
فریبا قادری فر فراوانی پلی مورفیسم¬های ACTN3 و COL5A1 و ارتباط آنها با انعطاف پذیری و عملکرد مهارتی در پسران فوتبالیست 14 – 18 سال کارشناسی ارشد 1401/04/13
علی اکبر خالقی تاثیر بادکش بر سطوح بادکش مالون دی الدهید لاکتاک و خستگی بعد از یک تمرین وامانده ساز کارشناسی ارشد 1398/11/15
علی اکبر خالقی تاثیر بادکش بر سطوح بادکش مالون دی الدهید لاکتاک و خستگی بعد از یک تمرین وامانده ساز کارشناسی ارشد 1398/11/15
علی اکبر خالقی تاثیر بادکش بر سطوح بادکش مالون دی الدهید لاکتاک و خستگی بعد از یک تمرین وامانده ساز کارشناسی ارشد 1398/11/15
پوریا خسروی مشیزی تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مکمل دهی MitoQ بر سطوح سرمی گونه‌های واکنشی اکسایشی و بیان ژن‌های درگیر در فرآند میتوفاژی بافت آئورت رت‌های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1399/06/29
پوریا خسروی مشیزی تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مکمل دهی MitoQ بر سطوح سرمی گونه‌های واکنشی اکسایشی و بیان ژن‌های درگیر در فرآند میتوفاژی بافت آئورت رت‌های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
پوریا خسروی مشیزی تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال شدید به همراه مکمل دهی MitoQ بر سطوح سرمی گونه‌های واکنشی اکسایشی و بیان ژن‌های درگیر در فرآند میتوفاژی بافت آئورت رت‌های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
فرنیا رضاییان عطار بررسی تغییرات عملکرد هوازی در فازهای مختلف چرخه قاعدگی در زنان فعال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/16
مهدیه سالاری راد اثر تعاملی 12 هفته تمرین هوازی و مصرف امگا3برسطوح کاتکولامین ها و درجه بیش‌فعالی دانش آموزان دبستان مبتلا به اختلال بیش فعالی (ADHD ) کارشناسی ارشد 1398/11/14
محیا شریفی راینی تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل دهی MitoQ بر بیان برخی ژن های مرتبط با مسیر PGC1/ERR در عضله اسکلتی رت های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد 1399/06/29
محیا شریفی راینی تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل¬دهی MitoQ بر بیان برخی ژن¬های مرتبط با مسیر PGC1?/ERR? در عضله اسکلتی رت¬های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
محیا شریفی راینی تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل¬دهی MitoQ بر بیان برخی ژن¬های مرتبط با مسیر PGC1?/ERR? در عضله اسکلتی رت¬های نر نژاد ویستار کارشناسی ارشد --------
زهرا طهماسبی ابدر اثر تعاملی مکمل های ال کارنتین و کافئین برمتغیرهای فیزیولوژیک معادل با آستانه بی هوازی در کاراته کاران مرد بزرگسال نخبه کارشناسی ارشد 1398/11/14
سمیرا زند بررسی تغییرات سطوح سرمی MIF متعاقب تمرین استقامتی و شناسایی عوامل احتمالی درگیر در زنان دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد 1395/06/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1401
ژیمناستیک 2 2112330 2 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1401
ژیمناستیک 2 2112330 2 02 | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم اول 1401
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/06 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 02 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/06 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
مبانی استعدادیابی ورزشی 2112057 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
ژیمناستیک 1 2112313 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1400
ژیمناستیک 1 2112313 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1400
مبانی استعدادیابی ورزشی 2112057 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/26 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی استعدادیابی ورزشی 2112057 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
ژیمناستیک 2 2112330 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1400
ژیمناستیک 2 2112330 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم اول 1400
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2112064 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
ژیمناستیک 1 2112313 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1399
ژیمناستیک 1 2112313 2 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1399
مبانی استعدادیابی ورزشی 2112057 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/16 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
مبانی استعدادیابی ورزشی 2112057 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
ژیمناستیک 1 2112313 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1398
ژیمناستیک 1 2112313 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2