اعضاء هیات علمی

فیروزه بردبار

فیروزه بردبار

فیروزه بردبار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فضه برین مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه Acantholimon scorpius (Plumbaginaceae) از فلور ایران با استفاده از مارکر AFLP کارشناسی ارشد 1396/12/12
مسلم دوستمحمدی فیلوژنی و فیلوجغرافی جنس Veronica زیرجنس Pentasepalae دکتری --------
مسلم دوستمحمدی فیلوژنی و فیلوجغرافی جنس Veronica زیرجنس Pentasepalae دکتری --------
مسلم دوستمحمدی فیلوژنی و فیلوجغرافی جنس Veronica زیرجنس Pentasepalae دکتری --------
مسلم دوستمحمدی فیلوژنی و فیلوجغرافی جنس Veronica زیرجنس Pentasepalae دکتری --------
مسلم دوستمحمدی فیلوژنی و فیلوجغرافی جنس Veronica زیرجنس Pentasepalae دکتری --------
الهام حاتمی مطالعه تاکسونومیکی جنس Scorzonera (خانواده Asteraceae )، زیر جنس های Podospermum و Pseudopodospermum از فلور ایران دکتری 1399/04/08
فرانک السادات پورحسینی مطالعه‌ی ‌ریخت‌ شناختی و تشریحی گونه‌های جنس .Linaria Mill بخشی از جنوب شرقی ایران (کرمان) کارشناسی ارشد 1395/11/25
مژده باقری جلگه زاده شمارش کروموزومی گونه هایی از جنس Cousiniaاز فلور ایران کارشناسی ارشد 1395/11/25
حمیده قلعه خانی مطالعه نمو گل نر و ماده و رویش لوله گرده دو رقم خرمای مضافتی و کروت(فونیکس داکتیلیفرا درشرایط زیرشیشه وداخل شیشه کارشناسی ارشد 1395/12/14
فاطمه مقبلی هنزائی مطالعه فلور منطقه هنزا، استان کرمان، ایران کارشناسی ارشد 1395/11/10
پری ناز مکی شمارش کروموزومی تعدادی از گونه های جنس scorzonera در بخشی از جنوب شرق ایران کارشناسی ارشد 1395/11/27
مرجان موسوی بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیتی گونه شبدر تالشی(Trifolium tumens Steven ex M. Bieb.) کارشناسی ارشد 1395/12/15
اعظم عسکریان بافقی مطالعه فلورمنطقه کوه بافق تاکوه اسیاب کوهبنان ،ایران کارشناسی ارشد 1393/11/01
مسلم دوستمحمدی فیلوژنی و فیلوجغرافی جنس Veronica زیرجنس Pentasepalae دکتری --------
مسلم دوستمحمدی فیلوژنی و فیلوجغرافی جنس Veronica زیرجنس Pentasepalae دکتری --------
مسلم دوستمحمدی فیلوژنی و فیلوجغرافی جنس Veronica زیرجنس Pentasepalae دکتری --------
زهرا اسمعیلی بیگی ماهانی شمارش کروموزومی گونه هایی از خانوده نعنا (Lamiaceae) کارشناسی ارشد --------
عاطفه ایران منش بررسی تاثیر ضد میکروبی عصاره چندگونه گیاه پونه‌آسا (Nepeta) بر روی تعدادی باکتری و قارچ‌ بیماریزا کارشناسی ارشد 1397/06/18
فرهاد مهدی پور مطالعه فلورشیب های جنوبی کوه لاله زار استان کرمان کارشناسی ارشد 1393/11/01
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکامل و فیلوژنی در گیاهان 9039010 2 01 هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
سمینار 9039022 2 02 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1400
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی 1316059 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اصول وروشهای رده بندی گیاهان 1316306 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/15 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
بیوسیستماتیک 1 9039001 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بیوسیستماتیک نظری 9039005 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سیستماتیک گیاهی پیشرفته 4039087 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی 1316059 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
تحول وتکامل گیاهان 4039834 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
روشها و ابزارها در سیستماتیک گیاهی 4039126 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
ژنتیک جمعیت گیاهی 4039128 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
عملیات صحرایی گیاهشناسی 4039127 1 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
اصول وروشهای رده بندی گیاهان 1316306 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/03 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی 1316059 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
سیستماتیک گیاهی پیشرفته 4039087 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/05 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
تکامل و فیلوژنی در گیاهان 9039010 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
خاستگاه گیاهان آوندی 9039007 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
اصول وروشهای رده بندی گیاهان 1316306 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/26 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
بیوسیستماتیک 1 9039001 2 01 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی 1316059 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2