اعضاء هیات علمی

محمدصادق بصیری

محمدصادق بصیری

محمدصادق بصیری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد امین زاده گوهری گونه¬شناسی نمادها در آثار حکیم نظامی گنجوی دکتری 1403/02/31
ریحانه بلوچ تحلیل باب انشا در سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی دکتری --------
نجمه دهقانی قناتغستانی تحلیل محتوا و مضامین اشعار عربی تاریخ جهانگشای جوینی و تطبیق آن با شعر چند شاعر بزرگ (مولانا، سعدی، جامی) کارشناسی ارشد --------
مینا قاسمی ابراهیم ابادی تحلیل کیفیت کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان های منظوم غنایی فارسی (از قرن 5 تا پایان قرن 8 هجری) دکتری --------
نجمه همتی پور تحلیل زیبایی شناسی داستان اسکندر در اسکندرنامه نظامی و آیینه اسکندری امیرخسرو دهلوی و خردنامه اسکندری جامی کارشناسی ارشد --------
فاطمه جوادی پورمرادی تحلیل الگوی کنش شخصیت ها درداستان های حسین کرد وامیرارسلان کارشناسی ارشد --------
فاطمه جوادی پورمرادی تحلیل الگوی کنش شخصیت ها درداستان های حسین کرد وامیرارسلان کارشناسی ارشد --------
فاطمه جوادی پورمرادی تحلیل الگوی کنش شخصیت ها درداستان های حسین کرد وامیرارسلان کارشناسی ارشد --------
سارا جوکار تحلیل چهار متن ادبی در باز آفرینی سینمایی کارشناسی ارشد 1401/11/11
سعید کشاورزکرمانی تحلیل آسیب شناسانه مقالات «معرفی نسخ خطی» از سال 1370 تا 1400 کارشناسی ارشد --------
حسام خالویی جریان¬شناسی رمان فارسی از دور? مشروطه تا انقلاب اسلامی (1357-1285) دکتری --------
محمود خضری تحلیل سیر مضامین دینی و تصویر سازی با این مضامین در قصاید مدحی (از آغاز تا پایان قرن هشتم) دکتری --------
مهسا مهرعلی زاده میراحمدی تحلیل مولفه های پایداری در حمله حیدری راجی کرمانی. کارشناسی ارشد 1402/06/21
سجاد نقدی مبانی تربیتی و اخلاقی در بهارستان جامی کارشناسی ارشد --------
علی پیش اهنگ اکبری سهم کرمان در نثر ادبی دفاع مقدّس. کارشناسی ارشد 1401/04/22
فاضله رضایی تاج ابادی جلوه های پایداری در شهنشاهنام? فتحعلی خان صبای کاشانی کارشناسی ارشد --------
فاطمه السادات روح الامینی مطالعه تطبیقی عناصر غنایی در اشعار نظامی گنجوی و خواجوی کرمانی. کارشناسی ارشد 1401/03/08
فرشید طاهری تحلیل تاریخی قوم تاجیک در تاریخ بیهقی و ویژگی­های قومی و سرزمینی آن­ها در جغرافیای کنونی افغانستان کارشناسی ارشد --------
مهری زینی بررسی و تحلیل عشق در شاهنامه، رامایانا و مهابهاراتا دکتری --------
مجتبی ابراهیمی بررسی اسناد مجازی ( مجاز عقلی ) در زبان سعدی و متنبی کارشناسی ارشد 1393/06/18
نعیمه ابراهیمی فرد بررسی فن ترجمه ( عربی به فارسی ) از آغاز تا قرن 6 با تاکید بر متن کلیله و دمنه کارشناسی ارشد 1391/11/09
مینا ادیب نقد اسطوره ای ادبیات داستانی فارسی پسا کودتای 28 مرداد تا بهمن 57با رویکرد نقد کهن الگویی دکتری --------
محمد آریائی بررسی تطبیقی توابع در دستورزبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1396/07/15
مرضیه یاربخت بررسی تطبیقی اشاره های عرفانی جز سی ام قرآن کریم در تفسیر لطایف الاشارات قشیری و کشف الاسرار میبدی کارشناسی ارشد 1395/04/05
خدیجه ارست بررسی سیر تحول دیو در ادب فارسی از آغاز تا قرن هشتم کارشناسی ارشد 1395/12/11
یاسین اژنگ جامعه شناسی شعر فارسی قرن ششم با تاکید بر اشعار جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی کارشناسی ارشد 1393/02/20
مهسا اسدی خواه تحلیل هنجارگریزی¬های محتوایی و زبانی در آثار منیرو روانی پور کارشناسی ارشد 1399/11/18
فاطمه اسفندیاری مهنی کشف وشهود در آثار سنایی غزنوی کارشناسی ارشد --------
امین اسکندری نسب سیاه کوهی بررسی جنبه های مدیریتی بوستان و گلستان سعدی کارشناسی ارشد 1391/06/28
مریم افضلی تصحیح انتقادی رساله اول ( رسائل الاعجاز) امیر خسرو دهلوی دکتری 1399/12/12
حدیثه امیردوست تحلیل و مقایسه ی سه منظوم? عاشقان? «ویس و رامین» ، «خسرو و شیرین» و «مودّت¬نامه»، براساس الگوی کنشگری شخصیت ها. کارشناسی ارشد 1399/07/14
محمد امیری هنزایی سبک شناسی مجموعه آثار افضل الدین ابوحامد کرمانی کارشناسی ارشد 1391/06/29
جمیله امین زاده گوهری تصحیح انتقادی بخش اول کتاب جهانگشای خاقان ( دوره حکومت شاه اسماعیل صفوی) کارشناسی ارشد 1396/06/25
زهرا انجم شعاع سیر تحلیلی بن مایه اعتراض در شعر فارسی انقلاب اسلامی از پیروزی انقلاب تا سال 1390 دکتری 1398/02/11
سیدمهرداد بلندی پور شیوه های ترکیب سازی در خمسه نظامی کارشناسی ارشد --------
ابوالقاسم بهزادی گودری مقایسه ساختار جمله در دستور فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1393/06/19
ابوالقاسم بهزادی گودری سیر تحلیلی نثر پایداری از دوره پهلوی تاکنون دکتری 1397/06/25
رحیمه پورپسندی بررسی سهم استان کرمان در نثر دفاع مقدس ( بخش دوم : ادبیات داستانی ) کارشناسی ارشد 1394/06/28
فاطمه السادات پورحسینی سیریزی آموزه های اخلاقی در اخلاق ناصری کارشناسی ارشد 1393/11/06
علی تقوی نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب اسلامی ( 1358-1370) دکتری 1394/04/15
سید امیر جهادی حسینی تصحیح ( ترسل اسفزاری ) به همراه مقدمه - توضیحات و فهارس دکتری 1391/12/26
رمضان جهانداری مبانی هستی شناسی از دیدمولانا و دلالت های آن در تربیت عاطفی دکتری 1397/11/17
معصومه یحیی زاده مقنی تصویر آب در شعر عاشورایی کارشناسی ارشد 1393/06/19
سمیه حسینی بی بی حیاتی آفات زبان در بیان مثنوی معنوی و احیاء علوم الدین غزالی کارشناسی ارشد 1393/06/19
حامد حسینخانی ننیز جستاری در غزل تاثیر گذار امروز کارشناسی ارشد --------
سپیده خالصی بررسی حسن تعبیر در تصویرهای سهراب سپهری کارشناسی ارشد 1392/06/26
راضیه خدادادزاده بررسی تاثیر زبان و ادبیات فارسی بر آثار و اندیشه های شیخ بهاء الدین محمد عاملی کارشناسی ارشد 1393/06/04
مهدیه خوارزمی بررسی سیر تحول پری در ادب فارسی از آغاز تا قرن هشتم کارشناسی ارشد 1395/06/27
فاطمه داشن مقایسه دیدگاه های فکری ملک الشعرای بهار با الرصافی کارشناسی ارشد --------
نفیسه دیده بان مفهوم عرفانی دریا و مفاهیم مربوط به آن در منظومه های عطار کارشناسی ارشد --------
سعید رزاق پور بررسی تطبیقی عاشقانه های نادر نادر پور و نزاز قبانی کارشناسی ارشد 1391/07/23
احمد رستمی زاده تحلیل ساختاری بدل و جایگاه نحوی آن در متون ادب فارسی معاصر دکتری 1392/08/05
محبوبه رشیدی مقدم تحلیل محتوای تاریخ ادبیاّت پایداری از آغاز تا انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1398/06/13
هاله رعایی عروض و قافیه کاربردی در شعر فارسی دکتری 1398/07/20
فاطمه رعیت نژاد سهم استان کرمان درشعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1393/09/29
جلال زارع تصویر آفرینی در گرشاسب نامه کارشناسی ارشد --------
وجیهه زمانی بابگهری ترکیب و اشتقاق در دستور زبان فارسی و عربی کارشناسی ارشد 1392/09/23
عباس سالاری تحلیل و بررسی مضامین شعری سید اشرف الدین حسینی گیلانی ( نسیم شمال) کارشناسی ارشد 1392/06/31
مهدیه سلطانی نژاد بررسی تطبیقی انسان و اجتماع در اشعار ایلیا ابوماضی و پروین اعتصامی کارشناسی ارشد 1391/11/18
زهرا سلیمانی بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و احمد شوقی کارشناسی ارشد 1391/11/18
الناز شعاعی شاهرخ آبادی هویت یابی در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1393/10/27
آزاده شکاریان بهزادی بررسی ساختارهای آفرینش مطایبه در شعر مشروطیت با تکیه بر اشعار دهخدا ، ایرج میرزا و نسیم شمال کارشناسی ارشد 1395/03/29
مهدی شمس الدینی مقدم عناصر فرهنگ عامه در داراب نامه ی طرسوسی و داراب نامه ی بیغمی کارشناسی ارشد 1394/01/22
زهرا شول احوال مخاطب در دیوان اشعار محمّد تقی بهار کارشناسی ارشد 1396/11/28
سمانه صادقی گوغری بررسی عناصرداستانی مثنوی گل ونوروز خواجوی کرمان کارشناسی ارشد --------
تکتم صمدپور مقایسه نمادپردازی طبیعت در اشعار سهراب سپهری و غاده السمان کارشناسی ارشد 1395/12/14
نجمه طاهری ماه زمینی تحلیل زبان شعر پایداری در ادبیات معاصر ایران دکتری 1394/06/18
فاطمه گل عابدی کار کردهای تخیل درغزلیات شمس تبریزی دکتری 1397/06/24
فاطمه گل عابدی کاریکاتور ادبی در کلیات سعدی کارشناسی ارشد 1392/06/24
احمد عاقلی گوکی تحلیل محتوایی آثار مکتوب ( وصایا ، دل نوشته ها و . . . ) شهدای شهرستان های شهداد، راین و گلباف در هشت سال دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
فاطمه عرب نژادخانوکی روش شناسی ایجاد تغییردر نگرش و رفتارمتربیان با توجه به در متون اسلامی و متون ادبیات پایداری دکتری 1397/06/22
سعید عزیز پور تحلیل و بررسی زبانی و سبکی آثار داستانی سیمین دانشور بر مبنای نظریه نقشگرای هلیدی دکتری 1399/12/04
اکرم علی بخشی سفر در عرفان کارشناسی ارشد --------
زهرا غریب حسینی نژاد کاخ بررسی تطبیقی اندیشه های ابن عربی و فخرالدین عراقی دکتری --------
نازنین غفاری تصحیح دیوان اشعار میرزا کاظم طبیب یزدی متخلص به بصیر دکتری 1395/12/10
سمیه فخرابادی گویش بردسیری کارشناسی ارشد --------
فرزانه فیروزراده بازنویسی تصحیح و تعلیقات شرح دیوان حافظ و تالیف مولانا سید محمدصادق لکهنوی کارشناسی ارشد --------
ملیحه فلاح لاله زاری " پالایش روحی ( کاتارسیس ) در آثار برجسته منظوم روایی فارسی " دکتری 1393/08/24
مینا قاسمی ابراهیم آبادی کانون تصویرپردازی مولانا در غزلیات شمس با بررسی ترجمه‌های انگلیسی آن کارشناسی ارشد 1397/11/06
مهدیه قربانی هنوج نقد و تحلیل مناقب سالار شهیدان امام حسین (ع) در شعر و شاعران بزرگ عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
وحید قنبری ننیز تصحیح و مقابله مثنوی تاریخی شهنامه چنگیزی ( تاریخ منظوم مغول ) همراه با مقدمه، تعلیقات و فهرست ها دکتری 1393/04/07
علی کریمی بلاغت ایجاز ، اطناب و مساوات در کلیله و دمنه کارشناسی ارشد 1395/08/22
زهرا کهنوجی تحلیل روش شناختی جواهر التفسیر کارشناسی ارشد 1391/11/18
طاهره محمدی مشخصه های ادبیات پایداری در شعر فارسی قرن هفتم هجری کارشناسی ارشد 1392/06/30
فاطمه محمدی سلیمانی ادبیات نمایشی در شعر سیاسی عصر مشروطه با تاکید بر نمایشنامه سه تابلو میرزاده عشقی کارشناسی ارشد 1392/06/24
اکرم مریخی بررسی بن مایه های حماسی در حماسه های تاریخی دکتری 1400/01/16
شمسیه میرزایی سیر تحلیلی شعر پایداری ایران در دو دهه ی بعد از انقلاب اسلامی ( 1357-1377- ه. ش ) دکتری 1398/06/13
زهرا میرشکار مدینه فاضله ( جهان ایده آل) شاعران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب (ازمشروطه تا کنون دکتری --------
فاطمه مظهری نیا واکاوی آیین های مربوط به مرگ در دین زرتشتی با تکیه بر بررسی زبانی و محتوایی متن اوستا و زند فرگرد دوازدهم و ندیداد کارشناسی ارشد 1394/06/17
محسن مقدمی اصطلاح سهل و ممتنع : تعریف ویژگی ها و تاریخچه در شعر شاعران مطرح بالاخص سعدی شیرازی کارشناسی ارشد 1397/06/27
لاله ملکی زنجانی بررسی ساختمان - صورتهای تصریفی و مشتقات فعل در متن روایت آذر فرنبغ فرخزادان کارشناسی ارشد 1391/11/18
راحیل منصوری رونیزی بررسی زبان شناختی گویش رونیزی فارس کارشناسی ارشد 1392/06/30
زهرا منگالی مبانی سبک زندگی شهدای هشت سال دفاع مقدس استان کرمان و استلزامات تربیتی مرتبط آن کارشناسی ارشد 1395/01/15
لاله مهرابیان تدوین شناسه های صرفی و نحوی زبان فارسی باستان و میانه کارشناسی ارشد --------
عزیزاله نبی زاده شهربابک زندان مولفه ای از شعر مقاومت فارسی کارشناسی ارشد 1393/04/14
حلیمه نقدی نسب تحلیل نقش شخصیت¬های زن در آثار داستانی حسین سناپور کارشناسی ارشد 1396/11/28
میترا نیک پور تصحیح انتقادی بخش دوم کتاب جهانگشای خاقان ( دوره حکومت شاه اسماعیل صفوی) کارشناسی ارشد 1396/06/25
حسین میرزا نیک نام انواع ادبی درحماسه های ملی ایران دکتری --------
احمد یوسف زاده تحلیل ساختاری و محتوایی مکاتبات آزادگان دفاع مقدس دکتری 1401/09/07
فاطمه ابولی قاسم ابادی بررسی اندیشه پایداری در نوشته های دوره میانه زبان های ایرانی کارشناسی ارشد 1393/06/03
پیمان آقا بیگی پور بررسی اقشار اجتماعی در دو اثر کلیله و دمنه و مرزبان نامه کارشناسی ارشد 1392/08/11
غلامحسین اخگریان بررسی آثار و وصیّت نامه های شهدای منطقه منوجان) کارشناسی ارشد 1396/06/28
لیلی امیری ابراهیم اباد دستورالعمل شعر و شاعری در ادبیات فارسی دکتری 1401/11/12
غلام حسین عرب پورداهوئی جلوه ادبیات انتظار در شعر پس از صفویه تا سقوط قاجاریه کارشناسی ارشد --------
محبوبه برزمند تحلیل گزاره های بلاغی در شعر فروغ فرخزاد کارشناسی ارشد 1399/11/30
طاهره افتخاری سیر تحلیلی نثر پایداری در ادبیات فارسی از آغاز تا پایان دوره قاجار دکتری 1397/06/25
علیرضا فرجامی تصحیح دیوان وقاری یزدی دکتری 1395/02/08
زینب گیلانی گوهر بررسی توصیف درمقامات حریری و مقامات حمیدی کارشناسی ارشد 1392/10/25
محمدرضا حیدری بررسی ویژگی های بیانی در اشعار شاعران بی دیوان کارشناسی ارشد 1392/08/25
حامد حسینخانی ننیز تصحیح منظومه ی مظهرالاثارهاشمی کرمانی بامقدمه - توضیحات و فهارس دکتری 1394/06/15
مهلاالسادات حسینی صابر تحلیل تأثیر و نقش آثار داستانی گروه الف و ب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جامعه¬پذیری کودک (از 1357 تا پایان ده? 90) دکتری --------
فاطمه جوادی پورمرادی تحلیل الگوی کنش شخصیت ها درداستان های حسین کرد وامیرارسلان کارشناسی ارشد 1399/11/06
فاطمه جوادی پورمرادی تحلیل الگوی کنش شخصیت ها درداستان های حسین کرد وامیرارسلان کارشناسی ارشد --------
اصغر کرمشاهی روداب جریان شناسی غزل معاصر در دهه هفتاد و هشتاد کارشناسی ارشد 1398/09/02
امید وحدانی فر بوطیقای روایت در آثار سعدی دکتری 1394/06/15
سارا کریمی حسن ابادی توبه و پیمان شکنی در آثار مولانا کارشناسی ارشد --------
نعیمه مهدوی میمند بررسی و تحلیل رجز های شهدای کربلا و انعکاس آن در منظومه های حماسی مذهبی فارسی کارشناسی ارشد 1393/04/02
سعیده محمدی سخن درمانی در ایران پیش از اسلام کارشناسی ارشد --------
اشکان مختاری شهر باستانی استخر در گذرگاه تاریخ کارشناسی ارشد --------
نسرین مسلمی زاده بازتاب اقتصاد خانواده در شعر دوره پهلوی دوم (1320 تا 1357) کارشناسی ارشد --------
ملیکا پورکمال زاده فرهنگ واژه های نو و اصطلاحات ادبیّات پایداری (دوره انقلاب اسلامی) دکتری --------
سعید پورامینایی تصحیح دیوان جلال الدین عتیقی تبریزی دکتری 1396/12/12
آرزو پوریزدان پناه کرمانی پیکارسک درمتون فارسی و عربی دکتری 1394/04/06
علی محمد روانستان نقد و تحلیل ادبیات اسارت با تکیه بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دکتری 1395/02/09
نازنین رستمی زاده شاعرانگی در مکتب وقوع(با تأکید بر اشعار وحشی بافقی،هلالی جغتایی، بابافغانی شیرازی، محتشم کاشانی و لسانی شیرازی) کارشناسی ارشد 1399/06/24
مرضیه سرخی استاد میرجلال الدین محدث ارموی و ادبیات شیعی و عربی کارشناسی ارشد 1393/04/01
آزاده سلیمانی مقدم تحلیل زندگی نامه ی شهدا و رزمندگان منطقه ی قنات ملک از ایل بزرگ سلیمانی کارشناسی ارشد 1396/06/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در علوم بلاغی 9054010 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1403/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
بلاغت کاربردی 4054045 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1402
جریان شناسی شعر معاصر ایران 1218045 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
تحقیق در متون غنایی 9054009 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1402/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1402
متون نظم 3- خاقانی و نظامی 4054095 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
جریان شناسی نثر معاصر ایران 1218051 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تحقیق در علوم بلاغی 9054010 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
بلاغت کاربردی 4054045 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
ساخت دستوری زبان فارسی 4054702 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
تحقیق در متون غنایی 9054009 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
متون نظم 3- خاقانی و نظامی 4054095 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
متون نظم (5) قسمت اول: اشعار سعدی 1218041 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 4054706 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ساخت دستوری زبان فارسی 4054702 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
جریان شناسی شعر معاصر ایران 1218045 2 01 هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بلاغت 1 (معانی) 1218014 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/06 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
بلاغت و فنون ادب 9054902 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
تحقیق در متون غنایی 9054009 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/25 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
متون نظم 3- خاقانی و نظامی 4054095 2 01 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
ساخت دستوری زبان فارسی 4054702 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2