اعضاء هیات علمی

عطااله عسکری همت

عطااله عسکری همت

عطااله عسکری همت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد 1400/03/30
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد --------
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد 1400/03/30
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد 1400/03/30
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد --------
محسن احدی فر خانواده ای از توابع مقیاس تفکیک ناپذیر و قابک های چسبان هموار با محمل فشرده کارشناسی ارشد 1391/12/27
مرضیه ارسلانی - کارشناسی ارشد --------
محمدمهدی ایزدخواه موچکها و حل عددی معادلات کارشناسی ارشد --------
سمیه اسکندری نسب سیاهکوهی - کارشناسی ارشد --------
طاهره اسمعیل پورجهرمی کاربرد اسپلاین ها در حل معادلات انتگرال از مرتبه کسری دکتری 1395/11/26
زهره اکبرزاده قنائی - کارشناسی ارشد --------
مصطفی بنی اسدآزاد ساخت موجک های باکس اسپلاین دو متعامد با محمل فشرده دو متغیره با انتظام های به اندازه دلخواه بالا کارشناسی ارشد 1392/10/24
مصطفی بنی اسدازاد - کارشناسی ارشد --------
سعیده پوردستان - کارشناسی ارشد --------
مهدیه تهامی کاربرد موجک های دو بعدی در حل معادلات انتگرال فردهلم نوع اول دو بعدی خطی و غیر خطی دکتری 1394/12/22
مریم جعفری زاده باغ فخروئیه قاب ها برای(B (H کارشناسی ارشد 1396/10/18
زهرا حسینی پناه قطری سازی قابی ماتریس ها کارشناسی ارشد 1392/06/23
حسین حسینی گیو قاب های جبری و تبدیل فوریه کوتاه زمان جهتی دکتری 1391/06/20
رقیه رنجبر راینی بررسی برخی نابرابری های شعاع عددی با استفاده از توابع معین مثبت و نابرابری یانگ کارشناسی ارشد 1395/06/25
فایزه رئیسی فرد مجموعه های موجکی بازه ای تعیین شده با نقاط روی دایره کارشناسی ارشد 1400/04/22
فاطمه زارع بررسی ریس موجکی و ریس موجکی نیم متعامد متناظر با آنالیز چندریزه ساز کارشناسی ارشد 1391/10/13
زهره یزدانی فرد تبدیل موجکی روی هذلولی گون بیضوی یک پارچه کارشناسی ارشد --------
الهه سالاری سلاجقه آنالیز چندریزه ساز و موجک های ماتریس-مقدار کارشناسی ارشد 1391/11/08
مرضیه صیادی - کارشناسی ارشد --------
نجمه صادقی نژاد - کارشناسی ارشد --------
زینب عسکری جواران - کارشناسی ارشد --------
مهدی علی نژادپورطاری - کارشناسی ارشد --------
اسما علی نژادده شیخی - کارشناسی ارشد --------
مهدیه فاطمی دخت بررسی عملگرها روی (L2(Q-P دکتری 1396/12/02
روح اله کشاورزی هرات - کارشناسی ارشد --------
اشرف محمدی نمایش ماتریسی عملگرها با استفاده از قابها کارشناسی ارشد 1392/11/09
رقیه معتمدی زاده بسته های موجک وبسته های قاب موجکی روی میدانهای موضعی با مشخصه مثبت کارشناسی ارشد 1392/06/23
هادی مین باشیان - کارشناسی ارشد --------
بی بی خدیجه موسوی کاربرد دستگاه های ویلسون برای حل معادلات انتگرال ولترا و فردهلم دکتری 1396/08/17
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد --------
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد --------
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد --------
سمیه بارانی برواتی برخی نتایج روی اثر ماتریس موجک های هار کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات 2 2312122 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ریاضیات مهندسی پیشرفته 9061009 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی تکمیلی 4061010 2 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
سمینار 4061015 2 15 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
سمینار 4061015 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
مباحثی در نظریه قابها 9060084 4 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ریاضیات 2 2312122 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/25 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/29 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
ریاضیات مهندسی پیشرفته 9061009 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
مکانیک سیالات 2222010 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/30 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
آنالیزحقیقی 1 4060106 4 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1399/11/05 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 14 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 12 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 07 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1