اعضاء هیات علمی

محسن آروین

محسن آروین

محسن آروین    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322224
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سیدحسام الدین معین زاده میرحسینی مطالعه پتروگرافی،ژئوشیمی ومنشاء شیست های آبی سرخان ایران دکتری استاد راهنما --------
سوده صدیقیان مطالعه پتروگرافی ،ژئوشیمی طاقدیس شال آبادجنوب غرب رفسنجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دانیال شیخعلی بابایی بررسی پترولوژی، ژئوشیمی و تعیین منشا جریانات بازالتی نئوژن، شمال غرب بزمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نادیا برزگرزاده کرمانی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای گابرویی و دیوریتی واقع در مجموعه دگرگونی چاه قند، جنوب غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نعیمه گیلانی سنگوئیه پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز انبوهه های دایکی منطقه دره حمزه، شرق جیرفت، استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
دانیال شیخعلی بابایی بررسی پترولوژی، ژئوشیمی و تعیین منشا جریانات بازالتی نئوژن، شمال غرب بزمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نادیا برزگرزاده کرمانی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای گابرویی و دیوریتی واقع در مجموعه دگرگونی چاه قند، جنوب غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
لعیا روزبهانی پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای ریولیتی واندزیتی منطقه نصیرآباد جنوب غرب راین ،کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دانیال شیخعلی بابایی بررسی پترولوژی، ژئوشیمی و تعیین منشا جریانات بازالتی نئوژن، شمال غرب بزمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نادیا برزگرزاده کرمانی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای گابرویی و دیوریتی واقع در مجموعه دگرگونی چاه قند، جنوب غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دانیال شیخعلی بابایی بررسی پترولوژی، ژئوشیمی و تعیین منشا جریانات بازالتی نئوژن، شمال غرب بزمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نادیا برزگرزاده کرمانی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای گابرویی و دیوریتی واقع در مجموعه دگرگونی چاه قند، جنوب غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دانیال شیخعلی بابایی بررسی پترولوژی، ژئوشیمی و تعیین منشا جریانات بازالتی نئوژن، شمال غرب بزمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نادیا برزگرزاده کرمانی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای گابرویی و دیوریتی واقع در مجموعه دگرگونی چاه قند، جنوب غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه علیزاده بنستانی شیمی کانی و زمین دما-فشارسنجی جریانهای بازالتی و بازالتیک آندزیتی منطقه ده سرد-ارزٍوئیه، جنوب شرق بافت، کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
سروه زارعی پتروگرافی، ژئوشیمی و ژنز پرلیتهای گلومک، جنوب غرب کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/06
نسیم سالاری تحلیل ژیوشیمیایی منشا سنگی و آبراهه ای پلاسرهای کرومیت در ارتباط با توده های افیولیتی آبدشت و صوغان جنوب غرب کرمان و آبراهه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ندا وزیری بررسی پراکنش ژئوشیمیایی فلزات سنگین درباطله های کانسار مس میدوک واثرات زیست محیطی ان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/04
شبنم ادیبی سده مطالعه گدازه های بالشتی بافت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/11
فاطمه رشیدی ترشاب بررسی الگوی کانه زایی مس وانواع دگرسانی ها درمنطقه خون سرخ،شرق ساردوئیه،شمال جیرفت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/20
میترا علیرضائی بررسی کیفیت منابع آبی روستاهای اطراف کوه هزار – راین، کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
دانیال شیخعلی بابایی بررسی پترولوژی، ژئوشیمی و تعیین منشا جریانات بازالتی نئوژن، شمال غرب بزمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نادیا برزگرزاده کرمانی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای گابرویی و دیوریتی واقع در مجموعه دگرگونی چاه قند، جنوب غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
آذین نادری استاد راهنما
الهه علی زاده پتروگرافی وژئوشیمی پلاژیوگرانیت های نیریز-فارس کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نجمه رنجبر همقاو ندی مطالعات رسوبات تبخیری دشت کفه نمکی خیرآباد سیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منیژه جشاری پترولوژی، ژئوشبمی و محیط تکتونیکی بخش میانی مجموعه گرانیتوئیدی جبال بارز،شرق جیرفت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/14
فاطمه یزدانشناس پترولوژی، ژئوشبمی و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای حدفاصل دهبکری- توکل آباد، جنوب غربی بم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/12/11
ثریا سپیدبر پترولوژی، ژئوشبمی و محیط تکتونیکی بخش غربی مجموعه گرانیتوئیدی جبال بارز، شرق جیرفت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/15
نسیم سالاری تحلیل ژیوشیمیایی منشا سنگی و آبراهه ای پلاسرهای کرومیت در ارتباط با توده های افیولیتی آبدشت و صوغان جنوب غرب کرمان و آبراهه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شکوفه شفیعی شیمی کانی و زمین دمافشارسنجی جریانات آتشفشانی الیوین بازالتی نئوژن ناحیه دهج جوزم، شمال غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/15
اعظم سلیمانی پتروگرافی و پتروژنز توده های گابرویی غرب جیرفت- کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/13
نعیمه کریمی نسب نوش اباد ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های گرانیتوئیدی منطقه چاه گز، جنوب غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
علی علیرضائی مطالعه ژئوشیمیایی وایزوتوپی توده های گرانیتوئیدی میزبان کانه زایی مس درشمال شرق شهربابک دکتری استاد راهنما 1396/03/31
مسعود نصیرمقدس بررسی تحرک ژئوشیمیایی عناصر درطی دگرگونی کف دریا:مطالعه موردی مجموعه افیولیت ملانژ بافت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/08
سهیلا سیدی ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه مافیک – فلسیک دره آب‌تیت، منطقه جبال بارز، غرب بم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
محمدرضا احمدی پترولوژی ، ژئوشیمی و پتروژنز گرانیت گنایسهای جنوب شرق سوریان استان فارس کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/30
سیاوش ذره مطالعه پترولوژی وژئوشیمی پلاژیو گرانیت های منطقه صحنه (کرمانشاه) کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نسیم سالاری تحلیل ژیوشیمیایی منشا سنگی و آبراهه ای پلاسرهای کرومیت در ارتباط با توده های افیولیتی آبدشت و صوغان جنوب غرب کرمان و آبراهه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نسیم سالاری تحلیل ژیوشیمیایی منشا سنگی و آبراهه ای پلاسرهای کرومیت در ارتباط با توده های افیولیتی آبدشت و صوغان جنوب غرب کرمان و آبراهه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا خدادادی پترولوژی وژئوشیمی پلاژیو گرانیت های مروست کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
لیلا نوروزی مطالعه ساخت پترولوژی و ژئوشیمی ستونهای منشوری شمال شرق روستای علی شاهی راین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/15
نجمه قنبرزاده بررسی ژئوشیمی وپتروژنزدایکهای منطقه سیاه کوه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/19
مریم درانی بررسی کانی شناسی ،ژئوشیمی وجایگاه ژئودینامیکی کمپلکس بجگان،کهنوج،جنوب شرق ایران دکتری استاد راهنما 1396/06/27
سوده صدیقیان کانی شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه نفوذی خونرنگ، شمال غرب جیرفت، ایران تاکیدی بر تکامل تکتونوماگمایی بخش جنوبی زون سنندج - سیرجان در زمان مزوزوییک دکتری استاد مشاور 1396/06/29
مهدیه بامروت پترولوژی وژئوشیمی جریانات بازالتی ننوژن منطقه دهج _جوزم ومقایسه ان باسنگهای مشابه درناحیه کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/02
سمیه صلواتی پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنزدایک های دولریتی تاخری درافیولیت ملانژ بافت (جنوب غرب کرمان) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/02
اعظم علی نژاد شیمی کانی فنولیتی منطقه دهج-جوزم ،شمال وشمال غرب شهربابک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/03
نسیم سالاری تحلیل ژیوشیمیایی منشا سنگی و آبراهه ای پلاسرهای کرومیت در ارتباط با توده های افیولیتی آبدشت و صوغان جنوب غرب کرمان و آبراهه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
راضیه مدبر بررسی ژئوشیمی طلاوارتباط ان با کانه زایی مس در معدن مس میدوک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/05
نرگس راشدی پتروگرافی، پتروژنز و توزیع عناصر خاکی نادر در کانسار مس میدوک و ارتباط آن با زون های دگرسانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/07
فاطمه طبال زاده گوکی پتروژنز سنگهای گرانوتوئیدی منطقه چاه قند جنوب غرب شهربابک -کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/14
فاطمه دهقان دولتی پترولوژی، ژئوشبمی و محیط تکتونیکی گرانیتوئیدهای حدفاصل محمدآباد مسکون و جیرفت، استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/15
صدیقه رفعتی مطالعه پترولوژی وژئوشیمی آندزیتها وآهک های دارای اوپال درشرق بزنجان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدعلی ناظمی معزآبادی پتروژنز-خاستگاه تکتونیکی وسن سنجی گدازه های بازالتی واندزیتی بازالتی حدفاصل بین دهسرد وحاجی آبادوارتباط ان بافرایند سابداکش نئوتتیس دکتری استاد راهنما 1397/03/23
سیدضیاء حسینی مطالعه پتروژنز بازالتهای کواترنری شمال غرب کرمان دکتری استاد راهنما --------
ساسان غفاری بیجار بررسی ماگماتیسم پتاسیک ونقش ان درکانسار سازی مس درکمپلکس اذرین لار واقع درشمال زاهدان شرق ایران دکتری استاد راهنما --------
علیرضا شاکراردکانی ------------------- دکتری استاد راهنما --------
علیرضا نجف زاده مطالعه پترولوژی وژئوشیمی کمپلکگس اولترامافیک سرخ بند وپتروژنز کرومیت های فاریاب دکتری استاد راهنما --------
فاطمه حاجی محمدی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز جریان¬های گدازه¬ بازالتی بالشی و توده¬ای مجموعه¬های دره¬ انار،گنج، مختارآباد و دورکان واقع در مکران شمالی ،جنوب شرق ایران دکتری استاد راهنما --------
فاطمه مختاریان پترولوژی وژئوشیمی وساختاروژنزتوده نفوذی سعدی جنوب غرب باغین کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
آزاده مومنی تیکدری مطالعه پتروژنتیکی پگماتیت گابروهای موجود درسگانس افیوایت بافت کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/10
طاهره تاج الدینی پترولوزی زئوشیمی ساختار وزنز دایک های حد واسط اسیدی شرق رابر کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/17
عاطفه حسن پورامیرآبادی پترولوژی وژئوشیمی امفیبولیتهای افیولیت ملانز بافت ،جنوب غرب کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/01
زهره جبارپور شیمی کانی وزمین دما فشار سنجی مجموعه نفوذی سعدی باغین ، جنوب غرب کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/29
ملیحه گلستانی مطالعه پترولوژی وژئوشیمی گرانیت کوه سفیدبافت کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
طاهره مردانی بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه شمال بافت ، جنوب غرب کرمان واثرات زیست محیطی آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/29
مریم سروری زاده بررسی پراکنش ژئوشیمیایی والگوی توزیع عناصر فلزی درکانسار مس چاه مسی شهربابک براساس داده های حفاری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/15
مریم محمدی شیمی کانی و ژئوترموبارومتری سنگهای گابرویی بندزیارت واقع در کمپلکس افیولیتی کهنوج، جنوب شرق کرمان، ایران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/02
شکوفه محرابی طالشمیکائیل ژئوشیمی و بتروژنز سنگهای اتشفشانی خورشید اباد جنوب غربی مشگین شهر استان اردبیل کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
فرزانه علیخانی مطالعه پتروگرافی وژئوشیمی و پتروژنز دایکهای دیابازی جنوب غربی دره پهن جنوب شرق شهرستان بافت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/01
عطیه انصاری مدل سازی وتلفیق داده های اکتشافی درمحیط جی ای اس جهت بررسی پتانسیل مطلوب ذخائر فلزی در برگه ی 100000/1 ساردوئیه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/23
ناهید نبوی شیمی کانی و زمین دما-فشارسنجی استوک های کوارتز دیوریت پورفیری شرق رابر، واقع در جنوب غرب کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/13
نسیم سالاری تحلیل ژیوشیمیایی منشا سنگی و آبراهه ای پلاسرهای کرومیت در ارتباط با توده های افیولیتی آبدشت و صوغان جنوب غرب کرمان و آبراهه ای کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
معصومه جداوی منوجان پتروگرافی ،ژئوشیمی وپتروژنز سنگهای بازالتی ،شمال غرب خیراباد،سیرجان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
علی صادقی پتروگرافی، ژئومورفولوژی و پتروژنز توده گرانودیوریتی کوه سفید، شمال غرب رابر. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/13
نظام دولت زهی پتروگرافی آنکلاوها، شیمی کانی و ژئوترموبارومتری توده گرانودیوریتی کوه سفید، شمال غرب رابر. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/14
مهدی ابراهیم نژاد ژئوشیمی وپتروژنز پلوتونیسم _فلسیک _مافیک دهسرد ،جنوب غرب کرمان،ایران تاکیدی برتکامل تکنوماگمایی زون سنندج سیرجان دکتری استاد راهنما 1399/06/18
خدیجه مقبلی پتروگرافی، ژئوشیمی و منشا گرانیت گنایس خواجو، جنوب سیرجان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/13
زهرا جعفری پتروگرافی وژئوشیمیایی فنولیت های جنوب شرق دهج ،شهربابک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/10/28
الهه پاکروان پتروگرافی و پتروژنز سنگهای گرانیتوئیدی جنوب سیاه کوه، شمال غرب ارزوئیه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
کاوه نورایی نحئه تشکیل و رده بندی خاک های ردیف پستی و بلندی سیرچ- کاله شور در حوزه لوت کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
داود رئیسی پتروگرافی وژئوشیمی بازالت های گندم بریان -شهداد کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
آیدا طاهری چترودی پترولوژی و ژئوشیمی دایک های دیابازی منطقه ی حرجند شمال شرق کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/17
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنگ های آذرین 1318018 3 04 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
سنگ های آذرین 1318018 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
سنگ های آذرین 1318018 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
سنگ های آذرین 1318018 3 03 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
زمین شیمی جایگاههای زمین ساختی 4038058 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
افیولیت ها 9038909 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
پتروژنز سنگ های آذرین 4038099 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سنگ های آذرین 1318018 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
سنگ های آذرین 1318018 3 03 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
سنگ های آذرین 1318018 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/22 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
بلورشناسی نوری 1318310 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/22 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
بلورشناسی نوری 1318310 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/22 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
بلورشناسی نوری 1318310 2 03 هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/22 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
سنگ های آذرین 1318018 3 01 | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سنگ های آذرین 1318018 3 02 | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شیمی جایگاههای زمین ساختی 4038058 2 01 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ماگماتیسم دگرگونی ایران 4038769 2 01 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بلورشناسی نوری 1318310 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بلورشناسی نوری 1318310 2 02 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1