اعضاء هیات علمی

علیرضا امیری

علیرضا امیری

علیرضا امیری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 32112861
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مدیریت وتئوری سازمان 1422600 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
تئوری احتمالات وکاربردان 1422255 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کنترل کیفیت اماری 1422305 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1401/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول مدیریت وتئوری سازمان 1422600 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
تئوری احتمالات وکاربردان 1422255 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) 1400/10/29 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
کنترل کیفیت اماری 1422305 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
اماردرمهندسی 1422230 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1400/10/28 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
اصول مدیریت وتئوری سازمان 1422600 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
تئوری احتمالات وکاربردان 1422255 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1400/04/05 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
کنترل کیفیت اماری 1422305 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/03/31 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
اماردرمهندسی 1422230 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/04/01 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
تئوری احتمالات وکاربردان 1422255 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
کنترل کیفیت اماری 1422305 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/23 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
نمایش 13 نتیجه
از 1