اعضاء هیات علمی

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322692
پست الکترونیکی: 

Alternative email: ali_esmaili2@yahoo.com


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه توحیدی نژاد مطالعه بیان ژن Rheb در بافتهای مختلف بز کرکی رائینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/18
حامد خراتی کوپایی بررسی چند شکلی زن و ارتباط آن با صفات شیردر گاوهای هلشتاین ایرانی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
الهه رستم زاده مهدابی شناسایی نشانه های انتخاب در ژنوم مرغ با استفاده از آنالیز داده های کل ژنوم دکتری استاد راهنما --------
نادر فروغ عامری کاوش ژنوم گاوهای بومی ایران برای شناسایی نواحی انتخاب شده دکتری استاد مشاور 1395/12/24
علیرضا نیک منش بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار فیلوژنتیکی ژنهای BRCA1 و BRCA2 نژادهای گوسفند وحشی و مقایسه آن با برخی نژادهای گوسفند اهلی ایران دکتری استاد مشاور --------
سید علی مصطفوی بررسی چند شکلی ژن ال کورل و ارتباط آن با اندازه بدن در نژاد های گوناگون اسب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/15
نسرین محمودی کیا برسی اثرات دفعات دوشش و اندازه گله بر آنالیزژنتیکی میزان تولید شیر گاوهای هولشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت ثابت کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
عاطفه پیراسته تعیین ساختار مناسب کوواریانس ژنتیکی بین نیزان تولید وچربی شیر در دوره های مختلف شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/23
الهه سنجری بنستانی بررسی چند شکلی آللی ژن DGF8¬ با استفاده از تکنیکPCR-RFLP در بز کرکی رائینی و ارتباط آن با صفات رشد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
محسن رحیم پور مطالعه جهش نقطه ای C/T در موقعیت 1184 اگزون 1 ژن GDF9 و تاثیر آن بر صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد آرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/18
معصومه قند مقایسه روش های لاسو و رگرسیون ریج در شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی مرتبط با صفات کمی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/09
زهرا حسینی حتکنی بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیزژنتیکی صفت میزان پروتئین شیر در دوره های شیردهی اول تا سوم گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/27
فرناز غفاری شناسایی نشانه های ژنومی انتخاب برعلیه ناشنوایی در سه نژاد سگ کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رعنا پدر مطالعه روابط فیلوژنتیک توده های مرغ شاخدار ایران با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/07/23
علی شیردلی درح استفاده از داده های ژنومی برای برآورد میزان عدم تعادل فاز گامتی در جمعیت گاوهای بومی استان کرمان و مقایسه آن با جمعیت گاوهای Bos indicus و Bos taurus کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/09
محبوبه کرد مطالعه ژنتیکی صفات طول عمر اقتصادی در گوسفند نژاد کرمانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/20
رسول اکبری وکیل آباد عنوان پایان نامه: نقشه یابی نشانگر های تک نوکلوتیدی در مرغ نژادمرندی با استفاده از توالی یابی کل ژنوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/26
منصوره رجایی نژاد چند شکلی آللی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفندان آمیخته نسل اول حاصل از تلاقی قوچهای نژاد رومانف با میش های نژاد کرمانی و لری بختیاری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/19
زینب سلیمانی ده دیوان مطالعه چند شکلی ژن در بره های آمیخته حاصل از قوچ های رومانوف و میش های بومی با استفاده از تکنیک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/07
هادی چراتی مکان یابی جایگاه های ژنی مرتبط با اجزا و کیفیت لاشه روی کروموزوم 3 با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/29
هومن اختری تاج اثر هم خونی بر میزان تولید شیر و سقط و مرده زایی در برخی از گاوداری های هلشتاین استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/08
ندا شهدادنژاد بررسی مولکولی سویه های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از طیور گوشتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/08
الهه سنجری بنستانی مدلسازی شبکه های علی فنوتیپی با استفاده از مدل معادلات ساختاری برای مطالعات پویش ژنومی چند صفته در جمعیت های حیوانی دکتری استاد راهنما --------
سپیده انصاری نمین آنالیز ژنتیکی شمار سلولهای بدنی در طول دوره شیردهی و در سطوح مختلف تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روزآزمون کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/19
مهین رسانی تکثیر و کلونینگ بخش ابتدایی ژن کشنده آلفا-توکسین باکتری کلستریدیوم پرفرِینجنس در باکتری E. coli کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
زینب امیری قنات سامان تهیه نقشه تنوع ساختاری ژنوم سگ های بومی ایران دکتری استاد راهنما 1396/05/29
حمیده بازگیر نقشه یابی نشانگر های تک نوکلئوتیدی در مرغ نژاد لاری با استفاده از توالی یابی ژنوم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/26
مهدیه حسنی کبوترخانی مطالعه جهشC/T در موقعیت 1184 اگزون 1 ژن GDF9 وجهش G/T در موقعیت 1100 اگزون 2 ژن BMP15 و تاثیر آنها بر صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد ایران بلک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/11
الهه رستم زاده بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر صفات رشد و میزان بیان ژن IGF-I در بافت عضله سینه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/08
محدثه زمانی باب گهری بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی میزان چربی شیر در دوره های شیردهی اول تا سوم در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/18
محمود احمدی زاده مطالعه رابطه نشانگرهای دی- ان -آ و خصوصیات لاشه بلدرچین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی مومن قابلیت پیش بینی و حساسیت مدلهای آماری پویش کل ژنوم برای انتخاب ژنومیکی صفات کمی با معماری ژنتیکی افزایشی ، غلبه و اپیستاتیک دکتری استاد راهنما 1396/01/29
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/12
الهام وفایی سعدی ارزیابی ژنومی مبتنی بر میزان شاخص تثبیت و فراوانی آللی دریک جمعیت از گاوهای نر هلشتان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/05/02
محبوبه راشدی فر تأثیر تغذیه دانه شاهدانه بر بیان ژن نوروپپتید Y (NPY) در بره های نر پرواری نژاد بلوچی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/20
فریبا مهران پور مدل سازی رابطه تولید شیر و ترکیبات شیردرگاوهای شیری هلشتاین با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/10/01
راضیه شعبان بررسی اثر تعداد QTL و تراکم نشانگر بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روش بیزی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/28
میثم حسینی خواه سرنی ارزیابی ژنومی صفات تولیدی با استفاده از روش رگرسیون ریدج BLUP(RR-BLUP) وبهترین پیش بینی نااریب خطی (GBLUP) درگاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/10/26
صغری شمس الدینی لری مطالعه چند شکلی ژن پرولاکتین در بز کرکی رائینی و ارتباط آن با صفات کرک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
مهدیه ضیاءالدینی دشتخاکی بررسی چند شکلی ژن لپتین با استفاده از روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد در بز کرکی رائینی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
محمدعلی نوروزماهانی مطالعه جهش نقطه ای در موقعیت 718 اگزون 2 ژن BMP15 و تاثیر آن برصفت چند قلوزایی در گوسفند نژاد آرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/07
محمدعلی عباسی رزگله مطالعه جهش نقطه ای در موقعیت 260 اگزون 1 ژن GDF9 و تاثیر آن بر صفت چند قلوزایی در گوسفند نژاد آرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/08/18
وحیده رضایی مطالعه جهش G /A در موقعیت 260 اگزون 1 ژن GDF9 و جهش C/T در موقعیت 718 اگزون 2 ژن BMP15 و تاثیر آن بر صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد ایران بلک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
ملیحه خورشیدی جلالی پیش بینی وزن بدن در بز کرکی رائینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/30
مرجان احمدی تحلیل پیوستگی نشانگرهای ریز ماهواره روی کروموزم شماره 4 و 5 در یک جمعیت F2 از بلدرچین ژاپنی برای شناسایی جایگاههای ژنی (QTL) مرتبط باکیفیت و اجزای لاشه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/09
محمدتقی واجدابراهیمی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نژادهای گوسفند موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/17
سیدعلی فقیه ایمانی مطالعه چندشکلی ژن IGFBP3 در گوسفند کرمانی به روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/27
محیا حمیدی راوری آنالیز جایگاههای ژنی مرتبط با صفات رشد در گوسفند نژاد کرمانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/02
محبوبه ایران منش نقشه یابی جایگاه های ژنی (QTL ) مرتبط با رشد روی کروموزوم شماره 5 در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/10/02
امیررضا جمالی استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک برای تحلیل مولکولی صفت تجمع پیری در لاشه طیور کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کاظم رجبی خضرآباد مقایسه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعید سهرابی شعبجره نقشه یابی تنوع های ساختاری موجود در ژنوم مرغ با استفاده از داده های توالی دکتری استاد راهنما 1396/06/31
سمانه سلیمانی باغشاه مقایسه عملکرد پیش بینی انتخاب ژنومی چند صفته (MTGS) و انتخاب ژنومی تک صفته (STGS) با استفادهاز ترکیب منابع اطلاعات مختلف حاصل از نشانگرهای ژنتیکی و اطلاعات شجره دکتری استاد مشاور 1399/06/05
محمدرضا احسنی نوتریژنومیک و اثر تغذیه گلوکز و فول فت کلزا بر بیان ژن های SCD، Leptin، PPAR?، DGAT1، IGF1 و GLUT1 در گاوهای شیری نژاد هلشتاین دکتری استاد مشاور 1398/06/20
الهه سنجری بنستانی مدلسازی شبکه های علی فنوتیپی با استفاده از مدل معادلات ساختاری برای مطالعات پویش ژنومی چند صفته در جمعیت های حیوانی دکتری استاد راهنما --------
حجت اسدالله پورنعنائی آنالیز ژنوم اسب با هدف مطالعه مکانیسم های ملکولی کنترل کننده اندازه بدن و عملکرد ورزشی دکتری استاد راهنما 1398/05/02
سمیرا خسروی مشیزی ارزیابی پیشرفت ژنتیکی برای صفات تولیدی در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کرمانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/09
سکینه مولوی فر آنالیز ژنتیکی صفات رشد در طول عمر بز کرکی راینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/08/11
فریبرز قادری تحلیل ژنتیکی صفات اقتصادی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الناز خواجویی انتخاب ژنومی مبنی بر گزینش Tag- SNPها دریک جمعیت گاوهای نر هلشتاین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/05/02
زهرا علی جعفری مدل سازی منحنی تولید شیر در گاوهای شیری هولشتاین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/10/01
محسن پورشکارچی برآورد میزان همخونی و تاثیر آن روی تعداد روز های باز و تعداد سرویس به ازای هر آبستنی در گاوهای هلشتاین استان کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/09
فاطمه کشانی مطالعه چندشکلی ژن BMPR-IB در میش های کرمانی و بره های آمیخته حاصل از قوچ های رومانوف و میش های کرمانی با استفاده از روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/08/24
سعیده نخعی مدیح بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و تغذیه بر صفات رشد و بیان ژن هورمون رشد در عضله سینه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/09
فاطمه ابراهیمی بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی صفت تولید چربی شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/09
مهرداد قاسمی میمندی مطالعه تنوع ژنتیکی شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریز مهواره کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/08
رسول خدابخش زاده مطالعه جهش های موجود در اگزون 2 ژن GDF9 به روش PCR-SSCP در گوسفندان آمیخته نسل اول حاصل تلاقی بین قوچ¬ های نژاد رومانوف و میش¬های نژاد کرمانی و لری بختیاری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/19
سیدمحمد موذنی مطالعه ساختار ژنتیکی ژن­های MC3R و UCP و ارتباط آنها با صفات تولیدی و تولید مثلی در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/09/25
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نرگس اسمعیلی علی آبادوزیر مطالعه تنوع ژنتیکی بزهای وحشی و مقایسه آن با برخی نژاد های بز اهلی بر اساس چند شکلی اللی در اگزون و اینترون 2 زن لپتین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
تهمینه توحیدی مطالعه چند شکلی ژن POU1F1 در بره های آمیخته حاصل از قوچ های رومانوف و میش های کرمانی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
حسن مرادیان آنالیز QTL مرتبط با خصوصیات لاشه روی کروموزوم 1 در یک جمعیت F2 از بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/10
مهشید محمدپناه پیش بینی ژنومی چندصفته عملکرد آمیخته ها بر اساس داده های افراد خالص و آمیخته با استفاده از استنباط هاپلوتایپ های مشترک و Genome annotation دکتری استاد مشاور --------
نسیم نجمایی بررسی اثر جنسیت گوساله بر مقدار چربی و پروتیین شیر مادر در گاو هولشتاین ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
صدیقه بیگلری بررسی اثر انتخاب ظاهری بر روند ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی راینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/09
عباس تیموری بررسی آثار تولیدی و اقتصادی کاهش دوره خشکی گاوهای شیری پر تولید هلشتاین دردوره های شیردهی اول تا سوم درایران کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/03/21
سجاد عابدینی آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی در گوسفند کبوده شیراز کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/04
کریم کریمی بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت گاوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای متراکم چند شکل تک نوکلئوتیدی دکتری استاد راهنما 1394/09/03
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدیه نژادمقبلی قرائی بررسی چند شکلی ژن در بره های آمیخته رومانوف و بومی ایران با استفاده از تکنیک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/07
خاور محمدی ساردو مطالعه چندشکلی ژن های آپولیپوپروتئین B1 و B2 در بلدرچین ژاپنی با استفاده از روش های PCR-RFLP و SSCP کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/17
سعید سهرابی شعبجره نقشه یابی QTL موثر بر صفات رشد روی کروموزوم شماره 1 در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/10
طاهره مصطفائی دولت آباد بررسی فاکتورهای ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک در جدایه های باکتری اشریشیاکولی بیماری زا در گاو وگوسفند استان فارس کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/28
فاطمه حیدری دلفارد بررسی انتخاب ظاهری بر روند ژنتیکی وزن الیاف کرک در بز کرکی رائینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/08
مژده موسی نژادخبیصی بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی گوسفندان بومی ایران با استفاده از نشانگرهای پرتراکم SNP (600K). دکتری استاد راهنما --------
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیرمسعود اسماعیلیان بررسی تاثیر تغذیه دانه شاهدانه بر بیان ژن CPT1B در بره های نر پرواربندی نژاد بلوچی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/07/30
مرتضی هادی زاده عباس آبادی چند شکلی اگزون 2 ژنهای BMP15 و GDF9 و ارتباط آن با چندقلوزایی در بزهای تالی و بیتال کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/12
المیرا زندی بررسی مولکولی سویه های مختلف کلستریدیوم جداشده از دستگاه گوارش شتر مرغ کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/07/29
مجید پسندیده ارتباط ژن های با ترکیبات شیر در گاوهای هلشتاین ایرانی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محبوبه مقدس زاده چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 و ارتباط آن با چندقلوزایی در بز کرکی راینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/12
امیرحسین جعفری دره در بیان ژن CIB4 در بیضه، تخمدان، کلیه و کبد گوسفند کرمانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/08
بهاره جعفری بافتی بررسی عوامل موثربر نسبت جنسی گاوهای هلشتاین یران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/12/13
نرجس بذرکار بررسی چند شکلی ژن در گوسفندان آمیخته رومانوف و لری - بختیاری با استفاده از روش کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/08
سمانه السادات کارآموز تکثیر و همسانه سازی ژن کشنده آلفا-توکسین (?-Toxin) باکتری کلستریدیوم پرفرِینجنس در باکتری E. coli کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/09/19
یاسر فاضل بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/14
فرحناز سلیمانی ساردو بررسی چندشکلی ژن Pou1f1 و ارتباط آن با صفات بیومتری در بز کرکی نژاد رائینی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/09
مهد یه شجا عی با غینی مطالعه تاثیر تراکم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدیه منتظری کاوش ژنومیک برای شناسایی نواحی تحت انتخاب گوسفندان سافولک و مرینوس استرالیایی با استفاده از تراشه های SNP دکتری استاد مشاور 1396/12/15
محمدعلی فرهوشی بررسی تاثیر تغذیه دانه شاهدانه بر بیان ژن میوجنین در بره های نر پرواری نژاد کرمانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/20
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ایمان معظمی بررسی چند شکلی ژن دی ام ار ف 3 و ارتباط آن با اندازه بدن در نژاد های گوناگون اسب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
طاهره اسکندری نسب سیاهکوهی شناسایی جهش های نقطه ای در ژنوم مرغ های بومی استان فارس با استفاده از داده های توالی یابی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/10/26
مصطفی دهقانی قنات غستانی مطالعه ناحیه کنترولی ژنوم میتوکندری با هدف بررسی تنوع زنتیکی در قوچ و میش های وحشی نژاد گوسفند بومی کرمانی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/14
اسماء ابراهیمی شاه آبادی مقایسه تنوع ژنتیکی بزهای راینی و سانن و بزهای وحشی بر اساس شناسایی چندشکلی در ژن kap16.6 کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/10
نازنین محمودی بررسی اثر توزیع آماری اثرات QTL برصحت ارزیابی ژنومیک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/28
محمدحسین فردوسی تحلیل مولکولی صفات کمی با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رقیه جباری عوری مکان یابی جایگاههای ژنی مرتبط با رشد بلدرچین ژاپنی روی کروموزوم شماره ی 3 با استفاده از نشانگر های ریزما هواره کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/08/23
اسماعیل عباس زاده مهر ابادی بررسی پلی مورفیسم ژن با استفاده از در بز ندوشنی کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
محمدرضا احسنی بررسی مولکولی سویه های مختلف کلستریدیوم کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
المیرا زندی بررسی تکامل ترنسکریپتوم غده پستانی در گونه های مختلف پستانداران با استفاده از آنالیز داده های RNA-Seq دکتری استاد راهنما 1399/08/27
الهه سلیمانی کریم اباد بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی میزان پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی تولیدات دام و طیور 2220029 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
ارزیابی ژنومیک 9032029 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
آمار حیاتی پیشرفته 4032025 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/06 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
طرح های ازمایشی در علوم دامی 2220014 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/26 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
طرح های ازمایشی در علوم دامی 2220014 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
مبانی بیوانفورماتیک 4032036 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/07 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2220045 3 01 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/27 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2220045 3 02 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/27 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
آمار حیاتی پیشرفته 4032025 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
پرورش دام های گوشتی و پرواری 2220033 2 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
پرورش دام های گوشتی و پرواری 2220033 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
ژنتیک آماری 9032026 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/29 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
ارزیابی ژنومیک 9032029 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/23 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
طرح های ازمایشی در علوم دامی 2220014 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/19 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
طرح های ازمایشی در علوم دامی 2220014 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/19 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مبانی بیوانفورماتیک 4032036 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
سمینار 2220001 1 06 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1398
ژنتیک آماری 9032026 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پرورش شتر 2220722 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی 4032030 2 02 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2