اعضاء هیات علمی

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322692
پست الکترونیکی: 

Alternative email: ali_esmaili2@yahoo.com

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد --------
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد --------
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد --------
فرناز غفاری شناسایی نشانه های ژنومی انتخاب برعلیه ناشنوایی در سه نژاد سگ کارشناسی ارشد --------
فرناز غفاری شناسایی نشانه های ژنومی انتخاب برعلیه ناشنوایی در سه نژاد سگ کارشناسی ارشد --------
فرناز غفاری شناسایی نشانه های ژنومی انتخاب برعلیه ناشنوایی در سه نژاد سگ کارشناسی ارشد 1400/11/11
شکیب سالمی شناسایی واریانت های ژن گیرنده استروژن و ارتباط ان با صفت چند قلوزایی در امیخته های نسل اول حاصل از میش های لری بختیاری و قوچ های رومانوف کارشناسی ارشد --------
الهه سنجری بنستانی مدلسازی شبکه های علی فنوتیپی با استفاده از مدل معادلات ساختاری برای مطالعات پویش ژنومی چند صفته در جمعیت های حیوانی دکتری --------
الهه سنجری بنستانی مدلسازی شبکه های علی فنوتیپی با استفاده از مدل معادلات ساختاری برای مطالعات پویش ژنومی چند صفته در جمعیت های حیوانی دکتری --------
الهه سنجری بنستانی مدلسازی شبکه های علی فنوتیپی با استفاده از مدل معادلات ساختاری برای مطالعات پویش ژنومی چند صفته در جمعیت های حیوانی دکتری --------
فاطمه ابراهیمی بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی صفت تولید چربی شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
زهرا ابراهیمی حسین زاده ارتباط ژن PIT1 با ترکیبات شیردرگاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی کارشناسی ارشد 1391/11/14
اسماء ابراهیمی شاه آبادی مقایسه تنوع ژنتیکی بزهای راینی و سانن و بزهای وحشی بر اساس شناسایی چندشکلی در ژن kap16.6 کارشناسی ارشد 1395/12/10
محمدرضا احسنی نوتریژنومیک و اثر تغذیه گلوکز و فول فت کلزا بر بیان ژن های SCD، Leptin، PPAR?، DGAT1، IGF1 و GLUT1 در گاوهای شیری نژاد هلشتاین دکتری 1398/06/20
مرجان احمدی تحلیل پیوستگی نشانگرهای ریز ماهواره روی کروموزم شماره 4 و 5 در یک جمعیت F2 از بلدرچین ژاپنی برای شناسایی جایگاههای ژنی (QTL) مرتبط باکیفیت و اجزای لاشه کارشناسی ارشد 1391/10/09
محمود احمدی زاده مطالعه رابطه نشانگرهای دی- ان -آ و خصوصیات لاشه بلدرچین کارشناسی ارشد --------
هومن اختری تاج اثر هم خونی بر میزان تولید شیر و سقط و مرده زایی در برخی از گاوداری های هلشتاین استان کرمان کارشناسی ارشد 1391/11/08
محبوبه ایران منش نقشه یابی جایگاه های ژنی (QTL ) مرتبط با رشد روی کروموزوم شماره 5 در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 1391/10/02
حجت اسدالله پورنعنائی آنالیز ژنوم اسب با هدف مطالعه مکانیسم های ملکولی کنترل کننده اندازه بدن و عملکرد ورزشی دکتری 1398/05/02
طاهره اسکندری نسب سیاهکوهی شناسایی جهش های نقطه ای در ژنوم مرغ های بومی استان فارس با استفاده از داده های توالی یابی کارشناسی ارشد 1396/10/26
امیرمسعود اسماعیلیان بررسی تاثیر تغذیه دانه شاهدانه بر بیان ژن CPT1B در بره های نر پرواربندی نژاد بلوچی کارشناسی ارشد 1399/07/30
نرگس اسمعیلی علی آبادوزیر مطالعه تنوع ژنتیکی بزهای وحشی و مقایسه آن با برخی نژاد های بز اهلی بر اساس چند شکلی اللی در اگزون و اینترون 2 زن لپتین کارشناسی ارشد 1395/12/15
رسول اکبری وکیل آباد عنوان پایان نامه: نقشه یابی نشانگر های تک نوکلوتیدی در مرغ نژادمرندی با استفاده از توالی یابی کل ژنوم کارشناسی ارشد 1396/10/26
زینب امیری قنات سامان تهیه نقشه تنوع ساختاری ژنوم سگ های بومی ایران دکتری 1396/05/29
حمیده بازگیر نقشه یابی نشانگر های تک نوکلئوتیدی در مرغ نژاد لاری با استفاده از توالی یابی ژنوم کارشناسی ارشد 1396/10/26
صدیقه بیگلری بررسی اثر انتخاب ظاهری بر روند ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی راینی کارشناسی ارشد 1390/11/09
رعنا پدر مطالعه روابط فیلوژنتیک توده های مرغ شاخدار ایران با استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم کارشناسی ارشد 1398/07/23
عاطفه پیراسته تعیین ساختار مناسب کوواریانس ژنتیکی بین نیزان تولید وچربی شیر در دوره های مختلف شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد 1394/10/23
مجید پسندیده ارتباط ژن های با ترکیبات شیر در گاوهای هلشتاین ایرانی کارشناسی ارشد --------
محسن پورشکارچی برآورد میزان همخونی و تاثیر آن روی تعداد روز های باز و تعداد سرویس به ازای هر آبستنی در گاوهای هلشتاین استان کرمان کارشناسی ارشد 1391/11/09
عباس تیموری بررسی آثار تولیدی و اقتصادی کاهش دوره خشکی گاوهای شیری پر تولید هلشتاین دردوره های شیردهی اول تا سوم درایران کارشناسی ارشد 1393/03/21
تهمینه توحیدی مطالعه چند شکلی ژن POU1F1 در بره های آمیخته حاصل از قوچ های رومانوف و میش های کرمانی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP کارشناسی ارشد 1393/11/08
فاطمه توحیدی نژاد مطالعه بیان ژن Rheb در بافتهای مختلف بز کرکی رائینی کارشناسی ارشد 1391/11/18
رقیه جباری عوری مکان یابی جایگاههای ژنی مرتبط با رشد بلدرچین ژاپنی روی کروموزوم شماره ی 3 با استفاده از نشانگر های ریزما هواره کارشناسی ارشد 1391/08/23
امیرحسین جعفری دره در بیان ژن CIB4 در بیضه، تخمدان، کلیه و کبد گوسفند کرمانی کارشناسی ارشد 1392/11/08
امیررضا جمالی استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک برای تحلیل مولکولی صفت تجمع پیری در لاشه طیور کارشناسی ارشد --------
هادی چراتی مکان یابی جایگاه های ژنی مرتبط با اجزا و کیفیت لاشه روی کروموزوم 3 با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 1391/06/29
فاطمه حیدری دلفارد بررسی انتخاب ظاهری بر روند ژنتیکی وزن الیاف کرک در بز کرکی رائینی کارشناسی ارشد 1390/11/08
محمدنبی حسنی آنالیز ژنتیکی صفات رشد دربز کرکی نژاد راینی با استفاده از مدل چند متغیره کارشناسی ارشد --------
زهرا حسینی حتکنی بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیزژنتیکی صفت میزان پروتئین شیر در دوره های شیردهی اول تا سوم گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد 1392/06/27
مهدیه حسنی کبوترخانی مطالعه جهشC/T در موقعیت 1184 اگزون 1 ژن GDF9 وجهش G/T در موقعیت 1100 اگزون 2 ژن BMP15 و تاثیر آنها بر صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد ایران بلک کارشناسی ارشد 1392/08/11
محیا حمیدی راوری آنالیز جایگاههای ژنی مرتبط با صفات رشد در گوسفند نژاد کرمانی کارشناسی ارشد 1391/10/02
حامد خراتی کوپائی بررسی چند شکلی زن و ارتباط آن با صفات شیردر گاوهای هلشتاین ایرانی کارشناسی ارشد --------
ملیحه خورشیدی جلالی پیش بینی وزن بدن در بز کرکی رائینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1394/10/30
محبوبه راشدی فر تأثیر تغذیه دانه شاهدانه بر بیان ژن نوروپپتید Y (NPY) در بره های نر پرواری نژاد بلوچی کارشناسی ارشد 1398/06/20
منصوره رجایی نژاد چند شکلی آللی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفندان آمیخته نسل اول حاصل از تلاقی قوچهای نژاد رومانف با میش های نژاد کرمانی و لری بختیاری کارشناسی ارشد 1393/06/19
کاظم رجبی خضرآباد مقایسه کارشناسی ارشد --------
محسن رحیم پور مطالعه جهش نقطه ای C/T در موقعیت 1184 اگزون 1 ژن GDF9 و تاثیر آن بر صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد آرمان کارشناسی ارشد 1392/08/18
مهین رسانی تکثیر و کلونینگ بخش ابتدایی ژن کشنده آلفا-توکسین باکتری کلستریدیوم پرفرِینجنس در باکتری E. coli کارشناسی ارشد 1392/06/27
الهه رستم زاده مهدابی شناسایی نشانه های انتخاب در ژنوم مرغ با استفاده از آنالیز داده های کل ژنوم دکتری 1400/06/24
وحیده رضایی مطالعه جهش G /A در موقعیت 260 اگزون 1 ژن GDF9 و جهش C/T در موقعیت 718 اگزون 2 ژن BMP15 و تاثیر آن بر صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد ایران بلک کارشناسی ارشد 1392/06/27
محدثه زمانی باب گهری بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی میزان چربی شیر در دوره های شیردهی اول تا سوم در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد 1391/11/18
المیرا زندی بررسی مولکولی سویه های مختلف کلستریدیوم جداشده از دستگاه گوارش شتر مرغ کارشناسی ارشد 1391/07/29
المیرا زندی بررسی تکامل ترنسکریپتوم غده پستانی در گونه های مختلف پستانداران با استفاده از آنالیز داده های RNA-Seq دکتری 1399/08/27
سمانه سلیمانی باغشاه مقایسه عملکرد پیش بینی انتخاب ژنومی چند صفته (MTGS) و انتخاب ژنومی تک صفته (STGS) با استفادهاز ترکیب منابع اطلاعات مختلف حاصل از نشانگرهای ژنتیکی و اطلاعات شجره دکتری 1399/06/05
فرحناز سلیمانی ساردو بررسی چندشکلی ژن Pou1f1 و ارتباط آن با صفات بیومتری در بز کرکی نژاد رائینی کارشناسی ارشد 1391/11/09
الهه سلیمانی کریم اباد بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی میزان پروتئین شیر در گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد 1391/11/17
الهه سنجری بنستانی بررسی چند شکلی آللی ژن DGF8¬ با استفاده از تکنیکPCR-RFLP در بز کرکی رائینی و ارتباط آن با صفات رشد کارشناسی ارشد 1394/06/17
سعید سهرابی شعبجره نقشه یابی QTL موثر بر صفات رشد روی کروموزوم شماره 1 در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 1390/11/10
سعید سهرابی شعبجره نقشه یابی تنوع های ساختاری موجود در ژنوم مرغ با استفاده از داده های توالی دکتری 1396/06/31
مهد یه شجا عی با غینی مطالعه تاثیر تراکم کارشناسی ارشد --------
علی شیردلی درح استفاده از داده های ژنومی برای برآورد میزان عدم تعادل فاز گامتی در جمعیت گاوهای بومی استان کرمان و مقایسه آن با جمعیت گاوهای Bos indicus و Bos taurus کارشناسی ارشد 1394/10/09
صغری شمس الدینی لری مطالعه چند شکلی ژن پرولاکتین در بز کرکی رائینی و ارتباط آن با صفات کرک کارشناسی ارشد 1391/06/29
ندا شهدادنژاد بررسی مولکولی سویه های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از طیور گوشتی کارشناسی ارشد 1391/11/08
مهدیه ضیاءالدینی دشتخاکی بررسی چند شکلی ژن لپتین با استفاده از روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد در بز کرکی رائینی کارشناسی ارشد 1394/06/17
سجاد عابدینی آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی در گوسفند کبوده شیراز کارشناسی ارشد 1392/10/04
احمد عباسی راد آنالیز ژنتیکی صفات رشد در گوسفند کرمانی با استفاده از مدل چند متغیر کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عباسی رزگله مطالعه جهش نقطه ای در موقعیت 260 اگزون 1 ژن GDF9 و تاثیر آن بر صفت چند قلوزایی در گوسفند نژاد آرمان کارشناسی ارشد 1392/08/18
اسماعیل عباس زاده مهر ابادی بررسی پلی مورفیسم ژن با استفاده از در بز ندوشنی کارشناسی ارشد --------
زهرا علی جعفری مدل سازی منحنی تولید شیر در گاوهای شیری هولشتاین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1395/10/01
یاسر فاضل بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر آنالیز ژنتیکی تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون کارشناسی ارشد 1391/11/14
محمدحسین فردوسی تحلیل مولکولی صفات کمی با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی کارشناسی ارشد --------
نادر فروغ عامری کاوش ژنوم گاوهای بومی ایران برای شناسایی نواحی انتخاب شده دکتری 1395/12/24
فریبرز قادری تحلیل ژنتیکی صفات اقتصادی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد --------
معصومه قند مقایسه روش های لاسو و رگرسیون ریج در شناسایی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی مرتبط با صفات کمی کارشناسی ارشد 1392/11/09
سمانه السادات کارآموز تکثیر و همسانه سازی ژن کشنده آلفا-توکسین (?-Toxin) باکتری کلستریدیوم پرفرِینجنس در باکتری E. coli کارشناسی ارشد 1392/09/19
کریم کریمی بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت گاوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای متراکم چند شکل تک نوکلئوتیدی دکتری 1394/09/03
فاطمه کشانی مطالعه چندشکلی ژن BMPR-IB در میش های کرمانی و بره های آمیخته حاصل از قوچ های رومانوف و میش های کرمانی با استفاده از روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد 1393/08/24
مهشید محمدپناه پیش بینی ژنومی چندصفته عملکرد آمیخته ها بر اساس داده های افراد خالص و آمیخته با استفاده از استنباط هاپلوتایپ های مشترک و Genome annotation دکتری 1400/11/20
خاور محمدی ساردو مطالعه چندشکلی ژن های آپولیپوپروتئین B1 و B2 در بلدرچین ژاپنی با استفاده از روش های PCR-RFLP و SSCP کارشناسی ارشد 1391/11/17
حسن مرادیان شناسایی نشانه های انتخاب در نژاد های گاو بومی ایران دکتری 1398/10/03
حسن مرادیان آنالیز QTL مرتبط با خصوصیات لاشه روی کروموزوم 1 در یک جمعیت F2 از بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 1390/11/10
ایمان معظمی بررسی چند شکلی ژن دی ام ار ف 3 و ارتباط آن با اندازه بدن در نژاد های گوناگون اسب کارشناسی ارشد 1395/12/15
محبوبه مقدس زاده چند شکلی اگزون 2 ژن BMP15 و ارتباط آن با چندقلوزایی در بز کرکی راینی کارشناسی ارشد 1390/11/12
فریبا مهران پور مدل سازی رابطه تولید شیر و ترکیبات شیردرگاوهای شیری هلشتاین با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1395/10/01
سیدمحمد موذنی مطالعه ساختار ژنتیکی ژن­های MC3R و UCP و ارتباط آنها با صفات تولیدی و تولید مثلی در مرغان بومی مازندران کارشناسی ارشد 1391/09/25
مژده موسی نژادخبیصی بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی گوسفندان بومی ایران با استفاده از نشانگرهای پرتراکم SNP (600K). دکتری 1400/06/02
مهدی مومن قابلیت پیش بینی و حساسیت مدلهای آماری پویش کل ژنوم برای انتخاب ژنومیکی صفات کمی با معماری ژنتیکی افزایشی ، غلبه و اپیستاتیک دکتری 1396/01/29
مهدیه نژادمقبلی قرائی بررسی چند شکلی ژن در بره های آمیخته رومانوف و بومی ایران با استفاده از تکنیک کارشناسی ارشد 1393/11/07
محمدعلی نوروزماهانی مطالعه جهش نقطه ای در موقعیت 718 اگزون 2 ژن BMP15 و تاثیر آن برصفت چند قلوزایی در گوسفند نژاد آرمان کارشناسی ارشد 1392/11/07
مرتضی هادی زاده عباس آبادی چند شکلی اگزون 2 ژنهای BMP15 و GDF9 و ارتباط آن با چندقلوزایی در بزهای تالی و بیتال کارشناسی ارشد 1390/11/12
محمدتقی واجدابراهیمی بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نژادهای گوسفند موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کارشناسی ارشد 1394/06/17
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد 1399/12/12
محسن احمدی کروکی استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی متراکم برای مطالعه ساختار ژنتیکی بز نژاد مرخز کارشناسی ارشد --------
محمدرضا احسنی بررسی مولکولی سویه های مختلف کلستریدیوم کارشناسی ارشد --------
سپیده انصاری نمین آنالیز ژنتیکی شمار سلولهای بدنی در طول دوره شیردهی و در سطوح مختلف تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روزآزمون کارشناسی ارشد 1393/06/19
نرجس بذرکار بررسی چند شکلی ژن در گوسفندان آمیخته رومانوف و لری - بختیاری با استفاده از روش کارشناسی ارشد 1393/11/08
مصطفی دهقانی قنات غستانی مطالعه ناحیه کنترولی ژنوم میتوکندری با هدف بررسی تنوع زنتیکی در قوچ و میش های وحشی نژاد گوسفند بومی کرمانی کارشناسی ارشد 1395/06/14
سیدعلی فقیه ایمانی مطالعه چندشکلی ژن IGFBP3 در گوسفند کرمانی به روش PCR-SSCP کارشناسی ارشد 1392/06/27
محمدعلی فرهوشی بررسی تاثیر تغذیه دانه شاهدانه بر بیان ژن میوجنین در بره های نر پرواری نژاد کرمانی کارشناسی ارشد 1398/06/20
مهرداد قاسمی میمندی مطالعه تنوع ژنتیکی شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریز مهواره کارشناسی ارشد 1393/11/08
معین قاسم پور بررسی تأثیر تغذیه سطوح مختلف دانه رازیانه بر بیان ژنMyoG در بره های نر پرواری نژاد کرمانی کارشناسی ارشد 1397/01/22
میثم حسینی خواه سرنی ارزیابی ژنومی صفات تولیدی با استفاده از روش رگرسیون ریدج BLUP(RR-BLUP) وبهترین پیش بینی نااریب خطی (GBLUP) درگاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد 1396/10/26
بهاره جعفری بافتی بررسی عوامل موثربر نسبت جنسی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد 1399/12/13
الناز خواجوئی انتخاب ژنومی مبنی بر گزینش Tag- SNPها دریک جمعیت گاوهای نر هلشتاین کارشناسی ارشد 1398/05/02
رسول خدابخش زاده مطالعه جهش های موجود در اگزون 2 ژن GDF9 به روش PCR-SSCP در گوسفندان آمیخته نسل اول حاصل تلاقی بین قوچ¬ های نژاد رومانوف و میش¬های نژاد کرمانی و لری بختیاری کارشناسی ارشد 1393/06/19
سمیرا خسروی مشیزی ارزیابی پیشرفت ژنتیکی برای صفات تولیدی در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کرمانی کارشناسی ارشد 1392/11/09
محبوبه کرد مطالعه ژنتیکی صفات طول عمر اقتصادی در گوسفند نژاد کرمانی کارشناسی ارشد 1396/06/20
نازنین محمودی بررسی اثر توزیع آماری اثرات QTL برصحت ارزیابی ژنومیک کارشناسی ارشد 1392/10/28
نسرین محمودی کیا برسی اثرات دفعات دوشش و اندازه گله بر آنالیزژنتیکی میزان تولید شیر گاوهای هولشتاین ایران با استفاده از مدل تابعیت ثابت کارشناسی ارشد 1396/12/14
سکینه مولوی فر آنالیز ژنتیکی صفات رشد در طول عمر بز کرکی راینی کارشناسی ارشد 1392/08/11
مهدیه منتظری کاوش ژنومیک برای شناسایی نواحی تحت انتخاب گوسفندان سافولک و مرینوس استرالیایی با استفاده از تراشه های SNP دکتری 1396/12/15
طاهره مصطفائی دولت آباد بررسی فاکتورهای ژنی مقاومت به آنتی بیوتیک در جدایه های باکتری اشریشیاکولی بیماری زا در گاو وگوسفند استان فارس کارشناسی ارشد 1392/10/28
سید علی مصطفوی بررسی چند شکلی ژن ال کورل و ارتباط آن با اندازه بدن در نژاد های گوناگون اسب کارشناسی ارشد 1395/12/15
نسیم نجمایی بررسی اثر جنسیت گوساله بر مقدار چربی و پروتیین شیر مادر در گاو هولشتاین ایران کارشناسی ارشد --------
سعیده نخعی مدیح بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و تغذیه بر صفات رشد و بیان ژن هورمون رشد در عضله سینه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 1392/11/09
علیرضا نیک منش بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار فیلوژنتیکی ژنهای BRCA1 و BRCA2 نژادهای گوسفند وحشی و مقایسه آن با برخی نژادهای گوسفند اهلی ایران دکتری --------
سمیه پورحمیدی ارزیابی عملکرد مرغ های آمیخته مرندی -لگهورن و والدین آنها دکتری --------
الهه رستم زاده بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر صفات رشد و میزان بیان ژن IGF-I در بافت عضله سینه بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 1392/11/08
الهه سنجری بنستانی مدلسازی شبکه های علی فنوتیپی با استفاده از مدل معادلات ساختاری برای مطالعات پویش ژنومی چند صفته در جمعیت های حیوانی دکتری --------
زینب سلیمانی ده دیوان مطالعه چند شکلی ژن در بره های آمیخته حاصل از قوچ های رومانوف و میش های بومی با استفاده از تکنیک کارشناسی ارشد 1393/11/07
راضیه شعبان بررسی اثر تعداد QTL و تراکم نشانگر بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روش بیزی کارشناسی ارشد 1392/10/28
الهام وفائی سعدی ارزیابی ژنومی مبتنی بر میزان شاخص تثبیت و فراوانی آللی دریک جمعیت از گاوهای نر هلشتان کارشناسی ارشد 1398/05/02
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی تولیدات دام و طیور 2220029 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/14 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
طرح های ازمایشی در علوم دامی 2220014 3 02 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
طرح های ازمایشی در علوم دامی 2220014 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
مبانی بیوانفورماتیک 4032036 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2220045 3 01 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/03 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2220045 3 02 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/03 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
پرورش دام های گوشتی و پرواری 2220033 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/28 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
پرورش دام های گوشتی و پرواری 2220033 2 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/28 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
ژنتیک آماری 9032026 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ژنتیک کمی پیشرفته 9032025 2 01 هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
ارزیابی تولیدات دام و طیور 2220029 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
ارزیابی ژنومیک 9032029 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
آمار حیاتی پیشرفته 4032025 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/06 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
طرح های ازمایشی در علوم دامی 2220014 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/26 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
طرح های ازمایشی در علوم دامی 2220014 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
مبانی بیوانفورماتیک 4032036 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/07 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2220045 3 02 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/27 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2220045 3 01 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/27 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
آمار حیاتی پیشرفته 4032025 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/16 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
پرورش دام های گوشتی و پرواری 2220033 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2