اعضاء هیات علمی

رضا اکبرزاده

رضا اکبرزاده

رضا اکبرزاده    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 31323200
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتباط تصویری 1816002 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/15 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
طراحی (6) 1816916 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
طراحی (6) 1816916 3 03 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 18:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
طراحی (6) 1816916 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 18:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
نقاشی (6) 1816922 3 03 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 12:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
نقاشی (6) 1816922 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 12:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
نقاشی (6) 1816922 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اموزش هنر 1212248 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1401/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
اموزش هنر 1212248 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1401/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
کارگاه طراحی پایه 2 1824009 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 16:30) 1401/04/15 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
مبانی هنرهای تجسمی 2 1824007 3 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی هنرهای تجسمی 2 1824007 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فنون تصویر سازی 1816928 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی هنرهای تجسمی 1 1824004 3 03 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/02 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی هنرهای تجسمی 1 1824004 3 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/02 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی هنرهای تجسمی 1 1824004 3 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
مبانی هنرهای تجسمی 2 1824007 3 03 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
مبانی هنرهای تجسمی 2 1824007 3 01 هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
مبانی هنرهای تجسمی 2 1824007 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
فنون تصویر سازی 1816928 2 01 هرهفته سه شنبه (20:30 - 21:30) 1400/03/31 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2