اعضاء هیات علمی

ایوب احمد پورگهرت

ایوب احمد پورگهرت

ایوب احمد پورگهرت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1399/12/23
فاطمه پورغریب شاهی مسوولیت عاملان زیان در فرض تعدد اسباب درحقوق مسوولیت مدنی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1394/03/11
محدثه خراسانی ده شیران راهکارهای حقوقی پرهیز از ربا در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1395/01/22
محدثه مهاجری فر مسئولیت مدنی ناشی از بازداشت متهمان بی گناه کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1395/04/12
فاطمه احسانی پور مطالعه تطبیقی مالکیت فکری درحوزه اختراعات دارویی دراسنادبین المللی ونظام حقوقی ایران و امریکا کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/11/02
عاطفه افشارحسین آبادی مسئولیت شرکت های فراملی در قبال محیط زیست کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/11/17
فائزه فهیمی نقش بیمه در جبران خسارت در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1397/11/15
فائزه سلطانی نژاد مطالعه تطبیقی آثار امتناع از اجرای قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و حقوق انگلیس کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1397/06/24
فرزانه زهرودی جایگاه قاضی زن در دعاوی حقوقی با تاکید بر نقش قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1397/10/23
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1399/12/23
فاطمه سالاری اصول استقلال و بیطرفی در دادرسی شوراهای حل اختلاف کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/01/17
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1399/12/23
نجمه محسن بیگی طغرالجردی راههای ارزیابی و جبران خسارت وارده به محیط زیست کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/06/18
فاطمه پوربرخورداری تعهد کار فرمایان به تامین ایمنی در معادن در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/12/10
راحله اکبری پوردررنج وعده بیع درحقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1394/09/29
سیمین عارف پور مسئولیت مدنی ناشی از ترکت کلیف عرفی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1395/04/13
حمیدرضا چناریان نخعی هویت متولدین ناشی از باروری مصنوعی از دید گاه حقوق ایران واسناد بین المللی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1396/11/17
نصرالله قطب زاده کرمانی ابعاد حقوقی شبیه سازی انسان از منظر حقوق مربوط به شخصیت در حقوق مدنی ایران و حقوق بین الملل بشر کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1396/12/16
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1399/12/23
اسیه اشرف گنجوئی حق اشتغال زنان و محدودیت های آن در حقوق خانواده کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1398/04/25
میثم شمسی گوشکی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از شهادت کذب کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/10/17
سودابه رفیعی مسولیت مدنی رسانه های تلیغاتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1394/08/11
معین لنگری زاده ماهیت و آثار ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1396/06/27
زهرا پورغریبشاهی مطالعه تطبیقی غیر ممکن شدن قرارداد در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1396/12/08
مرضیه حسنی سعدی نقش سبک زندگی اسلامی در محیط خانواده در پیش گیری از وقوع جرم کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/06/09
فرهاد جلالی مطالعه تطبیقی سیستم اعطای تابعیت اصلی در نظام حقوقی ایران و ژاپن کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1396/12/13
فرشته کیخا خیارات در معاملات بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/10/23
نادر ایران منش مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/03/12
مژگان ریاحی نقش رئیس قوه قضائیه در آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/04/02
مریم اشرف زاده فرسنگی حقوق بیمار در شرط برائت پزشک از مسئولیت مدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/08/23
مهین قاسمی ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با نهاد فسخ در قانون مدنی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1395/12/14
زهرا طالبی ماهیت و آثار حقوقی گارانتی و مقایسه آن با نهادهای مشابه کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1396/06/27
سبحان شهسواری گوغری تزاحم نهاد های حمایتی از صغار کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1396/12/12
مریم محمدی قوام فرزند خواندگی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/08/09
مرضیه عرب پور تئوری مصونیت دولت در داوری تجاری بین المللی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1392/03/20
حبیبه خسروی مشیزی بررسی اراده درقرارداد کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1392/06/25
نرگس یادگاری رابطه ی اخلاق و حقوق در حقوق خانواده کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1391/11/18
طیبه بهمنش قراردادهای کار اتباع بیگانه در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/01/17
ابوذر رنجبر مطالعه تطبیقی قاعده تلف المبیع قبل القبض در فقه و حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1391/07/10
راضیه روح الامینی تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری های تجاری بین الملل کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1394/03/25
مهنوش طاهری نیا اقدامات تامینی در قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/04/02
عاطفه آذرکمان موارد توقف وموانع اجرای احکام مدنی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1395/06/29
محمد سالارزایی مسئولیت مدنی روزنامه نگاران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/08/05
سیدامیر هاشمی ایجاب عام در حقوق ایران و انگلستان کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1392/12/11
اسما بیرمی نیا مسوولیت مدنی ناشی از خسارتهای وارده به مالکیت فکری در فضای مجازی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/10/28
محمدصالح ناصری باغبابوئیه ماهیت حقوقی تعهد و مسئولیت پزشک کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/10/10
رقیه تیموری اسفیچی جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/06/31
زهرا احمدی نژاد مطالعه تطبیقی وظایف وکیل دادگستری در نظام حقوقی ایران و فرانسه کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1395/06/27
مرتضی پوراحمد اثر اسقاط خیارات بر خیار غبن و تدلیس در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1396/03/22
ریحانه نظری تأثیر توقف نماد معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران بر حقوق سهامداران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1397/06/24
مهدیه سادات حسینی نژاد بیع کالی به کالی در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1396/12/08
سوده رضائی مبانی محدودیت دربهره برداری ازمنابع طبیعی درنظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1398/03/28
رضا جبالبارزی بررسی فقهی وحقوقی پیوند اعضا در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1394/06/25
محمدحسین صنعت نما مسئولیت دولت در زمینه پسماندهای هسته ای کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/02/24
اعظم صادقی گوغری تعارض صلاحیت دادگاه ها در حقوق بین الملل خصوصی ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/03/12
شهرزاد عباسلو بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، احکام و آثار مترتب آن کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/03/25
ابراهیم تهامی مسئولیت مدنی مستودع در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/11/04
امیرحسین ناظمی معزآبادی وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش فروش املاک کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1396/11/16
محبوبه سلطانی نژاد وضعیت حقوقی متولدین ناشی از تلقیح مصنوعی در حقوق و فقه امامیه کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1392/06/26
انسیه جهاندیده تزاحم حقوق زوجین کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1392/06/26
آسیه نقیب شهربابکی شهادت در امور حقوقی وتطبیق ان در فقه اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1392/06/26
مصطفی مهدیان مقدم مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1392/09/22
سجاد حیدری بررسی تطبیقی نظام حقوقی تابعیت ایران و نیوزلند کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1398/06/12
مهدیه سادات حسینی موسی نقدی بر حق حبس در نکاح در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1398/11/15
محمدمهدی رضامند دعاوی مربوط به بیمه های اتکایی و صلاحیت رسیدگی به آنها کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1398/06/12
رضا آقاعباسی مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1392/03/07
مرضیه سقاءزاده ماهانی تبیین قاعده منع تحصیل دلیل کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1392/02/30
احمد فتحی نژادکرمانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی وهنری درنظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/11/17
مسلم جمشیدی گوهرریزی بررسی ماهیت وآثار اوراق وقف در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1395/11/20
سیما مدنی ماهیت پول وجبران کاهش ارزش آن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1395/09/29
سمانه انجم شعاع تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/10/13
محیا صابرماهانی بررسی حدود تمکین زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/03/24
امین روح الامینی نقد و بررسی مقررات راجع به حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1395/06/27
سروش محمدی فرد تقویم مهریه به نرخ روز در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1396/08/15
رعنا کمالی سیرچی ظرفیت نهاد مسئولیت مدنی برای تحقق شهروند شرکتی در حوزه ی فعالیت های عمرانی شهرداری. کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/10/23
زهرا جعفریان جزی مبانی سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران. کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1398/06/13
موسی سلطانی نژاد ماهیت حقوقی قراد داد گشایش اعتباری اسنادی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/06/24
شهربانو جعفری سیریزی نقش کادر اداری دادگاه ها در جریان دادرسی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/06/18
زهرا جباری موروئی اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/04/02
حمیدرضا اقدس طینت حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/06/09
امین مهدی زاده گوهری جایگاه بیمه و نقش آن در جبران خسارت کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/03/25
مرضیه نیکپور اصل حسن نیت در قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1392/03/05
مهتاب مهدوی راد آراء متعارض و نحو ی حل آن در آیین دادرسی مدنی ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1395/12/08
محمدامین اسدی شکاری مطالعه ی تطبیقی جبران خسارات مادی و معنوی در خطاهای مدنی منجر به فوت در حقوق ایران و آمریکا. کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1396/11/17
مسلم قزلباش چمک تاثیر شرایط دشوار اقتصادی بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1391/07/10
فاطمه مجیدی کوهبنانی جبران خسارتهای ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص توسط دولت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/06/31
فاطمه نجمی نیا صلاحیت مراجعه قضایی در امور خانواده در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1395/11/20
سعیده سالاری شیوه های جبران خسارت معنوی با تاکید بر غرامت مادی خسارت کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1394/12/10
حمیده گلبخشی نقش دادرس در چگونگی استفاده از ادله اثبات دعوی در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/12/13
ثمین فرزام امیرابراهیمی ماهیت ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/04/01
ایمان فرزان مطالعه تطبیقی اصل نفع پذیری قراردادهای بیمه درحقوق ایران وانگلستان کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/10/15
مهسا ثمره شفیعی نقش عرف وحسن نیت در تفسیر قراددادها در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/10/15
فاطمه طغرلی قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/10/13
فائزه یزدی زاده باغینی سو استفاده از حق درروابط زوجین در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1394/11/04
آزاده ترکزاده گزکی وصیت مازاد بر ثلث موصی بلا وارث در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1396/06/29
شمیم شهیدی زندی مطالعه تطبیقی حق مولف(کپی رایت)در حوزه موسیقی در ایران،ایالات متحده آمریکا و کانادا کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/02/24
میلاد ابوالحسنی خواجه مرگ مغزی و آثار مدنی آن در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1395/09/29
علی امجدی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای غیر استاندارد کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1395/06/27
اوریا افشاری پور مطالعه ی تطبیقی تحول مصونیت به مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1398/06/12
محمد غلامحسین کرمانی قواعد خاص حاکم بر قراردادهای فوتبال در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/11/03
علی طاهریان زمان و مکان تشکیل عقد در عقود مکاتبه ای کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1391/08/15
حجت رنجبرهمقاوندی تاثیر ادغام شرکت ها و موسسات بانکی و اعتباری بر حقوق سهامداران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/06/26
سیدمصطفی عامری اختیارآبادی ماهیت و آثار تعهد پزشک در قراردادهای جراحی زیبایی و ترمیمی کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1397/09/13
سعیده شهیدی زندی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/03/25
محمد لنگری زاده وضعیت حقوقی قراردادهای بازاریابی کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/04/01
راضیه جبالبارزی بررسی فقهی و حقوقی شبیه سازی انسان کارشناسی ارشد پیوسته استاد راهنما 1393/04/02
فاطمه نظری کوثرریزی طلاق قضایی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته استاد مشاور 1393/03/11
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 1 1010012 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (16:00 - 17:30) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 3 1010015 4 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/26 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 1 1010260 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (12:00 - 13:30) ترم دوم 1399
داوری بین المللی 1010064 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 4 1010016 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/10/17 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
آیین دادرسی مدنی 2 1010266 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/22 (12:00 - 13:30) ترم اول 1399
حقوق تطبیقی 1010275 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/17 (10:00 - 11:30) ترم اول 1399
ادله اثبات دعوی 1010290 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/21 (10:00 - 11:30) ترم اول 1399
حقوق مدنی 1 1010012 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
حقوق مدنی 3 1010015 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مسئولیت مدنی 1010098 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آیین دادرسی مدنی 3 1010280 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/21 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
حقوق ثبت 1010028 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
حقوق مدنی 4 1010016 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
حقوق مدنی 6 1010281 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آیین دادرسی مدنی 2 1010266 2 01 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
حقوق مدنی تطبیقی 1010095 2 01 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
حقوق مدنی 4 1010016 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) نامشخص 3973
نمایش 18 نتیجه
از 1