اعضاء هیات علمی

ایوب احمد پورگهرت

ایوب احمد پورگهرت

ایوب احمد پورگهرت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه عباس زاده شعبجره نقش تنظیم سند رسمی در مالکیت خودرو در نظم حقوقی کنونی کارشناسی ارشد پیوسته --------
فاطمه اکبری جور شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قانون تجارت الکترونیکی ایران کارشناسی ارشد پیوسته --------
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1399/12/23
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1399/12/23
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1399/12/23
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1399/12/23
نفیسه اسدی خانوکی ملاک ارزشگذاری ثمن در موارد استرداد آن کارشناسی ارشد پیوسته --------
زهرا ایازی رویه داوری بین المللی در سلب مالکیت در قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد پیوسته --------
مهدی کاظم زاده ارجاس مطالعه تطبیقی عقیم شدن مقصود قرارداد در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی انگلیس کارشناسی ارشد پیوسته --------
شاهین نریمان پورسامبران حجیت علم قاضی در امور مدنی با تاکید بر ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته --------
مرضیه رضوانی پور نقد رویه قضایی ایران درمورد قاعده منع تحصیل دلیل در دادرسی های مدنی کارشناسی ارشد پیوسته --------
میلاد ابوالحسنی خواجه مرگ مغزی و آثار مدنی آن در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1395/09/29
زهرا احمدی نژاد مطالعه تطبیقی وظایف وکیل دادگستری در نظام حقوقی ایران و فرانسه کارشناسی ارشد پیوسته 1395/06/27
نرگس یادگاری رابطه ی اخلاق و حقوق در حقوق خانواده کارشناسی ارشد پیوسته 1391/11/18
عاطفه آذرکمان موارد توقف وموانع اجرای احکام مدنی کارشناسی ارشد پیوسته 1395/06/29
نادر ایران منش مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری کارشناسی ارشد پیوسته 1393/03/12
محمدامین اسدی شکاری مطالعه ی تطبیقی جبران خسارات مادی و معنوی در خطاهای مدنی منجر به فوت در حقوق ایران و آمریکا. کارشناسی ارشد پیوسته 1396/11/17
مریم اشرف زاده فرسنگی حقوق بیمار در شرط برائت پزشک از مسئولیت مدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/08/23
اوریا افشاری پور مطالعه ی تطبیقی تحول مصونیت به مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد پیوسته 1398/06/12
رضا آقاعباسی مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1392/03/07
حمیدرضا اقدس طینت حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام کارشناسی ارشد پیوسته 1393/06/09
راحله اکبری پوردررنج وعده بیع درحقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد پیوسته 1394/09/29
علی امجدی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای غیر استاندارد کارشناسی ارشد پیوسته 1395/06/27
سمانه انجم شعاع تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی کارشناسی ارشد پیوسته 1394/10/13
طیبه بهمنش قراردادهای کار اتباع بیگانه در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1393/01/17
مرتضی پوراحمد اثر اسقاط خیارات بر خیار غبن و تدلیس در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1396/03/22
فاطمه پوربرخورداری تعهد کار فرمایان به تامین ایمنی در معادن در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/12/10
زهرا پورغریبشاهی مطالعه تطبیقی غیر ممکن شدن قرارداد در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد پیوسته 1396/12/08
فاطمه پورغریب شاهی مسوولیت عاملان زیان در فرض تعدد اسباب درحقوق مسوولیت مدنی کارشناسی ارشد پیوسته 1394/03/11
آزاده ترکزاده گزکی وصیت مازاد بر ثلث موصی بلا وارث در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/29
رقیه تیموری اسفیچی جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی کارشناسی ارشد پیوسته 1394/06/31
ابراهیم تهامی مسئولیت مدنی مستودع در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/11/04
مهسا ثمره شفیعی نقش عرف وحسن نیت در تفسیر قراددادها در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1393/10/15
زهرا جباری موروئی اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1393/04/02
راضیه جبالبارزی بررسی فقهی و حقوقی شبیه سازی انسان کارشناسی ارشد پیوسته 1393/04/02
رضا جبالبارزی بررسی فقهی وحقوقی پیوند اعضا در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/06/25
شهربانو جعفری سیریزی نقش کادر اداری دادگاه ها در جریان دادرسی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته 1393/06/18
مسلم جمشیدی گوهرریزی بررسی ماهیت وآثار اوراق وقف در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1395/11/20
حمیدرضا چناریان نخعی هویت متولدین ناشی از باروری مصنوعی از دید گاه حقوق ایران واسناد بین المللی کارشناسی ارشد پیوسته 1396/11/17
مرضیه حسنی سعدی نقش سبک زندگی اسلامی در محیط خانواده در پیش گیری از وقوع جرم کارشناسی ارشد پیوسته 1394/06/09
مهدیه سادات حسینی موسی نقدی بر حق حبس در نکاح در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1398/11/15
مهدیه سادات حسینی نژاد بیع کالی به کالی در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1396/12/08
محدثه خراسانی ده شیران راهکارهای حقوقی پرهیز از ربا در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1395/01/22
حبیبه خسروی مشیزی بررسی اراده درقرارداد کارشناسی ارشد پیوسته 1392/06/25
مژگان ریاحی نقش رئیس قوه قضائیه در آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته 1393/04/02
سودابه رفیعی مسولیت مدنی رسانه های تلیغاتی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/08/11
ابوذر رنجبر مطالعه تطبیقی قاعده تلف المبیع قبل القبض در فقه و حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 کارشناسی ارشد پیوسته 1391/07/10
امین روح الامینی نقد و بررسی مقررات راجع به حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1395/06/27
راضیه روح الامینی تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری های تجاری بین الملل کارشناسی ارشد پیوسته 1394/03/25
فائزه یزدی زاده باغینی سو استفاده از حق درروابط زوجین در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/11/04
فرزانه زهرودی جایگاه قاضی زن در دعاوی حقوقی با تاکید بر نقش قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1397/10/23
سعیده سالاری شیوه های جبران خسارت معنوی با تاکید بر غرامت مادی خسارت کارشناسی ارشد پیوسته 1394/12/10
فاطمه سالاری اصول استقلال و بیطرفی در دادرسی شوراهای حل اختلاف کارشناسی ارشد پیوسته 1393/01/17
فائزه سلطانی نژاد مطالعه تطبیقی آثار امتناع از اجرای قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و حقوق انگلیس کارشناسی ارشد پیوسته 1397/06/24
محبوبه سلطانی نژاد وضعیت حقوقی متولدین ناشی از تلقیح مصنوعی در حقوق و فقه امامیه کارشناسی ارشد پیوسته 1392/06/26
میثم شمسی گوشکی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از شهادت کذب کارشناسی ارشد پیوسته 1393/10/17
سعیده شهیدی زندی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر کارشناسی ارشد پیوسته 1393/03/25
سبحان شهسواری گوغری تزاحم نهاد های حمایتی از صغار کارشناسی ارشد پیوسته 1396/12/12
محیا صابرماهانی بررسی حدود تمکین زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/03/24
اعظم صادقی گوغری تعارض صلاحیت دادگاه ها در حقوق بین الملل خصوصی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1393/03/12
زهرا طالبی ماهیت و آثار حقوقی گارانتی و مقایسه آن با نهادهای مشابه کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/27
علی طاهریان زمان و مکان تشکیل عقد در عقود مکاتبه ای کارشناسی ارشد پیوسته 1391/08/15
فاطمه طغرلی قلمرو مصلحت گرایی در حقوق خصوصی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/10/13
سیمین عارف پور مسئولیت مدنی ناشی از ترکت کلیف عرفی کارشناسی ارشد پیوسته 1395/04/13
شهرزاد عباسلو بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، احکام و آثار مترتب آن کارشناسی ارشد پیوسته 1393/03/25
مرضیه عرب پور تئوری مصونیت دولت در داوری تجاری بین المللی کارشناسی ارشد پیوسته 1392/03/20
ایمان فرزان مطالعه تطبیقی اصل نفع پذیری قراردادهای بیمه درحقوق ایران وانگلستان کارشناسی ارشد پیوسته 1393/10/15
فائزه فهیمی نقش بیمه در جبران خسارت در مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد پیوسته 1397/11/15
مهین قاسمی ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با نهاد فسخ در قانون مدنی کارشناسی ارشد پیوسته 1395/12/14
مسلم قزلباش چمک تاثیر شرایط دشوار اقتصادی بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد پیوسته 1391/07/10
حمیده گلبخشی نقش دادرس در چگونگی استفاده از ادله اثبات دعوی در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته 1393/12/13
محمد لنگری زاده وضعیت حقوقی قراردادهای بازاریابی کارشناسی ارشد پیوسته 1393/04/01
معین لنگری زاده ماهیت و آثار ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1396/06/27
فاطمه مجیدی کوهبنانی جبران خسارتهای ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص توسط دولت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/06/31
نجمه محسن بیگی طغرالجردی راههای ارزیابی و جبران خسارت وارده به محیط زیست کارشناسی ارشد پیوسته 1393/06/18
سروش محمدی فرد تقویم مهریه به نرخ روز در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1396/08/15
سیما مدنی ماهیت پول وجبران کاهش ارزش آن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1395/09/29
امین مهدی زاده گوهری جایگاه بیمه و نقش آن در جبران خسارت کارشناسی ارشد پیوسته 1393/03/25
مهتاب مهدوی راد آراء متعارض و نحو ی حل آن در آیین دادرسی مدنی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1395/12/08
محمدصالح ناصری باغبابوئیه ماهیت حقوقی تعهد و مسئولیت پزشک کارشناسی ارشد پیوسته 1393/10/10
فاطمه نجمی نیا صلاحیت مراجعه قضایی در امور خانواده در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1395/11/20
ریحانه نظری تأثیر توقف نماد معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران بر حقوق سهامداران کارشناسی ارشد پیوسته 1397/06/24
فاطمه نظری کوثرریزی طلاق قضایی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1393/03/11
آسیه نقیب شهربابکی شهادت در امور حقوقی وتطبیق ان در فقه اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته 1392/06/26
مرضیه نیکپور اصل حسن نیت در قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1392/03/05
سیدامیر هاشمی ایجاب عام در حقوق ایران و انگلستان کارشناسی ارشد پیوسته 1392/12/11
عاطفه افشارحسین آبادی مسئولیت شرکت های فراملی در قبال محیط زیست کارشناسی ارشد پیوسته 1397/11/17
شیوا افشارزرندی بررسی تطبیقی موجبات بطلان معاهدات بین المللی و قراردادها در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته --------
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1399/12/23
زهره علی پورشهدادی مسئولیت مدنی دولت ناشی از کاهش ناگهانی ارزش پول در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1399/12/23
سیدمصطفی عامری اختیارآبادی ماهیت و آثار تعهد پزشک در قراردادهای جراحی زیبایی و ترمیمی کارشناسی ارشد پیوسته 1397/09/13
اسیه اشرف گنجوئی حق اشتغال زنان و محدودیت های آن در حقوق خانواده کارشناسی ارشد پیوسته 1398/04/25
اسماء بیرمی نیا مسوولیت مدنی ناشی از خسارتهای وارده به مالکیت فکری در فضای مجازی کارشناسی ارشد پیوسته 1393/10/28
امیرعباس دوست محمدی دهنوئیه رابطه ماده 265 قانون مدنی با اصل برائت کارشناسی ارشد پیوسته --------
فاطمه احسانی پور مطالعه تطبیقی مالکیت فکری درحوزه اختراعات دارویی دراسنادبین المللی ونظام حقوقی ایران و امریکا کارشناسی ارشد پیوسته 1397/11/02
ثمین فرزام امیرابراهیمی ماهیت ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی کارشناسی ارشد پیوسته 1393/04/01
احمد فتحی نژادکرمانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی وهنری درنظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد پیوسته 1397/11/17
محمد غلامحسین کرمانی قواعد خاص حاکم بر قراردادهای فوتبال در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1397/11/03
نصرالله قطب زاده کرمانی ابعاد حقوقی شبیه سازی انسان از منظر حقوق مربوط به شخصیت در حقوق مدنی ایران و حقوق بین الملل بشر کارشناسی ارشد پیوسته 1396/12/16
سجاد حیدری بررسی تطبیقی نظام حقوقی تابعیت ایران و نیوزلند کارشناسی ارشد پیوسته 1398/06/12
زهرا جعفریان جزی مبانی سلب مالکیت خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران. کارشناسی ارشد پیوسته 1398/06/13
فاطمه جعفری پورجلال ابادی شرایط قانونی بهره برداری از آب های زیرزمینی و رویه قضایی حاکم بر آن کارشناسی ارشد پیوسته --------
انسیه جهاندیده تزاحم حقوق زوجین کارشناسی ارشد پیوسته 1392/06/26
فرهاد جلالی مطالعه تطبیقی سیستم اعطای تابعیت اصلی در نظام حقوقی ایران و ژاپن کارشناسی ارشد پیوسته 1396/12/13
رعنا کمالی سیرچی ظرفیت نهاد مسئولیت مدنی برای تحقق شهروند شرکتی در حوزه ی فعالیت های عمرانی شهرداری. کارشناسی ارشد پیوسته 1397/10/23
فرشته کیخا خیارات در معاملات بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد پیوسته 1397/10/23
مصطفی مهدیان مقدم مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی ارشد پیوسته 1392/09/22
محدثه مهاجری فر مسئولیت مدنی ناشی از بازداشت متهمان بی گناه کارشناسی ارشد پیوسته 1395/04/12
مریم محمدی قوام فرزند خواندگی در حقوق ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/08/09
امیرحسین ناظمی معزآبادی وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش فروش املاک کارشناسی ارشد پیوسته 1396/11/16
حجت رنجبرهمقاوندی تاثیر ادغام شرکت ها و موسسات بانکی و اعتباری بر حقوق سهامداران کارشناسی ارشد پیوسته 1397/06/26
سوده رضائی مبانی محدودیت دربهره برداری ازمنابع طبیعی درنظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1398/03/28
محمدمهدی رضامند دعاوی مربوط به بیمه های اتکایی و صلاحیت رسیدگی به آنها کارشناسی ارشد پیوسته 1398/06/12
مرضیه سقاءزاده ماهانی تبیین قاعده منع تحصیل دلیل کارشناسی ارشد پیوسته 1392/02/30
محمد سالارزایی مسئولیت مدنی روزنامه نگاران کارشناسی ارشد پیوسته 1394/08/05
محمدحسین صنعت نما مسئولیت دولت در زمینه پسماندهای هسته ای کارشناسی ارشد پیوسته 1397/02/24
شمیم شهیدی زندی مطالعه تطبیقی حق مولف(کپی رایت)در حوزه موسیقی در ایران،ایالات متحده آمریکا و کانادا کارشناسی ارشد پیوسته 1397/02/24
موسی سلطانی نژاد ماهیت حقوقی قراد داد گشایش اعتباری اسنادی کارشناسی ارشد پیوسته 1397/06/24
مهنوش طاهری نیا اقدامات تامینی در قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد پیوسته 1393/04/02
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 1 1010012 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/01 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 3 1010015 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/01 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1400
آیین دادرسی مدنی 1 1010260 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/04 (12:00 - 13:30) ترم دوم 1400
داوری بین المللی 1010064 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/03/29 (18:00 - 19:30) ترم دوم 1400
حقوق ثبت 1010028 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/02 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 4 1010016 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/23 (16:00 - 17:30) ترم اول 1400
آیین دادرسی مدنی 2 1010266 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (10:00 - 11:30) ترم اول 1400
حقوق تطبیقی 1010275 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
ادله اثبات دعوی 1010290 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/22 (18:00 - 19:30) ترم اول 1400
حقوق مدنی 1 1010012 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (16:00 - 17:30) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 3 1010015 4 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/26 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 1 1010260 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (12:00 - 13:30) ترم دوم 1399
داوری بین المللی 1010064 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1399
حقوق مدنی 4 1010016 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/10/17 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
آیین دادرسی مدنی 2 1010266 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/22 (12:00 - 13:30) ترم اول 1399
حقوق تطبیقی 1010275 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/17 (10:00 - 11:30) ترم اول 1399
ادله اثبات دعوی 1010290 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/21 (10:00 - 11:30) ترم اول 1399
حقوق مدنی 1 1010012 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
حقوق مدنی 3 1010015 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مسئولیت مدنی 1010098 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/20 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2