اعضاء هیات علمی

علی احمدی مقدم

علی احمدی مقدم

علی احمدی مقدم (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 3222032
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
زهرا راه نشان بررسی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی و ملکولی دو رقم پایه پسته به تنش شوری دکتری 1396/11/08
صالح آزاد شهرکی بررسی پوشش گیاهی سرچشمه کارشناسی ارشد --------
سکینه بهرامی سیرمندی تغذیه معدنی گیاه پسته در ارتباط با اکثر میکوریز کارشناسی ارشد --------
سمیه پورفتحیان میمند مطالعه پوشش گیاهی ذوب مس خاتون اباد کارشناسی ارشد --------
حمیدرضا خسروی تندش بذرگیاهان مرتعی وجنگلی کارشناسی ارشد 1390/11/20
مریم رضایی زاده روکرد بررسی اثر آبسزیک اسید بر میزان بیان ژن های فاکتور های التهابی TNF-?و IL-1? و تغییرات پاتولوژیکی متعاقب آسیب نخاعی در موش صحرایی نر دکتری --------
سمیه زنگی آبادی پایان نامه کارشناسی ارشد --------
محمدمحسن سلاجقه انصاری مطالعه اکولوژی -سیستماتیک سیانوباکتری های برخی اکوسیستم های ابی وخشکی شمال استان کرمان باتاکیدبررودخانه شصت فیچ وابگرم سیرچ کارشناسی ارشد 1392/10/21
اعظم شاقاسمی مطالعه سین اکولوزی قسمتی از رودخانه فهلیان در نور آباد کارشناسی ارشد --------
نجمیه عباسی مقایسه اکولوژیک خارشتر و شیرین بیان با تاکید بر شرایط خاک کارشناسی ارشد --------
فاطمه عظیمی مطالعه جوامع گیاهی ریگان بم کارشناسی ارشد --------
اعظم غیاثی پایان نامه کارشناسی ارشد --------
محمدابراهیم محبوب القلوب اکتومیکوریزپسته وفلزات سنگین کارشناسی ارشد 1390/11/20
فاطمه محمدی واکنش گیاه به تنش خشکی باتوجه به نوع خاک کارشناسی ارشد --------
لیلی محمدی پورقاسم آباد بررسی ژنتیکی گونه های بادام درکرمان کارشناسی ارشد 1390/11/20
فرشته محمدحسنی جور بررسی تاثیر همزیستی اکتومیکوریزی در تخفیف اثرات سمیت دو فلز سنگین روی ومنگنز در دو رقم پسته اکبری و بادامی دکتری 1396/06/19
وحیده مومنی تهیه نقشه پوشش گیاهی منطقه چهارگنبدسیرجان کارشناسی ارشد 1391/11/15
نازی نادرنژاد بررسی میزان فعالیت انزیم فنیل الانین امونیالیاز وتولیدترکیبات فنلی درگیاه پسته واثراکتومیکوریز درکاهش تنش اکسیداتیو اشعه ماورابنفش دکتری 1392/06/27
نگین نخعی عبدل ابادی نقش اکتومیکوریزدررشد وتغذیه 4رقم پسته کارشناسی ارشد --------
محدثه عبدالله نژادبهرام ابادی مطالعه فلورمنطقه شاهزاده عباس رفسنجان،ایران کارشناسی ارشد 1392/10/28