اعضاء هیات علمی

علی احمدی مقدم

علی احمدی مقدم

علی احمدی مقدم (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 3222032
پست الکترونیکی: 
  • پایان نامه ها و رساله ها

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
نازی نادرنژاد بررسی میزان فعالیت انزیم فنیل الانین امونیالیاز وتولیدترکیبات فنلی درگیاه پسته واثراکتومیکوریز درکاهش تنش اکسیداتیو اشعه ماورابنفش دکتری استاد راهنما 1392/06/27
فاطمه محمدی واکنش گیاه به تنش خشکی باتوجه به نوع خاک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
صالح آزاد شهرکی بررسی پوشش گیاهی سرچشمه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه پورفتحیان میمند مطالعه پوشش گیاهی ذوب مس خاتون اباد کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سکینه بهرامی سیرمندی تغذیه معدنی گیاه پسته در ارتباط با اکثر میکوریز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه زنگی آبادی پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اعظم غیاثی پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محدثه عبدالله نژادبهرام ابادی مطالعه فلورمنطقه شاهزاده عباس رفسنجان،ایران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/28
اعظم شاقاسمی مطالعه سین اکولوزی قسمتی از رودخانه فهلیان در نور آباد کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نجمیه عباسی مقایسه اکولوژیک خارشتر و شیرین بیان با تاکید بر شرایط خاک کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرشته محمدحسنی جور بررسی تاثیر همزیستی اکتومیکوریزی در تخفیف اثرات سمیت دو فلز سنگین روی ومنگنز در دو رقم پسته اکبری و بادامی دکتری استاد راهنما 1396/06/19
فاطمه عظیمی مطالعه جوامع گیاهی ریگان بم کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نگین نخعی عبدل ابادی نقش اکتومیکوریزدررشد وتغذیه 4رقم پسته کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا خسروی تندش بذرگیاهان مرتعی وجنگلی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/20
وحیده مومنی تهیه نقشه پوشش گیاهی منطقه چهارگنبدسیرجان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/15
محمدابراهیم محبوب القلوب اکتومیکوریزپسته وفلزات سنگین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/20
محمدمحسن سلاجقه انصاری استاد راهنما
لیلی محمدی پورقاسم آباد بررسی ژنتیکی گونه های بادام درکرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/20
مریم رضایی زاده روکرد بررسی اثر آبسزیک اسید بر میزان بیان ژن های فاکتور های التهابی TNF-?و IL-1? و تغییرات پاتولوژیکی متعاقب آسیب نخاعی در موش صحرایی نر دکتری استاد راهنما --------