اعضاء هیات علمی

وحیده ابوالحسنی زاده

وحیده ابوالحسنی زاده

وحیده ابوالحسنی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322373
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد --------
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد --------
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد --------
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد 1400/11/16
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد --------
نجمه بیگ مرادی تاثیر جنسیت وتحصیلات بر کاربرد روابط انسجام پیوندی در گفتار کارشناسی ارشد --------
علی احمدی نیک تحلیل زبان¬شناختی سخنرانی¬ها و مصاحبه¬های دکتر روحانی برمبنای رویکرد ون لیوون کارشناسی ارشد --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد 1399/12/04
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد 1399/12/04
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد 1399/12/04
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد 1399/12/04
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد 1399/12/04
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد --------
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد --------
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد 1400/11/16
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1399/12/11
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1399/12/11
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1399/12/11
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1399/12/11
رسول ناظمی بررسی نقض اصول گرایس در کتاب قصه¬های مجید هوشنگ مرادی کرمانی کارشناسی ارشد --------
روبیتا رخشانی توجیه شناختی غلبه الگوی (ایده آل) بر الگوی (نوعی)عشق در منظومه خسرو وشیرین نظامی از دیدگاه زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1400/11/17
ملیکا متقی تاثیر بیماری کرونا بر مشخصه های اکوستیکی زمان اغازه واکداری همخوانهای انسدادی b و p، فرکانس پایه و انرژی واکه های فارسی در زنان و مردان کارشناسی ارشد --------
الناز ایازی فرآیند فراگیری زبان اول در بچه های فارسی زبان زیر 4 سال کارشناسی ارشد 1394/06/17
مریم آزادیخواه بررسی استعاره های مفهومی شادی و غم در اشعار پروین اعتصامی در چارچوب زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1394/10/29
اسماء ایزدی بیدانی بررسی مقایسه ای مشخصات آکوستیکی واکه ها و همخوانهای انسدادی در کودکان کم شنوا، کاشت حلزون شدهو دارای شنوایی طبیعی کارشناسی ارشد 1397/11/15
ریحانه اسماعیل پور مقایسه ویژگی های آکوستیکی گفتار بیماران شکاف کام با افراد سالم کارشناسی ارشد 1393/11/04
سعیده برزگر بررسی سکوت ارتباطی در آثار ادبی سعدی در چارچوب نظری رومن یاکوبسن کارشناسی ارشد 1395/12/15
مرتضی پویان فر مقایسه زمان آغاز واکداری انسدادی ها در زبان های فارسی و عربی در سه جایگاه آغازی، میانی، و پایانی(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد 1394/11/03
نفیسه تقوی بررسی مشخصه های کمی ریتم زبان فارسی و تاثیر آن بر موسیقی سنتی سازی ضربی ایران بر اساس نظریه گریب و لو کارشناسی ارشد 1392/06/27
زینب توفیق مقدم خنثی شدگی آوایی همخوان های انسدادی واکدار در جایگاه آغازه و پایانی در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1394/06/18
عاطفه جدیدالاسلامی تحلیلی نقش گرا بر مطالعه ی تاثیر متغیرهای سن و جنسیت بر شیوه ی بیان و توصیف درد در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/17
حکیمه حمزه بررسی ویژگیهای واجی، آوایی لهجه ی کیسکانی کارشناسی ارشد 1393/11/04
علی حمزه نژادطوطیه تاثیر سن و جنسیت بر زمان آغاز واک و مرکز ثقل طیفی کارشناسی ارشد 1396/12/12
نسیم خالوئی پور مشخصه¬های آکوستیکی تکیه در بزرگسالان مبتلا به سندرم داون کارشناسی ارشد 1396/03/27
عارفه دامن سوز مشخصه های آکوستیکی تکیه در کودکان مبتلا به اوتیسم کارشناسی ارشد 1399/04/16
نرجس رجائی مقایسه فرآیندهای واجی کودکان دارای لکنت و کودکان سالم کارشناسی ارشد 1395/12/15
نجمه روحانی مقایسه کاربرد ابزارهای انسجامی در نوشتار دانش آموزان نابینا و بینای دختر و پسر بر اساس نظریه ی نقش گرای هلیدی کارشناسی ارشد 1395/10/26
لیلا یزدان پناه بررسی روند تغییر صورتهای خطاب در بازه زمانی دو صد ساله زبان فارسی کارشناسی ارشد 1391/06/25
آیدا زمانی بررسی استعاره ی مفهومی "خشم" در قصه های شاهنامه¬ی کودکان. کارشناسی ارشد 1398/06/13
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی عشق در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایسه آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد 1400/06/23
مریم عبدالعلی زاده بررسی کاهش واکعه ای در لهجه کرمانی کارشناسی ارشد 1392/06/26
فاطمه عطاریان بررسی روند اصلاح زبان نوشتار در کودکان پایه های اول ابتدایی شهرستان استهبان کارشناسی ارشد 1395/12/08
فرهاد کریم آبادی زاده بررسی فرآیندهای واجی در گویش کرمانی در چهاچوب نظریه بهینگی کارشناسی ارشد 1394/11/07
فرشته محمدعلی نژاد بررسی تاثیر دانش و مهارت زبانی و جنسیت بر سرعت گفتار و سرعت خواندن در زبان آموزان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/11/07
الهام نقدی نسب تأثیر جنسیت بر کاربرد ابزارهای انسجام در اشعار دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1396/12/12
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد --------
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد --------
سحر اسدی خانوکی بررسی واژگان و اصطلاحات گویش زرندی در حوزه اشیاء کارشناسی ارشد 1400/11/04
مسعود بحرینی پژوهش پیرامون میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی بر کاربرد ساختارهای تعارف در زبان فارسی در چهارچوب نظریه ادب کارشناسی ارشد 1393/10/28
مریم بلوچی باغینی بررسی زبان شناختی «القاب خطاب» در گونه ی کلامی منطقه ی کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/13
سمانه دادمهر تحلیل مقابله ای القاب خطاب در زبان فارسی و انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/06/26
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد 1399/06/25
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد 1399/12/04
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد 1399/12/04
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد --------
مریم حاجی لو بررسی ادوات تکریم در متون دینی زرتشتی و مقایسه ی آن با متون دینی اسلامی کارشناسی ارشد 1393/11/04
مریم حسنی موسی آبادی تاثیر سبک کلام بر کاربرد ساختارهای حدنما توسط گروه های جنس در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1393/10/28
میترا ایران نژادپاریزی توجیه شناختی غلبه الگوی "ایده آل" بر الگوی "نوعی" عشق در منظوم? لیلی و مجنونِ نظامی از دیدگاه زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1398/04/25
بهناز جعفرخانی بررسی انواع «سکوت گویا» در فیلم سینمایی «بچه¬های آسمان» از دیدگاه زبان¬شناسی نقش¬گرا کارشناسی ارشد 1398/06/17
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد --------
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1399/12/11
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1399/12/11
الهام مومنی رق ابادی تحلیل خطاهای فارسی زبانان در استفاده از تعدادی از حروف اضافه انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه رضائی بررسی استعاره های کلامی و غیر کلامی در پوسترهای مذهبی و ملی بر اساس رویکرد شناختی فورسویل کارشناسی ارشد 1395/12/14
مهشید رضائیان "عینیت بخشی به نظریه نسبیت زبانی سپیر- ورف در محیط های آموزشی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم: طراحی و اعتبار سنجی مدل ساختاری هویت اجتماعی- فرهنگی در عصر جهانی شدن" کارشناسی ارشد 1396/04/19
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد 1400/06/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستور انگلیسی پیشرفته 1214050 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/16 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1400
زبان شناسی کاربردی 1214064 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/01 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1400
نحو 4050034 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1401/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زبان خارجه 1214432 3 30 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های زوج دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
زبان خارجه 1214432 3 19 هفته های زوج دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1401/03/29 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1400
آواشناسی آزمایشگاهی 4050031 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
دستور انگلیسی پایه 1214045 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/02 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
مبانی زبان شناسی 1214053 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/28 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 26 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های زوج چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/20 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
اصول دستور زبان 4050127 2 01 هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:30) 1400/10/25 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
ساخت زبان فارسی 4050023 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
زبان شناسی کاربردی 1214064 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
نحو 4050034 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روانشناسی زبان 4050853 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/30 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
مبانی زبان شناسی 1214053 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/21 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
اصول دستور زبان 4050127 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
واژه شناسی 1214461 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
ساخت زبان فارسی 4050023 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/22 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مکاتب زبان شناسی 4050018 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
زبان شناسی کاربردی 1214064 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2