اعضاء هیات علمی

وحیده ابوالحسنی زاده

وحیده ابوالحسنی زاده

وحیده ابوالحسنی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 31322373
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/04
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اسماء ایزدی بیدانی بررسی مقایسه ای مشخصات آکوستیکی واکه ها و همخوانهای انسدادی در کودکان کم شنوا، کاشت حلزون شدهو دارای شنوایی طبیعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/15
آیدا زمانی بررسی استعاره ی مفهومی "خشم" در قصه های شاهنامه¬ی کودکان. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/13
فرشته محمدعلی نژاد بررسی تاثیر دانش و مهارت زبانی و جنسیت بر سرعت گفتار و سرعت خواندن در زبان آموزان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/07
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/11
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/04
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سحر اسدی خانوکی بررسی واژگان و اصطلاحات گویش زرندی در حوزه اشیاء کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
عاطفه جدیدالاسلامی تحلیلی نقش گرا بر مطالعه ی تاثیر متغیرهای سن و جنسیت بر شیوه ی بیان و توصیف درد در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/17
حکیمه حمزه بررسی ویژگیهای واجی، آوایی لهجه ی کیسکانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/04
مریم حسنی موسی آبادی تاثیر سبک کلام بر کاربرد ساختارهای حدنما توسط گروه های جنس در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/10/28
فرهاد کریم آبادی زاده بررسی فرآیندهای واجی در گویش کرمانی در چهاچوب نظریه بهینگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/07
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/11
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/04
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم آزادیخواه بررسی استعاره های مفهومی شادی و غم در اشعار پروین اعتصامی در چارچوب زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/29
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/11
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/04
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نسیم خالوئی پور مشخصه¬های آکوستیکی تکیه در بزرگسالان مبتلا به سندرم داون کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/03/27
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/11
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/12/04
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سحر اسدی خانوکی بررسی واژگان و اصطلاحات گویش زرندی در حوزه اشیاء کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مسعود بحرینی پژوهش پیرامون میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی بر کاربرد ساختارهای تعارف در زبان فارسی در چهارچوب نظریه ادب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/10/28
نرجس رجائی مقایسه فرآیندهای واجی کودکان دارای لکنت و کودکان سالم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/15
فاطمه رضائی بررسی استعاره های کلامی و غیر کلامی در پوسترهای مذهبی و ملی بر اساس رویکرد شناختی فورسویل کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/14
لیلا یزدان پناه بررسی روند تغییر صورتهای خطاب در بازه زمانی دو صد ساله زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/25
نفیسه تقوی بررسی مشخصه های کمی ریتم زبان فارسی و تاثیر آن بر موسیقی سنتی سازی ضربی ایران بر اساس نظریه گریب و لو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/27
علی حمزه نژادطوطیه تاثیر سن و جنسیت بر زمان آغاز واک و مرکز ثقل طیفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم بلوچی باغینی بررسی زبان شناختی «القاب خطاب» در گونه ی کلامی منطقه ی کرمان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/13
الهام نقدی نسب تأثیر جنسیت بر کاربرد ابزارهای انسجام در اشعار دفاع مقدس کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
سمانه دادمهر تحلیل مقابله ای القاب خطاب در زبان فارسی و انگلیسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/26
مرتضی پویان فر مقایسه زمان آغاز واکداری انسدادی ها در زبان های فارسی و عربی در سه جایگاه آغازی، میانی، و پایانی(مطالعه موردی) کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/03
فاطمه عطاریان بررسی روند اصلاح زبان نوشتار در کودکان پایه های اول ابتدایی شهرستان استهبان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/08
مریم حاجی لو بررسی ادوات تکریم در متون دینی زرتشتی و مقایسه ی آن با متون دینی اسلامی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/04
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهناز جعفرخانی بررسی انواع «سکوت گویا» در فیلم سینمایی «بچه¬های آسمان» از دیدگاه زبان¬شناسی نقش¬گرا کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/17
سعیده برزگر بررسی سکوت ارتباطی در آثار ادبی سعدی در چارچوب نظری رومن یاکوبسن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/15
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الناز ایازی فرآیند فراگیری زبان اول در بچه های فارسی زبان زیر 4 سال کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
مریم عبدالعلی زاده بررسی کاهش واکعه ای در لهجه کرمانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/26
مهشید رضائیان "عینیت بخشی به نظریه نسبیت زبانی سپیر- ورف در محیط های آموزشی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم: طراحی و اعتبار سنجی مدل ساختاری هویت اجتماعی- فرهنگی در عصر جهانی شدن" کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/04/19
ریحانه اسماعیل پور مقایسه ویژگی های آکوستیکی گفتار بیماران شکاف کام با افراد سالم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/04
الهام مومنی رق ابادی تحلیل خطاهای فارسی زبانان در استفاده از تعدادی از حروف اضافه انگلیسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1399/06/31
میترا ایران نژادپاریزی توجیه شناختی غلبه الگوی "ایده آل" بر الگوی "نوعی" عشق در منظوم? لیلی و مجنونِ نظامی از دیدگاه زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/04/25
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
دل ارا فقیه پور بررسی آهنگ کلام درکودکان فارسی زبان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان نرمال کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کتایون اسفندیاری بررسی نقض اصول همکاری گرایس در نمایشنامه های بهرام بیضائی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
عارفه دامن سوز مشخصه های آکوستیکی تکیه در کودکان مبتلا به اوتیسم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/04/16
زینب توفیق مقدم خنثی شدگی آوایی همخوان های انسدادی واکدار در جایگاه آغازه و پایانی در زبان فارسی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/18
نجمه روحانی مقایسه کاربرد ابزارهای انسجامی در نوشتار دانش آموزان نابینا و بینای دختر و پسر بر اساس نظریه ی نقش گرای هلیدی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/10/26
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان شناسی کاربردی 1214064 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
نحو 4050034 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روانشناسی زبان 4050853 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/30 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
مبانی زبان شناسی 1214053 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/21 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
اصول دستور زبان 4050127 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
واژه شناسی 1214461 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
ساخت زبان فارسی 4050023 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/22 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مکاتب زبان شناسی 4050018 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
زبان شناسی کاربردی 1214064 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
نحو 4050034 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
کلیات زبانشناسی 2 1214350 2 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/23 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
روانشناسی زبان 4050853 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مبانی زبان شناسی 1214053 2 01 1398/10/28 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
اصول دستور زبان 4050127 2 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کلیات زبانشناسی 1 1214340 2 02 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ساخت زبان فارسی 4050023 2 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکاتب زبان شناسی 4050018 2 01 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1