قرار گرفتن نام ٩ عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع ٢٪؜ برتر دنیا

براساس آخرین لیست دانشمندان برتر ۲ درصد جهان در سال ۲۰۱۹، ۹ استاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان جزو این دانشمندان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس، لیست 2% دانشمندان برتر دنیا اعلام و در فهرست اول دانشمندان برتر طی بازه 60 ساله (1960 تا 2020) و فهرست دوم تنها بر اساس سال 2019 معرفی و عنوان شده اند، فهرست دانشمندان 2% برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس ارائه شد و اسامی 160 هزار محقق و پژوهشگر در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی گردید. ارزیابی و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای شش گانه از جمله؛ شاخص هارش، شاخص هارش اصلاح شده بر اساس ارجاعات همکاران، تعداد کل ارجاعات به مقالاتی که محقق تک نویسنده بوده، تعداد کل ارجاعات،.

گفتنی است، تعداد کل ارجاعات به مقالاتی که محقق اسم اول آخر و یا تک اسم بوده، تعداد ارجاعات به مقالاتی که محقق اسم اول یا تک اسم بوده است.

9 استاد از 605 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع 2% برتر دنیا در سال 2019 قرار گرفتند و همچنین دو استاد از این 9 عضو هیئت علمی در جمع 2% دانشمندان برتر دنیا در بازه 60 ساله نیز قرار گرفتند. دکتر محمد علی طاهر (رشته شیمی)، دکتر حسین نظام آبای‌پور (رشته مهندسی برق)، دکتر عبدالحسین همتی سراپرده (رشته مهندسی نفت)، دکتر محمد رنجبر همقاوندی (رشته مهندسی معدن)، دکتر اسماعیل دره زرشکی (رشته مهندسی مواد و متالورژی)، دکتر علی محبی (رشته مهندسی شیمی)، دکتر علیرضا سعیدی (رشته مهندسی مکانیک)، دکتر مجید محمودآبادی (رشته مهندسی علوم خاک)، دکتر محمد ذونعمت کرمانی (رشته مهندسی کشاورزی) و دانشجو رضا بهاالدینی ( رشته مهندسی مکانیک) از برترین های سال 2019 شناخته شده اند.

شایان ذکر است دکتر طاهر رئیس دانشگاه و دکتر نظام آبادی پور معاون پژوهشی دانشگاه در لیست 2% دانشمندان برتر بازه 60 ساله نیز قرار دارند.