فهرست مقالات چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان در نشریات اسکوپوس ماه ژوئیه 2019